Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANDER
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Powikłania dializy otrzewnowej u chorych na ostrą i przewlekłą niewydolność nerek.
Tytuł angielski: Dialysis-related complications in peritoneal dialysis patients.
Autorzy: Kałużyńska Anna, Czupryniak Aneta, Jander Anna, Nowicki Michał
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.288-290, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retrospektywnej analizie poddano dokumentację lekarską 56 chorych (25 M, 31 K) leczonych dializą otrzewnową z powodu ostrej i schyłkowej niewydolności nerek w ICZMP w latach 1991 - 2000. Średni czas leczenia dializacyjnego wynosił 13 ń 15 dni w przypadku ostrej i 32 ń 23 miesięcy w przypadku schyłkowej niewydolności nerek. Dokonano oceny częstości występowania powikłań infekcyjnych (zapalenie ujścia zewnętrznego cewnika Tenckhoffa, dializacyjne zapalenie otrzewnej) i nieinfekcyjnych. Stwierdzono statystycznie znamienne różnice w częstości występowania zapalenia ujścia zewnętrznego w grupie chorych poniżej i powyżej 5. roku życia (odpowiednio 1/9,6 i 1/26,5 pacjentomiesięcy, p 0,001). W przypadku zapalenia otrzewnej nie stwierdzono istotnej zależności (p 0,05). Zaobserwowano natomiast zmniejszanie się częstości występowania dializacyjnego zapalenia otrzewnej w kolejnych latach stosowania metody w ICZMP. Fakt ten można wiązać ze zwiększaniem się liczby chorych leczonych w kolejnych latach, wprowadzeniem automatycznej dializy otrzewnowej oraz nabywaniem doświadczenia przez personel medyczny i samych chorych.

  Streszczenie angielskie: The hospital records of 56 patients (25 M, 31 F) with acute or chronic renal failure treated by peritoneal dialysis were retrospectively reviewed. Mean dialysis time was 13 ń 15 days in acute renal failure and 32 ń 23 months in chronic renal failure. The incidence of infectious (exit site infections and peritonitis) and non-infectious dialysis-related complication was assessed. Exit site infections were significantly more frequent in children aged 5 or less than in older patients (1.9.6 patient-month and 1/26.5 patient-month, respectively, p 0.001). Such relationship was not found with regard to the incidence of peritonitis. There was a tendency of peritonitis rate to decrease in consecutive years was noted. This can be probably related to an increase in the number of patients, introduction of automated peritoneal dialysis, increasing experience of medical staff and patients themselves.


  2/6

  Tytuł oryginału: Zapalenie otrzewnej i odma otrzewnowa u chorej leczonej ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową.
  Tytuł angielski: Pneumoperitoneum and peritonitis in a child treated by continuous ambulatory peritoneal dialysis.
  Autorzy: Czupryniak Aneta, Kałużyńska Anna, Jander Anna, Nowicki Michał
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.304-305, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odma otrzewnowa jest rzadkim powikłaniem dializy otrzewnowej. Występuje najczęściej bezpośrednio po chirurgicznym wszczpieniu cewnika otrzewnowego i ustępuje wkrótce po rozpoczęciu leczenia dializacyjnego. Poważnym problemem terapeutycznym jest odma otrzewnowa powstała w wyniku perforacji przerwodu pokarmowego. Przyjmuje się, że niezbędne jest wtedy leczenie chirurgiczne. Przedstawiamy przypadek 10-letniej dziewczynki, u której wystąpiła odma otrzewnowa skojarzona z zapaleniem otrzewnej. Ponieważ stan dziecka i wyniki badań dodatkowych wskazywały na możliwość perforacji przewodu pokarmowego, planowano laparotomię, jednak ze względu na brak zgody rodziców na zabieg chirurgiczny dziewczynkę leczono zachowawczo. Kontynuowano leczenie dializacyjne, dootrzewnowo podając leki przeciwbakteryjne o szerokim spektrum działania. W przebiegu klinicznym zwraca uwagę ciężki stan ogólny dziewczynki przy przyjęciu do szpitala oraz pomyślny wynik leczenia zachowawczego z możliwością kontynuacji dializy otrzewnowej.

  Streszczenie angielskie: Pneumoperitoneum is a rare complication of peritoneal dialysis, which in most cases occurs soon after the implantation of the peritoneal catheter and does not need any specific treatment. In contrast, pneumoperitoneum due to visceral perforation represents a serious clinical problem and usually needs an urgent srugical intervention. We present a case of a 10-year old girl treated by peritoneal dialysis for 7 months who was admitted to hospital with symptoms of peritonitis and pneumoperitoneum. On admission her condition was severe and visceral perforation was strongly suspected. As her parents did not give consent to surgical treatment, only conservative management was introduced. Peritoneal dialysis was continued and the girl responded well to antibacterial therapy. The final outcome was favourable.


  3/6

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności plastyki przedniego płatka zastawki mitralnej u dorosłych pacjentów z leczonym operacyjnie ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu pierwszego.
  Tytuł angielski: Assessment of efficacy of surgical anterior mitral leaflet plasty in adults with primum-type atrial septal defect.
  Autorzy: Bartczak Karol, Jaszewski Ryszard, Zwoliński Marian, Iwaszkiewicz Alicja, Kośmider Anna, Walczak Andrzej, Jander Sławomir, Zasłonka Janusz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.239-242, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena skuteczności plastyki przedniego płatka zastawki mitralnej u chorych dorosłych, operowanych z powodu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu pierwszego. Materiał i metodyka: W latach 1988 - 1998 w Klinice Kardiochirurgii IK AM w Łodzi operowano 16 chorych z ASD I i towarzyszącą niedomykalnością mitralną spowodowaną rozszczepem płatka przedniego zastawki mitralnej. Wśród operowanych było 10 mężczyzn i 6 kobiet w wieku od 18 do 58 lat, średnio 36 lat. Do leczenia operacyjnego kwalifikowano chorych na podstawie badania klinicznego oraz echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej. Wielkość niedomykalności mitralnej określano w czterostopniowej skali. U 8 chorych wykonywano cewnikowanie serca w celu dokładnej oceny ciśnienia w tętnicy płucnej. Wszystkich chorych operowano w krążeniu pozaustrojowym wykonując plastykę z dostępu przez prawy przedsionek. Rozszczep płatka mitralnego zaopatrywano pojedynczymi szwami, a ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej - łatą z worka osierdziowego chorego. Odległej oceny dokonywano w okresie od 2 do 8 lat, średnio 5 lat po operacji. Wyniki: Nie obserwowano zgonów w okresie objętym obserwacją. Plastyka płatka przedniego zastawki mitralnej wykonana przy prawidłowo wykształconym i funkcjonującym aparacie podzastawkowym u 13 (81 proc.) chorych zapewniła prawidlowe hemodynamiczne funkcjonowanie zastawki. Tylko u 3 (19 proc.) chorych zaszła konieczność implantacji sztucznej zastawki, w okresie średnio 4 lata po ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Aim of the study was to assess the efficacy of anterior mitral leaflet plasty in adult patients operated upon due to primum-type atrial septal defect (ASD I). Material and methods: Between 1988 and 1998, 16 patients with ASD I associated with mitral incompetence due to cleft anterior mitral leaflet were operated upon in the Department of Cardiac Surgery, Institute of Cardiology, Medical University of Łódź (10 men and 6 women aged from 18 to 58 years, mean 36 years). The patients were referred to the surgery after clinical examination and echocardiographic assessment including transthoracic and transesophageal study. Mitral incompetence was quantified using a four grade scale. Additionally, in 8 patients cardiac cathaterization was performed in order to assess precisely pulmonary artery pressure. All of the patients were operated upon on cardiopulmonary bypass and the procedure was performed through the right atriotomy. Mitral cleft was managed with interrupted prolene suture and atrial defect was closed with autologous pericardial patch. Long-term assessment was performed between 2 and 8 years, mean 5 years, postoperatively. Results: There was no mortality in hospital an during the follow-up period. Anterior mitral leaflet plasty performed in cases with properly configurated and working subvalvular apparatus provided good hemodynamic function of the valve in 13 patients (81 p.c.). Only 3 patients (19 p.c.) required mitral valve replacement during follow-up ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ciągłej żylno-żylnej hemodiafiltracji przy użyciu aparatu Prisma u chorej z zespołem małego rzutu po korekcji wrodzonej wady serca.
  Tytuł angielski: Prisma apparatus for continuous veno-venous hemodiafiltration in a low cardiac output patient. Case report.
  Autorzy: Pychyńska-Pokorska Magdalena, Pągowska-Klimek Izabela, Moll Jadwiga, Moll Jacek [J.], Jander Anna, Kałużyńska Anna, Jarosik Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.56C-58C, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ciągła żylno-żylna hemofiltracja (CWHF) jest uznaną metodą leczenia nerkozastępczego w ostrej niewydolności nerek (o.n.n.) u pacjentów z zespołem małego rzutu. Pozaustrojowe wspomaganie obiegu krwi sprawia, że technika ta jest dobrze tolerowana przez pacjentów ze skrajnie niestabilnym układem krążenia. Skuteczne usuwanie ciał azotowych zapewnia modyfikacja układu: ciągła żylno-żylna hemodiafiltracja (CWHDF), polegająca na przepływie dializatu przez filtr. Autorzy opisują bezpieczne zastosowanie techniki CWHDF przy użyciu aparatu Prisma u pacjentki po operacji wrodzonej wady serca, u której w okresie pooperacyjnym rozwinęła się o.n.n. z powodu zespołu małego rzutu.

  Streszczenie angielskie: We present a case of 15-yr-old girl operated for Ebstein syndrome in whom postoperative low cardiac output and kidney failure had occurred. 70-hour hemodiafiltration resulted in slow recovery and retum of spontaneous diuresis. Two hemofilters were used during the procedure. The Prisma apparatus allowed for precise control of the procedure.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu usunięcia mufki zewnętrznej cewnika dootrzewnowego na czas jego funckjonowania po zabiegu.
  Tytuł angielski: The effect of external cuff removal on the peritoenal catheter survival.
  Autorzy: Jander Anna, Kałużyńska Anna, Czupryniak Aneta, Samolewicz Emeryk, Nowicki Michał
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.237-239, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zapalenie ujścia zewnętrznego cewnika otrzewnowego jest jednym z najczęstszych powikłań dializy otrzewnowej. Często prowadzi ono do zapalenia otrzewnej z koniecznością usunięcia cewnika. Celem pracy była ocena wyników usuwania ("zgolenia") mufki zewnętrznej u chorych z przewlekłym zpaleniem ujścia zewnętrznego cewnika, niepoddającego się standardowej antybiotykoterapii. W latach 1991-2002 wykonano 10 zabiegów zgolenia mufki zewnętrznej u 9 chorych z objawami przewlekłego zapalenia ujścia zewnętrznego nie poddającego się leczeniu miejscowemu i antybiotykoterapii. Zabieg polegał na wytworzeniu częściowo nowego tunelu cewnika oraz nowego ujścia zewnętrznego. Poprawę uzyskano u 5 chorych, a czas utrzymywania cewnika po zabiegu wynosił średnio 20 miesięcy (4-33). W 3 przypadkach wystąpiły objawy zapalenia otrzewnej w czasie od 4 do 6 tygodni po zabiegu, co stało się przyczyną planowej wymiany cwnika. W jednym przypadku obserwowano wyciek płynu otrzewnowego spowodowany najprawdopodobniej uszkodzeniem cewnika. Jeden chory jest obecnie pod obserwacją (1 miesiąc po usunięciu mufki cewnika). Na podstawie naszego doświadczeia uważamy, że usunięcie mufki zewnętrznej może być skuteczną metoda leczenia przewlekłego zapalenia ujścia zewnętrzengo. Pozwala to wydłużyć czas używania cewnika otrzewnowego i może być zastosowane zwłaszcza u chorych, u których wcześniej wielokrotnie dokonywano jego wymiany.

  Streszczenie angielskie: Peritoneal catheter exit-site infection (ESI) is one of the most frequent complications of PD, frequently resulting in peritonitis and subsequent catheter removal. The aim of the study was to present the outcome of the cuff-shaving procedure as a rescue treatment in patietns with exit-site infection unresponsive to standard antibiotic and local therapy. In the years 1991-2002 ten cuff-shaving procedures were performed in 9 patietns. Each time cuff removal was associated with formation of apartially new catheter tunnel. In five cases the procedure was successful. In three cases peritonitis developed within four to six weeks after cuff-shaving procedure. In one case the leak of a dialysis fluid was noted, probably caused by catheter damage. Remaining one case is still under observation (one month after cuff shaving). Mean survival time of a catheter after the cuff removal was 20 months. Our experience, although limited, proves that the cuff-shaving procedure should be considrered in every case of persistent ESI, as a rescue therapy. This effect is of particular relevance in aptients who underwent multiple implantations of peritoneal catheters.


  6/6

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny i powikłania okołooperacyjne u chorych poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego do 45 roku życia.
  Tytuł angielski: Clinical profile and perioperative complications in patients below 45 years of age undergoing coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Zwoliński Radosław, Jander Sławomir, Jegier Bogdan, Zwoliński Marian, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja, Jaszewski Ryszard, Zasłonka Janusz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.349-354, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy była ocena wczesnych powikłań okołooperacyjnych u chorych poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego (CABG) do 45 r.ż. oraz analiza stanu klinicznego chorych przed operacją, ocena czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (chns) i czynników mających wpływ na pogorszenie rokowania po CABG. Materiał: Badaniem objęto 125 chorych poddanych CABG. W badanej grupie było 65 kobiet w wieku od 27 do 45 lat (śr. 41,5 ń 3,5 roku, operowanych w latach 1990-1999, oraz 60 mężczyzn w wieku od 33 do 45 lat (śr. 41 ń 3,2 roku), operowanych w roku 1993. Operacje przeprowadzano w krążeniu pozaustrojowym, przy umiarkowanej hipotermii 31-33řC. Wyniki: Średnia powierzchnia ciała (BSA) w grupie kobiet wynosiła 1,72 ń 0,15 mý, w tym 68 proc. miało powierzchnię ciała mniejszą niż 1,8 mý, a 23 proc. mniejszą niż 1,6 mý. Wśród kobiet zmarłych w Klinice średnia powierzchnia ciała wyniosła 1,67 mý, a 5/6 miało powierzchnię poniżej 1,8 mý. Wśród mężczyzn BSA było istotnie wyższe (p 0,001) - 2,02 ń 0,4. Do CABG kwalifikowano 46 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn z niestabilną postacią choroby wieńcowej. Nie występowały istotne różnice w obrazie naczyń wieńcowych oraz w nasileniu czynników ryzyka chns. W Klinice wystąpiło 9 zawałów okołooperacyjnych w grupie kobiet i 2 w grupie mężczyzn. Istotnie wyższa była również śmiertelność okołooperacyjna (10,8 proc. kobiet i 3,3 proc. mężczyzn).

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of perioperative complications in patietns under 45 years of age who underwent coronary artery bypass grafting (CABG) procedure. Analysis of preoperative clincial state of the patients, assessment of risk factors of ischaemic heart disease (IHD) and predictors of outcome of CABG. Material: The study concerns 125 patients who underwent CABG procedure. Among them were 65 women aged 27-45 years, mean 41.5 ń 3.5 and 60 men aged 33-45 years, mean 41 ń 3.2 operated upon between 1990-1999. CABG procedures were performed on cardiopulmonary by-pass in moderate hypotermia. Results: Mean body surface area (BSA) in women was 1.72 ń 0.15 mý, but 68 p.c. of them had BSA lower than 1.8 mý and 23 p.c. lower than 1.6 mý. In those women died after the operation mean BSA was 1.67 mý and 5/6 of them had it bellow 1.8 mý. Among men ean BSA was significantly higher (2.02 ń 0.4, p 0.001). There were no significant differences in coronary angiography profile and risk factors of IHD exposure between gorups. The perioperative myocardial infarction occured in 9 women and in 2 men. The in-hospital mortality was also significantly higher in the female group than in male one (10.8 p.c. vs. 3.3 p.c.).

  stosując format: