Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAKUBOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/36

Tytuł oryginału: Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny
Autorzy: Pajk Anna, Jakubowski Wiesław
Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Medyczne MAKmed 2002, 96 s. : il., tab., sum., 24 cm.
Seria: Ultrasonografia Praktyczna 15
Sygnatura GBL: 741,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  2/36

  Tytuł oryginału: Rak przełyku - ocena zmian przerzutowych do węzłów chłonnych szyi oraz jamy brzusznej w badaniu USG.
  Tytuł angielski: Esophageal carcinoma - ultrasonographic assessment of cervical and abdominal lymph node metastases.
  Autorzy: Ćwik Grzegorz, Dąbrowski Andrzej, Ciechański Aleksander, Wallner Grzegorz, Zinkiewicz Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Jakubowski Wiesław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.150-159, tab., bibliogr. 28 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena węzłów chłonnych (cecha N/pN) szyi oraz w jamie brzusznej u choruch zakwalifikowanych do operacji usunięcia piersiowego odcinka przełyku z powodu raka. Ponadto oceniono skuteczność i czułość badania usg przy określaniu nowotworowo zmienionych węzłów. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 135 chorych, u których w latach 1992-2001 wykonano resekcję przełyku. Oceniano węzły szyjne i nadobojczykowe jako jedną grupę oraz węzły jamy brzusznej jako grupę drugą. Przy podejrzewaniu zmiany przerzutowej ocenę węzłów opierano o kryteria obejmujące wyraźną granicę węzła chłonnego, niejednorodność echogeniczną oraz podłużny wymiar węzła przekraczający 5 mm szyi i 10 mm w jamie brzusznej. Ostateczną weryfikacją podejrzenia zmian przerzutowych w węzłach była ich ocena histopatologiczna. Wyniki. Najczęstszym umiejscowieniem raka przełyku w naszym materiale jest środkowy odcinek - 95 chorych, podejrzenie nowotworowych węzłów szyi stwierdzono u 11 pacjentów (11,5 proc.), w górnej części śródpiersia na 13 chorych zmiany określono u 6 chorych, co stanowi aż 46 proc., natomaist w dolnym odcinku (27 chorych) - tylko u 2 osob (7,4 proc.). Przerzuty do węzłów nadbrzusza najczęściej występowały w raku dolnego odcinka przełyku - 48 proc., a środkowego odcinka 27,4 proc. Ocena usg węzłów zarówno szyi, jak i jamy brzusznej ma wysoką swoistość wynoszącą 98,3 proc. i 93,1 proc. Czułość metody wysoka w ocenie węzłów szyi - 89,5 proc., mniejsza przy ocenie węzłów nadbrzusza - ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the assessment of cervical and abdominal lymph nodes (feature N/oN) in patients qualified towards thoracic oesophagectomy due to oesophageal cancer. We also estimated the accuracy and sensitivity of US in qualifying metastatic nodal changes. Material and methods. The study group comprised 135 patients who underwent oesophagectomy between 1992-2001. Cervical and supraclavicular nodes were assessed as the first group, and abdominal lymph nodes - as the second group. When suspecting nodal metastatic changes we adopted the following assessment criteria: a well-defined boundary of lymph node, inhomogeneous internal echoes and a long nodular diameter, exceeding 5 mm in the neck and 10 mm in the abdominal cavity. Preliminary assessment of lymph nodes was verified by the histopathological examination of removed specimens. Results. In most cases oesophageal cancer was located in the middle section - 95 patients, out of which in 11.5 p.c. there was suspicion of cervical lymph node metastases. In 13 patients with cancer of the upper section cervical metastatic changes were found in 6-46 p.c., and amongst 27 cases of lower section cancer only 2 subjects (7.4 p.c.) presented changes. Epigastric lymph node metastases were most often found in patients with carcinoma of the lower section of the oesophagus - 48 p.c., and of the middle section - 27.4 p.c. US estimation of both neck and abdominal cavity lymph nodes is characterized by an increased ...


  3/36

  Tytuł oryginału: Endosonographic assessment of anal fistulas as compared with intraoperative evaluation. Preliminary report.
  Tytuł polski: Ocena endosonograficzna przetok odbytu w porównaniu z wynikami badania śródoperacyjnego - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Kołodziejczak Małgorzata, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław, Grochowicz Maciej
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.69-72, 74-76, il., tab., bibliogr. 8 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie endosonograficzne kanału odbytu uzupełnione badaniem kontrastowym z użyciem roztworu wody utlenionej wykonano u 12 osób z przetoką odbytu. Wynik badania endosonograficznego porównano z oceną śródoperacyjną. Stwierdzono wysoką zgodność rozpoznań endosonograficznych.

  Streszczenie angielskie: Endoscopic examination of anal canal enhanced by application of hydrogen peroxide was performed in 12 patients with anal fistula. The result of endosonography was compared with with intraoperative findings. High correlation of endosonographic and intraoperative findings was found.


  4/36

  Tytuł oryginału: Możliwości trójwymiarowej endosonografii w ocenie dolnych dróg moczowych u kobiet z nietrzymaniem moczu.
  Tytuł angielski: The value of three-dimentional endosonography in the assessment of the lower urinary tract in stress incontinent women.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Cendrowski Krzysztof, Jakubowski Wiesław, Sawicki Włodzimierz, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.11-12, 14-16, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem nietrzymania moczu dotyczy milionów kobiet. Powszechność schorzenia nakazuje poszukiwanie metod zapewniających jego dokładną diagnostykę i związane z tym skuteczne leczenie. Wprowadzenie badań ultrasonograficznych pozwoliło wyeliminować w większości przypadków inwazyjne badania radiologiczne i w znaczący sposób poszerzyć i uściślić diagnostykę nietrzymania moczu. W pracy przedstawiono ocenę zastosowania standardowych badań ultrasonograficznych w diagnostyce zaburzeń trzymania moczu u kobiet oraz nowe możliwości rozpoznawania nietrzymania moczu przy zastosowaniu trójwymiarowej endosonografii.

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence affects millions of women. Generality of this problem emphasizes the need for accurate diagnosis and effective, adequate treatment. Implement of the ultrasound examinations has led to elimination of the invasive radiological methods and markedly extended its diagnostics which initially has been primarily based on the pressure measurements. This study presents applications of standard ultrasound methods in the diagnosis of lower urinary tract disfunction and new possibilities of the three-dimiension endosonography.


  5/36

  Tytuł oryginału: Poziom wybranych wskaźników biochemicznych w osoczu krwi szczurów iniekowanych witaminami E i C w warunkach zwiększonej koncentracji ozonu w powietrzu.
  Tytuł angielski: The levels of selected biochemical indices in blood plasma of the rats injected with vitamins E and C under conditions of increased ozone concentrations.
  Autorzy: Jedlińska-Krakowska Maria, Jakubowski Karol, Kowalski Andrzej
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.167-172, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wpływ zwiększonej koncentracji ozonu na kształtowanie się poziomu wybranych wskaźników biochemicznych w osoczu krwi szczurów eksponowanych na ozon. Sprawdzono również, w jakim stopniu witaminy E i C, w różnych kombinacjach i dawkach, są w stanie zapobiec ewentualnemu wystąpieniu zmian patologicznych.

  Streszczenie angielskie: The effect of increased ozone concentration in the air on the levels of selected biochemical indices in blood plasma of rats was studied. It was also attempted to assess the degree to which viatmins E and C injected at different doses and combinations were able to prevent the pathological changes. Lower levels of total lipids, total protein, reduced ALT activity and higher glucose levels were noted in the ozone-exposed rats. Although vitamins E and C did not prevent the changes in the examined indices a considerably higher vitamin C requirement under the stressful condition was observed.


  6/36

  Tytuł oryginału: Reliability of endosonography in evaluation of anal fistulae and abscesses.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska I[wona], Gęśla J., Jakubowski W[iesław], Noszczyk W[ojciech], Szczepkowski M., Sarti D.
  Źródło: Acta Radiol. 2002: 43 (6) s.599-602, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To assess the reliability of anal endosonography (AES) in the diagnosis of anal fistulae and abscesses. Material and Methods: 86 patients with different types of anal fistulae and abscesses were prospectively examined with a 7.0 MHz transducer. Type of anal fistulae, differentiation between simple and complex tracts, and location of their internal openings were defined. In 66 cases with permeable external opening hydrogen peroxide solution was introduced into the fistula tract. Reliability of AES was defined after surgical treatment of all cases. Results: 74 anal fistulae, including 43 transsphincteric, 11 intersphincteric, 6 suprasphincteric, 3 superficial, and 11 ano-vaginal were found on AES. 27 fistulae were complex, and 47 simple fistulae. In 10 patients a coexisting abscess was found; the remaining 12 abscesses were without any fistula. Surgery confirmed the type of anal fistula in patients (86.5 p.c.), and location of internal openings in 60 cases (81.1 p.c.). All abscesses were confirmed. Conclusion: AES showed high accuracy in diagnosing anal fistulae and abscesses.


  7/36

  Tytuł oryginału: Endosonografia zwieraczy odbytu u osób po operacyjnym leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Korelacja z manometrią.
  Tytuł angielski: Anal sphincter endosonography following surgical treatment of ulcerative colitis. Correlation with manometry.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Ciesielski Adam, Bielecki Krzysztof, Jakubowski Wiesław, Baczuk Lech, Tarnowski Wiesław
  Opracowanie edytorskie: Drews Michał (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1194-1203, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie obrazu zwieraczy w badaniu endosonograficznym z wynikiem manometrii odbytowo-odbytniczej u osób leczonych operacyjnie z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Materiał i metodyka. Badania endosonograficzne i manometrię odbytowo-odbytniczą wykonano u 15 osób, 5 mężczyzn i 10 kobiet, w wieku 23-73 lat (śr. wieku 36 lat), u których wykonano proktokolektomię odtwórczą (10 osób), kolektomię i ileostomię (3 osoby), proktokolektomię i ileostomię (1 osoba) oraz kolektomię z zespoleniem krętniczo-odbytniczym (1 osoba) z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Wyniki. U 8 (53,33) badanych stwierdzono korelację między wynikiem badania endosonograficznego i manometrycznego w zakresie wszystkich analizowanych mięśni: zwieraczy wewnętrznego i zewnętrznego odbytu oraz mięśnia łonowo-odbytniczego. Korelację rozpoznań endosonograficznych i manometrycznych w ocenie zwieracza wewnętrznego odbytu uzyskano u 10 (66,66 proc.) badanych, korelację w ocenie echogeniczności zwieracza zewnętrznego odbytu u 9 badanych (60 proc.); w ocenie czynności dynamicznej zwieracza zewnętrznego i mięśnia łonowo-odbytniczego u 11 (73,33 proc) osób. Wnioski. Łącznie zastosowanie badania endosonograficznego i manometrii u osób po operacyjnym leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego pozwala na ocenę zarówno morfologii, jak i czynności zwieraczy odbytu. Korelacje tych metod stwierdzono dla większości badanych osób.


  8/36

  Tytuł oryginału: Endosonografia w diagnostyce raka kanału odbytu.
  Tytuł angielski: Anal endosonography in the diagnosis of anal carcinoma.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.349-350, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Endosonografia jest metodą o ustalonej, dużej wartości w diagnostyce raka odbytnicy. Dzięki możliwości obrazowania warstwowej budowy ściany kanału odbytu, metoda ta pozwala na ocenę lokoregionalnego stopnia zaawansowania raka kanału odbytu. Umożliwia ocenę tkanek okołoodbytowych pod kątem diagnostryki powiekszonych węzłów chłonnych. Jest cennym badaniem kontrolnym po wstępnym etapie leczenia raka naświetlaniem lub chemioterapią.


  9/36

  Tytuł oryginału: Wartość badania ultrasonograficznego przez krocze w rozpoznawaniu guzów nowotworowych końcowego odcinka jelita grubego : praca doktorska
  Autorzy: Pracoń Ireneusz, Jakubowski Wiesław (promot.).; [Akademia Medyczna w Warszawie], [Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Zakład Patomorfologii w Białej Podlaskiej]
  Źródło: 2002, [2], 67 k. : il., tab., bibliogr. 113 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19857

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  10/36

  Tytuł oryginału: Slovenia.
  Autorzy: Albreht Tit, Cesen Marjan, Hindle Don, Jakubowski Elke, Kramberger Boris, Petric Vesna Kerstin, Premik Marjan, Toth Martin
  Opracowanie edytorskie: Jakubowski Elke (ed.).
  Źródło: Healt Care Syst. Transit. 2002: 4 (3) s.I-VIII], 1-85, [1-4], il., tab., bibliogr. [7] poz.
  Sygnatura GBL: 554,698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny


  11/36

  Tytuł oryginału: Ocena wartości badania dopplerowskiego w diagnostyce chorób tarczycy : praca doktorska
  Autorzy: Marianowska Agnieszka, Jakubowski Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Zakład Diagnostyki Obrazowej w Warszawie
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 108 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20445

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/36

  Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków u chorych poddanych pomostowaniu tętnic wieńcowych - rola autonomicznego układu nerwowego.
  Tytuł angielski: Atrial fibrillation in patients after coronary artery bypass grafting - the role of autonomic nervous system.
  Autorzy: Mandecki Tadeusz, Woś Stanisław, Kulejewski Lech, Wilczek-Banc Aleksandra, Jakubowski Daniel, Widenka Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1171-1175, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 42 chorych wykonano 24-godzinny zapis EKG przed zabiegiem pomostowania tętnic wieńcowych oraz w piątej dobie po planowym zabiegu. Wykryto łącznie 34 napady mogotania przedsionków u 14 spośród badanych pacjentów. Na podsawie analizy częstotliwościowej HRV (LF, HF, LF/HF) wyodrębniono 23 napady (67,6 proc.) wzbudzone aktywacją współczulną, 6 napadów (17,6 proc.) wzbudzonych aktywacją przywspółczulną oraz 5 (14,7 proc.) niezdefiniowanych. Dominująca rola aktywacji adrenergicznej we wzbudzaniu napadów migotania przedsionków w tej grupie chorych sugeruje potrzebę adekwatnego dawkowania leków beta-adrenolitycznych w okresie okołooperacyjnym leczenia choroby niedokrwiennej serca.

  Streszczenie angielskie: In 42 patients the 24-hour ECG was performed before and on the fifth day after the elective coronary artery bypass grafting. In general 34 bouts of atrial fibrillation occured in 14 patietns. According to frequency analysis of the HRV 23(67,6 p.c.) of these paroxysms were found sympathetically driven, 6 (17,6 p.c) vagally driven and 5 (14,7 p.c.) undefined. The predominating role of adrenergic activation in teh initiation of the bouts of atrial fibrillation in this group of patietns suggests the need to use adequate doses of beta-adrenolytic agents durign the perioperative period of ischaemic heart disease treatment.


  13/36

  Tytuł oryginału: Akupunktura w leczeniu chorych z paraplegią.
  Tytuł angielski: Acupuncture in treatment of paraplegic patients.
  Autorzy: Jakubowski Jacek
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.922-932, tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Paraplegia, to zespół ciężkich zaburzeń spowodowany poprzecznym uszkodzeniem rdzenia z różnych przyczyn. Charakteryzuje się porażeniem czuciowym i ruchowym kończyn dolnych, co w konsekwencji daje trwałe kalectwo, a na skutek powikłań może zagrozić życiu chorego. Medycyna zachodnia, pomimo ogromnego postępu w diagnostyce i metodach leczenia, nie jest w stanie przywrócić funkcji utraconych na skutek poprzecznego uszkodzenia rdzenia. W niniejszym artykule przedstawiono sposoby wykorzystania akupunktury przez autorów różnych doniesień naukowych. Przedstawione wyniki leczenia budzą zastrzeżenia co do rygoru badań naukowych, jednakże wskazują bezspornie na skuteczność akupunktury w zmniejszaniu kalectwa chorych z uszkodzeniem rdzenia, a nawet dają możliwość użytecznego powrotu funkcji uszkodzonego rdzenia. Skuteczność akupunktury tłumaczona jest kilkoma mechanizmami jej działania, co daje poprawę ukrwienia rdzenia kręgowego w miejscu uszkodzenia. Nie tłumaczy to jednak mechanizmu powrotu funkcji w miejscu uszkodzenia. W związku z efektami stosowania akupunktury określanymi "a posteriori" należy propagować tę formę leczenia chorych z paraplegią z zachowaniem ogólnych przeciwwskazań do stosowania tej metody.

  Streszczenie angielskie: Paraplegia is a polyetiological syndrome of heavy clinical signs caused by transverse damage of medulla. Motor and sensitive paralysis of lower extremities is it's own clinical presentation. It's also a cause of great crippledom and complications of paraplegiaa which may in consequence cause patient's live threat. West medicine, in spite of today great progress in diagnostic and therapeutic methods is still not able to restore the function of damaged spinal cord. The different manners of acupuncture methods applications are presented in this issue. It comes from several authors, especially from China. Results presented in this issue are controversial but efficacious and certainly they are worth application in paraplegic patients because of diminishing of medulla damages and restoration it's useful functions. The efficacy of acupuncture stimulation is explained by different mechanisms causes better blood supply of damaged medulla. But it doesn't explain the mechanism of functional restoration. Because of good therapeutic results limited "a posteriori" the acupuncture stimulation is worth full recommendation in treatment of paraplegic patients.


  14/36

  Tytuł oryginału: Przydatność endosonografii u osób z wytworzonym odbytem brzusznym przed decyzją o wykonaniu operacji odtwórczej.
  Tytuł angielski: Usefulness of endosonography in patients with colostomy before decision of decolostomy.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław, Panorska Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.484-486, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było rozpoznanie w badaniu endosnograficznym (anal ultrasound, AUS) uszkodzeń zwieraczy odbytu u osób z wytworzonym odbytem brzusznym i analiza czynników, które mogły doprowadzić do ich uszkodzenia AUS wykonano aparatem Bruel and Kjaer z głowicą wirującą 7,0 MHz u 30 osób z kolostomią. W sposób jakościowy i ilościowy oceniano uwidaczniane uszkodzenia. Ścieńczenie zwieracza wewnętrznego odbytu (ZWO) (średnio 1,64 mm) widoczne było u 27 osób (90 proc.) w większości przypadków obejmowało cały obwód (23 osób, 85,18 proc.) i długości ZWO (20 osób, 74,07 proc). Echogeniczność ZWO była zwiększona u 18 osób (60 proc) i u 13 z nich (72,22 proc.) obejmowała cały obwód i długość ZWO. Zatarte zarysy ZWO stwierdzono u 11 osób (36,66 proc.). Istotną korelację stwierdzono między czasem życia ze stomią a defektem echogeniczności (p = 0,0001). Ocena endosonograficzna zwieraczy odbytu może odgrywać istotną rolę przed decyzją o operacji odtwórczej po operacji Hartmanna lub po zamknięciu kolostomii pętlowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to visualize the suspected defects of the anal aphincters in patients following colostomy by anal ultrasound (AUS) and to analyze possible factors that have led to such defects. For AUS, Bruel and Kjaer scanner with 7.0 MHz endorectal probe was used in a group of 30 patients with a colostomy. Anal sphincters defects were qualified and quantified. For statistical analysis the ANOVA (Analysis of Variance) was used. Internal anal sphincter (IAS) was thin in all but three patients (27 patients; 90 p.c.) with the mean thickness 1.64 mm. A circular reduction of the thickness was seen in 23 patients (85.18 p.c.) and along the entire length of the IAS in 20 patients (74.07 p.c.). Echogenicity of the IAS was increased in 18 patients (60 p.c.) and in 13 of them (72.22 p.c) this defect embraced the whole length and circumference of the IAS The margins of the IAS were not well-defined in 11 patients (36.66 p.c.). A significant correlation was found between duration of the stomy and the IAS echogenicity defect (p-value = 0.0001). Endosonographic assessment of the anal sphincter may play an important role before a decision of decolostomy after Hartmann's operation or closing a loop colostomy.


  15/36

  Tytuł oryginału: Współczense metody obrazowe w diagnostyce guzów nadnerczy.
  Tytuł angielski: Contemporary imgaing of adrenal masses.
  Autorzy: Słapa Rafał Zenon, Jakubowski Wiesław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.16-21, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Development of new diagnostic-therapeutic algorithms and accurate diagnostic criteria in adrenal masses imaging is possible due to the dynamic development of imaging modalities and research concerning their application to diagnostic of adrenal masses. The paper presents a review of contemporary imaging modalities used in diagnostics of adrenal masses. Diagnostics of adrenal tumours with application of new ultrasound techniques, new computed tomography evaluation schemes, contemporary magnetic resonance techniques, new radiopharmaceuticals used in scintigraphy and application of positron emission tomography is presented.


  16/36

  Tytuł oryginału: Przydatność współczesnej ultrasonografii w diagnostyce guzów ślinianek : praca doktorska
  Autorzy: Białek Ewa Jolanta, Jakubowski Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Zakład Diagnostyki Obrazowej w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 87 k. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20443

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/36

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności ultrasonograficznego środka kontrastującego w diagnostyce guzów wątroby : praca doktorska
  Autorzy: Mazurczak Agnieszka, Jakubowski Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Zakład Diagnostyki Obrazowej w Warszawie, Szpital Bródnowski Pracownia Ultrasonograficzna w Warszawie
  Źródło: 2002, 121 k. : il., tab., bibliogr. 113 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20444

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/36

  Tytuł oryginału: Effect of increased ozone concentration in the air on the level of some immunological indices in rats given vitamin E and vitamin C.
  Tytuł polski: Wpływ zwiększonego stężenia ozonu w powietrzu na poziom niektórych wskaźników immunologicznych u szczurów otrzymujących witaminę E i C.
  Autorzy: Jedlińska-Krakowska Maria, Jakubowski Karol, Kowalski Andrzej
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.81-87, tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U samców szczurów szczepu Wistar/Han eksponowanych przez 50 dni po 5 godz. dziennie na 0.5 ppm ozonu badano wpływ witaminy E i C (iniekowanych pojedynczo i łącznie) na aktywność granulocytów obojętnochłonnych i transformację blastyczną limfocytów. Wykazano, że stosowane witaminy podwyższały obniżoną u ozonowanych zwierząt transformację blastyczną limfocytów i zwiększały aktywność granulocytów obojętnochłonnych.

  Streszczenie angielskie: The effect if vitamins E and C (injected separately and together) on the activity of neutrophilic granulocytes and blastic transformation of lymphocytes was studied in male Wistar-Hanover rats exposed for 50 days, 5 hours a day, to 0.5 ppm of ozone. It was found that vitamins E and C increased the index of blastic transformation of lymphocytes - decreased in ozone-exposed animals - and the activity of neutrophilic granulocytes.


  19/36

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa nowotworów jąder z zastosowaniem ultrasonograficznego środka kontrastującego Levovist.
  Tytuł angielski: Improved differentiation of testicular tumors with the use of contrast medium Levovist.
  Autorzy: Pajk Anna, Jakubowski Wiesław, Szopiński Kazimierz, Mlosek R. Krzysztof, Słapa Rafał
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.19-23, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności ultrasonograficznego środka kontrastującego Levovist (Schering AG, Berlin) w diagnostyce różnicowej nowotworów jąder. Grupę osób badanych stanowiło 65 mężczyzn w wieku 23-67 lat, u których stwierdzono w wyjściowym badaniu ultrasonograficznym jąder guz o wymiarach 7-36 mm (średni wymiar 24 mm). Badania ultrasonograficzne wykonywano aparatami Philips ATL 3000 i Philips ATL 5000 z zastosowaniem liniowych głowic szerokopasmowych 5-10 MHz i 5-12 MHz. Levovist podawano w dawce 2,5 g (zawiesina 300 mg/mL) w postaci bolusa 2 mL/sek. W grupie nasieniaków/seminoma/ (39 pacjentów) największa ilość guzów (36 - 92,3 proc.) uzyskała wzmocnienie, które zakwalifikowano na poniżej 2 punkty i we wszystkich guzach o typie nasieniaka maksymalne wzmocnienie następowało w czasie poniżej 120 sekund. W grupie guzów z komórek rozrodczych /embryonal cell carcinoma/ (17 pacjentów) największa ilość guzów (15 - 88,2 proc.) uzyskała wzmocnienie, które zakwalifikowano na powyżej 2 punkty i w 16 guzach z komórek rozrodczych (94,1 proc.) maksymalne wzmocnienie następowało w czasie poniżej 120 sekund. W grupie potworniaków /teratocarcinoma/ (6 pacjentów) wszystkie guzy uzyskały wzmocnienie, które zakwalifikowano na powyżej 2 punkty i również we wszystkich tych guzach maksymalne wzmocnienie następowało w czasie powyżej 121 sekund. W grupie guzów o characterze przerzutów (3 pacjentów) wszystkie guzy uzyskału wzmocnienie, które zakwalifikowano na poniżej 2 punkty i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was improved detection and differentation between various types of testicular tumors with the use of contrast medium Levovist (Schering AG, Berlin). Levovist was administered in 65 men aged 23-67 with testicular tumors 7-36 mm in diameter, mean diameter 24 mm. Ultrasound examinations were performed with ATL Philips 3000 and ATL Philips 5000 linear wideband transducers 5-10 MHz and 5-12 MHz. Levovist was administered in dosis 2,5 g (suspension 300 mg/mL), speed of infusion 2 mL/sec. In the group of seminomas (39 patients) the largest number of lesions (36 - 92,3 p.c.) were enhanced for under 2 points and all seminomas presented peak enhancement in the time of under 120 seconds. In the group of embryonal cell carcinomas (17 patients) the largest number of lesions (15 - 88,2 p.c.) were enhanced for 2 points and over. 16 embryonal cell carcinomas (94,1 p.c.) presented peak enhancement in the time of under 120 seconds. In the group of teratocarcinomas (6 patients) all lesions were enhanced for 2 points and over and all of them presented peak enhancement in the time of over 121 seconds. In the group of metastatic lesions (3 patients) all lesions were enhanced for under 2 points and all of them showed peak enhancement in the time of under 120 seconds. Average contrast enhancement obtained after Levovist administration: teratocarcinomas 3,16, embryonal cell carcinomas 2,11, metastatic lesions 0,66, seminomas 0,64 points. Marked increase in vascular ...


  20/36

  Tytuł oryginału: Dynamiczne badanie endosonograficzne - cenne uzupełnienie standardowego badania endosonograficznego kanału odbytu.
  Tytuł angielski: Dynamic anal endosonography - a useful adjunct to standard endosonography of the anal sphincters.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Jakubowski Wiesław, Szczepkowski Marek, Sarti Dariusz, Jóźwiak Włodzimierz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.60-63, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie endosonograficzne zwieraczy odbytu wykonywane jest u osób z niewydolnością zwieraczy odbytu. Pozwala zróżnicować uszkodzenia strukturalne z neuropatią, określić zakres uszkodzenia mięśni i możliwość ewentualnego leczenia. Dynamiczne badanie endosongraficzne zwieraczy odbytu jest cennym uzupełnienim standardowej endosonografii. Umożliwiając obrazowanie czynności skurczowej mieśni, pozwala na dokładniejszą diagnostykę uszkodzeń zwieraczy.

  Streszczenie angielskie: Anal endosonography is used in a diagnostics of fecal incontinence. It enables differentiation between structural and neurogenic incontinence, precisely describes the range of sphincters trauma and in helpful in planning surgery. Dynamic anal endosonogrpahy in a valuagle adjunct to the standard anal endosonagraphy. Showing the anal muscles during voluntary contraction it makes possible to diagnose their defects more accurately.


  21/36

  Tytuł oryginału: Endosonografia w diagnostyce chorób proktologicznych.
  Tytuł angielski: Endosonography in the diagnostics of rectal and anal diseases.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Jakubowski Wiesław, Szczepkowski Marek, Jóźwiak Wodzimierz, Sarti Daiursz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.64-73, il., bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawione zostały możliwości badania endosonograficznego w rozponzawaniu i różnicowaniu chorób proktologicznych: raka odbytnicy i odbytu, wznowy miejscowej, ropni i przetok odbytu, uszkodzeń zwieraczy odbytu oraz nieswoistych zapalnych chorób jelit. W oparciu o najnowsze piśmiennictwo, omówiono miejsce endosonografii pośród innych badań obrazowych, m.in. rezonansu magentycznego i tomografii komputerowej w algorytmie diagnostycznym powyższych chorób.

  Streszczenie angielskie: This paper presents application of anal and rectal endosonography in diagnostics of rectal diseases. Rectal and anal carcinoma, local rectal cancer recurrences, perirectal abscess and anal fistula, faecal incontinence and idiopathic inflammatory bowel diseases were discussed and their appearances in endosongraphic examination were shown. The place of endosonography among other imaging modalities, such as magnetic resonance imaging and computed tomography in the imaging algorithm of anal and rectal diseases was presented.


  22/36

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia w diagnostyce zaburzeń erekcji.
  Tytuł angielski: Ultrasound evaluation of erection disorders.
  Autorzy: Pajk Anna, Mlosek R. Krzysztof, Szopiński Kazimierz, Jakubowski Wiesław, Słapa Rafał
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.74-76, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono przydatność ultrasonografii w diagnostyce zaburzeń erekcji. Przedstawiono anatomię prawidową prącia w obrazach B-mode, a także pomiary spektrum dopplerowskiego podczas oceny stopnia upośledzenia erekcji z zastosowaniem testu farmakologicznego.

  Streszczenie angielskie: This paper presents ultrasound evaluation of erection disorders. B-mode images of normal penile anatomy were presented, as well as Doppler waveforms obrained during administration of pharmacologic agents.


  23/36

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia sutka męskiego.
  Tytuł angielski: Sonography of the male breast.
  Autorzy: Białek Ewa J., Nita Jacek, Jakubowski Wiesław, Serafin-Król Małgorzata
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.77-81, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano prawidową anatomię ultrasonograficzną sutka męskiego oraz przedstawiono obrazy ultrasonograficzne spotykane w róznych chorobach tego gruczołu.

  Streszczenie angielskie: In this paper sonographic anatomy of the male breast and ultrasound features of different pathologies of this gland are presented.


  24/36

  Tytuł oryginału: Profesjonalna ultrasonografia - co to znaczy?
  Autorzy: Jakubowski Wiesław
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.94
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  25/36

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Sympozjum "New ultrasound diagnostic tool for the managment of the patient".
  Autorzy: Jakubowski Wiesław
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.95 - Sympozjum pt. Nowe narzędzia diagnostyki ultradźwiękowej w leczeniu pacjenta Warszawa 20.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  26/36

  Tytuł oryginału: Integrated indexes of occupational exposure as predictors of kidney dysfunction.
  Autorzy: Jakubowski Marek, Trzcinka-Ochocka Małgorzata, Hałatek Tadeusz, Raźniewska Grażyna, Szymczak Wiesław
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.393-399, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the dose-effect and dose-response relationships between the integrated indexes Cd-A ú t (mg/m**3 ú years of exposure) and Cd-B ú years of exposure), and the increase in retinol binding protein excretion in urine (RBP-U) and á2-microglobulin concentration in serum (á2M-S). The study was carried out in the nickel-cadmium battery factory in 1998-1999. Exposure to cadmium was formerly very high. The study group consisted of 116 persons for whom the results of determinations of Cd-B were available during two former observation periods (1983 and 1986-1988). The mean age of the gorup was 49 years and the mean period of exposure was 17 years. The dose-effect relationship between Cd-B ú t and RBP-U or á2M-S was much better (r = 0.642 and 0.513) than between Cd-A út and RBP-U or á2M-S (r = 0.173 and 0.127). There was also correlation between Cd-U (ćg/g creatinine), measured in 1998-1999, and RBP-U or á2M-S (r = 0.343 and 0.198). Urinary cadmium should, however, be used with caution as a dose estimate because its excretion may increase as a result of renal damage. According to the dose-response relationship, an increase in RBP excretion above 300 ćg/g creatinine can be expected in 10 p.c. of subjects at the integrated exposure index (Cd-B ú t) of about 450 ćg/l ú years, and an increase in á2M-S above the accepted cut-off point of 2.4 mg/l can be expected in 10 p.c. of subjects at Cd-B ú t of about 190 ćg/l ú years. The data obtained confirmed the validity of the recommended at present health-based limit for occupational exposure of 5 ćg/l of blood, as well as the superiority of the biological monitoring of exposure to cadmium over the environmental monitoring.


  27/36

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ultrasonografii w laryngologii
  Autorzy: Zajkowski Piotr
  Opracowanie edytorskie: Kukwa Andrzej (przedm), Jakubowski Wiesław (przedm.).
  Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Medyczne MAKmed 2002, 137, [5] s. : il., sum., 24 cm. - Współaut. rozdz. 10: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) monitorowana USG - Maciej Wysocki
  Seria: Ultrasonografia Praktyczna 16
  Sygnatura GBL: 736,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/36

  Tytuł oryginału: Zastosowanie endosonografii trójwymiarowej 3D w proktologii.
  Tytuł angielski: Application of 3D endosonography in proctology.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Jakubowski Wiesław, Sarti Dariusz, Stefański Robert
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.44-48, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z kierunków rozwoju metod obrazowania jest wprowadzenie wizualizacji trójwymiarowej. Artykuł ten przedstawia możliwości trójwymiarowej endosonografii w diagnostyce chorób proktologicznych w tym nowotworów odbytnicy, ropni i przetok odbytu i niewydolności zwieraczy odbytu.

  Streszczenie angielskie: In the last few years there have been increasing interest in the development of 3D displays in medical imgaing, including endosonography. This article presents application of 3D endosonography in the diagnostics of anal and rectal diseases, including rectal tumors, anal sepsis and fecal incontinence.


  29/36

  Tytuł oryginału: Rola ultrasonografii we wczesnej diagnostyce ostrego skrętu jądra.
  Tytuł angielski: Ultrasound in early detection of acute testicular torsion.
  Autorzy: Pajk Anna, Mlosek R. Krzysztof, Szopiński Kazimierz, Jakubowski Wiesław, Słapa Rafał
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.49-52, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wczesne rozpoznanie ostrego skrętu jądra ma istotne znaczenie ze względu na konieczność natychmiastowego wdrożenia leczenia operacyjnego. Badanie ultrasonograficzne w skali szarości, a także USG z zastosowaniem Dopplera kodowanego kolorem i Dopplera mocy ułatwi postawienie trafnego rozpoznania ostrego skrętu jądra. W artykule omówiono obraz kliniczny ostrego skrętu jądra, a także obrazy ultrasonograficzne spotykane w różnych okresach trwania skrętu jądra. W drugiej części artykułu omówiono skręt przyczepków jądra i przyczepków najądrza, jego obraz kliniczny, ultrasonograficzny oraz implikacje kliniczne.

  Streszczenie angielskie: Early detection of acute testicular torsion is important due to its immediate surgical treatment. Grey-scale ultrasound together with Color Doppler and Power Doppler imaging facilitaties early diagnosis of acute testicular torsion. This paper presents clinical and ultrasound image of testicular torsion according to the time of onset. The paper concludes with the description of appendix tests and appendix epidydimis acute torsion, its clinical and ultrasound image together with its clinical implications.


  30/36

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia w diagnostyce zapaleń narządów moszny.
  Tytuł angielski: Ultrasound in epididymo-orchitis.
  Autorzy: Pajk Anna, Mlosek R. Krzysztof, Szopiński Kazimierz, Jakubowski Wiesław, Słapa Rafał
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.53-59, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono ostre oraz przewlekłe stany zapalne narządów moszny, ich etiologię, obraz kliniczny i ultrasonograficzny w skali szarości oraz z zastosowaniem Dopplera kodowanego kolorem, Dopplera mocy oraz po podaniu ultrasonograficznego środka kontrastującego.

  Streszczenie angielskie: This paper presents acute and chronic epididymo-orchitis, its etiology, clinical demonstration, ultrasound images obtained in gray - scale, color Doppler and Powe Doppler, also after administration of echo-enhanced contrast agent.


  31/36

  Tytuł oryginału: Diagnostyka niewydolności zwieraczy odbytu w badaniu endosonograficznym i manometrii. Opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Anal endosonography and manometry in the diagnosis of anal incontinence. Two case reports.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Ciesielski Adam, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.69-73, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dwa przypadki osób z objawami niewydolności zwieraczy odbytu i zastosowanie badania endosonograficznego oraz manometrii w diagnostyce tego schorzenia. Łączne wykonywanie tych badań pozwala na rozpoznanie morfologii uszkodzenia i zaburzeń czynnościowych niewydolnych zwieraczy.

  Streszczenie angielskie: We present two cases of anal sphincters incontinence and application of anal endosonography and ano-rectal manometry in the diagnosis of this entity. Both the above methods enable assessment of the morphology as well as functional impairment of the anal sphincters.


  32/36

  Tytuł oryginału: Odmiany specjalne raka gruczołu piersiowego ze szczególnym uwzględnieniem obecności receptorów hormonalnych : praca doktorska
  Autorzy: Jakubowski Krzysztof, Kurylcio Lucjan (promot.).; [Akademia Medyczna w Lublinie, Onkologiczny Specjalistyczny ZOZ w Lublinie]
  Źródło: 2002, [1], 115 k. : il., tab., bibliogr. 252 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20888

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  33/36

  Tytuł oryginału: Badania laboratoryjne i kliniczne własności kontrastujacych Levovistu.
  Tytuł angielski: Physical and clinical properties of Levovist.
  Autorzy: Jakubowski Wiesław, Beranek Robert, Mazurczak Agnieszka, Nowicki Andrzej, Łypacewicz Grażyna
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.22-30, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN przeprowadzono badania oceniajace właściwości fizyczne pęcherzyków powietrza wytwarzanych przez rozpuszczony Levovist. W obecności zewnętrznego oscylującego pola ściśliwe pęcherzyki gazu odpowiadają oscylacyjną zmianą objętości. Dzięki temu zwiększają swoje włąściwości rozpraszania energii ultradźwiękowej. W zależności od wielkości pola akustycznego oscylacje pęcherzyków gazu mają charakter: liniowy w funkcji ciśnienia i nie-liniowy w funkcji ciśnienia. W ultrasonografii zawsze mamy do czynienia z powstawaniem składowych harmonicznych. Celem klinicznej części pracy jest ocena przydatności Levovistu w diagnstyce różnicowej guzów wątroby i sutka. W trakcie badania oceniano unaczynienie zmian ogniskowych przy wykorzystaniu badań dopplerowskich kodowanych kolorem i power Doppler zarówno przed jak i po podaniu środka kontrastującego. W przypadku guzów wątroby określono stopień unaczynienia zmiany w skali czterostopniowej (0-3) oraz typ wzorca unaczynienia. Badaniem objęto grupę 32 pacjentów. W badaniu guzów sutka wykonanym u 50 kobiet analizowano ilość oraz przebieg naczyń krwionośnych we wnętrzu zmiany. Po podaniu Levovistu określano stopień wzmocnienia sygnału dopplerowskiego w skali czterostopniowej (wątroba) i w skali pięciostopniowej (sutek) oraz czas trwania wzmocnienia. Zastosowanie Levovistu umożliwia uwidocznienie dodatkowych naczyń i pozwala na dokładniejszą ocenę unaczynienia guzów. Na podstawie wyników ...

  Streszczenie angielskie: Scientist from the Intsitute of Basic Problems of Polish Academy of Science have carried out trials concerning physical properties of air microbubbles created in the process dissolving Levovist. In the presence of external oscillating field air bubbles change their volume in the oscillating way. Thereby they improve their ability to disperse the energy of utlrasounds. Depending on the magnitude of acoustic field the air bubble oscillations are: linear and non-linear. The aim of the clinical part of the research was to assess the usefulness of Levovist in differentiation of liver and breast tumors. During the examination estimation of vascularity of focal lesions was performed using Doppler techniques (color and power Doppler) both before and after administration of the contrast agent. In 32 liver lesions vascularity grade using a 4 degree range (0-3 points) and type of vascularity were assessed. In 50 breast lesions the number and course of the vessels were analysed. After Levovist administration the enhancement of Doppler signal (4 degree range in liver and 5 degree range in breast) and its duration assessed. Applicaiton of Levovist enables visualization of additional vessels and allows more exact estimation of tumor vascularity. On the basis of results of examinations performed a large variety of types of vascularity was seen in individual types of hepatic lesions. In hepatic lesions: metastases, primary liver cancer and FNH enhancement and its duration are not ...


  34/36

  Tytuł oryginału: Endosonografia w diagnostyce dużego polipa w kanale odbytu. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Endosonography in the diagnosis of a large polyp of the anal canal. A case report.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław, Sarti Dariusz, Jóźwiak Włodzimierz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.62-64, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 53-letniego mężczyzny, który zgłosił się do proktologa z powodu przewlekłych krwawień z odbytu i zaparć. W badaniu per rectum i anoskopii stwierdzono duży guz w kanale odbytu. Aby określić stopień zaawansowania choroby, wykonano badanie endosongraficzne. Uwidoczniono zmianę położoną w śluzówce/podśluzówce, która mogła odpowiadać polipowi lub guzowi Tis/T1.

  Streszczenie angielskie: The case of a 53 years old man with a history of anal bleeding and constipations was presented. Per rectum examination and anoscopy revealed a large lesion located in the anal canal. Due establishing a stage of the may represented a polyp or a Tis/T1 tumor.


  35/36

  Tytuł oryginału: Endosonografia jako uzupełniające badanie w diagnostyce choroby hemoroidalnej.
  Tytuł angielski: Endosonography as a complementary examination in diagnostics of the haemorrhoideal disease.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Kołodziejczak Małgorzata, Jakubowski Wiesław, Tarasewicz Andrzej
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.68-71, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przykładowo 4 przypadki reprezentatywne dla każdego stopnia zaawansowania choroby hemoroidalnej oraz potencjalne możliwości endosonografii kanału odbytu w diagnostyce tej choroby.

  Streszczenie angielskie: Four cases of different stages of the haemorrhoideal disease were presented and possibilities of anal endosonography in the diagnosis of this entity were discussed.


  36/36

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Ultrasonograficznego EUROSON'2002 połączonego z VI Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
  Autorzy: Jakubowski Wiesław
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.88-89 - 14 Europejski Kongres Ultrasonograficzny - EUROSON Warszawa 04-07.07. 2002
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

  stosując format: