Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JABŁECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki i XXXIII Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr., Szczecin - Międzyzdroje, 4-6 października 2001.
Autorzy: Jabłecki Jerzy
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.101-103 - 233 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii RękiSympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Szczecin-MiędzyzdrojeSzczecin-Międzyzdroje 04-06.10.04-06.10. 20012001
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki
 • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


  2/8

  Tytuł oryginału: Replantacje samoamputowanych kończyn górnych - opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Self-amputation of the upper extremity - three case report.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kocięba Ryszard, Baranowski Piotr
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.267-271, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pacjenci dokonujący samoamputacji jednej lub kończyn stanowią szczególny problem dla zespołu leczącego. Decyzja odnośnie do replantacji kończyny musi być podjęta szybko, a cały proces leczenia takich chorych wymaga udziału lekarza psychaitry. Przedstawiono trzech chorych, u których replantowano samoamputaowaną kończynę górną, dokonując analizy tych przypadków na tle 19 podobnych odnotowanych w literaturze medycznej okresu ostatnich 35 lat. Wszyscy ci chorzy znajdowali się w stani psychozy, ale tylko u niektórych udało się wykazać tendencje samobójcze. Częstym motywem samookaleczenia było u nich poczucie winy oraz motywy religijne. Chorzy ci są zwykle zadowoleni z "odzyskania" kończyny, uzyskany wynik funkcjonalny jest jednak rzadko satysfakcjonujący. Pewien wyjątek mogą stanowić chorzy operawani w Ośrodku Replantacji Kończyn w Trzebnicy. W świetle przedstawionych danych oraz wobec istniejących obecnie możliwości wielostronnego leczenia takich chorych, należy uznać, że choroba psychiczna nie może być bezwzględnym przeciwwskazaniem do replantacji samoamputowanej kończyny.

  Streszczenie angielskie: Patietns who deliberately amputate one or more of their own extremities present a unique challenges for the entire treatment team. Decisions regarding replantation must be made quickly and the psychiatrist is involved early in the care of these difficoult patietns. Three cases of deliberate upper extremity self-amputation and replantation are presented and discussed as well as the other 19 such cases reported in the literature in the last 35 years. All patietns have been psychotic but rearly suicidal. The amputation usually stems from psychotically driven feelings of guilt and concrete religious preocupations. Patietns who undergo replantation are often pleased with the reatachement, but the functional result of the operation is rearly satisfactory, quite unlike the results achived in 3 patietns reported by the authors. After evaluating all criteria known about indications for replanting severed extremities, authors concluded that mental ilness can no longer be concidered absolute contraindication for replantation, due to adequate therapeutic possibilities that are currently available.


  3/8

  Tytuł oryginału: Możliwości poprawy funkcji replantowanego ramienia metodą wieloetapowej wtórnej rekonstrukcji.
  Tytuł angielski: Possibilities of improvement of the function of replanted upper arm by means of multi-stage secondary reconstructive procedures.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kocięba Ryszard, Kaczmarzyk Leszek
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.403-407, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: 18-letnia kobieta doznała wyrwaniowo-zmiażdżeniowej amputacji lewego ramienia spowodowanej przez kombajn roliczny. Rozległy obszar uszkodzenia tkanek, a przede wszystkim nienaprawialne uszkodzenie nerwów: łokciowego (wyrwanie z obwodu), pośrodkowego (ubytek części proksymalnej), mięśniowo-skórnego (wyrwanie z brzuśców), dyskwalifikowało przypadek do replantacji. Wbrew wskazaniom, ze względu na młody wiek i płeć chorej podjęto próbę replatnacji, dokonując rozległego skrócenia kończyny. Odtworzono nerw pośrodkowy w wyniku nieanatomicznego jego połączenia z dostępnym w części bliższej kikutem pnia nerwu promieniowego. Wobec braku jakiejkolwiek funkcji kończyny konieczne było wykonanie wtórnych zabiegów odtwórczych. 16 tygodni po replantacji przeprowadzono korekcję opadającego nadgarstka przez usztywnienie stawu promieniowo-nadgarstkowego, uzyskując trwałe ustawienie stawu w zgięciu dłoniowym - 15ř. Korekcję ustawienia palców uzyskano przez przeniesienie ścięgien: FCU-EDC oraz FCR-EPL, AP. Brak funkcji zginania stawu łokciowego substytuowano transferem mięśnia piersiowego większego według Caroll-Kleinmann. W leczeniu zaburzeń zrostu kości ramiennej zastosowano dekortykację według Judeta-Forbesa, uzyskując prawidłowy zrost kostny. W wyniku przeprowadzonych operacji chora uzyskałą zdolność zgięcia stawu łokciowego przy obciążeniu dwóch kilogramów. Stwierdzono również efektywny powrót reinerwacji w postaci czucia protekcyjnego w zakresie kciuka i wskaziciela oraz niewielki ruch zginania palców ręki. Chora pomaga sobie replantowaną kończyną w zajęciach dnia codziennego, studiuje.

  Streszczenie angielskie: 18 year-old woman sustained an upper arm crash-avulsion-type of amputation by a harvester. Serious mutilation of the extremity and first of all irreparable nerve lesions: avulsion of ulnar nerve, large defect of median nerve, avulsion of musculo-cutaneous nerve disqualified the case for replantation. Contrary to the traditional indications, having in mind the young age and sex of the patient, the replantation was performed. Skeletal shortening of 7 cm was done. The median nerve (distal part) was neurotised by radial nerve (proximal part). After the replantation the extremity had no function at all requiring secondary reconstructive procedures. Arthrodesis of R.C. joint corrected the positioning of a wrist in 15ř flexion, which was followed by tendon transfer: FCU-EDC, FCR-EPL, AP. Elbow flexion was regained by pectoralis muscle transfer (Caroll-Kleinmann). The diastasis of the fracture site was treated by decortication and bone transplant which resulted in a complete unification. Protective sensitivity of the thumb and the index finger was reported 13 months after the replantation, 20 months after the replantation the patient, who is a student now, could flex actively the elbow lifting 2 kilograms of weight. The replanted extremity aid her in activities of daily living.


  4/8

  Tytuł oryginału: Wyniki tenolizy ścięgien zginaczy po replantacji ręki.
  Tytuł angielski: Results of flexor tendon tenolysis after replantation of the hand.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.347-355, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Zrosty ścięgien palców są najczęstszą przyczyną odległych powikłań występujących po repalntacji ręki. Utrzymujący się brak zwiększenia zakresu ruchu, mimo prowadzenia intensywnych ćwiczeń, jest wskazaniem do operacji uwolnienia zrostów - tenolizy. Cel pracy. Celem pracy było określenie skuteczności tenolizy ścięgien zginaczy palców przeprowadzonej po replantacji ręki w zależności od strefy uszkodzenia oraz czasu operacji. Materiał i metody. Analizie poddano 36 chorych (29 mężczyzn, 5 kobiet, 2 dzieci) w wieku 15-49 lat (średnio 27 lat), po przerowadzonej w latach 1989-1999 replantacji kończyny, których reoperawano między 4 a 13 miesiącem po pierwotnej operacji (średnio 6,9 miesięcy). Średni okres obserwacji wynosił 2,8 lat. Wyniki operacji oceniano za pomocą 3 schematów: całkowitego aktywnego ruchu (TAM), potencjalnego aktywnego ruchu (PAM), schematu Stricklanda-Whitakera (S-W) stanowiącego miarę efektywności operacji. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta i testu analizy wariacyjnej (ANOVA). Wyniki. Uzyskano statystycznie istotny (p 0,05) ś edni wzrost ocenianych wskaźników o wielkości: TAM - 75 proc. (81ř), PAM - 48,7 proc., S-W - 58,6 proc., na co składa się : wyników bardzo dobrych - 12, dobrych - 10, miernych - 11, złych - 3. W zakresie operaowanych kciuków uzyskano następujące wyniki: dobry - 1, mierny - 1, zły - 1. Nie stwierdzono statystycznie istotnej zależności uzyskanych wyników od strefy pierwotnego uszkodzenia ...

  Streszczenie angielskie: Background. Flexor tendon adhesions are the most common late complications after replantations in the hand. The lack of improvment of the range of motion despite intensive physiotherapy is an indication for tenolysis which involves a complete freeing of these adhesions. Objectives. The main goal of this study was to evaluate the effectiveness of flexor tendon tenolysis in the replanted hand in relation to the zone of tendon mutilation and the time of the procedure. Material and methods. Tenolysis was performed in 161 tendons of 36 patietns (29 men, 5 women, 3 children) whose age ranged between 15-49 years (average 29 years), who had their hand repalnted between the years 1989-1999. The tenolysis was done at an average 6,9 months after replantation (range, 4-13 months). The mean follow-up was 2,8 years. Three accepted formulas were used to quantitate the results. These were: total active motion (TAM), potential active motion (PAM), the Strickland-Whitaker (S-W) formula providing qualitative grading of the results. All of the data was assessed by statistical analysis using the t-Students test and analysis of variance. Results. TAM increased 75 p.c. (81ř), PAM increased 48.7 p.c., both these improvement were statistically significant (p 0.05). The S-W formula demonstrated 58.6 p.c. recovery of preoperative passive motion in access of active motion gained by tenolysis, it rated: 12 excellent, 10 good, 11 fair, 3 poor. The thumbs rated: 1 good, 1 fair, 1 poor. Little ...


  5/8

  Tytuł oryginału: Współczesne możliwości rekonstrukcji kciuka.
  Tytuł angielski: Contemporary possibilities of thumb reconstruction. P. 1: "Classical" methods.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.437-446, il., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Utrata kciuka powoduje zmniejszenie wartości funkcjonalnej ręki o około 60 proc., dlatego też odtworzenie go stanowi w chirurgii naprawczej ręki zadanie priorytetowe. W oparciu o literaturę medyczną oraz doświadczenia własne omówiono klasyczne, tj. nie wymagające zastosowania technik mikrochirurgicznych, zasadnicze metody rekonstrukcji kciuka, do których należą: falangizacja, wydłużenie kikuta poamputacyjnego paliczka i (lub) pierwszej kości śródręcza, metody osteoplastyczne,płaty wyspowe (m.in. "płat chiński"), policyzacja, metoda "lejc naczyniowych". W każdym przypadku przedstawiono wskazania, technikę operacyjną, wyniki oraz powikłania.

  Streszczenie angielskie: Loss of the thumb accounts for a 60 p.c. decrease of functional value of the hand, thus making its reconstruction a priority in the field of hand surgery. Basing on available literature and the author's own experiences classical methods (no microsurgery) are presented. The following methods are discussed: phalangisation, progressive lengthening (of the stump of the proximal phalanx and/or the first metacarpal bone), osteoplastic reconstruction, island flaps (Chinese flaps), pollicisation, vascular rein technique, along with respective indications, operative techniques, results and complications.


  6/8

  Tytuł oryginału: Możliwości uzyskania poprawy funkcji replantowanych kończyn górnych poprzez wtórne operacje rekonstrukcyjne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jabłecki Jerzy; Ośrodek Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki Oddział Chirurgii Ogólnej w Trzebnicy
  Źródło: - Wrocław, Dział Wydaw. AM 2002, [2], 157 s. : il., tab., bibliogr. 183 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/8

  Tytuł oryginału: Współczesne możliwości rekonstrukcji kciuka.
  Tytuł angielski: Contemporary possibilities of thumb reconstruction. P. 2: Microsurgical methods.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.499-508, il., tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Techniki mikrochirurgiczne zrewolucjonizowały metody rekonstrukcji kciuka poprzez możliwość wzbogacenia architektoniki ręki o nowe struktury oraz przeprowadzenia pełnej rekonstrukcji w trakcie jednoetapowej operacji. Przedstawiono zasadnicze tego typu metody odtwórcze. Należą do nich: przeniesienie palców stopy (palucha i palca II), metoda "obwinięcia", rekonstrukcja kciuka zwężonym paluchem, rekonstrukcja elementami palucha i palca II, unaczyniony przeszczep stawu. Omówiono, w przypadku każdej z metod, wskazania, technikę operacyjną, wyniki oraz powikłania.


  8/8

  Tytuł oryginału: Replantacja obu amputowanych goleni u dziecka - 13 lat obserwacji.
  Tytuł angielski: Replantation of both amputated shanks in a child - 13 years of observation.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kaczmarzyk Janusz, Kocięba Ryszard
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.651-656, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek szesnastoletniej chorej, u której przed 13 laty przeprowadzono pomyślnie replantacje obu amputowanych przez kosiarkę zbożową goleni. Całkowity czas niedokrwienia wynosił 11 godzin. Replantacje przeprowadzały jednocześnie dwa zespoły chirurgów. Zespolono tylko po jednym dużym naczyniu tętniczym (tętnica piszczelowa tylna) i żylnym (żyła piszczelowa głęboka) oraz jeden pień nerwowy (nerw piszczelowy tylny). Odległy wynik operacji odpowiada I stopniowi wg klasyfikacji Chena. Chora chodzi samodzielnie, używając normalnego obuwia po dowolnej powierzchni, nie kuleje, jest zdolna wykonać przysiad, stanąć na palcach. Rozróżnialność 2-punktowa na podeszwowej powierzchni paluchów wynosi 15 i 17 mm. Przypadek ten potwierdza opinię o korzystnych wynikach replantacji kończyn dolnych u dzieci. Replantacje powinny być przeprowadzane tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach, dysponujących więcej niż jednym zespołem replantacyjnym.

  Streszczenie angielskie: The case of a patient aged 16 is presented who had 13 years ago both of her shanks amputated by a harvester and successfully replanted. The total ischaemia time was 11 hours. The replantation was simultaneously performed by two teams. Only one main artery (posterior tibial a.) and vein were anastomosed, as well as one nerve (posterior tibial n.). The late result was qualified as grade I according to Chen's asessment scale. The patient can walk without limping on any surface using ordinary shoes, being able to crouch and stand on the toes. Two-point - discrimination test taken on big toes was 15 and 17 mm. The case confirms a commonly shared opinion about positive results of replantations in children. The replantations should be performed exclusively in the specialised centres having at their command more then one of the replantation team.

  stosując format: