Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAKUBASZKO
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zarys chirurgii : podręcznik dla studentów stomatologii
Autorzy: Agrawal Anil Kumar, Bąk Tomasz, Gładysz Andrzej, Grzebieniak Tomasz, Grzebieniak Zygmunt, Jakubaszko Witol, Karwacki Jerzy H., Katib Abdo, Kazanowski Jan, Kibler Jacek, Kielan Wojciech, Koźmiński Jan, Kuchtyn Krystyna, Łazarkiewicz Bogdan, Maag Irma, Machaj Anna, Medyński Jerzy, Milan Magdalena, Piekarz Paweł, Rudnicki Jerzy, Salih Amin, Skalski Adam, Stal Aleksander, Ściborski Romuald, Ściebura Marek, Tarnawa Robert, Winowski Jacek, Woytoń Marek
Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (red.).
Źródło: - Wrocław, AM 2002, 323 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia


  2/7

  Tytuł oryginału: Ratownictwo medyczne w Polsce : Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  Opracowanie edytorskie: Jakubaszko Juliusz (red.), Ryś Andrzej (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. "Zdrowie i Zarządzanie" sp. z o.o. 2002, 499 s : il., tab., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,140

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo


  3/7

  Tytuł oryginału: Wpływ stymulacji receptorów dopaminergicznych na powrót funkcji nefronu w zagrożeniu ostrą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Effects of dopaminergic receptors stimulation in imminent acute renal failure.
  Autorzy: Jakubaszko Juliusz, Sehn Marek
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.95-100, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Ostra niewydolność nerek (o.n.n.) stanowi poważny problem kliniczny. Pomimo postępu medycyny, śmiertelność w tym schorzeniu sięga 50 p.c. W pracy porównano wyniki stosowania stymulacji receptorów dopaminergicznych w o.n.n. Badaniami objęto 34 pacjentów w dwóch grupach. U wszystkich badanych o.n.n. była wtórna do choroby zasadniczej. Pierwsza grupa otrzymywała dopaminę w dawkach diuretycznych, a druga dopeksaminę. Badania nie wykazały różnic stymulacji receptorów dopaminergicznych przy użyciu obu środków. Zarówno śmiertelność, jaki zmiany objętości wydalanego moczu, standardowego klirensu kreatyniny i wskaźnika niewydolności nerek były podobne w obu badanych grupach.

  Streszczenie angielskie: Acute renal failure is a very serious clinical problem. In spite of progress in medicine, mortality reaches 50 p.c. The paper compares effects of dopaminergic stimulation in acute renal failure. 34 patients in two groups were examined. Acute renal failure was a complication of the primary underlying disease. Group I received dopamine in diuretic doses, group II received dopexamine. There were no differences in stimulation of dopaminergic receptors in both groups. Mortality as well as changes in urine output, standard creatinine clearance and renal failure index were similar in both groups.


  4/7

  Tytuł oryginału: Ocena przebiegu i skuteczności pozaszpitalnych resuscytacji krążeniowo-oddechowych we wrocławskich dzielnicach Śródmieście i Psie Pole w latach 1998-2001 : praca doktorska
  Autorzy: Sehn Marek Rafał, Jakubaszko Juliusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20080

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/7

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności zespołów ratownictwa medycznego w zagrożeniach sercowo-naczyniowych na obszarze wybranych dzielnic Wrocławia w okresie od 1 lipca 1998 r. do 31 grudnia 1999 r.
  Tytuł angielski: Efficacy of medical rescue teams in cardio-vascular emergencies in selected areas of Wrocław agglomeration from 1st July 1998 till 31st December 1999.
  Autorzy: Piechocki Jacek, Jakubaszko Juliusz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (4) s.185-192, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pomoc przedszpitalna jest pierwszym etapem leczenia poszkodowanych w stanie zagrożenia życia. Niezmiernie istotne jest zachowanie ciągłości działań medycznych w fazie przedszpitalnej i szpitalnej. Cel pracy: Ocena jakości i skuteczności postępowania przedszpitalnego w ambulansie R w zagrożeniach secowo-naczyniowych w latach 1998-1999 w porównaniu z okresem 1991-1994. Materiał: 816 kart zleceń wyjazdu wrocławskich ambulansów ratunkowych R5 i R10 w okresie 1.07.98 - 31.12.99. Szczegółowej analizie poddano 148 pacjentów w stanie zagrożenia życia przekazywanych do Szpitala im. Rydygiera we Wrocławiu. Metoda: Analiza statystyczna danych z kart zlecenia wyjazdu pogotowia ratunkowego, książki przyjęć izby przyjęć chirurgicznej i internistycznej, historie choroby pacjentów, książka operacyjna ostrego dyżuru, protokoły sekcyjne, wyniki tomografii komputerowej i konsultacji specjalistycznej. Wyniki: Spośród analizowanych 148 wyjazdów zespołów R5 i R10 najczęstszą przyczyną interwencji były nagłe zaburzenia sercowo-naczyniowe (66,9 proc.), urazy (17,6 proc.) oraz nagłe zagrożenia neurogenne (15,5 proc.). W grupie nagłych zaburzeń sercowo-krążeniowych doszło do 35 zgonów (35,35 proc.). Najwięcej pacjentów zmarło w pierwszej (n = 20) i 4 (n = 4) dobie leczenia w szpitalu. Czas od wezwania do wyjazdu wyniósł średnio 1 min 29 s. Czas dotarcia na miesjce zdarzenia 6 min 8 s i był dwukrotnie krótszy niż w okresie 1991-1994. Wnioski: Zawraca uwagę poprawa wykorzystania dostępnych środków i metod ratowania życia w fazie przedszpitalnej w okresie 1998-1999 w porównaniu z 1991-1994...


  6/7

  Tytuł oryginału: Nowości europejskich zaleceń resuscytacji krążeniowo-oddechowej (Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 2000 - an International Consensus on Science).
  Tytuł angielski: New recommendations in European cardiopulmonary resuscitation guidelines (Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 2000 - an International Consensus on Science).
  Autorzy: Jakubaszko Juliusz, Smereka Jacek, Sehn Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.927-931, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono najistotniejsze zmiany w międzynarodowych wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych. Artykuł omawia zmiany w podstawowoych i zaawansowanych czynnościach resuscytacyjnych na podstawie wytycznych zawartych w Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care - a Consensus on Science. Najistotniejsze zmiany omówione w tym artykule obejmują: technikę sparawdzania obecności tętna na sztucznej wentylacji, technikę wykonywania pośredniego masażu serca, wskazania do wykonania rękoczynu Heimlicha u pacjenta nieprzytomnego, zastosowanie uderzenia przedsercowego i nowości w algorytmach postępowania.

  Streszczenie angielskie: The article presents most important changes in international guidelines for adult cardiopulmonary resuscitation. In this article guideline changes in basic and advanced life support published in Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care - a Consensus on Science are discussed. Major changes in guidelines presented in this article include: pulse check, ventilation technique for rescue breathing, compression technique, abdominal thrust recommendations, precordial thump, universal algorithm changes.


  7/7

  Tytuł oryginału: Substancje o działaniu estrogennym uwalniane w środowisku jamy ustnej z materiałów złożonych.
  Tytuł angielski: Estrogen-like components release from resin-based dental materials in oral cavity environment.
  Autorzy: Jakubaszko Ewa
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.285-288, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca na podstawie zebranego piśmiennictwa przedstawia badania nad możliwością uwalniania z materiałów kompozytowych w środowisku jamy ustnej substancji obcych o działaniu estrogennym. Ksenoestrogeny, takie jak: difenol A (BPA), difenol A dwumetyloakrylowany (BAD), glikol trójetylodwumetyloakrylowy (TEGDMA), wykryto w różnym składzie ilościowym i jakościowym zarówno w ślinie pacjentów, u których założono wypełnienie z badanych materiałów kompozytowych lub laków szczelinowych, jak i w wodnych eluatach prób materiałów. Egzogenne estrogeny autorzy cytowanych prac oznaczali za pomocą chromatografii płynnej wysokociśnieniowej. Potencjalną aktywność estrogenową wykrytych związków potwierdzano, badając poziom proliferacji komórek MCF-7 ludzkiego raka sutka. Podjęto również próby potwierdzenia możliwości przenikania ksenoestrogenów do krwi. Znaczne rozbieżności w wynikach uzyskanych przez różnych badaczy dowodzą kontrowersyjności i znaczenia poruszonego tematu.

  Streszczenie angielskie: The article based on recent literature presents the possibilities of releasing estrogen-like components from resin-based dental material in the environment of the oral cavity. Xenoestrogens like: bisphenol A (BPA), bisphenol A dimethacrylate (BCD), triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA) were detected compositions in the saliva samples received from patients which had the fillings from the investigated materials. They were also found in eluats of samples composite materials. The method of detecting xenoestrogens was based on high pressure liquid chromatography. Potential estrogen-like activity of detected components was confirming by studying the level of human breast cancer cells proliferation. The possibility of penetration xenoestrogens to the blood was also tested. Notable divergences in results obtained by different investigates proves the controvesidity importance of this subject.

  stosując format: