Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAGODZIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena stężeń podstawowych parametrów gospodarki lipidowej, oksycholesteroli i witaminy E w osoczu u chorych ze skrajną otyłością oraz współistniejącym nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą tupu 2.
Tytuł angielski: Assessment of plasma lipid profile, oxysterols and vitamin E concentrations in morbidly obese patients with coexisting arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus.
Autorzy: Żwirska-Korczala Krystyna, Jagodzińska Julia, Wielkoszyński Tomasz, Jochem Jerzy, Bodzek Danuta, Wyleżoł Mariusz, Pardela Marian
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.141-147, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skrajnej otyłości (BMI ň 40 kg/mý) towarzyszą zaburzenia gospodarki lipidowej, które mogą być związana ze zwiększoną zachorowalnością na nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę typu 2. Celem pracy była ocena stężeń cholesterolu całkowitego (TC), cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów (TG), a także wykładników stresu oksydacyjnego - witaminy E oraz oksycholesteroli, u skrajnie otyłych chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz cukrzycą typu 2. Badania przeprowadzono u 37 pacjentów ze skrajną otyłością, których podzielono na trzy grupy: grupa I - bez chorób współistniejących, grupa II - z współistniejącym nadciśnieniem tętniczym oraz grupa III - z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2. We wszystkich grupach stwierdzono podwyższone stężenie TG, obniżone stężenie cholesterolu frakcji HDL oraz prawidłowe stężenia TC i cholesterolu frakcji LDL. Stężenie 7-hydroksycholesteroli (7-OH) w grupie II (602,65 ń 264,46 ng/ml) i grupie III (570,94 ń 210,59 ng/ml) było znamiennie wyższe w porównaniu z grupą I (336,09 ń 220,74 ng/ml). Nie stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy grupami w stężeniach 7-ketocholesterolu (7-K), TC, cholesterolu frakcji HDL i LDL, TG, witaminy E i wskaźnika witamina E/(TC + TG). We wszystkich grupach stężenie TC korelowało dodatnio ze stężeniem TG oraz ujemnie ze wskaźnikiem witamina E/(TC + TG). Stwierdzono także dodatnią korelację pomiędzy stężeniami TG i cholesterolu frakcji HDL oraz ujemną korelację pomiędzy stężeniami witaminy E i 7-K. Podsumowując ...

  Streszczenie angielskie: Morbid obesity (BMI ň 40 kg/mý) is accompanied by lipid disturbances which may be involved in the increased incidence of arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus. The aim of the study was to assess plasma concentrations of total cholesterol (TC), HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides (TG) and two parameters of oxidation stress - vitamin E and oxysterols, in morbidly obese patients with coexisting arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus. Studies were performed in 37 morbidly obese patients divided into three groups: group I - without coexisting diseases, group II - with arterial hypertension, and group III - with arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus. In all groups there was an increase in TG concentration, a decrease in HDL-cholesterol level, and normal values of TC and LDL-cholesterol. The concentrations of 7-hydroxycholesterols (7-OH) in group II (602.65 ń 264.46 ng/ml) and group III (570.94 ń 210.59 ng/ml) were significantly higher compared to that in group I (336.09 ń 220.74 ng/ml). There were no differences between groups concentrations of 7-ketocholesterols (7-K), TC, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, TG, vitamin E and vitamin E/(TC + TG) ratio. In all groups TC concentration correlated positively with TG concentration, and negatively with vitamin E/(TC + TG) ratio. Moreover, the positive correlation between TG and HDL-cholesterol concentrations, and negative correlation ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Influence of SKF 91488, histamine n-methyltransferase inhibitor, on the central cardiovascular regulation during controlled, stepwise hemorrhagic hypotension in rats.
  Autorzy: Jochem Jerzy, Żwirska-Korczala Krystyna, Rybus-Kalinowska Barbara, Jagodzińska Julia, Korzonek-Szlacheta Ilona
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.237-244, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The histamine system influences various activities of the central nervous system, including cardiovascular regulation. Histamine administered intracerebroventricularly (icv) in anesthetized rats produces the increase in mean arterial pressure (MAP) and xdheart rate (HR), however, in contrast to normotensive animals, histamine-induced rises in MAP an dHR in critically hypotensive animals are significantly higher. Similarly to exogenous histamine, inhibition of the central histamine N-methyltransfer (HNMT) activity (the enzyme catabolizing histamine in the central nervous system) resulting in the increase in endogenous histamine concentration, also leads to the pressor effect in normotensive rats. The present study was designed to determine the role of endogenous centarl histamine in cardiovascular regulation in a rat model of blood volume-blood pressure controlled hemorrhagic hypotension. In normotensive animals, HNMT inhibitor SKF 91488 produced dose-dependent (20-100 ćg icv) pressor effect accompanied by tachycardia, similarly as exogenous histamine (0.5-5 ćg icv) did. The subpressor dose of SKF 91488 (10 ćg) evoked the increased in blood volumes necessary to induce hypotension of 40 and 20 mmHg and the action was accompanied by the rise in histamine concentrations in the hypothalamus (5.18 ń 0.45 vs 4.23 ń 0.41 nmol/g; p 0.5) and medulla oblongata (0.41 ń 0.05 vs 0.30 ń 0.06 nmol/g; p 0.05), with no changes in the cortical histamine concentrations (0.84 ń 0.18 vs 0.75 ń 0.17 nmol/g), compared to the conrol icv saline-treated group...


  3/3

  Tytuł oryginału: 8 -izo-prostaglandyna FR2ŕ - nowy wskaźnik peroksydacji lipidów.
  Tytuł angielski: 8-iso- prostaglandin F2ŕ - new marker of lipid peroxidation.
  Autorzy: Lampka Magdalena, Kopczyńska Ewa, Jagodzińska Małgorzata, Torliński Lech, Duda Monika
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.69-83, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Produkty peroksydacji lipidów znalazły szerokie zastosowanie jako wskaźnik równowagi proantyoksydacyjnej ustroju. Wiele powszechnie stosowanych metod oznaczania produktów peroksydacji lipidów charakeryzuje się jednak małą swoistością i dokładnością. Duże zainteresowanie w piśmiennictwie ostatnich lat wzbudziły związki, nazywane izoprostanami, powstajace podczas nieenzymatycznej peroksydacji kwasu arachidonowego, katalizowanej przez wolne rodniki. Izoprostany są izomerami prostoglandym, od których różnią się orientacją cis łańcuchów bocznych podstawionych do pierścienia cyklopentanowego. Jednym z najczęściej oznaczanych izoprostanów jest 8-izo-prostaglandyna F2ŕ (8-izo-PGF2ŕ), należaca do rodziny izomerów prostaglandyny F2ŕ, nazywanych F2-izoprostanami. 8-izo-prostaglandyna F2ŕ jest jednym z izoprostanów o największej aktywności biologicznej. Wywiera ona działanie naczynioskurczowe, mitogenne oraz może modulować funkcje płytek krwi. Badania kliniczne wykazały wzmożoną syntezę izoprostanów w przebiegu wielu schorzeń, których patogeneza związana jest z występowaniem stresu oksydacyjnego. Wzrost stężenia izoprostanów w surowicy krwi lub zwiększone ich wydalanie z moczem obserwowano również u osób z czynnikami ryzyka miażdżycy, takimi jak: hipercholesterolemia, hiperhomocysteinemia, palenie papierosów i cukrzyca. Pewnym ograniczeniem w wykorzystaniu 8-izo-prostaglandyny F2ŕ do oceny nasilenia peroksydacji lipidów jest kosztowna metoda oznaczania izoprostanów - chromatografia gazowa sprzężona z spektrometrią masową. Zastąpienie tej metody badaniami immunochemicznymi może prowadzić do powszechnego stosowania izoprostantów jako wskaźników peroksydacji lipidów in vivo.

  Streszczenie angielskie: Lipid peroxidation products are useful as markers of proantioxidant balance in the human body. Most of the traditional methods used to measure lipid peroxidation are non specific and inaccurate. Isoprostanes are a recently describes class of compounds derived from nonenzymatic free radical - catalysed peroxidation of arachidonic acid. Isoprostanes are isomeric forms of conventional prostaglandins from which they differ by the cis orientation of their side chains at the cyclopentane ring. 8-iso-prostaglandin F2ŕ (8-iso-PGF2ŕ) is a major isoprostane of novel famili of prostoglandin F2ŕ isomeres called F2-isoprostanes. It possesses potent biological activity; causes vasoconstriction, induces mitogenesis and may modulate platelet functions. Clinical data indicate an increased level of isoprostanes biosynthesis in certain diseases related to oxidant stress. The level of isoprostanes has also been shown to be increased in biological fluids in cases with risk factors for atherosclerosis such as: hypercholesterolemia, hyperhomocysteinemia, cigarette smoking and diabetes. A drawback of the quantification of 8-iso-PGF2ŕ as a lipid peroxidation marker is the expensive method for measurement of isoprostanes: gas chromatography/mass spectrometry. The development of immunoassay methods for the measurement of isoprostanes may lead to an expansion of the use of these compounds to assess lipid peroxidation in vivo.

  stosując format: