Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JANCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Udział enzymów leukocytarnych w procesie wgajania się syntetycznej protezy naczyniowej.
Tytuł angielski: Leukocytic enzymes during the synthetic vascular prosthesis healing process.
Autorzy: Skóra Jan, Patrzałek Dariusz, Janczak Dariusz, Barć Piotr, Stępiński Piotr, Szyber Piotr
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.126-135, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena reakcji na wszczepienie protezy naczyniowej z PTFE. Materiał i metodyka. Wszczepiono przęsło aortalno-udowe 16 psom. Oznaczano następujące wskaźniki: leukocytozę i elastazę leukocytarną przed zabiegiem, po 2 tyg. i 1, 3, 6 mies. po nim. Po 6 mies. zwierzęta selekcjonowano, pobierano protezę wraz z tętnicą i aortą celem przeprowadzenia badania immunohistochemicznego. Wyniki. Po zabiegu następował istotny statystycznie spadek liczby krwinek białych w 2 tyg. pooperacyjnym. Następnie miał miejsce znamienny statystycznie wzrost liczby leukocytów. W dwa tygodnie po zabiegu notowano znamienny statystycznie wzrost poziomu elastazy leukocytarnej. Następnie obserwowano stały spadek aktywności elastazy aż do 6 mies. po zabiegu. Obecność enzymów proteolitycznych: kolagenazy i dysmutazy w macierzy pozakomórkowej stwierdzono w obrębie zespoleń we wszystkich warstwach tętnicy oraz w powstającej warstwie wewnętrznej i zewnętrznej protezy naczyniowej. W zespoleniu dystalnym liczba złogów znacznika kolagenazy i dysmutazy oraz stopień infiltracji macierzy pozakomorkowej były zdecydowanie większe od analogicznych zmian w zespoleniu proksymalnym. Zestawienie otrzymanych wyników potwierdza zjawisko zwiększonej ekspresji enzymów leukocytarnych: kolagenazy i dysmutazy w obrębie zespolenia dystalnego w stosunku do zespolenia proksymalnego. Wniosek. Wykazano cechy przewlekłej reakcji zapalnej uogólnionej i miejscowej, szczególnie nasilonej w obrębie zespolenia dystalnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine local and general reactions following PTFE vascular prostheses implantation in dog models. Material and methods. We performed an aortofemoral bypass in 16 animals. Estimated parameters included: WBC and PMN elastase levels (before surgery and 2 weeks, 1, 3, 6 months after). Six months after surgery all dogs underwent autopsy, the prothesis with anastomosed arteries being closely examined, microscopically (immunohistochemistry, morphology). Results. Two weeks after surgery WBC and PMN elastase statistically decreased. During further follow-up they have slowly reached preoperative values (six months). Leukocytic enzymes: collagenase and dimutase were detected in the matrix of arteries and neointimae, especially close to the anastomoses. Distal anastomoses presented a greater amount of leukocytic enzymes, in comparison to proximal ines. Conclusion. We noted a chronic inflammatory reaction, both general and local, especially in distal prosthetic-arterial anastomoses.


  2/7

  Tytuł oryginału: Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę I a układ hemostazy: nowa klasa leków przeciwzakrzepowych?
  Autorzy: Janczak-Bazan A., Jastrzębska M.
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.66-73, il., tab., bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Inhibitory ACE mają ugruntowaną pozycję w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego, przewlekłej niewydolności krążenia oraz w zawale mięśnia sercowego, głównie z dysfunkcją lewej komory serca, jak również w przypadku współistnienia kilku schorzeń sercowo-naczyniowych. Mimo, iż brak jest jednoznacznej opinii co do ich działania przeciwzakrzepowego, to jednak wiele badań klinicznych, doświadczalnych oraz genetycznych wskazuje, że leki te korzystnie wpływają na układ hemostazy. Redukują one incydenty wieńcowe i poprawiają funkcję lewej komory serca w mechanizmie cofania przebudowy ściany naczyniowej w warunkach pobudzenia systemu renina-angiotensyna (RAS). Odwrócenie "remodelingu" naczyniowego wiąże się, m.in. z przywróceniem równowagi fibrynolitycznej i hamowaniem złożonego procesu aktywacji płytek. Korygowanie przez inhibitory ACE trombogennego działania systemu renina-angiotensyna jest argumentem przemawiającym za ich właściwościami przeciwzakrzepowymi. W mechanizmach antytrombotycznego działania tych leków rozważa się aktywację fibrynolizy, zarówno poprzez nasilenie śródbłonkowej sekrecji tPA (zmniejszenie katabolizmu bradykininy) jak i poprzez obniżenie stężenia PAI-1 (hamowanie agregacji Ang II) oraz hamowanie agregacji płytek krwi (inaktywacja syntazy TAX1, blokowanie ekspresji płytkowego receptora dla Fb). Z przedstawionych danych wynika, iż inhibitorami ACE o najbardziej udokumentowanym działaniu przeciwzakrzepowym są: captopril, quinapril, imidapril, benazepril ...

  Streszczenie angielskie: ACE inhibitors have a grounded position in pharmacotherapy of arterial hypertension, chronic heart failure and myocardial infarction, mainly with left ventricular dysfunction as well as in case of coexistence of a some cardiovascular disorders. In spite of lack of an unambiguous opinion regarding their anticoagulative effect, many clinical, experimental and genetic trials imply that these drugs have a beneficial impact on the hemostasis system. They reduce coronary incidents and improve the left ventricular function in the mechanism of reversal of vascular remodeling in circumstances of the renin-angiotensin system (RAS) activation. Reversal of the vascular remodeling is connected with restoration of fibrynolytic balance and suppression of the complex process of platelet activation. Correction of the thrombogenic effect of the renin-angiotensin system by the ACE inhibitors is an argument supporting their antithrombotic properties. In the mechanisms of antithrombotic activity of these drugs activation of fibrynolysis is considered, both by enhancement of intraepithelial tPA secretion (reduction of bradykinin catabolism) and by decrease in PAI-1 concentration (suppression of Ang II generation and supperssion of platelet aggregation (inactivation of TXA1 synthase, inhibition of expression of the platelet receptor for Fb). The presented data imply that captopril, quinapril, imidapril, benazepril (fibrinolytic activity) and captopril, fosinopril and perindopril ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Wyniki kompleksowej terapii obrzęku chłonnego kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Results of complex lower limb lymphoedema therapy.
  Autorzy: Ruciński Artur, Janczak Dariusz, Szyber Piotr
  Opracowanie edytorskie: Olszewski Waldemar L. (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.430-435, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wyników kompleksowej terapii obrzęku chłonnego kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Materiał obejmuje 16 chorych (13 kobiet i 3 mężczyzn) w wieku od 22 do 74 r.ż., leczonych w klinice od 1.04.2000 do 30.06.2001 r. Kompleksowa terapia obrzęku chłonnego polegała na stosowaniu ręcznego drenażu chłonnego, presoterapii sekwencyjnej, bandażowaniu, stosowania leków limfotropowych oraz kompresoterapii. Wyniki. U wszystkich leczonych chorych, bez względu na stopień zaawansowania i czas trwania obrzęku, uzyskano zdecydowaną poprawę objawiającą się zmniejszeniem obwodu kończyny, poprawą jej czynności, ustąpieniu przetok chłonnych. Wniosek. Wprowadzona w 2000 r. kompleksowa terapia obrzęku chłonnego stosowana zarówno we wczesnych, jak i zaawansowanych postaciach daje dobre wyniki.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was presentation of lower limb complex lymphoedema treatment results. Material and methods. Material comprised 16 patients (13 female, 3 male), aged between 22 and 74 years treated at the Department from 1.04.2000 to 30.06.2001. Complex lymphoedema therapy included lymphatic, air sequential pressotherapy, bandaging, lymphothropic drugs and compressotherapy. Results. All patients, regardless the stage and duration of oedema, achieved significant improvement displayed through the decrease of limb girth, improvement of its functionality, recession of lymph fistulae. Conclusion. Complex lymphoedema therapy introduced in 2000, applied during both early and advanced stages of oedema, brought about positive results.


  4/7

  Tytuł oryginału: Analiza wyników badań koronarograficznych i elektrokardiograficznych w populacji żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.
  Tytuł angielski: Analysis of coronary angiographic and electrocardiographic examinations in the population of career soldiers of the Polish Army.
  Autorzy: Adamus Jerzy, Olszewski Robert, Grabysa Radosław, Wiśniewski Jarosław, Czarnecki Robert, Makowski Tomasz, Janczak Jacek, Kwiatkowski Wojciech
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.85-88, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 286 badań koronarograficznych i elektrokardiograficzych wykonanych w latach 1995 - 2000 w populacji żołnierzy zawodowych w wieku poniżej 40 roku życia. W badanej grupie nieprawidłowy wynik koronarografii stwierdzono w 77 proc. przypadków, większość tych zmian przekraczała 50 proc. światła tętnicy wieńcowej, zmiany w EKG występowały natomiast u 66 proc. badanych. Wśród badanych mężczyzn obserwowano tendencję w kierunku statystycznie większej częstości występowania nieprawidłowych wyników badań wraz z wiekiem. Uzyskane przez nas wyniki potwierdzają duże zagrożenie kadry zawodowej WP rozwojem choroby niedokrwiennej serca i wskazują na konieczność podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych w tej grupie.

  Streszczenie angielskie: In the study, 286 coronary angiographic procedures and electrocardiographic (ECG) examinations were assessed, performed in the years 1995 - 2000 in the population of career solidiers aged below 40 years. In the studied group, abnormal findings on coronary angiography were disclosed in 77 p.c. of cases (most of these changes involved more then 50 p.c. of coronary artery lumen), while changes in ECG were found in 66 p.c. of the studies subjects. A tendency was observed among the studied patients towards a statistically higher incidence of abnormal results of these examinations with increasing age. The obtained results confirm the high risk of ischaemic heart disease among Polish Army career soliders and point to the necessity of undertaking appropriate prophylactic measures in this population group.


  5/7

  Tytuł oryginału: Intimal hyperplasia in vascular anastomosis.
  Tytuł polski: Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych.
  Autorzy: Skóra Jan, Barć Piotr, Janczak Dariusz, Korta Krzysztof, Ruciński Artur, Pawłowski Stanisław, Pupka Artur, Kałuża Grzegorz, Szyber Piotr
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.45-53, il., tab., bibliogr. 47 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cele pracy była próba lepszego poznania procsów wgajania się protezy naczyniowej w układ tętniczy i powstawanie neointimy. Materiał i metody. Badania prowadzono na 16 psach, którym wszczepiono protezę z PTFE w odcinku aortalno-udowym o średnicy 6 mm. Po upływie 6 miesięcy zwierzęta sekcjonowano, a protezę wraz z aortą i tętnicą udową pobierano i wykonywano badania okolicy zespolenia naczyniowego proksymalnego i dustalnego w mikroskopie świetlnym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Wyniki: Stwierdzono, że błona wewnętrzna zespolenia dystalnego była grubsza. Wyniki były wysoce znamiennie statystycznie (p = 0,0000000002824). W oberębie zespolenia dystalnego w porównaniu z proksymalnym stwierdzono makrofagi i granulocyty - wykazano cechy czynnej reakcji zapalnej. Liczniejsze były miofibroblasty i większe złogi kolagenu. Wnioski. Różnice w zespoleniu proksymalny, są wynikiem oddziaływań hemodynamicznych, bardziej nasilonych w zespoleniu dystalnym naprężeń stycznych (tangential stress), działających prostopadle do naczynia. Przerost neointimy w obrębie zespolenia dystalnego jest więc spowodowany przez czynniki hemodynamiczne, biologiczną niezgodność protezy i tętnicy (compliance mismath). Wydłużenie podudzia procesów zapalnych wywołuje powstanie neointimy, ale także wzmożoną produkcję kolagenu, przerost, pogrubienie błony wewnętrznej. Wywołuje to zaburzenia hemodynamiczne, wzrost oporu naczyniowego, turbulentny przepływ, co może powodować powikłania kliniczne - zakrzepicę protezy, infekcję protezy późną, tętniak zespolenia.


  6/7

  Tytuł oryginału: Primary coronary angioplasty versus thrombolytic therapy. Comparison of mortality in the acute phase of myocardial infarction - a single centre experience.
  Tytuł polski: Pierwotna angioplastyka wieńcowa a leczenie fibrynolityczne. Porównanie śmiertelności w ostrej fazie zawału serca. Doświadczenie jednego ośrodka.
  Autorzy: Janczak Jacek, Krupienicz Andrzej, Roszczyk Ewa, Kwiatkowski Wojciech, Czarnecki Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.542-550, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Patency of an infarct-related artery may be achieved by the use of primary coronary angioplasty or thrombolysis. In spite of the growing number of reports dealing with this topic, controversies exist as to the superority of either of these therapeutic options. Moreover, the role of primary angioplasty has not yeat been clearly defined in the guidelines of the Polish Cardiac Society. Aim. To compare mortality in the acute phase of myocardial infarction (MI) in patients treated with primary angioplasty versus patients receiving thrombolytic treatment. Methods. Using prospectively collected data from all consecutive patients with acute MI admitted to our institution, we analysed retrospectively mortality in patients treated with primary angioplasty versus those who received thrombolysis. Results. Between May 1996 and October 2000, 657 patients with acute MI were hospitalised. Of this gorup, in 66 (10 p.c.) patients primary angioplasty was performed, and 278 (42.3 p.c.) received thrombolysis. Cardiogenic shock complicated MI in 20 (30 p.c.) patients treated with angioplasty and in 19 (7 p.c.) thrombolysed patients. Total mortality in the acute phase of MI was 12 (18.2 p.c.) patients in the angioplasty group versus 26 (9.4 p.c.) patients in the medically treated group (p 0.05). Mortality among patients with cardiogenic shock was significantly higher in those who received thrombolysis than in those who underwent angioplasty [17 (89.5 p.c.) patients versus 11 (55 p.c.) patients (p 0.05)] and tended to be higher among patients without cardiogenic shock [9 (3 p.c.) thrombolysed patients versus 1 (2.2 p.c.) patient who underwent angioplasty, NS]. Conclusions. Primary coronary angioplasty improves the outcome in patients with acute MI complicated by cardiogenic shock and tends to decrease mortality among patients without cardiogenic shock.


  7/7

  Tytuł oryginału: Poziom leptyny u kobiet w okresie okołomenopauzalnym : praca doktorska
  Autorzy: Janczak-Saif Agnieszka, Krzysiek Józef (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra i Klinika Endokrynologii i Płodności
  Źródło: 2002, [4], 96 k. : il., tab., bibliogr. 151 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20437

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: