Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JACHIMOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zatrucie bieluniem dziędzierzawą - nowy problem toksykomanii dzieci i młodzieży w Polsce.
Tytuł angielski: Datura stramonium poisoning - a new problem in children and young people's toxicomania in Poland.
Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Pikiewicz-Koch Anna, Broll-Waśka Katarzyna, Łukasik Elżbieta, Karczewska Krystyna, Dyduch Antoni
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.950-957, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie narastającego wśród dzieci i młodzieży problemu zatruć bardzo łatwo dostępnym środkiem narkotycznym, jakim jest szeroko rozpowszechniony w środowisku krzew dekoracyjny bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium). W latach 1999 - 2001 w Śląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu leczono 21 dzieci z objawami zatrucia po spożyciu tej rośliny. Przeważajcą grupę stanowili chłopcy (18 przypadków) w wieku między 15 a 17 rokiem życia (15). Były to spożycia celowe, z wyjątkiem jednego przypadku, 3-letniego chłopca. Stwierdzono również zatrucia zbiorowe. Pacjenci pochodzili głównie z rodzin pełnych, z dwojgiem dzieci, w których oboje rodzice nie pracowali lub pracowało tylko jedno z nich. Hospitalizacja nastąpiła w większości przypadków w pierwszych 12 godzinach po spożyciu rośliny. Przy przyjęciu stwierdzono: ograniczenie świadomości (15), pobudzenie psychoruchowe (1), bełkotliwą mowę (11) oraz omamy wzrokowe (7) i agresję (6). Objawy te ustępowały szybko, jedynie u jednego pacjenta pobudzenie i ograniczony kontakt logiczny utrzymywały się przez 2 dni. W badaniu przedmiotowym zwracały uwagę szerokie źrenice (20), suchość śluzówek (10) i zaczerwienienie skóry (6). Badanie toksykologiczne potwierdzające zatrucie wykonano tylko w 4 przypadkach, w tym u jednego dziecka z zatrucia zbiorowego, obejmującego 6 osób. U pozostałych rozpoznanie postawiono na podstawie wywiadu i obrazu klinicznego. W leczeniu zastosowano przede wszysktim nawadnianie dożylne. Ośmioro ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to show the growing problem of poisoning with easily accessible shrub Datura stramonium among children and young people. 21 children with the symptoms of poisoning with this plant were treated in The Silesian Centre for Children's Diseases in Zabrze in the years 1999 - 2001. The majority of patients were boys (18 cases) at the age between 15 - 17 years (15). These were intentional consumptions except for one case of a 3-year-old boy. Cumulative poisoning was also present. The patients came mainly from full families with 2 chidren where either both parents were unemployed or only one of of them worked. In most cases hospitalisation was initiated in the first 12 hours after ingesting the plant. On admission consciousness limitation (15), psychomotor agitation (11), mumbling speech (11), visual hallucinations (7) and aggression (6) were noted. The symptoms subsided quickly, however, only in one patient agitation and limited logical contact were still present for 2 days. Physical examination showed dilated pupils (20), dryness of mucous membrane (10) and skin redness. Toxicological examination confirming poisoning was carried out in 4 cases. It included one child out of 6 belonging to the group of cumulative poisoning. In the remaining children the diagnosis was based on taking a history and clinical picture. Treatment was based mainly on intravenous hydration. 8 children required hydration in the second day of hospitalisation and 2 in the next 2 ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Jakość życia chorych ze zwyrodnieniem stawów biodrowych po endoprotezoplastyce totalnej stawu biodrowego : praca doktorska
  Autorzy: Jachimowicz-Wołoszynek Dorota, Rość Danuta (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania, Katedra i Zakład Patofizjologii w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [5], 93 k. : il., tab., bibliogr. 78 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19794

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (zespół Jeune'a) u 15-letniego chłopca - sześcioletnia obserwacja.
  Tytuł angielski: Asphyxiating thoracic dysplasia in a 15-year-old boy - 6-year observation.
  Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Grzybek Henryk, Pięta Marcin, Karczewska Krystyna, Ostański Mariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.635-643, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (asphyxiating thoracic dysplasia, zespół Jeune'a) jest genetycznie uwarunkowaną dysplazją kostną klatki piersiowej, śmiertelną najczęściej w okresie życia płodowego lub wczesnego dzieciństwa. Z zespołem Jeune'a mogą współistnieć inne dysplazje kostne oraz niewydolność nerek, wątroby i trzustki. Dotychczas opublikowano około 100 przypadków zespołu. Celem pracy jest opis schorzenia u 15-letniego chłopca, obserwowanego do 20 roku życia. Choroba rozpoczęła się w 2 roku życia ograniczeniem rozwoju klatki piersiowej i infekcjami dróg oddechowych. W 15 roku życia chłopca hospitalizowano z powodu wystąpienia duszności. Przy przyjęciu stwierdzono niedobór masy i wysokości ciała oraz wąską, długą i płaską klatkę piersiową, hipoksję tkankową, restrykcję i obturację oddechową, a w scyntygrafii perfuzyjnej i wentylacyjnej płuc symetryczne zmniejszenie wychwytu radioznacznika, bez zaburzeń wentylacji regionalnej. W mikroskopie elektronowym uwidoczniono brak nabłonka śluzówki oskrzeli i zgrubienie błony podstawnej z obecnymi w niej i pod nią licznymi włóknami kolagenowymi i fibroblastami. Ponieważ jest to pierwszy w piśmiennictwie elektronomikroskopowy obraz śluzówki oskrzeli w zespole Jeune'a, nie można jednoznacznie ustosunkować się do opisywanych zmian. Po 6 latach zaobserwowano poprawę masy i wysokości ciała oraz niektórych parametrów antorpometrycznych klatki piersiowej, utrzymywanie się restrykcji i obturacji oddechowej, stagnację niewydolności oddechowej i pogłębienie niewydolności krążenia.


  4/5

  Tytuł oryginału: Współistnienie zespołu Jarcho-Levina, jamistość rdzenia kręgowego i osteoporozy u 15-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: The coexistence of Jarcho-Levin syndrome, syringomyelia and osteoporosis in a 15 years old boy.
  Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Pięta Marcin, Głowacki Jan, Karczewska Krystyna, Skrzelewski Stanisław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.778-784, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zespół Jarcho-Levina (dziedziczony autosomalnie) jest schorzeniem śmiertelnym najczęściej już w okresie płodowym, noworodkowo-niemowlęcym lub wczesnego dzieciństwa. Dzieci rzadko dożywają późniejszego wieku. Dotychczas opisano niewiele ponad 130 przypadkow zespołu. Wyróżnia sie dwa jego typy: łagodniejszą dysplazję kręgowo-żebrową (spondylocostal dysplasia - SCD) i cięższą (spondylothoracic dysplasia - STD), czyli właściwy zespół Jarcho-Levina. W artykule opisano współistnienie zespołu Jarcho-Levina z jamistością rdzenia kręgowego i osteoporozą u 15-letniego chłopca, u którego choroba wyraziła się wadami rozwojowymi budowy i segmentacji kręgów, ukrytym rozszczepem kręgosłupa szyjno-piersiowego i charakterystyczną, krabopodobną deformacją klatki piersiowej. Anomalie te doprowadziły do kyfoskoliozy i znacznego skrócenia tułowia, a przez to i wzrostu, co zwiększyło proporcje długości kończyn do tułowia i wysokości ciała. Zespołowi towarzyszyła jamistość rdzenia kręgowego w odcinku C5 - Th1 oraz osteoporotyczny kościec, ze znacznie zmniejszoną gęstościa ( w odcinku L2-4Z = 5,17). Przedstawiony prezypadek jest - zgodnie z naszą wiedzą - pierwszym w piśmiennictwie światowym opisem współistnienia zespołu Jarcho-Levina, jamistości rdzenia i osteoporozy. Anomalia , rozpoznana jako STD, posiada rownież cechy SCD. Być może w przyszłości, dzięki większej liczbie obserwacji i rozwojowi genetyki, dojdzie do weryfikacji podstaw klasyfikacji zespołu Jarcho-Levina.

  Streszczenie angielskie: Autosomally inherited Jarcho-Levin syndrome is an illness leading to death usually in the foetal, neonatal or infantile period or in early childhood. The children rarely survive to the age of adolescence. Hardly 130 cases of the syndrome were described up to now. There are two types of the syndrome: milder spondylocostal dysplasia (SCD) and more severe spondylothoracic dysplasia (STD) - the proper Jarcho-Levin syndrome. The authors present a case of coexistence of Karcho-Levin syndrome with syringmyelia and osteoporosis in a 15 years old boy. His disease manifested itself in developmental anomaly of structure and segmentation of vertebrae, occult cervicothoracic spina bifida and characteristics crablike deformation of thorax. These anomalies led to kyphoscoliosis and considerable shortening of trunk as well as to growth which increased the proportions of limbs lenght to the trunk and body height. The syndrome was accompanied by the syringomyelia in C5-Th1 segment and osteoporotic skeleton with significantly decreased bone density (in the L2-4 segment Z = 5,17). According to the best of our knowledge the presented case is the first description of the coexistence of Jarcho-Levin syndrome, syringomyelia and osteoporosis in world literature. The anomaly diagnosed as STD has also the features of SCD. The verification of the classification principles of Jarcho-Levin syndrome may take place in future basing on bigger number of observation and on genetics development.


  5/5

  Tytuł oryginału: Congenital lobar emphysema - 2.5-year follow-up of a boy treated in the neonatal period with bronchoscopic bronchial lumen obstruction.
  Autorzy: Torbus Onufry, Dzielicki Józef, Jachimowicz Magdalena, Pikiewicz-Koch Anna, Mielczarek Maria, Pięta Marcin, Głowacki Jan
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.260-263, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: The authors present the case of a neonate with congenital lobar emphysema treated with an atypical method. Case report: Progressive respiratory disturbances requiring resuscitation were present since the first moments of the patient's life. Chest X-ray revealed an excessively bright image of the right lung with mediastinal structures displaced to the left and signs of compression atlectasis of the other lung. After one week mechanical ventilation, improvement of respiratory function allowing spontaneous breathing was obtained. Bronchoscopy performed in the second week of life revealed a fissure-like stenosis of the middle lobe bronchus, due mainly to edema and folded mucosa. According to the scheduled treatment, after aspiration of bronchial secretion, the bronchial lumen was obstructed using a rubber stopper. The condition of the infant after procedure was good. Regression of emphysematous changes was observed during 2.5-year follow-up. The last control chest X-ray revealed normal ventilation of both lungs. Conclusion: Structural treatment of congenital emphysema is not obligatory. Conservative, bronchoscopic management is a safe and effective method of treatment in congenital lobar emphysema.

  stosując format: