Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JABŁECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Czy otyłość nasila proces zapalny u chorych z nadciśnieniem tętniczym?
Tytuł angielski: Does obesity aggravate inflammation in patients with hypertension?
Autorzy: Bogdański Paweł, Pupek-Musialik Danuta, Szulińska Monika, Cymerys Maciej, Bryl Wiesław, Jabłecka Anna, Łącki Jan
Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.263-269, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,470

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Nadciśnienie sprzyja uszkodzeniu śródbłonka, a w konsekwencji - wtórnej aktywacji procesu zapalnego. Wykazano, że tkanka tłuszczowa jest miejscem produkcji czynnika martwicy nowotworu (TNF-ŕ) i interleukiny 6 (IL-6). Celem pracy była ocena wybranych wskaźników procesu zapalnego w grupie otyłych osób z nadciśnieniem tętniczym oraz poszukiwanie zależności między nasileniem procesu zapalnego a wybranymi parametrami antropometrycznymi i biochemicznymi. Materiał i metody: Do badania włączono 32 chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym (grupa I) oraz 34 chorych z nadciśnieniem i otyłością (grupa II). Grupę kontrolną stanowiło 16 zdrowych ochotników. Określono zawartość procentową tkanki tłuszczowej metodą bioimpedancji. Oznaczono stężenia: TNF-ŕ, interleukin (IL-4, 6, 10), białka C-reaktywnego (CRP), insuliny. Wskaźnik insulinooporności (IRI/G) obliczono jako iloraz stężenia insuliny i stężenia glukozy. Wyniki. Chorzy z obu badanych grup cechowali się wyższymi stężeniami TNF-ŕ, IL-4, IL-6, IL-10, CRP, insuliny i wyższymi wartościami wskaźnika IRI/G niż osoby z grupy kontrolnej. W grupie II w porównaniu z grupą I stwierdzono wyższe stężenia TNF-ŕ, IL-10, insuliny i większe wartości wskaźnika IRI/G oraz tendencje do wyższych stężeń IL-4, IL-6, CRP. W grupie II wykazano dodatnią korelację między ln(TNF-ŕ) a proc. FAT i IRI/G. W modelu regresji wieloczynnikowej stężenia TNF-ŕ i proc. FAT okazały się niezależnymi predyktorami wskaźnika IRI/G. Wnioski 1. Nadciśnienie tętnicze jest związane ze zwiększoną aktywacją ...


  2/4

  Tytuł oryginału: I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepożądane działania leków"
  Opracowanie edytorskie: Jabłecka Anna (przedm.).
  Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, Zakład Farmakologii Klinicznej w Poznaniu, Instytut Leków Centralny Ośrodek Monitorowania Niepożądanych Działań Leków, Centrum Farmakoepidemiologii w Warszawie
  Źródło: - Poznań ; Warszawa, AM ; ILEK 2002, [42] s. : tab., 21 cm. - 1 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. Niepożądane działania leków Poznań 27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 660,796

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  3/4

  Tytuł oryginału: Czynnik martwicy nowotworów (TNF-ŕ) w procesie indukcji insulinooporności u osób z otyłością prostą.
  Tytuł angielski: Tumor necreosis factor alfa (TNF-ŕ) and its role in pathogenesis of insulin resistance in patients with simple obesity.
  Autorzy: Bogdański Paweł, Pupek-Musialik Danuta, Łuczak Magdalena, Bryl Wiesław, Jabłecka Anna
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.449-454, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Znamiennie częstsze występowanie insulinooporności u chorych z otyłością jest znanym faktem. Ostatnie badania sugerują, że w procesie rozwoju insulinooporności ważną rolę może odgrywać zwiększone stężenie czynnika martwicy nowotworów (TNF) pleotropowej cytokiny, produkowanej m.in. przez tkankę tłuszczową. Celem pracy była ocena stężenia TNF u pacjentów z otyłością prostą oraz poszukiwanie zależności pomiędzy stężeniami tej cytokiny a wybranymi parametrami antropometrycznymi i wskaźnikiem insulinooporności. Materiał i metody. Do badania włączono 30 pacjentów z otyłością prostą (M/K 16/14, w wieku 44,2 ń 3,2 lat, BMI 32,4 ń 4,2 kg/mý). Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych ochotników (M/K 8/12, w wieku 34,3 ń 2,1 lat, BMI 23,2 ń 1,7 kg/mý). Względną (proc. FAT) i bezwzględną (kg FAT) zawartość tkanki tłuszczowej oznaczono metodą bioimpedancji elektrycznej. Stężenie TNF i insuliny określono metodami radioimmunologicznymi. Wskaźnik insulinooporności obliczono jako iloraz stężenia insuliny/glukozy (IRI/G). Wyniki. Grupę osób z otyłością prostą cechowały znamiennie wyższe stężenia TNF, insuliny oraz znamiennie wyższe wartości wskaźnika insulinooporności (IRI/G) w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto w grupie tej stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniami TNF a proc. FAT i wskaźnikiem IRI/G. Wnioski. Chorych z otyłością prostą charakteryzują wyższe wartości stężeń TNF w surowicy. Zwiększone stężenie TNF w grupie otyłych oraz jego dodatnia korelacja ze wskaźnikiem insulinooporności wskazują na potencjalny udział tej cytokiny w indukcji insulinooporności związanej z otyłością.


  4/4

  Tytuł oryginału: Influence of L-arginine oral supplementation on oxidative stress in patients with intermittent claudication.
  Tytuł polski: Wpływ doustnej suplementacji L-argininy na stres oksydacyjny u chorych z chromaniem przestankowym.
  Autorzy: Micker Maciej, Chęciński Paweł, Jabłecka Anna, Krauss Hanna, Zapalski Stanisław
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (4) s.137-141, il., tab., bibliogr. 8 poz. - 10 Spotkanie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych Karpacz 07-09.06. 2002 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Sugeruje się, że podanie L-argininy osobom z niedoborem NO jest racjonalną metodą zarówno zwiększania wytwarzania NO przez środbłonek, jak i zmniejszania uwalniania wolnych rodników. W ostatnich latach wykazano, że takie postępowanie lecznicze może być skuteczne u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu 28-dniowej doustnej suplementacji L-argininy na stężenie NO oraz parametry całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza u chorych z chromaniem przestankowym. Materiał i metody. Badano 16 chorych w wieku 42-74 lat leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Poznaniu z rozpoznaną miażdżycą tętnic kończyn dolnych w II stopniu wg klasyfikacji Fontaine'a, którzy otrzymywali L-argininę w dawce 3 x 4 g/d. Chorych poddano miesięcznej obserwacji klinicznej w celu określenia tolerancji terapii i wychwycenia ewentualnych działań niepożądanych. W trakcie badania, tzn w 0, 7, 14 i 28 dniu u każdego chorego przeprowadzono pełne badania podmiotowe i przedmiotowe z określeniem dystansu chromania przestankowego i wartości wskaźnika kostka-ramię, a także pobierano krew w celu oznaczenia stężenia tlenku azotu oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza. Wyniki. Po podaniu L-argininy u wszystkich chorych nastąpiła poprawa kliniczna w postaci wydłużenia dystansu przejścia bezbólowego. Zaobserwowano wzrost stężenia NO i całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza po 3h, 7, 14 i 28 dniach podawania ...

  Streszczenie angielskie: Background. It is suggested that the administration of L-arginine to patients with NO deficiency is the rational method both of increasing NO production by the endothelium and decreasing the free radical relase. In the last year it was proved that this therapeutic procedure could be successful in patients with atherosclerotic ischaemia of the lower extremities. Aim of the study. The aim of the study was the estimation of the influence of 28-day L-arginine oral supplementation on NO concentration and the parameters of total antioxidant status (TAS) in patients with intermittent claudication. Material and methods. 16 patients (8 female and 8 male) were examined diagnosed with atherosclerosis of the lower extremities in Fontaine's II stage and receiving L-arginine in the dose of 3 x 4 g/day. During the study patients were under accurate clinical observation whose aim was to evaluate drug tolerance and to notice possible adverse effects of L-arginine used in therapy. During the study in 0, after 3h, and on the 7th, 14th, and 28th day, subjective and objective examinations were conducted with evaluation of the intermittent claudication distance. From every patient the blood samples were taken for the determination of NO concentration and TAS. Results. After L-arginine treatment in all patients we observed clinical improvement, such as elongation of intermittent claudication distance. We noticed the increase of NO-concentration and higher TAS after 3h, 7, 14 and 28 days of ...

  stosując format: