Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JÓZEFOWICZ-KORCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Analiza metod leczenia chorych na raka ślinianki przyusznej.
Tytuł angielski: The analysis of treatment methods in patients with parotid gland cancer.
Autorzy: Dębniak Elżeta, Józefowicz-Korczyńska Magdalena, Łukomski Marek
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.17-20, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 105 osobową grupę chorych leczonych z powodu raka ślinianki przyusznej. Dobór metody leczenia uzależniono od budowy histologicznej guza oraz stopnia klinicznego zaawansowania. Na podstawie przeprowadzonych badań statystycznych stwierdzono, że metodą leczenia z wyboru jest postępowanie chirurgiczne uzupełnione w niektórych przypadkach radio i chemioterapią.

  Streszczenie angielskie: The analysis of 105 patients treated due to parotid gland cancer was performed. The choice of the treatment method depends on the tumor's histological type and the advancement of the clinical stage. Clinical observation and statistic evaluation proved that the best treatment method was surgical procedure, in some cases supplemented with radio- and chemioterapy.


  2/3

  Tytuł oryginału: Rak migdałka podniebiennego - ocena kliniczna i analiza wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Tonsillar carcinoma - clinical assessment and analysis of treatment results.
  Autorzy: Pajor Anna, Murlewska Anna, Józefowicz-Korczyńska Magdalena
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.319-322, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena kliniczna oraz ocena wyników leczenia chorych na raka migdałka podniebiennego leczonych w Klinice Laryngologii w Łodzi w okresie 10 lat (1985-1994). Szczegółowej retrospektywnej analizie poddano 40 pacjentów (52 proc. z ogółu 76 chorych). U 24 chorych (55 proc.) stwierdzono stopień T3 i T4 miejscowego zaawansowania guza, u 21 chorych (55,5 proc.) - powiększone węzły chłonne.Większość osób - 25 (62,5 proc.) - leczona była w sposób skojarzony (chirurgicznie i radio/chemoterapią), a 10 (25 proc.) - wyłącznie chirurgicznie. Przerzuty odległe stwierdzono u 6 chorych (15 proc.), drugi pierwotny nowotwór złośliwy - u 5 osób (12,5 proc.). Przeżycie 5-letnie stwierdzono u 12 (30 proc.) pacjentów. Zwrócono uwagę na to, że bardzo istotne dla wyboru odpowiedniego leczenia jest szczegółowe badanie kliniczne.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was an evaluation of the clinical signs and treatment results of the patients tonsillar cancer treated in the ENT Clinic Medical University in Łódź during 10 years (1985-1994). In this study we analysed retrospectively the data of 40 subjects (52 p.c. of all group 76 patients). Twenty four patients (55 p.c.) had tumor with T3-T4 stage and 21 patients (52,5 p.c.) - palpable lymph neck nodes. The most frequency treatment modality was combined therapy (surgery with radio/chemiotherapy) introduced in 25 persons (62,5 p.c.), surgery alone was performed in 10 cases (25 p.c.). Distant metastases developed in 6 patients (15 p.c.) and the second primary neoplasm in 5 patients (12.5 p.c.). We obtained 30 p.c. five years survival rate. We stress the importance of carefull clinical assessment before planning the treatment.


  3/3

  Tytuł oryginału: Stan narządu przedsionkowego u chorych z odbiorczym uszkodzeniem słuchu.
  Tytuł angielski: Vestibular system in patients with sensorineural hearing loss.
  Autorzy: Pajor Anna, Gryczyński Maciej, Łukomski Marek, Józefowicz-Korczyńska Magdalena
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.707-712, il., bibliogr. 17 poz., sum. - 12 Sympozjum Audiologiczne Toruń 10-12.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Bliskość struktur anatomicznych ucha wewnętrznego i możliwość działania wspólnego czynnika etiopatologicznego powoduje, że upośledzeniom odbiorczym słuchu mogą towarzyszyć zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Celem pracy była ocena częstości występowania zaburzeń narządu przedsionkowego u chorych z niedosłuchem odbiorczym. Badaniem objęto grupę 126 osób diagnozowanych w ciągu roku z powodu odbiorczego upośleczenia słuchu. U chorych przeprowadzono badania audiometryczne i badanie elektronystagmograficzne. Przeprowadzono analizę wyników badania ENG biorąc pod uwagę stopień i rodzaj niedosłuchu. Zawroty głowy podawało 50 proc., a zaburzenia równowagi - 30 proc. badanych. Nieprawidłowy wynik badania ENG stwierdzono w 72 proc. przypadków, najczęściej w testach położeniowych i wzrokowo-okoruchowych. U osób bez zawrotów głowy często obserwowano nieprwaidłowe zapisy ENG, a u chorych zgłaszających zawroty głowy istotnie częściej występowało uszkodzenie obwodowe lub mieszane narządu przedsionkowego. Nie stwierdzono zależności między stopniem i rodzajem niedosłuchu a rodzajem zmian w narządzie przedsionkowym. Jedynie grupa resztek słuchu/głuchoty znamiennie częśćiej współistniała z obwodowym uszkodzeniem narządu przedsionkowego.

  stosując format: