Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JĘDRZEJCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie motywacji pracowników w wybranych zakładach opieki zdrowotnej województwa pomorskiego.
Tytuł angielski: Evaluation of human resources management in selected health care organizations in Pomerania voivodeship as far as workers motivation is concerned.
Autorzy: Zarzeczna-Baran Marzena, Jędrzejczyk Tadeusz
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.983-989, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Sukcesy zarządzania dowolną organizacją w warunkach rynkowych w dużej mierze zależy od dobrego zarządzania najcenniejszą częścią jej zasobów, to jest pracownikami. Stwierdzenie to jest także prawdziwe w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej w warunkach funkcjonowania wewnętrznego rynku świadczeń medycznych. Przeanalizowano jeden z najważniejszych aspektów zarządzania personelem, to jest sposoby motywowania pracowników w 44 różnych zakładach opieki zdrowotnej. W znacznej części badanych jednostek organizacyjnych (38 proc.) nie stosowano żadnych finansowych form motywowania pracowników albo była to jedynie premia regulaminowa (40 proc.). W większości przypadków (58 proc.) nie stosowano w badanych jednostkach żadnego systemu ocen pracowniczych, a w kolejnych 20 proc. była to jedynie ocena okazjonalna. Tylko w co piątej badanej placówce oceny pracownicze były na stałe włączone do zarządzania. W celu poprawy zarządzania konieczna jest także poprawa komunikacji w badanych organizacjach, jako że jedynie w nieco więcej niż w 1/3 badanych organizacji była ona oceniona jako dobra lub bardzo dobra.

  Streszczenie angielskie: The success of management in any organization in market-oriented environment is impossible without the proper management of human resource. The statement is true also in health care, where the internal market was imposed as a result of reforms. W scanned 44 medical organization of few different types, i.e. hospitals, clinics, nurses homes etc. In most of the organization there were no financial motivational bonus (38 p.c. of health care organizations) or only the basic bonus (40 p.c.). The system of personnel activities evaluation does not exist in 58 pc. of scanned hospitals and clinics, and in 20 p.c. of the evaluation was conducted only occasionally. The system of employees evaluation existed only in one of each five of studied units. To improve the quality of personnel management it is necessary to improve communication inside the organizations. Only one in three of scanned facilities was marked as good or very good.


  2/17

  Tytuł oryginału: Prognostyczna wartość próby wysiłkowej wykonanej w 3 miesiące po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych w ocenie zdarzeń sercowych. Obserwacja 6-letnia.
  Tytuł angielski: Prognostic value of exercise tests performed 3 months after coronary artery grafting in evaluation cardiac events. 6 years follow-up.
  Autorzy: Jędrzejczyk Barbara, Skorykow-Sapińska Alina, Kośmicki Marek, Malczewska Beata, Dąbrowski Rafał, Majstrak Franciszek, Żelazny Piotr, Purzycki Zbigniew, Kowalik Ilona, Szwed Hanna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.257-262, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Progostyczną wartość elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w ocenie zdarzeń sercowych badano u 326 pacjentów po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych. Podczas 6-letniej obserwacji stwierdzono 18 (5,5 proc.) zgonów sercowych i 23 (7,1 p.c.) zawały. U 116 chorych (35,6 proc.) po zabiegu występowały bóle wieńcowe, a u 37 (11,3 proc.) nasilenie dolegliwości dławicowych wymagało okresowej hospitalizacji. Ponowną koronarografię z pomostografią wykonano u 25 pacjentów (7,7 proc.) w tej grupie u 8 chorych (2,5 proc.) przeprowadzono zabieg angioplastyki, a u 5 (1,5 proc.) powtórną operację. Czas trwania wysiłku oraz maksymalne obciążenie uzyskane w EPW były znamiennie niższe w grupie chorych ze zdarzeniami sercowymi. Przyczyny przerwania wysiłku, obecność znamiennego obniżenia odcinka ST 1 mm w EKG, wartości ciśnienia i tętna nie różniły się istotnie między badanymi grupami i nie miały znaczenia rokowniczego w występowaniu epizodów sercowych. U osób z epizodami sercowymi znaminnie częściej występowało znacznego stopnia uszkodzenie lewej komory mięśnia serca. Wielkość frakcji wyrzutowej wpływała istotnie na ryzyko zgonu sercowego (p 0,05).

  Streszczenie angielskie: Prognostic value of exercise test in evaluation of cardiac events were examined in 326 pts after coronary artery bypass grafting (CABG). During 6 years follow up 18 (5,5 p.c.) cardiac deaths and 23 (7,1 .c.) myocardial infarctions were observed. Chest pains persisted in 116 pts (35,6 p.c.) and 37 (11,3 p.c.) pts needed hospital treatment. Coronary and bypass angiography were performed in 25 pts (7,7 p.c.) followed by PTCA in 8 pts (2,5 p.c.) and CABG in 5 (1,5 p.c.) pts. Execrise duration and maximal work capacity in exercise tests were significantly lower in pts with cardiac events. Reasons of exercise termination: ST segment depression, heart rate and blood pressure values were not different in pts with and without cardiac events and didn't have prognostic value. Patients with cardiac events had significantly reduced left ventricle function. The value of ejection fraction influenced significantly relative risk of cardiac death (p 0,05).


  3/17

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne okresu menopauzalnego.
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic problems of the menopausal age.
  Autorzy: Jędrzejczyk Sławomir
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.197-200, bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Okres menopauzy i hormonalna terapia zastępcza stanowią w dzisiejszych czasach duży problem zarówno dla lekarzy, jak i dla kobiet. Jest to złożony zespół objawów, obejmujący objawy fizyczne (np. uderzenia gorąca, poty nocne czy też zawroty głowy) i objawy psychologiczne (takie jak niepokój, depresję, bezsenność czy zaburzenia koncentracji), które mogą poważnie obniżyć jakość życia. Deficyt estrogenów jest w coraz większym stopniu postrzegany jako pierwotna przyczyna różnych zaburzeń metabolicznych, zmian w tkance łącznej i w układzie moczowo-płciowym. Hormonalna terapia zastępcza jest sposobem na podniesienie jakości życia, jednakże zarówno pacjentka, jak i lekarz muszą znać nie tylko jej zalety, ale również wady (np. nieco większe ryzyko raka sutka, choroby zatorowo-zakrzepowej czy też nieregularne krwawienia z narządów rodnych).

  Streszczenie angielskie: Menopause and hormone replacement therapy are important issue today, both for doctors and women. This is a complex syndrome consisting of physical symptoms (e.g. hot flushes, night sweats and dizziness) and psychological symptoms (e.g. anxiety, depression, insomnia and lack of concentration), which can severely affect quality of life. Oestrogen deficiency is increasingly being recognised as a cause of various methabolic changes, connective tissue alterations and genital tract disturbances. Hormone replacement therapy offers a way by which quality of life can be improved, however both patient and doctor should know not only advantages but also disadvantages of HRT (e.g. increased risk of breast cancer, thrombophlebitis or irregular uterine bleedings).


  4/17

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena skuteczności klinicznej i działań niepożądanych trzech różnych azotanów w wysokich dawkach doustnych u chorych ze stabilną dławicą piersiową.
  Tytuł angielski: Comparative evaluation of the clinical efficacy and the adverse effects of three various nitrates in high oral doses in patients with stable angina pectoris.
  Autorzy: Kośmicki Marek, Kowalik Ilona, Jędrzejczyk Barbara, Sadowski Zygmunt
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.509-517, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie skuteczności przeciwdławicowej i działań niepożądanych 3 azotanów w dawkach doustnych: dwuazotanu izosorbitolu 80 mg o przedłużonym uwalnianiu (ISDN-80), nitrogliceryny 15 mg o przedłużonym uwalnianiu (NITRO-15) oraz pentaerythritolu 100 mg w postaci zwykłej (PENTA-100), u chorych (ch) ze stabilną dławicą piersiową. Metodą randomizowanej, podwójnie ślepej i skrzyżowanej z placebo (P) próby podawano jednorazowo: ISDN-80, NITRO-15, PENTA-100 lub P, w grupie 15 (ch) mężczyzn w wieku średnio 54,8 ń 8,0 lat, ze stabilną chorobą wieńcową, którzy wykonywali maksymalne próby wysiłkowe na bieżni przed podaniem oraz po 2 i 6 godzinach (godz.) od zażycia badanych leków lub P. Oceniano czas marszu na bieżni: całkowity (TC), do bólu (TB) i do niedokrwienia (TN) oraz działania niepożądane podczas 6 godz. obserwacji. Po 2 godz. od zażycia wszystkie badane leki wydłużały istotnie: TC, TB i TN w porównaniu z P, a po 6 godz. również ISDN-80 i NITRO-15; ale PENTA-100 tylko TC i TB. Po 6 godz. ISDN-80 istotnie wydłużał w porównaniu z NITRO-15: TC o 19,7 proc. (p 0,01), TB o 21,2 proc. (p 0,01) i TN o 25,0 proc. (p 0,05), a w porównaniu z PENTA-100: TC o 32,1 proc. (p 0,001), TB o 33,4 proc. (p 0, 001) i TN o 41,1 proc. (p 0,01). Po 6 godz. NITRO-15 istotnie wydłużała TN w porównaniu z PENTA-100 o 13,1 proc. (p 0,05). Wśród działań niepożądanych najczęściej występowały bóle głowy po zażyciu: ISDN-80 u 6 ch., NITRO-15 u 4 ch, PENTA-100 u 3 ch. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the comparative evaluation of antianginal efficacy and the adverse effects of 3 nitrates in oral doses: isosorbide dinitrate 80 mg in slow relase form (ISDN-80), nitroglycerin 15 mg - slow release (NITRO-15) and pentaerythritol tetranitrate 100 mg in normal tablets (PENTA-100) in patients (pts) with stable angina pectoris. In a randomized, double-blind, cross-over and placebo (P) controlled study 15 men, with mean age 54,8 ń 8,0 years, with stable angina, received single doses of: ISDN-80, NITRO-15, PENTA-100 or P. Clinical efficacy of the drugs was evaluated by analysed of the walking times: total (TT), to angina (TA), and to ischemia (TI) on treadmill during stress tests performed 2 and 6 hours (h) after drug ingestion; the adverse effects were registered during 6h follow up. Results: 2h after ingestion all 3 study drugs improved significantly: TT, TA and TI in comparison to P. After 6h the same parameters were improved by: ISDN-80 and NITRO-15, but PENTA-100 improved only TT and TA. After 6h ISDN-80 significantly improved in comparison to NITRO-15: TT by 19.7 p.c. (p 0.01), TA by 21.2 p.c. (p 0.01) ant TI by 25.0 p.c. ( 0.05), and in comparison to PENTA-100: TT by 32.1 p.c. (p 0.001), TA by 33.4 p.c. (p 0.001) and TI by 41.1 p.c. (p 0.01). After 6h NITRO-15 significantly improved TI in comparison to PENTA-100 by 13,1 p.c. (p 0.05). The headaches, the most frequent adverse effects, occurred after ingestion of ISDN-80 in 6 ...


  5/17

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek tętniaka prawdziwego tętnicy ramiennej o etiologii nieurazowej u pacjenta po przeszczepie nerki.
  Tytuł angielski: Rare case of true brachial artery aneurysm of non-traumatic etiology in a patient following kidney transplantation.
  Autorzy: Janowski Marian, Szeliga Jacek, Jędrzejczyk Waldemar, Jackowski Marek
  Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.745-748, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Chory W.A., lat 40, od 1989 r. dializowany z powodu przewlekłej niewydolności nerek przez przetokę tętniczo-żylną wytworzoną na prawym przedramieniu; 1992 r. poddany przeszczepowi nerki. W 1999 r. u chorego stwierdzono tętniak w rzucie prawej tętnicy ramiennej. W trakcie obserwacji w drugim półroczu 2000 r. zanotowano szybkie powiększenie się tętniaka do rozmiarów ok. 40 mm maksymalnej średnicy i 70 mm długości (usg-Doppler). Zakwalifikowany do zabiegu chirurgicznego. Wykonano wycięcie tętniaka do granic prawidłowej ściany tętnicy ramiennej i wszczep z własnej żyły odpiszczelowej. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. W analizie przedstawiono wyniki badań biochemicznych i histopatologicznych tętniaka.

  Streszczenie angielskie: Patient W.A., 40 years of age, underwent renal transplantation in 1992 due to renal insufficiency. In 1999 a pulsating tumor was found in his right arm. The patient was diagnosed with a brachial artery aneurysm. Within one year we observed rapid pathology enlargement. In 2000, the size of the aneurysm, measured by means of ultrasonography amounted to 40 mm in diameter and 70 mm in length. The patient underwent aneurysm resection and saphenous vein graft revascularization. The postoperative period proved uneventful. This study presented patient history and therpaeutical process analysis.


  6/17

  Tytuł oryginału: Bezobjawowe uszkodzenie prawej kopuły przepony w wyniku urazu wielonarządowego.
  Tytuł angielski: Posttraumatic, asymptomatic rupture of the right hemidiaphragm - case report.
  Autorzy: Jędrzejczyk Waldemar, Szeliga Jacek, Janowski Marian
  Opracowanie edytorskie: Lipiński Jerzy (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.640-645, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 43-letniej chorej hospitalizowanej w klinice z powodu urazu wielonarządowego. W trakcie kontrolnego badania KT jamy brzusznej rozpoznano rzadkie uszkodzenie prawej kopuły przepony. Wobec niewystępujących zaburzeń oddechowych zdecydowano się na planowy zabieg, który wykonano z dostępu przez torakotomię. W okresie pooperacyjnym nie zanotowano powikłań. W analizie przedstawiono problem jakim jest szybkie rozpoznanie tępego urazu przepony, szczególnie po jej prawej stronie oraz oceniono potencjał diagnostyczny w takich przypadkach powszechnie dostępnych metod radiologicznych.

  Streszczenie angielskie: The study presented a case of a 43 year-old woman diagnosed with multi-organ injury and blunt diaphragmatic rupture. Right hemidiaphragm rupture, being asymptomatic was missed on admission to the hospital. Following repeated chest X-rays and CT scanse proper diagnosis was established. The patient underwent thoracotomy with diaphragmatic rupture repair. The postoperative period proved uneventful. We presented literature data analysis discussing problems associated with diagnosis and treatment of blunt diaphragmatic rupture.


  7/17

  Tytuł oryginału: Anatomiczne podstawy postępowania lekarskiego
  Autorzy: Jarosz Robert, Jędrzejczyk Tadeusz, Kaletka Zbigniew, Karmański Andrzej, Kosiewicz Jacek, Łopata Piotr, Marniok Beata, Pastuszka Agnieszka, Rudnicki Piotr, Ślusarczyk Konstanty, Wiewióra Maciej
  Opracowanie edytorskie: Ślusarczyk Konstanty (red.), Kosiewicz Jacek (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 204 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,392

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/17

  Tytuł oryginału: Varicose vein - a real thromboembolic risk for HRT women?
  Autorzy: Stachowiak G[rzegorz], Stefańczyk L., Połać I., Jędrzejczyk S., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.187-191, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: to determine the influence of lower limb variocose veins on serous coagulative and fibrinolytic variables regarding the risk of venous thromboembolism in menopausal females having indications for hormone replacement therapy (HRT). Patients and methods: Platelet count, prothrombin ratio, INR, APTT, thrombin time, fibrinogen, D-Dimer, thrombin-antithromin II complexes (TAT), factor VII, antithrombin III (AT III), protein C, protein S, PAI-1 and t-PA were measured in blood serum of 50 menopausal women qualified for HRT, with diagnosed lower limb varices and no VTE in anamnesis. Controls were 126 age-mateched women without variocose veins within lower extremities. In all these women Color Doppler ultrasonography of lower limb venous system was performed. No signs of active venous thromboembolic process were found as well in ultrasonographic examinations of lower limb veins as in blood testing. Results: The varicose vein group was characterised by higher prothrombin ratio and lower INR values than the controls. However, these results remained within normal range. No other statistically significant differences in the measured coagulation and fibrinolytic parameters between the both menopausal groups were presented. Conclusions: Lower limb varicose veings seem to create some little additional thromboemolic risk for menopausal women qualifeid for hormone replacement therapy.


  9/17

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu otyłości na wybrane parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy w okresie około- i pomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Evaluation of obesity influence on selected haemostatic and fibrinolytic parameters in peri- and postmenopausal women.
  Autorzy: Połać Ireneusz, Stetkiewicz Tomasz, Stachowiak Grzegorz, Jędrzejczyk Sławomir, Pertyński Tomasz, Pakalski Andrzej, Kowalska Elżbieta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.182-184, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lokalizacja tkanki tłuszczowej i jej bezwzględna ilość ma znaczenie dla rozwoju chorób zależnych od otyłości. U otyłych obserwuje się wiele nieprawidłowości dotyczących czynników krzepnięcia i fibrynolizy. Badaniu 47 kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym, które były operowane z powodu łagodnych zmian w obrębie miednicy mniejszej. Chore podzielono na grupy: I - z BMI 29 kg/mý (otyłe) i II - z BMI w granicach 18,5 - 25 kg/mý. U kobiet otyłych stwierdzono, wyższe stężenia LDL, wyższą całkowitą zawartość tkanki tłuszczowej, podwyższone stężenie fibrynogenu i zwiększoną aktywność PAI-1. Stwierdzono pozytywną korelację między polem pod krzywą insuliny a aktywnością PAI-1 oraz negatywną korelację między stężeniem insuliny na czczo i tPA. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że: 1. zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie kobiet po menopauzie ma wpływ na aktywność PAI-1. 2. Otyłość ma wpływ na układ fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym. 3. Zaburzenia metabolizmu węglowodanów ma wpływ na aktywność PAI-1 u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym.


  10/17

  Tytuł oryginału: Wczesna laparotomia po operacjach laparoskopowych - materiał własny
  Autorzy: Jędrzejczyk Waldemar, Jackowski Marek, Załucki Marek, Leksowski Krzysztof
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.172-175, bibliogr. 29 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/17

  Tytuł oryginału: Obraz histopatologiczny błony śluzowej żołądka u pacjentów z wrzodem dwunastnicy leczonych: zachowawczo, metodą wysoce wybiórczej wagotomii lub antrektomii z wagotomią pniową.
  Tytuł angielski: Histopathology of the gastric mucosa in duodenal ulcer patients treated medically, by proximal gastric vagotomy or by antrectomy with truncal vagotomy.
  Autorzy: Jarczyk Grzegorz, Marcinkowski Piotr, Nussbeutel Joanna, Jędrzejczyk Waldemar
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.19-24, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem badania było określenie zmian histopatologicznych błony śluzowej żołądka u pacjentów z wrzodem dwunastnicy leczonych zachowawczo, metodą wysoce wybiórczej wagotomii lub antrektomii z wagotomią wapniową. Materiał i metody. Ocenie poddano 225 pacjentów leczonych z powodu choroby wrzodowej dwunastnicy, w tym 113 leczonych zachowawczo w latach 1972-1995 i 112 leczonych operacyjnie w latach 1972-1983, metodą wysoce wybiórczej wagotomii (n=30) lub antrektomii z wagotomią pniową (n = 82). Podczas badania endoskopowego pobierano wycinki z części przedodźwiernikowej, trzonu i zespolenia żołądkowo-dwunastniczego. Preparaty barwiono hematoksyliną, eozyną, błękitem alcjanu i metodą p.a.S oraz zmodyfikowaną metodą Giemsy na obecność Helicobacter pylori. Oceniano częstość oraz stopień nasilenia: przewlekłego aktywnego, przewlekłego zanikowego zapalenia, rozrostu dołeczkowego, metaplazji jelitowej, dysplazji i zakażenia Helicobacter pylori. Wyniki. U pacjentów operowanych metodą antrektomii z wagotomią pniową znamiennie częściej, w stosunku do nieoperowanych lub leczonych metodą wysoce wybiórczej wagotomii, rozpoznawano przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka (54,9 proc. vs. 13,3 proc. i 16,7 proc.: p 0,001, p 0,001), rozrost dołeczkowy (90,2 proc. vs 71,7 proc. i 20,0 proc.; p 0,01, p 0,001) i dysplazję (31,7 proc. vs 6,2 proc. i 0 proc.; p 0,001, p = 0,001). Różnice te dotyczyły głównie zmian o niewielkim i umiarkowanym stopniu nasilenia. Z kolei częstość zakażenia Helicobacter pylori była najmniejsza...


  12/17

  Tytuł oryginału: Short-term combined hormone replacement therapy in menopausal subjects - does it have any impact on coagulation and fibrinolysis?
  Autorzy: Stachowiak G., Połać I., Jędrzejczyk S., Pakalski A., Stetkiewicz T., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.279-286, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: to evaluate alterations in coagulation and fibrynolisis variables during 6 months of HRT applied in postmenopausal women. Methods. Our study group were forty six postmenopausal females with climacteric symptoms, who during 6 months received hormonal treatment consisting of transdermal 17-beta-estradiol (17á-E2, 50 mvg/day) ond oral medroxyprogesterone acetate (MPA, 5 mg/day). Controls were forty two healthly age-matched women who were not hormonally treated. At baseline, then in 3rd and 6th month of our trial in all the females the following coagulation and fibrynolosis parameters were measured in blood serum: prothrombin index, INR, APTT, thrombin time, platelet count, fibrinogen, D-dimer, thrombin-antithrombin III complexes, factor VII, antithrombin III, protein C, protein S, PAI-1, t-PA. Results: After 3 months of HRT we observed in the postmenopausal group a lowered prothrombin index with enhanced INR values as compared to the controls. Then 6 months of HRT therapy revealed in the study group a drop in factor VII activities accompanied with increased activities of protein C.


  13/17

  Tytuł oryginału: Odpady medyczne w praktyce lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Jędrzejczyk Urszula
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (10) s.114-116, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska


  14/17

  Tytuł oryginału: Ocena sytuacji organizacyjno-zarządczej publicznych szpitali podległych samorządowi województwa pomorskiego
  Autorzy: Jędrzejczyk Tadeusz, Zarzeczna-Baran Marzena
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.349-353, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  15/17

  Tytuł oryginału: Amalgamat jako dodatkowe zagrożenie dla organizmu żywego.
  Autorzy: Hajduga Maciej, Jędrzejczyk Dariusz
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (5) s.31-32, 34, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono procesy korozyjne zachodzące w jamie ustnej, przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu wypełnień amalgamatowych na obciążenie organizmu ludzkiego toksycznymi pierwiastkami, głównie takimi, jak rtęć i ołów. Przeanalizowano zmiany koncentracji pierwiastków pochodzących z amalgamatu na przekroju zębów ludzkich. Dodatkowo odniesiono się do zmian koncentracji cynk i kadmu na przekroju badanych zębów oraz porównano uzyskane rezultaty do tych, jakie otrzymano w przypadku zębów mlecznych. Stwierdzono zwiększenie zawartości zarówno rtęci, jak i ołowiu w zębach zawierających wypełnienie amalgamatowe. Zasugerowano związek pomiędzy stosowanym rodzajem wypełnienia a procesami korozyjnymi zachodzącymi w jamie ustnej.

  Streszczenie angielskie: In the paper the corrosion's peocesses existing inside the oral cavity are discussed. Resulting relating to the influence of amalgam's filling on the toxic metals transmission (mercury and lead) to the human organisms are presented. Changes of the elements concentration originating from the amalgam at the teeth's cross-section are investigated. Authors introduced additionally the data relating to the cadmium and zinc contents and compared obtained results to the corresponding concentrations of measured elements inside milk teeth. It follows from the presented results that strictly relationship could exist between the kind of filling and corrosive processes running in the oral cave.


  16/17

  Tytuł oryginału: Świadczenia medyczne udzielane ofiarom urazów i wypadków w aglomeracji gdańskiej.
  Tytuł angielski: Health services provided for victims of traumas and accidents in the agglomeration of Gdańsk.
  Autorzy: Jędrzejczyk Tadeusz, Zarzeczna-Baran Marzena, Nowalińska Monika
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.178-183, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Urazy i wypadki stanowią wciąż poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Niewiele jednak prac badawczych poświęconych problemowi analizuje organizację i koszty świadczeń szpitalnych. W naszej pracy analizowaliśmy, opierając się na indwydudalnej dokumentacji medycznej, przyczyny hospitalizacji w Klinice Chirurgii Urazowej największego szpitala w województwie pomorskim oraz udzielane pacjentom świadczenia medyczne. Wśród przyczyn hospitalizacji wymienić należy wypadki komunikacyjne (25 proc.), spowowodane czynem zabronionym (20 proc. mężczyzn i 7 proc. kobiet) oraz urazy domowe (7 proc. leczonych mężczyzn i 28 proc. kobiet). Podstawą postępowania diagnostycznego jest klasyczna radiologia, uzupełniana u 16 proc. pracjentów USG i 12 proc. tomografią komputerową.

  Streszczenie angielskie: Traumas and accidents are one of three mains treats of public health. There are many research works on the topic, but only some of them concentrate on the issue of organization of the services and cost of hospitalization. In our research we have analyzed individual patients' documentation in the clinic of traumatic surgery of the main regional hospital. We were searching for the reason of hospitalisations and delivered services during the stay in hospital ward. There are three main reason of hospitalisation: transportation accidents (25 p.c.), acts of violence (20 p.c. of the man and 7 p.c. of the women) and home accidents (7 p.c. treated man and 28 of treated women). The background of diagnoses were classic radiograms. In addition to this ultrasonography was carried out in 16 p.c. patients and computer topography in 12 p.c. of patients.


  17/17

  Tytuł oryginału: Ocena jakości świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w Sopocie po prywatyzacji.
  Tytuł angielski: Evaluation of primary care quality in Sopot after privatisation.
  Autorzy: Jędrzejczyk Tadeusz, Zarzeczna-Baran Marzena, Popowski Piotr
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.184-189, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poprawa jakości świadczeń medycznych była jednym z podstawowych celów reformy ochrony zdrowia. W największym stopniu zmiany dotknęły podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), gdzie oprócz zmiany systemu finansowania świadczeń doszły przekształcenia własnościowe. Przeprowadzone przez nas badania koncentrowały się na analizie jakości świadczeń 4 prywatnych placówek POZ w Sopocie. Badaniami objęto 571 pacjentów 4 przychodni w Sopocie. Przeciętny pacjent miał 50 lat, średnie wykształcenie i zgłaszał umiarkowane problemy ze stanem zdrowia. Większość pacjentów była usatysfakcjonowana pracą lekarzy i pielęgniarek, przyznając w poszczególnych kategoriach ogółem 85-95 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych. Za nie zawsze wystarczający uznano dostęp do informacji, zarówno na poziomie rejestracji, jak i lekarza. Pacjenci są ogólnie usatysfakcjonowani skutecznością leczenia, jedynie 18 proc. przyznało tu ocenę dostateczną lub niższą.

  Streszczenie angielskie: One of the main aims of health system reform was to increase the quality of service and patients' satisfaction. The deepest changes were in the primary care sector. Besides the changes in financing the services, we can observe here the process of privatisation of primary care clinics. We have evaluated the quality of services of four private primary care clinics in the town of Sopot. We received 571 questionnaires from the patients. The average patient was 50 years old, finished high school and complained of mild health problems. Most of patients were satisfied of given services by physicians and nurses. In most categories they gave 85 to 95 p.c. good and very good marks for specific quality aspects. One of the main complains was information received, both in the registration board and from the physician. Most of patients were also delighted by medical outcome of treatment, because only 18 p.c. gave their mark as satisfactory and worse.

  stosując format: