Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JACKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ocena kardiotoksyczności antracyklin u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną : [rozprawa habilitacyjna]
Autorzy: Jackowska Teresa; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Warszawie
Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, 228 s. : il., tab., bibliogr. 505 poz., powiel., 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,188

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/5

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej grupy standardowego ryzyka (ALL-SRG) u dzieci z zastosowaniem wysokich dawek metotreksatu (MTX).
  Tytuł angielski: Outcomes of treatment of acute lymphoblastic leukemia-standard risk (ALL-SR) in children with high dose methotrexate (HDMTX) application.
  Autorzy: Derwich Katarzyna, Kaczmarek-Kanold Małgorzata, Kołecki Paweł, Balwierz Walentyna, Depowska Teresa, Chybicka Alicja, Kowalczyk Jerzy, Odój Teresa, Sońta-Jakimczyk Danuta, Olejnik Igor, Matysiak Michał, Wójtowicz Anna, Rokicka-Milewska Roma, Jackowska Teresa, Wysocki Michał, Styczyński Jan, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.15-17, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od 01.07.1993 do 31.05.2001 rozpoznano ALL-SRG u 549 dzieci, które leczono wg zmodyfikowanego schematu ALL-BMF 90 z zastosowaniem HDMTX w dawce 3,0 (grupa A) i 5,0 g/mý (grupa B). Prawdopodobieństwo 7,5-letniego przeżycia wolnego od zdarzeń (pEFS) i nawrotów (pRFS) wyniosło dla wszystkich dzieci odpowiednio 0,84 ń 0,02 i 0,87 ń 0,02. Prawdopodobieństwo EFS dla grupy A wyniosło 0,78 ń 0,02 i grupy B 0,94 ń 0,02, a pRFS dla grupy A i B odpowiednio 0,81 ń 0,02 i 0,96 ń 0,02 (różnice znamienne statystycznie). Wyniki te potwierdzają skuteczność HDMTX w leczeniu ALL, szczególnie w odniesieniu do dawki 5,0 g/mý.

  Streszczenie angielskie: Since 01.07.1993 to 31.05.2001 549 children with ALL-SR were treated according to the modified ALL-BFM 90 protocol. MTX was used in dose of 3,0 or 5,0 g/mý. Probability of 7,5-year event free survival (EFS) and relapses (RFS) for the whole group were 0,84 ń 0,02 and 0,87 ń 0,02. Probability EFS for the group A was o,78 ń 0,02 and the group B 0,94 ń 0,02, and pRFS respectively for the group A 0,81 ń 0,02 and B 0,96 ń 0,02. The difference was statistically significant. HDMTX used in dose 5,0 g/mý is effective in treatment of ALL in children.


  3/5

  Tytuł oryginału: Niezapomniana krzywda - postawy sybiraków wobec sprawców deportacji.
  Tytuł angielski: An unforgettable harm - attitudes of sybiracs towards perpetrators of deportation.
  Autorzy: Jackowska Ewa
  Opracowanie edytorskie: Rutkowski Krzysztof (koment.).
  Źródło: Psychoterapia 2002 (4) s.63-75, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł omawia wyniki badań na temat psychiatryczno-psychologicznych następstw prześladowań ofiar reżimu stalinowskiego w postaci objawów chronicznego zespołu stresu pourazowego. Grupą badaną były osoby, które w wieku rozwojowym w latach 1940-41 zostały deportowane w głąb ZSRR. Celem doniesienia jest wyłonienie najbardziej traumatycznych stresorów oddziałujących na te osoby, ukazania ich postaw wobec sprawców, a w szczególności wykazanie zależności między deklarowanym przez badanych przebaczeniem a nasileniem objawów PTSD.

  Streszczenie angielskie: The aim of this article is a presentation of traumatic stressors present during a 6 year-long deportation into the USRR, the attitudes of Sybiracs towards perpetrators of deportation and the dependence between a forgiving attitude and a severity of current PTSD symptoms. The subjects were 100 people who had been deported to Kazachstan or Northern Siberia in 1940/1941. The structured interview and Inventory for PTSD were used. The results pointed out that deportation was a traumatic experience for the deportees. 39 p.c. of the subjects asserted their hatred towards the perpetrators of deportation, 15 p.c. declared impossibility of forgiveness. The lack of forgiveness correlated with the intenisty of PTSD symptoms.


  4/5

  Tytuł oryginału: Postawy młodzieży wobec samobójstw.
  Tytuł angielski: Attitudes of adolescents towards suicie.
  Autorzy: Jackowska Ewa, Nawój-Połoczańska Joanna
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.91-99, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było sprawdzenie 2 hipotez: úPostawy młodzieży wobec samobójstw są zróżnicowane i dzielą się na: postawę przyzwalającą (prosuicydalną), odrzucającą i neutralną. Determinantami postawy prosuicydalnej są: płeć, zaburzenia w funkcjonowaniu środowiska rodzinnego, przeżycie silnego stresu oraz niskie poczucie sensu życia. Badaniami objęto 116 uczniów klas VIII w Koszalinie. W badaniach zastosowano technikę projekcyjną, ankietę oraz skalę Poczucia Sensu Życia wg Maholicka i Crumbaugha. Wyniki badań potwierdziły wysunięte hipotezy. Stwierdzono, że 60,35 proc. badanej młodzieży przyjmuje wobec samobójstwa postawę odrzucającą, 29,31 proc. - postawę neutralną, a 10,34 proc. badanych wykazuje postwę prosuicydalną. Stwierdzono silne, statystycznie istotne zależności między postawą prosuicydalną a płcią, funckjonowaniem środowiska rodzinnego, przeżyciem silnego stresu i poczuciem sensu życia.

  Streszczenie angielskie: The main purpose of this study was to check 2 hypotheses: úAttitudes of adolescents towards suicide are differentiated and can be divided into 3 types: prosuicidal or permissive, rejective and neutral. The determinants for a prosuicidal attitude are: gender, distrubances in family environment, strong stress and perception of life as nonsensical. The subjects were 116 students of secondary school in Koszalin. They were examined with projective technique, questionnaires and PLT Scale by Maholick and Crumbaugh. The results pointed out that 60,35 p.c students presented a rejective attitude towards suicide, 29.31 p.c. neutral attitude and 10.34 p.c. prosuicidal attitude. The authors found out strong dependence between a prosuicidal attitude and gender, symptoms of disorders in family, also and experience of deep stress connected with a divorce of parents and a suicide among the members of family or friends.


  5/5

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Badania przesiewowe w kierunku niedoboru żelaza].
  Autorzy: Jackowska Teresa
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (5) s.72-73, bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(5)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  stosując format: