Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JAŹWIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Tinea capitis u 6-letniej dziewczynki wywołana przez Trichophyton soudanense.
Tytuł angielski: Tinea capitis caused by Trichophyton soudanense in 6-year-old girl.
Autorzy: Jaźwiec-Kanyion Bożena, Grnder Karl
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.69-72, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek grzybicy owłosionej skóry głowy u 6-letniej dziewczynki, wywołanej przez Trichophyton soudanense (T. soudanense). Kilka tygodni przed zachorowaniem dziecko przebywało u babci zamieszkalej w Togo. Przedstawiono diagnostykę mikologiczną wraz z charakterystyką epidemiologiczną tego sporadycznego w Europie Środkowej zakażenia. Po 2-tygodniowym doustnym leczeniu terbinafiną (Lamisil R) i 6-tygodniowym leczeniu ketokonazolem w płynie (Terzolin R) uzyskano całkowite ustąpienie zmian. Kontrolne badania mikologiczne były ujemne.

  Streszczenie angielskie: A case of tinea capitis caused by Trichophyton soudanense (T. soudanense) in six years old femal child of african origin is reported. Several weeks before skin symptoms developed the child had visited her grandmother in Togo. The casual agent - T. soudanense, very rare in central Europe, as well as epidemiologic characteristics are described. Two weeks systemic treatment with terbinafine (Lamisil R) and local treatment with ketoconazole-solution (Terzolin R) gave complete healing of skin lesion. Control mycological examination has been negative.


  2/7

  Tytuł oryginału: Przypadek ropnia przymózgowego jako powikłanie ropnego zapalenia ucha środkowego.
  Tytuł angielski: The case of paracerebral abscess as a complication of midle ear purulent inflammation.
  Autorzy: Kołodyński Piotr, Jaźwiec Przemysław, Barnaś Szczepan, Wilczyński Krzysztof, Całka Karol, Kędzierski Bartłomiej, Bojarski Bolesław, Chudzik Maciej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.474-476, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego 18-letniego mężczyzny z ropniem zewnątrzoponowym przymózgowym w lewej okolicy skroniowej, będącym powikłaniem zaostrzenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem. Rozpoznanie postawione z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Chorego leczono zachowawczo celowaną antybiotykoterapią i pentaglobiną nie uzyskując poprawy. Następnie wykonano radykalny zabieg operacyjny na uchu środkowym, a następnie reoperację z jednoczasowym opróżnieniem ropnia przez otwór trepanacyjny z dobrym efektem. Omówiono najważniejsze zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego mające zapobiegać występowaniu śródczaszkowych powikłań w przebiegu chorób ucha.

  Streszczenie angielskie: We reported the case of para-cerebral abscess in the left temporal region, being a complication of exacerbation of chronic middle ear inflammation with cholesteatoma. Computed tomography was performed, which helped in the diagnosis. The patient was treated conservatively by aimed antibiotic therapy. We performed surgery of the middle ear, with abscess removal through trepan apertura attaining good results. We have presented principles of diagnostic and therapeutic procedures which help in prevention of intracranial complications in ear diseases.


  3/7

  Tytuł oryginału: Ekspresja inhibitorów cyklu komórkowego p16**INK4a, p15**INK4b, p21**WAF1/Clip1 w komórkach blastycznych u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (OSB) i ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL).
  Tytuł angielski: Expression of p16**INK4a, p15**INK4b, p21**WAF1/Clip1 cell cycle inhibitors on blastic cells in patients with acute myeloblastic leukemia (AML) and acute lymphoblastic leukemia (ALL).
  Autorzy: Kapelko-Słowik Katarzyna, Wołowiec Dariusz, Sędek Krystyna, Jaźwiec Bożena, Urbaniak-Kujda Donata, Kuliczkowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.849-853, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Ważną rolę w patogenezie transformacji nowotworowej chorób rozrostowych odgrywają kinazy cyklinozależne (cyclin-dependent kinases, cdk). Ich aktywność zależna jest m.in. od białek zwanych inhibitorami. Wyróżnia się dwie grupy inhibitorów: INK4 (p16**INK4a, p15**INK4b, p18*8INK4c, p19**INK4d) oraz białka p21**WAF1/Clip1, p27**Kip1, p57**Kip2. Zaburzenia ich ekspresji, będące wynikiem zaburzeń odpowiednich genów były oceniane w ostrych białaczkach, ale ich znaczenie nie jest jednoznaczne. Celem naszych badań była ocena ekspresji białek inhibitorowych p16**INK4a, p15**INK4b, p21**WAF1/Clip1 w komórkach blastycznych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL) i ostrą białaczką szpikową (OBS) metodą cytochemiczną oraz jej związek z efektem leczenia. Badaniem objęto 42 pacjentów: 23 z OBS i 19 z OBL. Ekspresję inhibitorów uznawano jako dodatnią przy obecności reakcji cytochemicznej w 5 proc. komórek blastycznych. Częstość uzyskania remisji całkowitej (CR) w grupie chorych z dodatnią ekspresją p16INK4a i p15INK4b była istotnie statystycznie wyższa niż w grupie chorych z ujemną reakcją na obecność tych inhibitorów (dla p16**INK4a xý = 7,78, p 0,01, dla p15**INK4b, xý z poprawką Yates'a = 3,94 p 0,45). Częstość uzyskiwania całkowitej remisji nie różniła się natomiast istotnie u pacjentów z ekspresją p21**WAF1/Clip1 i bez niej (xý = 1). Wykazano ponadto, że pacjenci wykazujący jednoczesną ekspresję trzech badanych inhibitorów częściej uzyskiwali całkowitą remisję niż pozostali chorzy (xý = 7,43, p = 0.01 dla OBS i xý = 6,74, p 0,01 dla OBL). Nasze badania wykazały, że oznaczenie ekspresji p16**INK4a, p15**INK4b, p21**WAF1/Clip1, w komórkach białaczkowych może mieć znaczenie w OBS i OBL.


  4/7

  Tytuł oryginału: Ocena ekspresji receptora Fas oraz stężenie rozpuszczalnego ligandu Fas (sFasL) w ostrych białaczkach.
  Tytuł angielski: Expression of Fas receptor and soluble Fas ligand (sFasL) concentration in acute leukemias.
  Autorzy: Urbaniak-Kujda Donata, Jaźwiec Bożena, Tomaszewska-Toporska Beata, Wołowiec Dariusz, Kapelko-Słowik Katarzyna, Kuliczkowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.873-878, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do podstawowych mechanizmów obrony przeciwbiałaczkowej należy apoptoza wywołana przez oddziaływanie limfocytów T cytotoksycznych z komórkami blastycznymi za pośrednictwem cząstek Fas i Fas ligand (FasL). Słabo poznanym problemem jest skuteczność blokowania Fas na komórce blastycznej przez rozpuszczalną formę FasL (sFasL) obecną w surowicy oraz rola komórek blastycznych jako źródło krążącego sFasL. Badaniom poddano 48 pocjentów, 32 z ostrą białaczką szpikową (o.b.s.) i 16 z ostrą białaczką limfoblastyczną (o.b.l.). Metodą immunocytofluorymetryczną oznaczono ekspresję receptora Fas na komórkach białaczkowych szpiku oraz określono jej związek ze stężeniem rozpuszczalnego FasL w surowicy pacjentów przed rozpoczęciem chemioterapii, po osiągnięciu remisji oraz we wznowie choroby. Na komórkach blastycznych wszystkich pacjentów stwierdzono ekspresję Fas, przy czym poziom ekspresji wahał się od 0,8 do 100 proc. i był statystycznie wyższy na mielo- niż na linfoblastach. Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy ekspresją Fas a uzyskaniem remisji białaczki. W porównaniu ze zdrowymi kontrolani surowiczy poziom sFasL był istotnie wyższy u chorych z ostrą białaczką, normalizował się po uzyskaniu remisji całkowitej i ponownie wzrastał we wznowie. Stwierdzono ujemną korelację pomiędzy odsetkiem komórek blastycznych Fas a stężeniem surowiczego sFasL. Otrzynane wyniki sugerują, że komórki białaczkowe mogą być źródłem sFasL, surowicze stężenie sFasL może natomiast służyć jako parametr monitorowania aktywności choroby.


  5/7

  Tytuł oryginału: Wiarygodność wyników badania kwestionariuszowego w identyfikacji dzieci z atopią.
  Tytuł angielski: Reliability of the questionnaire survey results in identification of atopy in school children.
  Autorzy: Jaźwiec-Kanyion Bożena, Zejda Jan E., Skiba Magda
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.53-60, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wiarygodność wyników badania kwestionariuszowego w identyfikacji atopii oceniono u 637 dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w 2 gminach wiejskich w woj. śląskim. Analizą objęto odpowiedzi rodziców na standardowe pytania w kwestionariuszu objawów i wyniki testów skórnych z sześcioma popularnymi alergenami (pyłki traw, pyłki drzew, siersć kota, Alternaria tenuis, D. pteronyssinus, D. farine,). Atopia definiowana, jako co najmniej jeden pozytywny wynik testu skórnego, występowała z ogólną częstością 11,3 proc. i w sposób statystycznie znamienny była związana z przewlekłym kaszlem (p=0,01), świstami w klatce piersiowej (p=0,005), napadami duszności ze świszczącym oddechem (p=0,001), przebytym zapaleniem płuc (p=0,02), napadowym kichaniem (p=0,0001), wysypką (p=0,001), katarem siennym (p=0,0001), uczuleniem na pył domowy i zwierzęta (p=0,0001). Pytaniem które w zadowalający sposób "przewidywało" obecność atopii (zdolność przewidywania pozytywnych rozpoznań) było pytanie o napady duszności i świsty w klatce piersiowej (kiedykolwiek) (zdolność przewidywania - 31,0 proc.). W nieco gorszy sposób prawdopodobieństwo atopii było przewidywane przez napady kichania lub świąd nosa (zdolność przewidywania - 27,4 proc.), swędzącą wysypkę skórną (zdolność przewidywania - 26,2 proc.) i świsty w klatce piersiowej (zdolność przewidywania - 25,6 proc.). Dla wymienionych, wytypowanych objawów swoistość kształtowała się na poziomie, odpowiednio, 96,1 proc., 88,5 proc., 94,5 proc. i 93,1 proc. Uzyskane wyniki sugerują stosunkowo małą przydatność badania kwestionariuszowego jako jedynej i wystarczającej metody identyfikacji ...


  6/7

  Tytuł oryginału: Wzrastająca częstość alergii na przestrzeni siedmioletniej obserwacji u młodzieży szkolnej w Sosnowcu.
  Tytuł angielski: Increasing prevalence of allergy in youth from Sosnowiec during seven years of observation.
  Autorzy: Złotkowska Renata, Skiba Magda, Jaźwiec-Kanyion Bożena
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.47-52, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Śląskie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości objawów i chorób układu oddechowego oraz objawów i chorób alergicznych u dzieci i młodzieży szkolnej w Sosnowcu na przestrzeni siedmioletniej obserwacji. W 1994 r. przeprowadzono badanie 1200 dzieci w wieku 7 lat oceniając - w modelu kwestionariuszowego badania przekrojowego częstość występowania astmy oskrzelowej oraz innych chorób układu oddechowego oraz alergicznych. W 2001 r. po upływie 7 lat ponowiono obserwację wybranej losowo kohorty dzieci. Ocenę stanu układu oddechowego oraz częstości występowania zaburzeń i chorób alergicznych przeprowadzono na podstawie badania kwestionariuszowego. Jako narzędzie badawcze w roku 1994 oraz 2001 wykorzystano ten sam standardowy kwestionariusz do badania układu oddechowego u dzieci. W badaniu uczestniczyło 244 dzieci: 118 (48,4 proc.) dziewczynek oraz 126 (51,6 proc.) chłopców w wieku 15 lat. Analizując częstość występowania objawów ze strony układu oddechowego stwierdzono, że częstość świstów w klatce piersiowej zmniejszyła się statystycznie znamiennie z 14,3 proc. w 1994 r. do 4.5 proc. obecnie (p=0,002). Podobne zależności obserwowano w odniesieniu do napadów duszności: częstość występowania zmniejszyła się z 7,0 proc. do 2,5 (p=0,03). Analiza częstości występowania chorób układu oddechowego wykazała, że częstość astmy oskrzelowej wzrosła znamiennie z 3,5 proc. w roku 1994 do 3,8 proc. w roku 2001. Częstość występowania obturacyjnego zapalenia oskrzeli zmniejszyła się w sposób statystycznie istotny z 11,4 proc. do 5,8 (p=0,02), ...


  7/7

  Tytuł oryginału: Występowanie chorób alergicznych w populacji dziecięcej Sosnowca.
  Tytuł angielski: Allergic diseases in the population of children in Sosnowiec.
  Autorzy: Jaźwiec-Kanyion Bożena, Szkliniarz Patrycja
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.164-169, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wzrastająca częstość występowania chorób alergicznych na świecie stała się zagrożeniem związanym z rozwojem cywilizacyjnym oraz istotnym problemem zdrowia publicznego. Przesłanki te były podstawą prowadzonych od 1994 r. badań epidemiologicznych w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. W 2001 r. (grant Komitetu Badań Naukowych - KBN 45PO5D 08619) częstość występowania chorób alergicznych u dzieci zamieszkałych w Sosnowcu oceniono na podstawie odpowiedzi rodziców na pytania zawarte w standardowych kwestionariuszach zdrowotnych pochodzących z międzynarodowych badań epidemiologicznych CESAR (Central European Study on Air pollution and Respiratory health) i ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood). Epidemiologicznym badaniem przekrojowym objęto populację 2000 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Sosnowcu (519 dzieci w wieku 6-7 lat oraz 148 dzieci w wieku 13-14 lat). Analizą objęto odpowiedzi rodziców na zawarte w kwestionariuszu standardowe pytania o występowanie u dzieci objawów ze strony układu oddechowego i chorób alergicznych zdiagnozowanych przez lekarza. Częstość występowania astmy zdiagnozowanej przez lekarza wynosiła 5,0 proc. w grupie dzieci w wieku 6-7 lat oraz 3,6 proc. w grupie dzieci w wieku 13-14 lat; częstość występowania świstów w klatce piersiowej wynosiła 22,5 proc. w grupie dzieci młodszych i 16,5 proc. w grupie dzieci starszych, alergia na pyłki roślin występowała odpowiednio u 10,3 proc. oraz 10,8 proc. dzieci. Uzyskane wyniki sugeruja, że choroby alergiczne w populacji dziecięcej Sosnowca mogą sięgać poziomu 30 proc.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological surveys demonstrate the rapid increase in allergic diseases all over the world. The aim of our study was to determine the prevalence of allergic diseases among school children living in Sosnowiec. In 2001 (grant from the Polish Scientific Research Comittee KBN 45PO5D 08619) using the epidemiological studies ISAAC (International Study of Asthma nad Allergies in Childhood) and CESAR (Central European Study on Air Pollution and Respiratory Health), we carried out a cross-sectional study on 2000 children (519 children 6-7 years old and 1481 children 13-14 yrs old) living in the city of Sosnowiec. The assessment of respiratory and allergic health status was done by use of ISAAC/CESAR questionnaire. A diagnosis of asthma was reported in 5.0 p.c. of the 6-7 yrs old children and 3.6 p.c. of the 13-14 yrs old children; the prevalence of wheezing: 22.5 p.c. and 16.5 p.c. respectively; the prevalence of pollen allergy: 10.3 p.c. and 10.8 p.c. respectively. Our study suggested that prevalence of allergic diseases may reach 30 p.c. in the population of school children in Sosnowiec.

  stosując format: