Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAGIELSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ostre powikłania somatyczne w przebiegu jadłowstrętu psychicznego.
Tytuł angielski: Acute medical complications in anorexia nervosa.
Autorzy: Tomaszewicz-Libudzic Celina, Jagielska Gabriela, Komender Jadwiga
Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.6-16, bibliogr. 43 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jadłowstręt psychiczny obarczony jest licznymi powikłaniami somatycznymi, z których część może być niebezpieczna dla życia. Najbardziej zagrożeni wystąpieniem powikłań somatycznych są pacjenci skrajnie wyniszczeni, pacjenci, którzy w krótkim okresie znacznie obniżyli swoją masę ciała, oraz pacjenci wymiotujący, stosujący środki przeczyszczające, a także chorzy z napadami żarłoczności. Szczególną uwagę u chorych na j.p. powinno się zwracać na stan układu krążenia, gdyż powikłania z jego strony są najczęściej obok samobójstw przyczyną zgonów w j.p. U chorych należy systematycznie kontrolować ciśnienie i tętno oraz przeprowadzać badania EKG z oceną QTc. Pacjenci wymagają wnikliwej oceny zgłaszanych przez siebie dolegliwości pod kątem możliwych, groźnych dla życia powikłań zd strony przewodu pokarmowego oraz zaburzeń metabolicznych (zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, hipoglikemia, mocznica). Pacjenci, u których w badaniach laboratoryjnych obserwuje się poważne odchylenia, powinni być leczeni w warunkach szpitalnych. Należy kontrolować rownież stan układu krwiotwórczego oraz być wyczulonym na możliwości wystąpienia ostrych infekcji bez wyraźnego wzrostu wskaźników procesu zapalnego (gorączka, podwyższona leukocytoza i OB). Szczególnej uwagi wymagają pacjenci w początkowym okresie leczenia. Należy unikać zbyt szybkiego nawadniania i zbyt gwałtownych przyrostów masy ciala. Pacjenci z hipofosfatemią wymagają wyrównywania stężenia fosforanów ...

  Streszczenie angielskie: Anorexia nervosa is encumbered with many somatic complications, some of which can put our lives at risk. Most exposed to somatic complications are extremely emacited patients, who in a short time considerably reduced their body weight, vomited, used laxatives and dehydrants, as well as patients with voracity attacks. In anorexia nervosa patients, special attention should be paid to circulatory system because its complications are the most common - after suicides - cause of deaths. The patients should have their blood pressure and pulse systematically checked and ECG with QTc assessment made. The ailments reported by the patients have to be examined thoroughly in view of possible complications of alimentary tract and metabolic disorders (water-electrolyte and acid-base equilibrium, hypoglycaemia, uraemia). Patients with severe deviations found in laboratory tests should be treated under hospital conditions. Besides, the haematopoietic system should be controlled and observation should be directed towards possible occurrence of acute infections without evident increase in inflammatory process symptom (fever, increased leucocytosis and OB). Special attention should be paid to patients at the initial stage of treatment. Too rapid hydration and body weight increases should be avoided. patients with hypophosphataemia should have the concentration of phosphates equalized through oral or intravenous administration. For these patients there are contraindications to the use of ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Inhibition of gluconeogenesis by vanadium and metformin in kidney-cortex tubules isolated from control and diabetic rabbits.
  Autorzy: Kiersztan Anna, Modzelewska Aleksandra, Jarzyna Robert, Jagielska Elżbieta, Bryła Jadwiga
  Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 63 (7) s.1371-1382, il., tab., bibliogr. 75 poz.
  Sygnatura GBL: 304,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Effect of vanadyl acetylacetonate (VAc) and metformin on gluconeogenesis has been studied in isolated hepatocytes and kidney-cortex tubules of rabbit. Glucose formation from alanine + glycerol + octanoate, pyruvate or dihydroxyacetone was inhibited by 50-80 p.c. by 100 ćM VAc or 500 ćM metformin in renal tubules of control and alloxan-diabetic animals, while the inhibitory action of these compounds in hepatocytes was less pronounced (by about 20-30 p.c.). In contrast to VAc, metaformin increased the rate of lactate formation by about 2-fold in renal tubules incubatet with alanine + glycerol + octanoate. In view of VAc-induced changes in intracellular gluconeogenic intermediates and gluconeogenic enzyme activities, it is likely taht this compound may decrease fluxes through pyruvate carboxylase, phosphoenolpyruvate carboxykinase, fructose-1,6-bisphosphatase and glucose-6-phosphatase. In contrast to VAc, metformin-induced decrease in renal gluconeogenesis may result from a decline of cytosolic oxaloacetate level and consequently PEPCK activity. Following 6 days of VAc administration (1.275 mg V kg-1 body weight daily) the blood glucose level in alloxan-diabetic rabbits was normalised while blood glucose changes in control animals were not observed. On the contrary, in diabetic animals treated for 6 days with metformin (200 mg kg-1 body weight day -1) a high blood glucose level was maintained. Unfortunately, VAc-treated control and diabetic rabbits exhibited elevated serum urea and creatinine levels. In VAc-treated animals vanadium was accumulated in kidney=cortex up to 7.6 ń 0.6 ćg V g-1 dry weight. In view of a potential vanadium nephrotoxicity...


  3/6

  Tytuł oryginału: Changes in BRCA1 gene in patients with familial breast cancer in the Warsaw region of Poland.
  Tytuł polski: Zmiany w genie BRCA1 u chorych na rodzinnego raka sutka, leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie.
  Autorzy: Paszko Zygmunt, Skasko Elżbieta, Wiśniewska Alicja, Konopka Bożena, Kluska Anna, Jagielska Agnieszka, Wieczorek Ewa, Janiec-Jankowska Aneta, Niwińska Anna, Pieńkowski Tadeusz, Mazur Słwomir
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.97-103, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Spośród przeszło 500 kobiet chorych na raka sutka, leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie, wyselekcjonowano 52 probantki, które były obarczone rodzinnym występowaniem kilku raków sutka i innych nowotworów. Materiałem badawczym było DNA, izolowane z leukocytów krwi obwodowej. Procedurą PCR-SSCP posługiwaliśmy się w celu poszukiwania mutacji we wszystkich kodujących białko eksonach genu BRCA1. Fragmenty podejrzane o obecność muatcji poddawano sekwencjonowaniu. U 36 probantek w genie BRCA1 wykryto 11 rodzajów zmian w eksonach i 5 rodzajów zmian w intronach. U 19 (36,5 proc.) probantek nie wykryto w genie BRCA1 żadnych zmian. Wśród zmian eksonowych trzy z nich powszechnie uznawane są za mutacje patogenne: 5382insC (3 rodziny; 6 przypadków), T300G (2 probantki), 3819del5 (1 probantka). Spośród zmian intronowych zmiana IVS6 + 28 (C - A) podejrzewana jest przez nas o patogenne właściwości, gdyż umiejscowiona jest w obszarze intronu, który bierze udział w składaniu eksonów. Występowała ona u trzech sióstr (dwie chore i jedna zdrowa). Pozostałych 8 zmian, wykrytych w eksonach 11, 13 i 16 (A1186G, C2201T T2430C, C2731T, A3232G, A3668G, T4427C, A4956G), to polimorfizmy. Jedna z nich - A1186G występowała jako zmiana heterozygotyczna częściej u chorych na raka sutka (18,8 proc.), niż u kobiet zdrowych (4 proc.). Wśród badanych chorych zaobserwowaliśmy w eksonach genu BRCA1 częste nagromadzanie się u tej samej chorej kilku (3-6) polimorfizmów. Dwie heterozygotyczne zmiany (T300G i A1186G), znalezione w DNA z krwi dwóch nie spokrewnionych chorych, utraciło swą heterozygotyczność w DNA izolowanym z guza.

  Streszczenie angielskie: 52 patient-probands with a family history of breast cancer and other tumours were selected from among 500 breast cancer patietns trated at the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology. We studied DNA isolated from peripheral blood. The PCR-SSCP procedure was used for seeking mutations in all protein coding exons of the BRCA1 gene. Fragments suspected of mutation presence were subjected to sequencing. In 36 probands of the BRCA1 gene 11 types of changes were found in exons and 5 types in introns. In 19 (36.5 p.c.) probands no changes were detected within the BRCA1 gene. Among exon changes 3 were ones generally regarded as pathogenic mutations: 5382insC (3 families; 6 cases), T300G (2 probands), 3819delGTAAA (1 proband). Among intron changes we suspect the IVS6 +28 (C - mA) change to be pathogenic, since it is present in intron area participating in exons splicing. It was found in three sisters (two had breast cancer, one was healthy). The remaining 8 changes were disclosed in exons 11, 13 and 16 (A1186G, C2201T, T2430C, C2731T, A3232G, A3668G, T4427C, A4956G) and regarded as polymorphisms. One of them, A1186G, was, as a heterozygotic change, more frequent in breast cancer cases (18.8 p.c.) than in healthy women (4 p.c.). We observed frequent presence of several types of polymorhisms (3-6) in BRCA1 gene exons. Two heterozygotic changes (T300G and A1186G) inthe blood DNA of two unrelated patients lost their heterozygosity in tumour DNA.


  4/6

  Tytuł oryginału: Powikłania chirurgiczne w trakcie szpitalnego leczenia jadłowstrętu psychicznego - przegląd piśmiennictwa i omówienie trzech przypadków.
  Tytuł angielski: The surgical complications occurring during hospitalisation of patients with anorexia nervosa - literature review and discussion of three cases.
  Autorzy: Żerańska Maria, Tomaszewicz-Libudzic Celina, Jagielska Gabriela, Komender Jadwiga
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.579-589, bibliogr. 43 poz., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Anorexia nervosa (a.n.) is a mental disorder connected with the high mortality coming up to 18 p.c. The death causes are suicide and somatic complications resulting from cachexy, laxatives and diuretics abuse, which occurs in some patients and from vomiting provocation. The digestive tract complications are considered to be the death causes in a.n. as well. Among the surgical complications, which usuall occur in the initial period of the intensive nutrition the most serious and frequent ones are oesophageal rupture in the course of vomiting provocation (Boerhaave's syndrome) and the syndrome of compression of the horizontal part of the duodenum, by the mesentery (superior mesenteric artery syndrome) leading to the gastrectasia and possible gastric necrosis and perforation. In this paper the review of the current literature concerning the digestive tract complications in a.n. has been made. Also, the courses of the diseases and the complications requiring surgical intervention in 3 patients treated between 1998 and 2000 in the department of Child Psychiatry and the Department of Cardiosurgery of the Medical University of warsaw have been discussed. The patients developed segmental enteritis, gastrectasia caused by the superior mesentric artery syndrome and small intenstine strangulation. The early surgical intervention in the latter case and the proper maintenance in two other ones allowed to avoid more serious complications. The authors postulate profound analysis of the abdomnal complaints from the point view of surgical complications in anorectic patients...


  5/6

  Tytuł oryginału: Effect of cyclosporin A on immunological response in lungs of guinea pigs infected with Trichinella spiralis.
  Autorzy: Dzik Jolanta M., Zieliński Zbigniew, Gołos Barbara, Jagielska Elżbieta, Wranicz Mariusz, Wałajtys-Rode Elżbieta
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.233-247, il., tab., bibliogr. s. 243-247 - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  Streszczenie angielskie: The efects of cyclospirin A (CsA), a potent immunosuppressive drug with antiparasitic activity, on the innate immunological response in guinea pig lungs during an early period (6th adn 14th days) after T. spiralis infection were studied. CsA treatment of T. spiralis-infected guinea pigs caused a significant attenuation of immunological response in lungs by decreasing lymphocyte infiltration into pulmonary alveolar space, inhibiting alveolar macrophage superoxide anion production and lowering both the production of NO metabolites measured in bronchoalveolar lavage fluid and expression of the iNOS protein in lung homogenates, allowing us to speculate that the T. spiralis-dependent immunological reponse is dependent on lymphocyte T function. Interestingly, CsA itself had a pro-inflammatory effect, promoting leucotyte accumulation and macrophage superoxide production in guinea pig lungs. This observation may have a relevance to the situation in patients undergoing CsA therapy. Macrophage expression of the iNOS protein, evaluated by immunoblotting was not influenced by treatment of animals with CsA or anti-TGF-antibody, indicating different of the guinea pig and murine enzymes.


  6/6

  Tytuł oryginału: The effect of Arg209 to Lys mutation in mouse thymidylate synthase.
  Autorzy: Cieśla Joanna, Gołos Barbara, Wałajtys-Rode Elżbieta, Jagielska Elżbieta, Płucienniczak Andrzej, Rode Wojciech
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.651-658, il., tab., bibliogr. s. 657-658
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • hematologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Mouse thymidylate synthase R209K (a mutation corresponding to R218K in Lactobacillus casei), overexpressed in thymidylate synthase-deficient Escherichia coli strain, was poorly soluble and with only feeble enzyme activity. The mutated protein, incubated with FdUMP and N5,10 -methylenetetrahydrofolate, did not form a complex stable under conditions of SDS/polyacrylamide gel electrophoresis. The reaction catalyzed by the R209K enzyme (studied in a crude extract), compared to that catalyzed by purified wild-type recombinant mouse thymidylate synthase, showed the Km value for dUMP 571-fold higher and Vmax value over 50-fold (assuming that the mutated enzyme constituted 20 p.c. of total crude extract protein) lower. Thus the ratios kcat, R209K/kcat, 'wild' and (kcat, R209K/Km, R209K**dUMP)/(kcat, 'wild'/Km, 'wild'**dUMP) were 0.019 and 0.000032, respectively, documenting that mouse thymidylate synthase R209, similar to the corresponding L. casei R218, is essential for both dUMP binding and enzyme reaction.

  stosując format: