Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JÓŹWIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/32

Tytuł oryginału: Metody wypełniania kanałów korzeniowych za pomocą kondensacji rozgrzanej gutaperki.
Tytuł angielski: Root canal obturation methods using condensation of warm gutta-percha technique.
Autorzy: Jóźwiak Michał
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.21-25, il., sum.
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule autor omawia dostępne systemy wypełniania kanałów korzeniowych za pomocą termicznej kondensacji gutaperki: kompaktor McSpaddena, Microseal, Thermafill, System B i Obtura II oraz określa ich podstawowe wady i zalety.

  Streszczenie angielskie: In article author presents available various systems of root canal filling by thermocondensation of gutta-percha such as: McSpadden compactor, Microseal, Thermafil, System B and Obtura II. Their basic advantages and disadvantages are discussed.


  2/32

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia guzków krwawniczych metodą Longo.
  Tytuł angielski: Long-term results of hemorrhoidectomy by means of Longo's technique.
  Autorzy: Jóźwiak Włodzimierz, Sudoł-Szopińska Iwona, Stryga Wiesław, Tarasewicz Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Arendt Jerzy (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.510-521, il., bibliogr. 36 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena odległych wyników leczenia guzków krwawniczych metodą Longo. Materiał i metodyka. Do badania zakwalifikowano 40 chorych (24 mężczyzn i 16 kobiet) operowanych w latach 1998-2000 z powodu choroby hemoroidalnej II, III, i IV stopnia. Wiek mężczyzn wahał się od 34 do 76 lat. (śr. 48,5 lat), a kobiet od 34 do 62 lat. (śr. 47 lat). Wszyscy byli operowani wg tej samej techniki. Chorych badano po 6 i 12 mies. oraz po 2 latach od zabiegu przedmiotowo, zbierano szczegółowe wywiady i badano ultarsonograf. kanał odbytniczy. Wyniki. 36 chorych (90 proc.) wyraża się zdecydownie pozytywnie o przeprowadzonym leczeniu. Nie zgłaszają żadnych dolegliwości dot. odbytu, a proces defekacji i zdolność trzymania gazów i stolca mieści się w przyjętej normie. Czterech chorych (10 proc.) podaje długo utrzymujące się bóle podczas oddawania stolca. Troje z nich było wcześniej leczonych obliteracją (2 osoby) i ligaturą Barrona (1 osoba). Wnioski. Stosowanie staplera w leczeniu guzków III i IV stopnia, a także opornych na leczenie zachowawcze II stopnia, daje bardzo dobre wyniki w opiniii pacjentów, co potwierdzi badanie przedmiotowe i usg kanału odbytniczego. Endosonografia kanału odbytniczego u wszystkich badanych wykazała obecność prawidłowych struktur.

  Streszczenie angielskie: Aim of the was to evaluate long term effects of hemorrhoidal treatment by means of PPH (Procedure for Prolapse and hemorrhoids). Material and methods. The study group comprised 40 parients (24 men and 16 women), treated between 1998-2000 by means of PPH due to grade II,III, and IV hemorrhoids. The age of men ranged between 34 and 76 years (mean age: 48.5) and that of women beteen 34 and 62 years (mean age: 47 yrs). All patients underwent surgery by means of the same technique. Patients were followed-up 6,12 months and 2 years after surgery. Medical history was collected and patients underwent physical examination and anal endosonography. Results. Thirty- six patients (90 p.c.) were fully satisfied with the operation. They presented without complaints of pain at defecation and anal incontinence. Four patients (10 p.c.) complained of pain during defecation. Three of them were previously trated by means of obliteration (2 patients) and Barron's ligature (1 patient). Anal endosonography in all cases visualized normal anal sphincters and mucosa. Conclusions. The use of a stapler during the treatment of grade III and IV hemorrhoids and in cases of grade II where other treatment failed seems satisfactory, based upon the patients subjective opinion, physical examinations, and anal endosonography.


  3/32

  Tytuł oryginału: Czynniki zagrożenia chorobami układu krążenia wśród noworodków z zespołem dystrofii wewnątrzmacicznej.
  Tytuł angielski: Risk factors of cardiovascular diseases among newborns with intrauterine growth retardation.
  Autorzy: Jóźwiak-Grabysa Daria, Grabysa Radosław, Cholewa Marian
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.134-136, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach coraz częściej postuluje się znaczenie niskiej masy urodzeniowej w zwiększonym zagrożeniu chorobami układu krążenia. Celem pracy była ocena stężeń wybranych parametrów gospodarki lipidowej i glukozy u noworodków z zespołem dystrofii wewnątrzmacicznej (IUGR). Uzyskane wyniki porównano z uzyskanymi wynikami w grupie noworodków z prawidłową masą ciała (RBW). Analizie poddano również wywiad w kierunku palenia tytoniu i rodzinne obciążenie chorobami układu krążenia wśród matek. U noworodków z IUGR stwierdziliśmy statystycznie istotnie (p 0,01) wyższe stężenie trójglicerydów. W tej grupie jednocześnie występowały niższe stężenia cholesterolu HDL (p 0,01). Wśród matek dzieci z IUGR częściej występował nałóg palenia tytoniu i rodzinnie obciążenie chorobami układu krążenia.

  Streszczenie angielskie: It has been suggested that individuals with low birth weight have higher risk of cardiovascular diseases. Aim of the study was to determine serum lipids and glucose concentrations in newborns with intrauterine growth retardation (IUGR). Results were compared with the same parameters in regular birth weight (RBW) children. We analysed relations of birth weight with history of smoking and positive familial history of cardiovascualr diseases among mothers, too. We observed statistically significant higher (p 0.1) mean concentrations in newborns with IUGR. These children had statistically significant lower (p 0,01) mean concentrations of HDL-cholesterol. Mothers of IUGR newborns had much frequent (p 0.01) positive family history of cardiovascular diseases and history of smoking.


  4/32

  Tytuł oryginału: Rola zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C w patogenezie zespołu Sj”grena.
  Tytuł angielski: The possible role of hepatitis C virus in the pathogenesis of Sj”gren's syndrome.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna, Jóźwiak Paulina, Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.167-171, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/32

  Tytuł oryginału: Carp erythrocyte lipids as a potential target for the toxic action of zinc ions.
  Autorzy: Gabryelak Teresa, Akahori Anna, Przybylska Maria, Jóźwiak Zofia, Brichon Gerard
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 132 (1) s.57-64, il., tab., bibliogr. s. 63-64
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The effects of zinc on the lipid components of carp erythrocytes (Cyprinus carpio L.) were studied on red blood cells exposed to ZnSO4 (0.01 - 1 mM) for 20 h. The temperatures of the incubation medium were 5 and 20řC for carp collected in winter and summer, respectively. It was observed that increase in the concentration of metal ions in the medium led to significant changes in the content of the main phospholipid classes. Zinc induced the reduction of phosphatidylcholine as well as the increase in the content of phosphatidylserine and phosphatidylinositol. A marked increase in the levels of malondialdehyde and conjugated dienes was also found both in the cells and the incubation medium. Moreover, elevated Zn concentrations caused alterations in the erythrocyte plasma membrane fluidity, estimated by measuring the fluorescence of 1-[4-trimethylaminophenyl]-6-phenyl-1,3,5-hexatriene and 12-[9-anthroyloxy]stearic acid, located on the surface and in the hydrophobic regions of the lipid bilayer. This study in vitro confirmed that higher concentrations of zinc ions induce marked changes in the composition and structure of membrane lipids in carp erythrocytes.


  6/32

  Tytuł oryginału: Primary resistance of Helicobacter pylori to antimicrobial agents in Polish children.
  Autorzy: Rożynek Elżbieta, Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna, Celińska-Cedro Danuta, Jóźwiak Paulina, Madaliński Kazimierz, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (3) s.255-263, il., tab., bibliogr. s. 262-263
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori resistance to antimicrobial agents is an important factor compromising the efficacy of treatment. Therefore the aims of our study were: to determine the prevalence of H. pylori resistance to clarithromycin, metronidazole, amoxycillin and tetracycline in children prior to eradication therapy, to compare different methods of susceptibility testing and to detect mutations responsible for clarithromycin resistance. During 1996-2000, 259 H. pylori strains were isolated from antral gastric biopsies. Susceptibility to antimicrobials was determined by the agar dilution method and the Etest. Mutations in the 23S rRNA gene associated with clarithromycin resistance were analysed by PCR-RFLP and direct sequencing. Overall, ninety-six strains (37 p.c.) were resistant to both drugs. All cultures isolates were sensitive to amoxycillin and only one isolate (0.4 p.c.) was resistant to tetracycline. The agar dilution method and the Etest showed a perfect catergory correlation for clarithromycin and 4 p.c. discrepancies for metronidazole. Primary resistnace to clarithromycin was mainly associated with an A2143G mutation inthe 23S rRNA gene of H. pylori. The study highlight the high prevalence of H. pylori primary resistnace to clarithromycin in Polish children, which implies a need for pretreatment susceptibility testing.


  7/32

  Tytuł oryginału: Losy stawu kolanowego u chorych z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego.
  Tytuł angielski: The natural history of knee joint dysfunction in spastic cerebral palsy children.
  Autorzy: Jóźwiak Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.48-53, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozkład sił okolicy stawu kolanowego zależy od stopnia zgięcia stawu kolanowego podczas fazy obciążania kończyny. Wraz ze zwiększaniem wartości kąta zgięcia kolana wzrastają siły działające na rzepkę w kierunku proksymalnym i dystalnym oraz przypierające ją do powierzchni stawowej kości udowej.

  Streszczenie angielskie: The spread of forces around the knee joint depends on the degree of knee bending in the limb loading phase. Excess load on the patella and patellar ligament during walking with fixed flexion of the knee joint leads to the development of a number of pathological phenomena in the femoropatellar joint resulting from the existing distrubances of muscular balance.


  8/32

  Tytuł oryginału: Zastosowanie kliniczne skali Oceny Funkcjonalnej Chorych - OFC.
  Tytuł angielski: The clinical use of Functional Independence Measure scale - OFC.
  Autorzy: Dudziński Witold, Jóźwiak Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.95-98, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W niniejszym opracowaniu przedstawiono założenia nowej metody oceny funkcjonalnej chorych.

  Streszczenie angielskie: This article provides principles of new method in Functional Independence Measure.


  9/32

  Tytuł oryginału: Sprawność funkcji poznawczych jako czynnik ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej starszych chorych z niewydolnością serca.
  Tytuł angielski: Impaired cognitive function as an independent risk factor for in-hospital mortality in elderly with chronic heart failure.
  Autorzy: Jóźwiak Andrzej, Guzik Przemysław, Chmielewski Zbigniew, Wysocki Henryk, Wykrętowicz Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.278-280, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niewydolnośc serca i upośledzeie funkcji poznawczych są częstymi zaburzeniami u hospitalizowanych, starszych osób, mającymi wpływ na rokowanie. Tematem pracy jest określenie zależności między sprawnością funkcji poznawczych u chorych z niewydolnością serca, a ryzykiem zgonu wewnątrzszpitalnego. Badanie przeprowadzono u 598 osób w wieku 65 - 102 lata (355 kobiet) z niewydolnością serca klasyfikowaną jako II do IV stopnia wg NYHA. Do oceny funkcji poznawczych zastosowano modyfikowany wynik testu Mini Mental State Examination (MMMSE) - niwelujący różnice związane z wiekiem i wykształceniem badanych. Wszystkich pacjentów zakwalifikowano do jednego z tercyli: I - z niskimi (6,3 ń 1,2 punkty); II ze średnim (19,7 ń 4,7 punktu) i III z wysokimi (29,1 ń 2,1 punktu) wynikami testu. Ogólna śmiertelność wewnątrzszpitalna wyniosła 52 proc. w najniższym; 34,2 proc. w średnim i 15,1 proc. w najwyższym tercylu (Pearson Chi-square p 0,0001 dla trendu). Porównania śmiertelności wewnątrzszpitalnej w poszczególnych tercylach dokonano z użyciem regresji logistycznej uwzględniającej wiek, płeć, obecność cukrzycy, niewydolność nerek i niedokrwistości. Dla I (najniższe) i III tercyla (najwyższe wyniki MMMSE) uzyskano iloraz szans 5,93 (95 proc. Cl: 3,58 - 9,80; p 0,0001). Dla tercyli I i II uzyskano iloraz szans 2,67 (95 proc. Cl: 1,60 - 4,67; p = 0,0002). Przedstawione wyniki sugerują, że upośledzenie funkcji poznawczych wiąże się z gorszym rokowanie wewnątrzczpitalnym u starszych ...

  Streszczenie angielskie: Heart failure (HF) and impaired cognitive function are frequent causes of hospitalization in elderly patients. Independently, both clinical syndromes are associated with increased mortality. The aim of the study was to evaluate the influence of impaired cognitive function on in-hospital a mortality in old patients with HF. a modified Mini-Mental State Exam (MMMSE) was performed in 598 consecutive patients (65 - 102 years old; 355 female) with heart failure. All patients were stratified into low (6.3 ń 1.2 points), medium (19.7 ń 4.7 points) or high (29.1 ń 2.1 points) tertile group according to MMMSE results. Total in-hospital mortality was 52.0 p.c. in the lowest, 34.2 p.c. in the medium and 15.1 p.c. in the highest tertile (Pearson Chi-square p 0.0001 for trend. The comparison of in-hospital mortality betwen tertiles of MMMSE was done with the use of logistic regression adjusted to age, sex, and the presence of diabetes melllitus, renal failure and anemia. Comparison of in hospital mortality between patients from the lowest tertile of MMSE with the highest one revealed that odds ratio was 5.93 (95 p.c. Cl: 3.58 - 9.80; p 0.0001) whereas it was 2.67 (95 p.c. Cl: 1.60 - 4.67; p = 0.0002) for patients from the medium tertile. The obtained results showe that the worse cognitive function is, the worse in-hospital prognosis can be observed in older patients with HF. Moreover, it also suggests that impaired cognitive function may be an independent risk factor for ...


  10/32

  Tytuł oryginału: Wartość wielopoziomowego uwolnienia tkanek miękkich w leczeniu deformacji dynamicznych i statycznych kończyn u dzieci z mózgowym porażeniem.
  Tytuł angielski: The clinical value of multilevel soft tissue release in the management of dynamic and static limb deformities in cerebral palsy children.
  Autorzy: Jóźwiak Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.37-41, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono kliniczne, funkcjonalne i radiologiczne wskazania oraz cele leczenia operacyjnego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z zastosowaniem techniki wielopoziomowego uwolnienia tkanek miękkich w obrębie kończyn dolnych. Podstawą zastosowania powyższej metody operacyjnej jest stan funkcjonalny dziecka oraz obecność zaburzeń biomechanicznych w okolicy stawów. Zmiana powyższych warunków, po zastosowanym leczeniu operacyjnym, warunkuje poprawę stanu funkcjonalnego dziecka i jego lokomocji.

  Streszczenie angielskie: The present article attempts to define the clinical, functional and radiological indications for multilevel soft tissue release in the treatment of static and dynamic deformities in cerebral palsy children. The functional status of the child before surgery is an indication of the biomechanical disturbances within the limbs and joints and the child's overall neurophysiological condition. By restoring muscular balance, surgical treatment influences the presence and extent of dynamic and static joint deformity in the CP child and improves the child's general condition.


  11/32

  Tytuł oryginału: Badania strefy połączenia wybranych materiałów złożonych z tkankami zęba metodą mikroanalizy.
  Tytuł angielski: Microanalytic studies on interface between selected composite materials and tooth tissues.
  Autorzy: Stopa Janina, Matthews-Brzozowska Teresa, Jóźwiak Karol
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.14-17, il., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Skuteczne połączenie materiału wypełniającego z tkankami zęba jest warunkiem powodzenia stomatologii odtwórczej. Celem pracy była ocena profilu stężenia pierwiastków w strefie warstwy hybrydowej oraz w przylegających do niej tkankach zęba i wypełnieniu. Badanie przeprowadzono używając SEM firmy JEOL JSM-35C i EDS. Profile stężenia pierwiastków uzyskane techniką EDS wskazują na zadowalającą adhezję kompozytu do szkliwa i zębiny. Potwierdzono ponadto istnienie warstwy hybrydowej, w której stężenie węgla jest podwyższone.

  Streszczenie angielskie: Effective bonding between filling materials and tooth tissues determines success of restorative stomatology. The study aimed at evaluation of concnetration profiles in the hybrid layer zone as well as in the adjacent tooth tissues and restoration. Topography of the cross-section through the junction zone was examined under a stereo light microscope and using scanning electron microscopy (SEM, JEOL JSM-35C) and microanalysis with the use of X-ray energy spectrometry (EDS). Element concentration profiles obtained by EDS technique demonstrated satisfactory adhesion of the composite to enamel and dentin. Existence of the hybrid layer of increased carbon content was conrifmed.


  12/32

  Tytuł oryginału: Błonicza polineuropatia u 15-letniego pacjenta po szczepieniu Di-Te.
  Tytuł angielski: Diphtheric polyneuropathy in a 15-year-old boy after Di-Te vaccination.
  Autorzy: Borkowska Julita, Jóźwiak Sergiusz, Onyszkiewicz Jerzy, Szal-Karkowska Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.707-709, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili historię choroby 15-letniego chłopca, u którego objawy porażenia nn. IX i X wystąpiły 3 tygodnie po szczepieniu Di-Te. Wykonane badania pomocnicze, w tym NMR móżgu oraz potencjały wywołane pnia mózgu, wykluczyły ośrodkową przyczynę obserwowanych porażeń. Obraz kliniczny i związek ze szczepieniem DiTe przemawia za wystąpieniem poszczepiennej neuropatii błoniczej.

  Streszczenie angielskie: A case of a 15-year-old boy with marked nn. IX and X polyneuropathy appearing 3 weeks after DiTe vaccination is reported. Brain MRI and brain stem evoked potentials excluded a central origin of the observed paralysis. The clinicl picture and time relationship with DiTe vaccination suggest post-vaccination diphtheric neuropathy.


  13/32

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu płci na wybrane składowe układu antyoksydacyjnego i gospodarki lipidowej osób w wieku podeszłym z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Analysis of the influence of sex on selected components of the antioxidant system and lipid profile of elderly people with myocardial ischaemic disease.
  Autorzy: Duda Grażyna, Maruszewska Małgorzata, Jóźwiak Andrzej, Chmielewski Zbigniew, Korybalska Katarzyna, Wieczorowska-Tobis Katarzyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.25-29, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. W procesie starzenia się organizmu człowieka w wielu stanach chorobowych dochodzi do osłabienia aktywności układu antyoksydacyjnego. Celem badań była analiza wpływu płci na profil lipidowy i aktywność wybranych składowych układu antyoksydacyjnego u pacjentów w wieku podeszłym z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego. Materiał i metody. Badaniami objęto 32 osoby w wieku podeszłym, w tym 19 kobiet (średnia wieku 74,2 ń 7,9 lat) i 13 mężczyzn (średnia wieku 75,5 ń 7,9 lat) leczonych z powodu choroby wieńcowej. U wszystkich badanych zmierzono stężenie witamin A, E, C i á-karotenu oraz peroksydazy glutationowej i katalazy w surowicy krwi, jak i glutationu w krwinkach czerwonych. Ponadto zanalizowano profil lipidowy. Wyniki. Stwierdzono korzystniejszy profil lipidowy u mężczyzn w stosunku do kobiet (cholesterol całkowity: 198 ń 38 mg/dl vs. 242 ń 62 mg/dl, LDL-cholesterol: 121 ń 34 vs. 170 ń 55 mg/dl). Nie wykazano takiej zależności w odniesieniu do badanych składowych układu antyoksydacyjnego. Odwrotnie, nawet stężenie á-karotenu było niższe u mężczyzn niż u kobiet (39,6 ń 26,9 ćg/dl vs 59,9 ń 41,6 ćg/dl, p = 0,06), jak również zwraca uwagę wyższy odsetek mężczyzn w stosunku do kobiet, których stężenia á-karotenu i witamny E były poniżej wartości referencyjnych (odpowiednio: 38,5 proc. vs. 15.8 proc. oraz 46,1 proc. vs.31,6 proc.). Wniosek. Obserwowane tendencje sugerują wpływ płci na podstawowe parametry profilu lipidowego. Wydaje się, że niskie wartości witamin antyoksydacyjnych u badanych mężczyzn mogą świadczyć o nieprawidłowościach ...


  14/32

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Najnowsze osiągnięcia dotyczące bólu głowy u dzieci].
  Autorzy: Jóźwiak Sergiusz
  Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (3) s.237 - Tł. artyk. z czas. Current Opinion in Neurology 2001; 14 : 335-340
  Sygnatura GBL: 313,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/32

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Przypadki nagłej, niewyjaśnionej śmierci u dzieci chorych na padaczkę].
  Autorzy: Jóźwiak Sergiusz
  Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (3) s.244 - Tł. artyk. z czas. Neurology 2001; 57(1) : 430-434
  Sygnatura GBL: 313,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/32

  Tytuł oryginału: Heparynizowane kapilarne membrany półprzepuszczalne do zastosowań medycznych.
  Tytuł angielski: Heparynized semipremeable capillary membranes for medical applications.
  Autorzy: Jóźwiak Andrzej
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.93-95, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  17/32

  Tytuł oryginału: Chemia analityczna : podręcznik dla studentów. T. 1: Analiza jakościowa. Analiza ilościowa klasyczna. T. 2: Analiza instrumentalna
  Autorzy: Flieger Anna, Flieger Jolanta, Hawrył Anna, Jóźwiak Krzysztof, Kocjan Ryszard, Matysik Grażyna, Petruczynik Anna, Polak Beata, Przeszlakowski Stanisław, Soczewiński Edward, Szumiło Halina, Tuzimski Tomasz, Waksmundzka-Hajnos Monika, Wawrzynowicz Teresa, Wójciak-Kosior Magdalena, Błażewicz Anna, Gołkiewicz Władysław, Kuczyński Jerzy, Markowski Wojciech, Świeboda Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Kocjan Ryszard (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr.
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (632, [1] s. : il., tab. ; 567 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,982


  18/32

  Tytuł oryginału: Kronika. Sprawozdanie z 9. Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Neurologów Dziecięcych (ICNA) w Pekinie oraz z wizyty w Centrum Epileptologii Dziecięcej w Shenzhen (Chiny).
  Autorzy: Jóźwiak Sergiusz
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.91 - 9 Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Neurologów Dziecięcych Pekin 20-25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika


  19/32

  Tytuł oryginału: Standardy farmakologicznego leczenia padaczki u dzieci.
  Autorzy: Jóźwiak Sergiusz
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.252, 254, 256-263, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia aktualne poglądy na prowadzenie leczenia przeciwpadaczkowego u dzieci. Szczególna uwaga zwrócona została na praktyczne aspekty prowadzonego leczenia. Omówione zostały zagadnienia doboru leku, jego objawów niepożądanych i interakcji.

  Streszczenie angielskie: The author reviews contemporary opinions on antiepileptic traetment in children. Special atention has been paid to practical aspects of conducted treatment. Choice of antiepileptic drug, its side effects and interactions are discussed.


  20/32

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie zespołu Guillain-Barr‚ u dzieci.
  Autorzy: Jóźwiak Sergiusz
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (1) s.53-57, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół Guillain-Barr‚ jest jedną z najczęstszych przyczyn nagle występujących niedowładów wiotkich. Dramatycznie narastające porażenia mięśni, w tym mięśni oddechowych, stanowią poważne zagrożenie życia. Szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia ma kluczowe znaczenie dla daszego rokowania. Autor przedstawił współczesne poglądy na temat diagostyki, różnicowania oraz możliwości leczniczych w zespole Guillaina-Barr‚ u dzieci.


  21/32

  Tytuł oryginału: Chromatographic parameters as predictors of biological lipophilicity of 2,4-dihydroxythiobenzanilide derivatives.
  Tytuł polski: Paramtery chromatograficzne jako wyznaczniki przewidywania biologicznej lipofilowości 2,4-dihydroksytiobenzanilidów.
  Autorzy: Jóźwiak Krzysztof, Szumiło Halina
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.19-24, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  22/32

  Tytuł oryginału: Lipophilicity parameter from high-performance liquid chromatography on an immobilized artificial membrane column and its relationships to bioactivity of the group of 2,4-dihydroxythiobenzanilides.
  Autorzy: Jóźwiak Krzysztof, Szumiło Halina, Senczyna Bogusław
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.341-346, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Several groups of 2,4-dihydroxythiobenzanilide derivatives are extensively studied in our laboratories as potential antifungal or antibacterial agents. Previous papers showed that their biological activities are closely correlated with the lipophilicity determined in HPLC experiments using on octadecylsilyl stationary phase (RP-18). In the present paper we attempted to measure chromatographic incides of 2,4-dihydroxythiobenzanilides, using a silica-based immobilized artificial membrane (IAM) column especially designed to evaluating biological lipophilicity. The theoretical (extrapolated) retention in pure water the log kw(IAM) parameter for 23 derivatives was determined during poly-cratic experiments. Statistical analysis exhibited good correlations between the log kw(IAM) parameter and the biological data concerning bacteriostatic activity of these compounds. Retention on the IAM phase can be used as predictor of biological membrane permeability and biological lipophilicity of 2,4-dihydroxythiobenzanilides in spite of the acidic properties of this group of compounds.


  23/32

  Tytuł oryginału: Dynamiczne badanie endosonograficzne - cenne uzupełnienie standardowego badania endosonograficznego kanału odbytu.
  Tytuł angielski: Dynamic anal endosonography - a useful adjunct to standard endosonography of the anal sphincters.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Jakubowski Wiesław, Szczepkowski Marek, Sarti Dariusz, Jóźwiak Włodzimierz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.60-63, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie endosonograficzne zwieraczy odbytu wykonywane jest u osób z niewydolnością zwieraczy odbytu. Pozwala zróżnicować uszkodzenia strukturalne z neuropatią, określić zakres uszkodzenia mięśni i możliwość ewentualnego leczenia. Dynamiczne badanie endosongraficzne zwieraczy odbytu jest cennym uzupełnienim standardowej endosonografii. Umożliwiając obrazowanie czynności skurczowej mieśni, pozwala na dokładniejszą diagnostykę uszkodzeń zwieraczy.

  Streszczenie angielskie: Anal endosonography is used in a diagnostics of fecal incontinence. It enables differentiation between structural and neurogenic incontinence, precisely describes the range of sphincters trauma and in helpful in planning surgery. Dynamic anal endosonogrpahy in a valuagle adjunct to the standard anal endosonagraphy. Showing the anal muscles during voluntary contraction it makes possible to diagnose their defects more accurately.


  24/32

  Tytuł oryginału: Endosonografia w diagnostyce chorób proktologicznych.
  Tytuł angielski: Endosonography in the diagnostics of rectal and anal diseases.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Jakubowski Wiesław, Szczepkowski Marek, Jóźwiak Wodzimierz, Sarti Daiursz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.64-73, il., bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawione zostały możliwości badania endosonograficznego w rozponzawaniu i różnicowaniu chorób proktologicznych: raka odbytnicy i odbytu, wznowy miejscowej, ropni i przetok odbytu, uszkodzeń zwieraczy odbytu oraz nieswoistych zapalnych chorób jelit. W oparciu o najnowsze piśmiennictwo, omówiono miejsce endosonografii pośród innych badań obrazowych, m.in. rezonansu magentycznego i tomografii komputerowej w algorytmie diagnostycznym powyższych chorób.

  Streszczenie angielskie: This paper presents application of anal and rectal endosonography in diagnostics of rectal diseases. Rectal and anal carcinoma, local rectal cancer recurrences, perirectal abscess and anal fistula, faecal incontinence and idiopathic inflammatory bowel diseases were discussed and their appearances in endosongraphic examination were shown. The place of endosonography among other imaging modalities, such as magnetic resonance imaging and computed tomography in the imaging algorithm of anal and rectal diseases was presented.


  25/32

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Plamy cafe au lait].
  Autorzy: Jóźwiak Sergiusz
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (4) s.71, 112, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/32

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Urazy głowy].
  Autorzy: Jóźwiak Sergiusz
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (1) s.106 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(1)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/32

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Spektroskopia w bliskiej podczerwieni: zastosowania u noworodków i w okresie okołoporodowym].
  Autorzy: Jóźwiak Sergiusz
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (2) s.108 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(2)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki


  28/32

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia guzków krwawniczych z użyciem staplera według techniki Longo w ocenie klinicznej i przezodbytniczym badaniu ultrasonograficznym.
  Tytuł angielski: Long-term results of round stapler hemorrhoidectomy on physical examination and endoechography of the anal canal.
  Autorzy: Jóźwiak Włodzimierz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.74-82, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena odległych wyników leczenia guzków krwawicznych metodą PPH. Materiał: Do badania zakwalifikowano 40 pacjentów (24 mężczyzn i 16 kobiet) operowanych w latach 1998-2000 z powodu ch. Hemoroidalnej w II, III i IV stopniu. Wiek mężczyzn wahał się od 34 do 76 lat (48,5) a kobiet od 34 do 62 lat (47). Wszyscy operowani byli wg tej samej techniki. Metoda. Badano chorych po 6 miesiącach, 12 i po 2 latach od zabiegu przedmiotowo, zbierano szczegółowe wywiady i badano ultrasonograficznie kanał odbytu. Wyniki. 36 chorych (90 proc.) wyraża się zdecydowanie pozytywnie o przeprowadzonym leczeniu. Nie zgłaszają żadnych dolegliwości z zakresu odbytu, a proces defekacji i zdolność trzymania gazów i stolca mieści się w przyjętej normie. 4 chorych (10 proc.) podaje długo utrzymujące się bóle podczas oddawania stolca. Troje z nich było wcześniej leczonych obliteracją (2) i ligaturą Barrona (1). Wnioski. Stosowanie staplera w leczeniu guzków III i IV stopnia, a także opornych na leczenie zachowawcze II stopnia daje bardzo dobre efekty w opinii pacjentów, co potwierdza badanie przedmiotowe i USG kanału odbytu. Endosonografia kanału odbytu u wszystkich badanych wykazała obecność prawidłowych struktur.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate long term effects of treatment of hermorrhoids with PPH (Procedure for Prolapse and Hemorrhoids). Material and method. 40 patients (24 men and 16 women), treated between years 1998-2000 with PPH for grade II, III and IV hemorrhoids were enrolled in this study. The age of the men ranged from 34 to 76 yrs (median 48.5) and of women from 34 to 62 yrs (median 47 yrs). All patients were operated with the same technique. The patients were followed-up at 6,12 months and at 2 years from surgery. Medical history was taken and the patients underwent physical examination and anal endosonography. Results: Thirty six patients (90 p.c.) were fully satisfied with the operation. They all have no complaints of pain at defecation and anal incontinence. Four patients (10 p.c.) complain of pain during defecation. Three of them were earlier treated with obliteration (2) and Barron's ligature (1). Anal endosonography in all cases visualized normal anal sphincters and anal canal mucosa.


  29/32

  Tytuł oryginału: Endosonografia w diagnostyce dużego polipa w kanale odbytu. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Endosonography in the diagnosis of a large polyp of the anal canal. A case report.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław, Sarti Dariusz, Jóźwiak Włodzimierz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.62-64, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 53-letniego mężczyzny, który zgłosił się do proktologa z powodu przewlekłych krwawień z odbytu i zaparć. W badaniu per rectum i anoskopii stwierdzono duży guz w kanale odbytu. Aby określić stopień zaawansowania choroby, wykonano badanie endosongraficzne. Uwidoczniono zmianę położoną w śluzówce/podśluzówce, która mogła odpowiadać polipowi lub guzowi Tis/T1.

  Streszczenie angielskie: The case of a 53 years old man with a history of anal bleeding and constipations was presented. Per rectum examination and anoscopy revealed a large lesion located in the anal canal. Due establishing a stage of the may represented a polyp or a Tis/T1 tumor.


  30/32

  Tytuł oryginału: Ergonomia w stomatologii - czy pod tym pojęciem kryje się jedynie zbalansowana pozycja ciała?
  Autorzy: Jóźwiak Zbigniew
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (5) s.42-44, tab.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/32

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze reaktogenności szczepionek grypowych oraz ocena ich skuteczności klinicznej.
  Autorzy: Brydak L[idia] B., Stryczyńska-Kazubska J[oanna], Jóźwiak H[anna], Machała M[agdalena], Wysocki J[acek]
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.78-82, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się w Polsce rosnące zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie. W związku z obecnością na rynku kilku różnych szczepionek lekarze rodzinni spotykają się często z pytaniami o ich skuteczność i bezpieczeństwo. W poniższej pracy autorzy dokonali porównania częstości występowania objawów niepożądanych oraz skuteczności klinicznej dwóch szczepionek zawierających rozszczepiony wirion i jednej podjednostkowej.


  32/32

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. T. 4
  Autorzy: Dilling-Ostrowska Ewa, Dunin-Wąsowicz Dorota, Jędrzejczak Joanna, Karwacki Marek, Kmieć Tomasz, Kozik Andrzej, Paruszkiewicz Grzegorz, Pronicka Ewa, Roszkowski Marcin, Sykut-Cegielska Jolanta, Szymańska Krystyna, Wolańczyk Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Jóźwiak Sergiusz (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 168 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Materiały z corocznych kursów doskonalących w Centrum Zdrowia Dziecka
  Sygnatura GBL: 736,863

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: