Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANIK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: O naturze zjawiska zwanego inhibicją kontaktową; hipoteza kleju.
Tytuł angielski: On the nature of contact inhibition; glue theazy.
Autorzy: Janik Przemysław, Miłoszewska Joanna
Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.73-77, il., bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Streszczenie polskie: Praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o naturę zjawiska inhibicji kontaktowej na podstawie wyników badań własnych oraz piśmiennictwa światowego. Omwaia trzy teorie, tłumaczące procesy prowadzące do inhibicji kontaktowej. Pierwsza z nich zakłada odmienne sposoby przekazywania sygnałów do proliferacji w komórkach zagęszczonych oraz będących w fazie szybkiego wzrostu. Druga z teorii tłumaczy inhibicję kontaktową poprzez zahamowanie wzrostu hodowli komórkowych, w wyniku działania substancji hamujących, np. cAMP, dystrybuowanych przez gap junctions. Trzecia teoria jest teorią receptorową. Zakłada istnienie białka zwanego kontaktinhibiną oraz receptora dla niego i po reakcji receptorowej inhibicyjne działanie na proliferację. Rozważana jest również teoria łącząca zjawisko uniezaleznienia się komórek od zakotwiczenia (anchorage independence) ze zjawiskiem inhibicji kontaktowej. Komórki nietransformowane, zbierając sygnał z receptorów integrynowych i receptorów dla czynników wzrostu, przekazują go na MAPK i jest to reakcja niezbędna dla jej uaktywnienia, a tym samym do dalszego przekazania sygnału do jądra komórkowego. W tym szlaku transdukcji sygnału krytyczną rolę odgrywa focal adhesion kinase (FAK). Hipoteza "kleju", przedstawiona w pracy, tłumaczy mechanizm inhibicji kontaktowej poprzez ekspresję na powierzchni komórki nowtoworowej molekuły adhezyjnej (składowe extracellular matrix lub integryny), umożliwiającej łatwiejsze przyleganie komórek do siebie. Komórki nietransformowane, którme mają mniejszą ekspresję tego białka (dobrym kandydatem jest fibronektyna), nie mają możliwości "wpełzania" jedna na drugą.

Streszczenie angielskie: The question of a nature of contact inhibition in relation to our own data and the available evidence is addressed (in this article). Three theories explaining the process of contact inhibition are discussed. The first one is based on an assumption that there are distinct ways of proliferation signal transduction in cells in cofluent cultures and in those in logarithmic phase of growth. The second theory explains contact inhibition in terms of effects of inhibitory substances such as cAMP, distributed from cell to cell though gap junctions. The third one is a receptor theory, postulating the presence f a rotein called contactinhibin suppressing proliferation when bound to its specific receptor. Another theroy under consideration links the phenomenon of anchorage independent growth and contact inhibition phenomenon. Non-transformed cells react to the signals from integrin and growth factors' receptors, the signals are transmitted to mitogen-activated protein kinase (MAPK), activate it and as a result the signal reaches the nucleus. Focal adhesion kinase plays a crucial role in this signal-transduction pathway. A theory called "glue hypothesis' presented in this paper explains the possible mechanism of contact inhibition where the expression of adhesion molecules (extracellular matrix components or integrins) enables easier cell-cell adhesion. Non-transformed cells with low expression of this protein (fibronectin is likely candidate) ar not able to overlap.


2/7

Tytuł oryginału: Algorytmy postępowania z chorym - alternatywne formy postępowania z pacjentem.
Autorzy: Bielawska Małgorzata, Janikowski Mariusz, Krzyczkowska-Sendrakowska Magdalena, Rembiasz Kazimierz
Źródło: Antidotum 2002: 11 (4) s.19-29, il.
Sygnatura GBL: 306,358

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: Choroby krwi i układu krwiotwórczego u dzieci
  Autorzy: Borysławska Anna, Bubała Halina, Janik-Moszant Alina, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Tomaszewska Renata
  Opracowanie edytorskie: Sońta-Jakimczyk Danuta (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 97, [1] s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,908

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/7

  Tytuł oryginału: Terapia genowa - próby zastosowań klinicznych. Terapia angiogenna.
  Autorzy: Małecki Maciej, Janik Przemysław
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (5) s.8-12, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • farmacja
 • kardiologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: Niedokrwistość syderoblastyczna u 14-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Sideroblastic anemia in a 14-year old boy.
  Autorzy: Janik-Moszant Anna, Tomaszewska Renata, Szczepański Tomasz, Klimza Małgorzata, Lewanowicz Wiesław, Sońta-Jakimczyk Danuta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1073-1075, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość syderoblastyczna od 1956 r., tj. od następnego doniesienia Bjorkmana jest uważana za stan przednowotworowy. Obecnie choroba ta została zaliczona do zespołów mielodysplastycznych. Opisano 14-letniego chłopca skierowanego do Kliniki Hematologii Dziecięcej i Chemioterapii w Zabrzu z podejrzeniem niedokrwistości hemolitycznej, u którego ostatecznie rozpoznano zespół mielodysplastyczny. Na podstawie mielogramu (15 proc. syderoblastów pierścieniowatych) oraz badania trepanobioptatu ustalono rozpoznanie opornej na leczenie niedokrwistości z obecnością pierścieniowatych syderoblastów. Po ośmiu miesiącach od rozpoznania wykonano alllogeniczny przeszczep szpiku kostnego od zgodnego w układzie HLA brata.

  Streszczenie angielskie: Sideroblastic anemia has been considered a pre-malignant condition since its initial description by Bjorkman in 1956. Currently, this disease is included into group of myelodysplastic syndromes. We present a 14-year-old boy admitted to the Department of Pediatric Hematology and Chemotherapy in Zabrze suspected of hemolytic anemia, in whom, a final diagnosis of myelodysplastic syndrome was established. Based on bone marrow aspirate (15 p.c. of ringed sideroblasts) and trephine biopsy, a diagnosis of refractory anemia with ringed sideroblasts could be established. The boy underwent successful allogenic bone marrow transplantation from his HLA-matched brother eight months from diagnosis.


  6/7

  Tytuł oryginału: Ciąża u kobiet z gruczolakami przysadki.
  Tytuł angielski: Pregnancy in women with pituitary adenoma.
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Jeske Wojciech, Zdunowski Piotr, Stopińska-Głuszak Urszula, Janik Jadwiga, Świerczewski Dariusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.475-489, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża u chorych z gruczolakami przysadki z reguły staje się problemem dla pacjentki i jej lekarza. Celem pracy była ocena wpływu ciąży na przebieg kliniczny choroby u osób z gruczolakiem przysadki. Materiał stanowiło 89 kobiet w ciąży w wieku 20-38 lat (średnio 31,3) z guzami przysadki (w tym u 63 proc. był to makrogruczolak). U 86 chorych stwierdzono prolaktynoma, a u 3 czynną akromegalię. Chore z prolaktynoma zachodziły w ciążę dzięki zastosowaniu agonistów dopaminy; w 71 przypadkach bromokryptyny (Parlodel, Bromergon, Parlodel LAR) a w 8 - octabenzoquinoline (Norprolac). 14 kobiet z prolaktynoma rodziło dwukrotnie, 3-krotnie, a jedna - czterokrotnie. U wszystkich przed ciążą, w trakcie jej przebiegu i po rozwiązaniu określano stężenie PRL (w akromegalii GH i IGF-1) oraz pole widzenia. U większości wielkość guza przed ciążą i po jej zakończeniu oceniano za pomocą TK lub MR. U wszystkich z prolaktynoma po zajściu w ciążę odstawiano agonistę dopaminy, co u większości powodowało wzrost stężenia PRL od 100 - do 400 ng/ml. U 19 spośród 30 kobiet (63 proc.), u których po rozwiązaniu wykonano badanie MR, wykazano niewielkie powiększenie rozmiarów guza. Natomiast u 13 spośród 86 chorych (15 proc.), u których po odstawieniu bromokryptyny doszło do trzykrotnego wzrostu stężenia PRL (od 500 do 1500 ng/ml) w stosunku do wartości stwierdzonych przed leczeniem pojawiły się kliniczne objawy wskazujące na rozrost guza takie jak: bóle głowy, ograniczenie pola widzenia lub porażenie ...

  Streszczenie angielskie: Pregnancy in patients with pituitary adenoma may constitute a dilemma for both a doctor and a patient. The aim of the study was to estimate the influence of pregnancy on the clinical course of pituitary tumors. Material consisted of 89 females, aged 20-38 (mean 31,3), of whom 86 - with prolactinoma and 3 with acromegaly. In the patients with prolactinoma, pregnancy was possible after successful treatment with dopamine (DA)-agonists, namely, in 71 cases with the use of bromocriptine (Parlodel, Bromergon, Parlodel LAR) and in 8 cases with octabenzoquinoline (Norprolac). Fourteen women with prolactinoma were pregnant twice, 3 - three times and 1 - four times. In all the patients with prolactinoma, PRL level was monitored during pregnancy and after delivery, whereas in the patients with acromegaly, it was GH and IGF-1 which were controlled. Apart from that, in all the cases, visual field was routinely examined, whereas the size of adenoma was estimated by CT or MR twice, before pregnancy and after delivery. In the patients with prolactinoma, after confirmation of pregnancy, the treatment with DA-agonists was withdrawn, which caused an increase of PRL level up to 100-400 ng/ml. In 13 patients (15 p.c.) recurrence of headaches, narrowing of visual field and, in 3 cases, paresis of oculomotor nerve, made it necessary to reinstate the treatment with bromocriptine. patients with compressive symptoms, characterized with the greatest increase of PRL level, which ranged from 500 ...


  7/7

  Tytuł oryginału: Neurotoksyczne działanie surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego u chorych na stwardnienie boczne zanikowe : praca doktorska
  Autorzy: Janik Piotr, Kwieciński Hubert (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Neurologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 70 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20919

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury

  stosując format: