Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANCZAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Porównanie angiograficznej i ultrasonograficznej oceny wyników zabiegów angioplastyki balonowej zwężeń w przetokach dializacyjnych.
Tytuł angielski: Outcome of percutaneous angioplasty of venous stenosis in dialysis fistula - the angiographic and ultrasound Doppler assessment.
Autorzy: Pietura Radosław, Krzyżanowski Wojciech, Szymańska Anna, Janczarek Marzena, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.24-28, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie angiograficznej i dopplerowskiej oceny wyników zabiegów angioplastyki balonowej zwężeń w przetokach dializacyjnych oraz ich wartości prognostycznej. Ultrasonogrfaii dopplerowskiej i zabiegowi PTA poddanych zostało 45 chorych z niewydolną przetoką dializacyjną (objętość przepływu krwi - OPK 800 ml/min). Bezpośrednio po PTA, po 2 dniach oraz 6 miesiącach powtórzono badanie dopplerowskie. Chorych podzielono na trzy rowne 15-osobowe grupy w zależności od lokalizacji zwężenia: I - w okolicy zespolenia na przedramieniu, II - w żyle podobojczykowej lub ramienno-głowowej, III - w innych odcinkach żyły poza okolicą zespolenia i żyłami klatki piersiowej (9 chorych miało przetoki na ramieniu ze zwężeniami umiejscowionymi na ramieniu). Po zabiegu PTA obserwowano wzrost OPK: grup I - z 482 do 708 i 745 ml/min, II - z 795 do 311 i 310 ml/min, III - z 524 do 613 i 695 ml/min. W 21 badaniach angiograficznych nie ustalono precyzyjnie stopnia zwężenia z powodu trudności w jednoznacznym określeniu prawidłowej (referencyjnej) średnicy żyły. U 19 chorych wykonano powtórnie zabieg PTA. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy zmianą w przepływie krwi przed i po zabiegu PTA a nawrotem zwężenia (powtórne zabiegi PTA) w okresie do 6 miesięcy oraz zmianą stopnia zwężenia i wzrostem w OPK. Ultrasonografia dopplerowska pozwala na skuteczniejszą niż angiografa ocenę wydolności przetoki po udanym zabiegu angioplastyka balonowej zwężenia na ramieniu lub przedramieniu. Ani angiografia ani ultrasonografia dopllerowska nie pozwala na prognozowanie wystąpienia zakrzepicy w okresie 6 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was an evaluation of the angiography and US Doppler as a method of assessing outcome of PTA in dialysis fistula and their predictive value. Successful PTA was performed in 45 hemodialized patients with fistula failure blood flow (BF) 800 mL/min). US Doppler examination, than. After PTA, 2 days later and after 6 months control US Doppler was performed. BF was calculated during US Doppler examination. Patietns were divided into three equal groups. I - stenosis close to anastomosis, II - stenosis in central veins, III - stenosis in other places (9 in arm). The mean BF before PTA was I - 482 mL/min, II - 795 mL/min, III - 524 mL/min. The changes in BF after PTA included: I - 708 and 745 mL/min, II - 311 and 310 mL/min, III - 613 and 695 mL/min. In 21 angiographies we couldn't assess precisely a degree of stenosis (reference diameter?). PTA was repeated in 19 cases within 6 months. No significant correlation between the change in BF and restenosis (repeated PTA) and between degree of stenosis before- and after dilation and BF was found. US Doppler examination is more precise than angiography in evaluation of BF improvement as an outcome of PTA in dialysis fistula, except stenosis in central veins. Neither angiography nor US Doppler are able to predict a long-term patency of fistula.


  2/5

  Tytuł oryginału: Dotylne przemieszczenie krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego.
  Tytuł angielski: Dorsal temporomandibular joint disc displacement.
  Autorzy: Kleinrok Maria, Krakowiak Krzysztof, Dąbrowska Monika, Janczarek Marzena
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było udoskonalenie rozpoznawania dotylnego przemieszczenia krążka ssż. Badania kliniczne oraz badania metodą MR przeprowadzono u 4 chorych, u których rozpoznano dotylne przemieszczenie krążka ssż. zarówno w maksymalnym zaguzkowaniu zębów, jak i w rozwarciu oraz u 10 chorych, u których występowało dotylne przemieszczenie krążka tylko w rozwarciu. Stwierdzono, że należy wyróżnić częściowe i całkowite oraz proste i złożone dotylne przemieszczenie krążka zarówno w maksymalnym zaguzkowaniu zębów, jak i w rozwarciu. Dotylne przemieszczenie krążka w maksymalnym zaguzkowaniu zębów zanotowano w 5 (17,8 proc.) na 28 badanych ssż. Było ono połączone we wszystkich tych stawach z doprzednim przemieszczeniem głowy żuchwy. Dotylne przemieszczenie krążka w rozwarciu stwierdzono w 20 (71 proc.) stawach. Opuszczanie żuchwy w granicach 45 do 60 mm zanotowano u 7 (50 proc.) chorych. W jednym przypadku stwierdzono obustronne nawykowe zwichnięcie żuchwy. Miejscowe leczenie przyczynowe dało w 7 (50 proc.) przypadkach ustąpienie bólu, w pozostałych 50 proc. uzyskano znaczącą poprawę. Wskazane są dalsze badania nad dotylnym przemieszczeniem krążka ssż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to improve the diagnosis of dorsal TMJ disc displacement. Clinical and MR investigations were carried out in 4 patients in whom a dorsal disc displacement was diagnosed both in the intercuspal position and during opening and in 10 patients in whom a dorsal disc displacement occurred only during opening. It was found that partial and total, simple and compound dorsal disc displacement in the intercuspal position and during opening should be distinguished. Dorsal disc displacement in the intercuspal position was noted in 5 (17.8 p.c.) of the investigated 28 TMJs. Is was associated in all of these joints with an anterior condylar displacement. Dorsal disc displacement during opening was established in 20 (71 p.c.) joints. Mandibular opening from 45 to 60 was noted in 7 (50 p.c.) patients. In one case bilateral habitual mandibular luxation was noted. Local causative treatment of pain was effective in 50 p.c., in the remaining 50 p.c. a remarkable improvement was achieved. Further investigations on dorsal TMJ disc displacement are indicated.


  3/5

  Tytuł oryginału: Obustronne przyśrodkowe przemieszczenie krążków stawowych stawów skroniowo-żuchwowych.
  Tytuł angielski: Bilateral medial temporomandibular joint disc displacement.
  Autorzy: Kleinrok Maria, Węgłowska Anna, Janczarek Marzena
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.76-84, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przemieszczenia krążków ssż w płaszczyźnie czołowej są wciąż jeszcze niedostatecznie zbadane. Z tego powodu przeprowadzono badania kliniczne i metodą MR u 15 chorych, u których w obrazie MR rozpoznano obustronne przyśrodkowe przemieszczenie krążków ssż. U 5 chorych objawy umiejscowione były w obrębie twarzy, głowy, szyi i karku. W pozostałych 10 przypadkach zanotowano dodatkowo odległe obustronne objawy w obrębie pasa barkowego, kręgosłupa i kończyn. Pozwoliło to na wstępne rozpoznanie zespołu fibromialgii w tych przypadkach. Krążek ssż był powiększony w całości w 11 (56,7 proc.), a jego część przyśrodkowa była pogrubiała w 6 (20 proc.) spośród 30 badanych ssż. Głowy żuchwy były przemieszczone bocznie w 22 (73,3 proc., a szpara stawowa była poszerzona w 11 (36,6 proc.) stawach w płaszczyźnie czołowej. Powierzchnia przyśrodkowa i (lub) górna głów żuchwy była spłaszczona w 17 (56,7 proc.) ssż. Wskazuje to na istnienie zależności pomiędzy położeniem i zniekształceniem krążka ssż a przemieszczeniem głowy żuchwy w płaszczyźnie czołowej w maksymalnym zaguzkowaniu zębów. Powierzchnie przyśrodkowe i (lub) górne głów żuchwy były spłaszczone w 17 (56,7 proc.) ssż. Badania kontrolne przeprowadzone u 13 chorych wykazały ustąpienie bólu po leczeniu u 5 spośród nich, u 5 uzyskano poprawę, a a w 3 przypadkach leczenie było nieskuteczne.

  Streszczenie angielskie: TMJ discs displacements in the frontial plane are still not yet sufficiently explored. For this reason clinical and MR investigations in 15 patients in whom a bilateral medial TMJ disc displacement on MR imagings was diagnosed in the intercuspal position, were carried out. In 5 patients symptoms were localized within the face, head, cervix and neck. In the remaining 10 cases bilateral symptoms within the humoral girdle, vertebral column and limbs were noted in addition. It allowed to diagnose preliminary a fibromyalgia syndrome in these cases. The entire disc was enlarged in 11 (36,7 p.c.) and the medial part of the discs was thickened in 6 (20 p.c.) of the investigated 30 TMJs. The condyles were displaced laterally in 22 (73,3 p.c.) and the intraarticular space was widened in 11 (36,6 p.c.) joints in the frontal plane. It indicates that there is a correlation between the position and shape of the TMJ disc and of condylar displacement in the frontal plane in the intercuspal position. The medial and (or) upper surface of the condyles was flatened in 17 (56,7 p.c.) TMJs. Follow up investigations carried out in 13 patients have shown effective treatment of pain in 5 of them, in 5 cases an improvement was achieved and in 3 patients treatment was ineffective. In the evaluation of MR immagings of the TMJs in the frontal plane not only the position and shape of the disc but also the position and flattening of the condyles should be considered.


  4/5

  Tytuł oryginału: Przezskórana angioplastyka tętnic podobojczykowych.
  Tytuł angielski: Percutaneous transluminal angioplasty of subclavian arteries.
  Autorzy: Szczerbo-Trojanowska M[ałgorzata], Jargiełło T., Janczarek M.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (4) s.190-196, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przezskórna angioplastyka (PTA), jest uznaną metodą leczenia zwężeń i niedrożności w obrębie tętnic odchodzących od łuku aorty. Angioplastyka jako metoda mało inwazyjna stanowi alternatywę dla leczeania chirurgicznego. Kwalifikacja chorych, właściwy sprzęt oraz doświadczenie zespołu wykonującego zabieg mają istotny wpływ na powodzenie zabiegów angiopalstyki. PTA tętnic podobojczykowych jest skuteczna w blisko 100 proc. przypadków. Wyniki odległe po 3 latach potwierdzaja drożność tętnic w 80 proc. przypadków. Przedstawiono wskazania, technikę, wyniki i powikłania PTA tętnic podobojczykowych.

  Streszczenie angielskie: Percutaneous transluminal angioplasty (PTA) is a well established method for reconalization of obstructive lesions localized in supra-aortic arteries. Minimally invasive therapy by means of interventional radiology is alternative to vascular surgery. Proper qualification of patients, appropriate equipment and professional team are clue of high success rate and low risk of complication. PTA of proximal parts of subclavian arteries is successful in almost 100 p.c. of cases. Good long term results after 3 years exceed 80 p.c. Indications, technique, results and complications of the PTA of subclavian arteries are presented.


  5/5

  Tytuł oryginału: Leczenie przeciwbólowe po zabiegu embolizacji tętnic macicznych - obserwacje wstępne.
  Tytuł angielski: Treatment of pain induced by uterine artery embolization: a preliminary observation.
  Autorzy: Jaskowiak R., Pietura R., Janczarek M., Bednarek W., Przesmycki K.
  Źródło: Ból 2002: 3 (4) s.30-34, il., tab., bibliogr. [15] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Embolizacja tętnic macicznych (UAE) jest nową niechirurgiczną metodą leczenia mięśniaków macicy. Biorąc pod uwagę dużą częstość występowania mięśniaków macicy i zwiększenia liczby UAE może powstać istotny problem związany z leczeniem silnych bólów trzewnych towarzyszących UAE. Poza pojedynczymi obserwacjami, charakter tego bólu nie był dotychczas badany. Celem badań była ocena jego intensywności, czasu trwania , lokalizacja oraz reaktywności na leczenie morfiną (metodąPCA) w połączeniu z diklofenakiem, w czasie 24 godz. po UAE. Silny ból spoczynkowy (VAS 5) występował u większości z 46 badanych pacjentek. W czasie pierwszych 4 godz. po UAE wymagał stosowania morfiny (jedynie 10 z 46 ocenianych pacjentek nie stosowało PCA). Ból miał charakter rytmiczny, nawracający lub ciągły i stały, uogólniony lub nieokerślony. W następnych 4 godzinach intensywność bólu oraz zapotrzebowanie na morfinę ulegały zmniejszeniu oraz zwiększała się liczba pacjentek nie stosujących PCA. Po 8 godz. od UAE intensywność bólu i zużycie morfiny były niewielkie. Ból w pierwszych 8 godz. po UAE jest prawdopodobnie wynikiem ostrego niedokrwienia całej macicy, na co wskazuje istotna korelacji pomiędzy objętością macicy a zapotrzebowaniem na morfinę. Ból o mniejszej intensywności, w późniejszym okresie, jest prawdopodobnie związany z samym niedokrwieniem mięśniaków. Duża różnica w zapotrzebowaniu na morfinę w ciągu pierwszych 4 godz. (0-41 mg), pomimo jednoczesnego stosowania diklofenaku, może ...

  Streszczenie angielskie: Uterine artery embolization (UAE) is a new nonsurgical therapy for uterine fibroid disease. One of the major issues in the continuing development of UAE is pain control after procedure. Exept for few observations, timecourse and character of post-UAE pain was not sufficiently studied. The aim of study was to define the intensity, character and time course of pain after UAE for the treatment of fibroid disease. Patient-controlled analgesia (PCA) pump with intravenous morphine was available to patients for 24 hours and additionally diclofenac was given to them. The PCA pump records, intensity of pain assessed with VAS (visual analog scale) and its character (time-course and place) were reviewed and analyzed in 46 patients. The severe pain (VAS 5) experienced after UAE follows a consistent pattern as a generalized, undetermined cramping pain over time. Pain increased immediately after the procedure is completed and then remains constant for 4 hours (only 10 of 46 patients did not used PCA). During next 4 hours the intensity of pain and the number of PCA doses decreases to a much lower level. The severe pain during 8 hours after UAE probably results from a global uterine ischemia caused by the sudden occlusion of the main uterine arteries. This mechanism is supported by the observed correlation between uterine volumes and the total morphine doses required by patients. After 8 hours the pain is reduced to a much lower plateau with resumption of blood flow to normal ...

  stosując format: