Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JĘDRZEJCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/32

Tytuł oryginału: Inhibitory produktów onkogenów w leczeniu nowotworów.
Tytuł angielski: Oncogene products inhibitors in the treatment of cancer.
Autorzy: Jędrzejczak Wiesław Wiktor, Nurzyńska Daria
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (5) : Materiały VIII Konferencji Hematologicznej s.461-467, il., bibliogr. 21 poz. - 8 Konferencja Hematologiczna Towarzystwa Internistów Polskich pt. Zaburzenia odporności w chorobach krwi i układu chłonnego Wrocław 05. 2002
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  2/32

  Tytuł oryginału: Perspektywy wykorzystania terapii genowej w leczeniu chorób krwi.
  Tytuł angielski: Perspectives for the use of gene therapy in blood disorders.
  Autorzy: Jędrzejczak Wiesław Wiktor
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (5) : Materiały VIII Konferencji Hematologicznej s.475-479, bibliogr. 9 poz. - 8 Konferencja Hematologiczna Towarzystwa Internistów Polskich pt. Zaburzenia odporności w chorobach krwi i układu chłonnego Wrocław 05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/32

  Tytuł oryginału: Rozwój poglądów na patogenezę psychogennych napadów rzekomopadaczkowych.
  Tytuł angielski: Understanding the pathogenesis of psychogenic pseudoepileptic seizures throughout the ages.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.131-143, il., bibliogr. s. 140-142, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Mimo znacznego rozpowszechnienia zaburzeń psychogennych w populacji wiedza na ich temat szczególnie o etiologii jest wciąż bardzo ograniczona. Wśród grupy tych zaburzeń istotną rolę zarówno z medycznego, jak i społecznego punktu widzenia odgrywają psychogenne napady rzekomopadaczkowe (nazywane dawniej histerycznymi). Celem pracy jest przegląd i analiza poglądów na etiologię napadów psychogennych rzekomopadaczkowych w czasach starożytnych, średniowiecza i nowożytnych. Omówienie. Przez cały okres wieków średnich, ale rownież nowożytnych, uznawano zarówno, padaczkę, jaki histerię za przejaw opętania przez diabła, różnicując jednak te dwie choroby. Pojęcie histerii wywodzi się z wyobrażeń - obecnych w medycynie egipskiej - o tym, że przyczyną zaburzeń lękowych jest wędrowanie macicy. Jej przemieszczanie sie w różne okolice ciała miało powodować pojawianie się różnych objawów. Histeria w wiekach średnich, choć mniej zrozumiała, była cierpieniem niezwykle pospolitym. Związane to było z panującą atmosferą supranaturalizmu. Paniczny strach przed diabłem lub ekstaza religijna stawały się podłożem rozwoju chorobliwych stanów afektywnych i wreszcie histerii. W średniowieczu powstało pojęcie tzw. Demonopathia hysterica mówiące, że podłożem możliwego opętania była zawsze histeria. Sławne są w wiekach średnich epidemie masowego tańca, tzw. tanecznictwo, które ogarniały nawet po parę tysięcy osób. Słynne stały się epidemie opętania w klasztorach francuskich w XV ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Despite the widespread prevalence of psychogenic disorders in the population, people still have a very limited understanding of them, and particularly of their aetiology. Psychogenic pseudoepileptic seizures (hysterical seizures as they used to be called) play a significant medical and social role in this group of disorders. Objective. The purpose of this study is to review and analyse the development of ideas concerning the aetiology of psychogenic pseudoepileptic seizures throughout the ages, from antiquity through the middle ages to modern times. Discussion. Throughout the middle ages, but also in modern times, epilepsy and hysteria were though to be a sign of possession by the devil, although a distinction between the two conditions was already made. The concept of hysteria is derived from the idea, popular in Egyptian medicine, that anxiety disorders are aused by the wandering of the womb. Hysterical symptoms were thought to differ depending on which part of the body the womb had wandered to. In the middle ages hysteria was poorly understood but very widespread due to the ubiquitous climate of supernaturalism. Fear of the devil verging on panic and religious ecstasy were fertile soil for morbid affective states and resultant hysteria. The concept of demonopathia hysterica, indicating that hysteria was always at the roots of possession, was coined in Mediaeval days. Dancing epidemics, affecting as many as several thousand people at a time, were ...


  4/32

  Tytuł oryginału: Wieloletni przebieg naturalnego, nierozpoznanego rozwoju padaczki - trudności diagnostyczne. Opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: The dynamics of natural, undiagnosed epilepsy of many years'duration - diagnostic difficulties. Three case studies.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna, Leńska-Mieciek Marta, Tomik Bożena J.
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.163-176, il., tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Dominująca w ostatnich latach hipoteza dynamicznego rozwoju padaczki zwróciła uwagę na konieczność wnikliwej obserwacji procesu epileptogenezy. Mimo standardów zalecających wczesne włączanie LPP istnieją, wcale nie tak rzadkie, przypadki wieloletniego, naturalnego przebiegu nierozpoznanej padaczki. Celem pracy jest przedstawienie trzech przypadków długoletniej, nie leczonej padaczki w aspekcie zarówno epileptogenezy, jak i trudności diagnostycznych. Omowienie. Przedstawione trzy przypadki chorych z wieloletnią, nierozpoznaną, nieleczoną padaczką z coraz bogatszą symptomatologią kliniczną i wzrastającą częstością napadów mogą być dowodem naturalnego rozwoju ogniska padaczkowego. Chora B.O.: incydenty napadowe w postaci wrażenia nieprzyjemnego, zawsze takiego samego zapachu występowały od 24 r.ż. ze wzrastającą częstością. Po 5 latach dołączyły się objawy wegetatywne, zawsze poprzedzane uczuciem nieprzyjemnego zapachu. Częstość obu postaci incydentow stale wzrastała. W 31 r.ż. u chorej wystąpił napad wtórnie uogólniony toniczno-kloniczny. Po siedmiu latach trwania epizodów napadowych rozpoznano padaczkę z napadami częściowymi prostymi czuciowymi i wegetatywnymi oraz wtórnie uogólnionymi toniczno-klonicznymi, włączając leczenie przeciwpadaczkowe OCBZ. Chora W.W. - w 44 r.ż. podczas snu pojawiły się incydenty nagłego wybudzenia z subiektywnym uczuciem zakrztuszenia i koniecznością przełykania śliny; częstość ich wzrastała. Mniej więcej po roku wyżej ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. The dynamic development of epilepsy hypothesis, prevalent in recent years, has drawn attention to the need to observe the process of epileptogenesis very carefully. Despite the existence of standards indicating early AED intervention, cases of undiagnosed epilepsy with natural dynamics lasting many years are not so rare. Objective. The purpose of this study is to present three cases of years long, untreated epilepsy in terms of epileptogenesis and the diagnostic problems they involve. Discussion. The three cases of patients with years long, undiagnosed and untreated epilepsy with increasingly more rich clinical symptomatology and increasing seizure frequency, presented here, suggest that the epileptic focus may develop naturally. Patient B.O.: Since she was 24, the patient experienced incidents of increasing frequency, in which she always smelt the same unpleasant odour. Five years after onset, this symptom was joined by vegetative symptoms, always preceded by the unpleasant odour. The frequency of both forms of incidents continued to increase. When she was 31 the patient had a secondary generalised tonic-clonic seizure. Seven years after the onset of the seizures epilepsy with partial simple sensory and vegetative seizures and secondary generalised tonic-clonic seizures was diagnosed and antiepileptic OCBZ treatment was initiated. Patient W.W.: when she was 44 she began to have nocturnal incidents of sudden awakening accompanied by the subjective ...


  5/32

  Tytuł oryginału: Diagnostyka napadów padaczkowych i padaczki u osób starszych.
  Tytuł angielski: Diagnosis of seizures and epilepsy in the elderly.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (3) s.223-236, tab., bibliogr. [27] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Diagnostyka napadów i padaczki w wieku starszym opiera się przede wszystkim na dobrze zebranym wywiadzie, znajomości diagnostyki różnicowej i badaniach laboratoryjnych. Specyficzne problemy wieku starszego utrudniają jednak postawienie właściwej diagnozy. Uzyskanie opisu incydentu jest zwykle utrudnine ze względu na braki i trudności w zebraniu oraz zaburzenia pamięci chorego. Należy jednak dążyć do zebrania jak największej ilości informacji zrówno od osoby chorej, jak i od rodziny, uwzględniając nawet niewielkiego stopnia urazy głowy, przyjmowane leki i obecne czynniki ryzyka napadów. Celem pracy jest przedstawienie zasad postępowania diagnostycznego w przypadku padaczki u osób starszych z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej występujących w tym wieku stanów napadowych. Omówienie. Manifestacja kliniczna napadów padaczkowych występujących w populacji osób starszych może różnić się od tych, które występują w populacji młodszej. Uważa się, że ognisko padaczkowe u osób starszych częściej występuje w płacie czołowym lub ciemieniowym, rzadziej zaś w płacie skroniowym. Tak więc, rzadziej występuje aura, a pacjenci raczej skarżą się na zawroty głowy, parestezje, czy inne objawy związane z tą lokalizacją. Napady padaczkowe występujące w starszym wieku, szczególnie z objawami psychicznymi mogą być błędnie diagnozowane jako niespecyficzne stany splatania. Niedrgawkowy stan padaczkowy może prezentować objawy zaburzeń zachowania w szerokim zakresie od mutyzmu do ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Diagnosis of seizures and epilepsy in the elderly is based on detailed history obtained from both patient and the family, knowledge of differential diagnosis, and laboratory tests. Specific problems of the elderly make the diagnosis complicated and difficult. The history of seizures is often lacking in the older patient becasue of either poor memory or lack of wintesses. Carefully detailed questions about the episodes and about epilepsy risk factors, including minor or major head trauma and concomitant medications, must be asked. Objective. The purpose of this study is to present diagnostic management of the elderly with epilepsy and to stress the differential diagnosis of episodes occurring at this age. Discussion. Clinical manifestations of seizures differ in older patients compared with younger patients. It is suggested that the epileptic focus in older patients involves the frontal and parietal lobes rather than the temporal lobe. Thus, these patients complain of dizzines, paresthesias and other symptoms relate to this localization. They are less likely to experience auras. Seizures with psychiatric manifestations are often misdiagnosed as nonspecific confusion states. Non-convulsive status epilepticus may present with behavioral changes that range from mutism to hallucinations. Fluctuating mental status associated with these seizures may be attributed to dementia. These diagnostic difficulties contribute to misdiagnosis and introduction of the ...


  6/32

  Tytuł oryginału: Z działalności Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Tytuł angielski: From activities of the Polish Society of Epileptology.
  Autorzy: Majkowski Jerzy, Kaczyńska-Haładyj Marta, Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (3) s.283-304, il. - 16 Konferencja Naukowa nt. padaczki Warszawa 23-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • Polska Liga Przeciwpadaczkowa


  7/32

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych parametrów seminologicznych, czynnościowych i molekularnych nasienia na zdolność zapładniającą plemników ludzkich.
  Autorzy: Jędrzejczak Piotr
  Opracowanie edytorskie: Słomko Zbigniew (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (red.), Gadzinowski Janusz (red.).
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002 supl. 23 s.1-112, il, tab., bibliogr. 303 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  8/32

  Tytuł oryginału: Narkomania wśród żołnierzy służby zasadniczej - przyczyny rozowju zjawiska.
  Tytuł angielski: Drug addiction among service soldiers - causes of phenomenon development.
  Autorzy: Jędrzejczak Marian
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.169-177, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rosnąca liczba żołnierzy służby zasadniczej przyjmuje narkotyki. Bramy koszar nie stanowią skutecznej zapory przed napływem narkotyków. Narkotykami najczęściej zażywanymi przez żółnierzy są marihuana i amfetamina.

  Streszczenie angielskie: Drug addiction is considered to be the manifestation of social maladaptation. Recently, intensification of drug addiction among service soldiers has been observed. Of the investigated group of soldiers, 11,8 p.c. informed that they have been using drugs and 2,1 p.c. showed symptoms of addiction. Marihuana, hashish and amphetamine belong to the group of most commonly used drugs in the army. The main causes of drug taking, listed by the soldiers, include: stress associated with the service and noticeable pleasure. Soldiers taking drugs buy them from their civilian colleagues, from dealers in the area of the unit or the neighborhood. Thus, there is a need of undertaking serious steps towards limitation of rapid increase of drug addiction in the army.


  9/32

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Ocena pierwszego napadu. Czy to padaczka?].
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (5) s.71-73 - Oprac. na podst. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(1)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/32

  Tytuł oryginału: Rola białek z rodziny Rel/NFkappaB/LkappaB w patogenezie nowotworów.
  Tytuł angielski: The role of ReL/NFkappaB/IkappaB proteins in the pathogenesis of cancer.
  Autorzy: Deptała Andrzej, Nurzyńska Daria, Darżynkiewicz Zbigniew, Jędrzejczak Wiesław Wiktor
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (3) s.487-502, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Rodzina białek transkrypcyjnych Rel/NFkappaB/IkappaB pełni ważną rolę w regulacji szeregu procesów związanych z odpowiedzią immunologiczną i zapalną oraz w kontroli wzrostu komórek prawidłowych i nowotworowych. W prezentowanej pracy poglądowej przedstawiono budowę białek Rel/NFkappaB/IkappaB, mechanizmy ich działania, znaczenie fizjologiczne oraz omówiono ich rolę w patogenezie nowotworów indukowanych retrowirusami i w rozwoju innych ludzkich nowotworów głównie białaczek i chłoniaków. Przedstawiono też metody przeciwdziałania zaburzeniom aktywności białek tej rodziny prowadzacych do nowotworzenia.

  Streszczenie angielskie: The family of treanscription factors Rel/NFkappaB/IkappaB plays a pivotal role in the regulation of a wide spectrum of immune and inflammatory responses as well as normal and malignant cellular growth control. In this review, we present current knowledge of the structure, mechanisms of action, biological function and the role of Rel/NFkappaB/IkappaB proteins in the pathogenesis of retroviral-induced cancers and other human cancers, mainly leukemias and lymphomas. Subsequently, different methods of counteracting the disturbances in their function associated with malignant transformation are discussed.


  11/32

  Tytuł oryginału: Analiza symptomatologiczno-elektroencefalograficzna psychogennych napadów rzekomopadaczkowych z zastosowaniem techniki wideometrycznej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Klinika Neurologii i Epileptologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CMKP 2002, [2], 96 s. : il., tab., bibliogr. 212 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,546

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/32

  Tytuł oryginału: Wpływ narkomanii na proces szkolenia żołnierzy.
  Tytuł angielski: Effect of drug addiction on the soldiers' training process.
  Autorzy: Jędrzejczak Marian, Sobański Lech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.141-152, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie wpływu narkomanii na proces dyscypliny i szkolenia żołnierzy. Żołnierze biorący narkotyki mają bardziej krytyczny stosunek do obowiązku służby wojskowej i w większym stopniu akceptują pogląd, że jest to dla nich strata czasu. Żołnierze biorący narkotyki mają gorsze wyniki w szkoleniu ogólnowojskowym i specjalistycznym.

  Streszczenie angielskie: The carried out studies confirm the existence of the effect of drug addiction on the process of discipline and training soliders. The soliders who take drugs have more critical attitude to the obligation of military service and to a greater degree accept the opinion that this is a waste of time for them. The soliders taking drugs have worse results in general military and specialiste service.


  13/32

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia inhibiny B w surowicy krwi kobiet poddawanych hiperstymulacji jajników do programu zapłodnienia pozaustrojowego w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Akademii Medycznej w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Evaluation of serum inhibin B concentration in women undergoing ovarian stimulation for in vitro fertilization programme in Division of Infertility and Reprodutive Endocrinology.
  Autorzy: Jósiak Magdalena, Derwich Krzysztof, Jędrzejczak Piotr, Pawelczyk Leszek
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.4-9, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono stężenia inhibiny B w dniu punkcji w surowicy kobiet poddawanych hiperstymulacji jajników dla programu zapłodnienia pozaustrojowego w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Katedry Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Poznaniu. Przeprowadzono korelację poziomu inhibiny w dniu punkcji z liczbą uzyskanych oocytów, ich dojrzałością oraz z liczbą zarodków. Uzyskano istotne statystycznie współczynniki korelacji stężenia inhibiny z liczbą wszystkich uzyskanych podczas punkcji jajników oocytów oraz komórek jajowych będących w stadium metafazy II (MII). Nie stwierdzono istotnego statystycznie współczynnika korelacji koncentracji z liczbą oocytów będących w stadium metafazy I (MI) i usyskanych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego zarodków.


  14/32

  Tytuł oryginału: Specyfika padaczki u kobiet.
  Tytuł angielski: Specificity of epilepsy in women.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.117-123, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie wpływu hormonów na częstość występowania napadów padaczkowych w różnych okresach życia kobiety chorej na padaczkę. Fizjologiczne i farmakologiczne dawki estrogenów obniżajką próg drgawkowy w większości doświadczalnych modeli zwierzęcych. Mechanizm działania estrogenów na pobudliwość neuronalną odbywa się poprzez neuronalne receptory estrogenowe, ktore są zlokalizowane głównie w środkowej korowej części jądra migdałowatego. Progesteron zaś hamuje wyładowania neuronalne i podnosi próg drgawkowy u większości dorosłych zwierząt. Receptory progesteronowe są znajdowane w większości miejsc mózgu, które zawierają receptory estrogenowe. Wzór npadów może się zmienić w pewnych okresach życia, jako wynik zaburzeń hormonalnych. Przykładem może być pojawnienie się padaczki młodzieńczej miklonicznej czy fotogennej w okresie pokwitania lub nasilenie jej występowania. Inne typy napadów nie mają tak ścisłego związku z występowaniem zmian w okresie reprodukcyjnym czy w późniejszym wieku. Ciąża jest kolejnym okresem, w którym obserwuje się zmiany częstości napadów. Znacznie mniej informacji jest na temat okresu menopauzy. Zaburzenia okresu miesiączkowego i cyklu reprodukcyjnego występują często i u wielu kobiet z padaczką. Neurolodzy są szczególnie zainteresowani padaczką menstruacyjną, zaburzeniami cyklu miesięcznego, cyklami bezowulacyjnymi, policystycznymi jajnikami. Nieregularne cykle miesiączkowe występują u 18 proc. kobiet z padaczką, zaś bezowulacyjne cykle dotyczą 30 proc. kobiet w grupie napadów ogniskowych padaczki płata skroniowego...


  15/32

  Tytuł oryginału: Nowości diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu padaczek.
  Tytuł angielski: Epilepsy - diagnostics and therapy. P. 2: Therapy.
  Autorzy: Zwoliński Piotr, Jędrzejczak Joanna, Roszkowski Marcin
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (1) s.50-52, 54-55, 57-63, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia padaczki są pochodną większej wiedzy na temat patofizjologii choroby z jednej strony i postępu technicznego z drugiej. Wciąż jednak kluczową rolę odgrywa poprawne rozumowanie kliniczne i te elementy badania przedmiotowego, które są zawsze niezbędnym wstępem do bardziej zaawansowanych, uszczegóławiających metod diagnostyki. Również leczenie jest wyrazem uśrednionego doświadczenia wielu epileptologów, choć nie ma jednoznacznych protokołów i algorytmów. Coraz większy wymiar w ogólnym postępowaniu z chorym - od momentu pierwszych objawów choroby do określenia sposobu leczenia i rokowania - ma obecnie holistyczny model opieki, uwzględniający wszystkie aspekty życia chorego. Należy bowiem najczęściej liczyć się z chorobą przewlekłą, trwającą lata, z równie długim leczeniem. Nowoczesna opieka nad chorym z padaczką obejmuje wszystkie niezbędne dyscypliny medyczne i pozamedyczne potrzebne do stworzenia choremu możliwości normalnego funkcjonowania społecznego. Tematem dwuczęściowej pracy jest przedstawienie najnowszych sposobów diagnostyki padaczki (część I) oraz leczenia (część II).


  16/32

  Tytuł oryginału: Spożycie alkoholu wśród żołnierzy służby zasadniczej - socjometryczny kontekst zjawiska.
  Tytuł angielski: Alcohol consumption among soldiers - sociometric context of the phenomenon.
  Autorzy: Jędrzejczak Marian
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.201-206, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 1996 r. przeprowadzono badania ankietowe dot. spożycia alkoholu wśród żółnierzy służby zasadniczej na próbie 552 żółnierzy i w roku 2001 na próbie 682 żołnierzy. Wyniki badań dowiodły, że w okresie 5 lat, jakie upłynęły między badaniami, nastąpił spadek spożycia alkoholu wśród żołnierzy, w tym bardzo istotny spadek spożycia piwa z 10,2 litra w 1996 r. do 6,7 litra w 2001). Jednak dysproporcja pomiędzy dynamiką zmian w spożyciu alkoholu w wojsku i w środowisku cywilnym stawia armię w niekorzystnym świetle. Nastąpił wzrost liczby pijących w wojsku niż w cywilu (18,7 proc. w 1996 r., 25,8 proc. w 2001 r.). Tylko co czwarty żołnierz uważa, że służba wojskowa utrudnia picie alkoholu (24 proc.).


  17/32

  Tytuł oryginału: Flow cytometric analysis of multiple myeloma cells in patients treated with high dose chemotherapy and hematopoietic stem cell transplantation : doctorate thesis
  Autorzy: Abdulnaser Ali Awedan
  Opracowanie edytorskie: Jędrzejczak Wiesław W. (superv.).; The Medical University Department of Hematology, Oncology and Internal Medicine in Warsaw
  Źródło: 2002, III, 86 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19975

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • tytuł obcojęzyczny


  18/32

  Tytuł oryginału: Opinia w sprawie stosowania imatinibu u chorych na choroby krwi.
  Autorzy: Jędrzejczak Wiesław Wiktor
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (10) s.11
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/32

  Tytuł oryginału: Levels of zinc, copper and selenium in subjects with diagnosed renal neoplasms.
  Tytuł polski: Poziomy cynku, miedzi i selenu u osób z rozpoznanym nowotworem nerki.
  Autorzy: Orłowski Czesław, Matych Józef, Daragó Adam, Jędrzejczak Marian, Sapota Andrzej
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.369-375, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań był pomiar stężeń wybranych pierwiastków niezbędnych w korze nerek oraz ich wydalania z moczem u osób z rozpoznanym nowotworem nerek. Badania prowadzono w trzech grupach: grupa badana (osoby z rozpoznanym nowotworem nerek, którym operacyjnie usunięto jedną nerkę), grupa kontrolna in vivo (osoby zdrowe), grupa kontrolna post mortem (osoby zmarłe). Poziomy badanych pierwiastków w korze nerek u osób z nowotworem nerek nie odbiegały zasadniczo od poziomów obserwowanych w grupie kontrolnej post mortem, były natomiast znacznie wyższe w korze nerek niż w tkance nowotworowej. Dotyczy to zwłaszcza Zn, który jak wiadomo ulega kumulacji w korze nerek. Istotnym zjawiskiem zaobserwowanym w naszych badaniach jest wzmożone wydalanie badanych pierwiastków oraz białka całkowitego z moczem u osób z nowotworem nerek, w porównaniu z grupą kontrolną. Po usuniecia nerki to wzmożone wydalanie ulegało dalszemu nasileniu. Zjawisko to najwyraźniej widoczne jest dla białka całkowitego oraz miedzi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to measure concentrations of selected essential elements (Zn, Cu, Se) in renal cortex and neoplastic tissue as well as their excretion in urine in subjects with diagnosed renal neoplasm. The study was performed in three groups: the investigated group (subjects with diagnosed renal neoplasm, who underwent single nephrectomy), the control group in vivo (healthy subjects), the control group post mortem (dead subjects). The levels of the tested elements in renal cortex in subjects with renal neoplasm did not differ basically from the levels observed in the control group post mortem, however they were significantly higher in renal cortex than in neoplastic tissue. This is particularly related to Zn, which is known to cumulate in renal cortex. In subjects with renal neoplasm increased excretion in urine of nearly all the tested elements was observed before nephrectomy. This phenomenon is most pronounced for whole protein and copper.


  20/32

  Tytuł oryginału: Modyfikacja jakości życia pacjentów z osteoporozą przez czynniki środowiskowe.
  Tytuł angielski: Modifying quality of life of patients with osteoporosis by environmental factors.
  Autorzy: Jędrzejczak Marian, Kossak Jarosław, Sobańska Katarzyna, Sobański Lech, Janiszewski Mirosław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.125-128, tab., bibliogr. 11 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przeprowadzili badania ankietowe wśród 221 pacjentów z osteoporozą. Podjęli próbę oceny wpływu czynników środowiskowych i sytuacji ekonomicznej rodziny na rozwój osteoporozy.


  21/32

  Tytuł oryginału: Gabapentyna w leczeniu padaczki - nowe badania porównawcze.
  Tytuł angielski: Gabapentin in treatment of epilepsy - new comparative studies.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (4) s.381-390, bibliogr. s. 388-389, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Idealny wybór leku powinien być oparty na wynikach kontrolowanych randomizowanych badań prównawczych stosowanych leków przeciwpadaczkowych. Jednakże na obecnym etapie wiedzy nie ma wystarczających danych umożliwiających opracowanie jednoznacznych wytycznych dotyczących wyboru leku. W przypadku leków nowej generacji ustalenie takiego miejsca jest jeszcze trudniejsze. Dotychczasowe badania nie umożliwiają wyboru leku opartego na dowodach. Badania te są przeznaczone głównie do celów regulacyjnych. Stąd potrzeba przeprowadzenia badań otwartych, umożliwiających ocenę leku z punktu widzenia lekarza praktyka. Celem pracy jest przedstawienie najnowszych badań porównawczych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania gabapentyny (GBP) i lamotryginy (LTG) w nowo zdiagnozowanej padaczce i padaczce opornej na leki. Omówienie. Badanie Brodiego i wsp. (2002) jest to pierwsze badanie porównujące dwa nowe LPP - gabapentynę i lamotryginę - w nowo zdiagnozowanej padaczce, u pacjentów z napadami odogniskowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez niego. Badanie było wieloośrodkowe z 41 ośrodków Europy i Australii, prowadzone zgodnie z wymogami Good Clinical Practice. Pacjenci byli w wieku powyżej 16 roku życia. Chorzy byli randomizowani do dwóch grup leczonych GBP lub LTG. Podczas 2- i 6-tygodniowego okresu nasycania, w grupie leczonej GBP stosowano dawki 1800 mg na dobę lub 150 mg na dobę w przypadku grupy leczonej LTG. Przez następne 24 tygodnie pacjenci otrzymywali ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Ideally, any choice made between antiepileptic drugs should be based upon the results of comparative randomized controlled trials at present there is insufficient evidence to guide a choice between standard treatment the place of new drugs is even more unceratain. The results of studies do not allow an evidence based choice between drugs. Randomized controlled studies are mostly useful for regulatory issues, therefore there is the need for open-label study, where the design is intended to reflect clinical practice. Objective. The aim of paper is to present studies compared the newer antiepileptic drugs gabapentin and lamotrigine in newly diagnosed epilepsy and drug resistant epilepsy. Discussion. The study (Brodie et all., 2002) present first study comparing two new drugs gabapentin (GBP) and lamotrigine (LTG) in newly diagnosed epilepsy in group of patients with partial seizures with and/or without secondary generalization. The study was multicenter conducted in 41 epilepsy units in Europe and Australia according to Good Clinical Practice. Patients were 16 years or older and were randomized to either gabapentin or lamotrigine. During 2-and 6-week titration period, respectively, GBP dosage reached 1800 mg/day., and LTG, 150 mg/day. In the subsequent 24-week maintenance phase, the dose could be adjusted based on seizure control or adverse events between 1200 and 3600 mg/day for GBP and 100 and 300 mg/day for LTG. The results of study, show that ...


  22/32

  Tytuł oryginału: Utworzenie Ogólnopolskiego Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży. Informacja o cleachni organizacji Ogólnopolskiego Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży.
  Tytuł angielski: Foundation of the Polish Epilepsy Center for Pregnant Women. Information concerning gools and organization of the Polish Epilepsy Center for Pregnant Women.
  Autorzy: Majkowski Jerzy, Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (4) s.391-396
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ciąża


  23/32

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa napadów o niepadaczkowym charakterze.
  Tytuł angielski: Differential diagnosis of nonepileptic seizures.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13008-13012, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Napadowe zaburzenia z upadkami i/lub z przemijającą utratą przytomności są częstym diagnostycznym problemem, z jakim stykają się lekarze Pogotowia Ratunkowego, Izby Przyjęć, lekarze rodzinni, interniści i neurolodzy. Najtrudniejszym do diagnostyki różnicowej jest omdlenie drgawkowe, z tonicznym skurczem przypominającym opistotonus, w przebiegu którego może dojść do pojedynczych drgawek. Dobra znajmość semiologii różnych typów stanów napadowych jest ważnym elementem diagnostyki różnicowej. Niezwykle istotne znaczenie ma informacja dotycząca początku napadu, objawów ocznych (pozycja, ruchy powiek i gałek ocznych), charakteru upadku, ruchowych automatyzmów, koloru twarzy i skóry, obecności urazu, oddania moczu i przygryzienia języka.

  Streszczenie angielskie: Attacks with falls and/or transient loss of consciousness are frequent problem of emergency medicine, general practitioners and neurologists. The differential diagnosis is based on meticulously taken history and laboratory tests. To distinguish between epileptic seizures and circulatory syncope is often difficult, since the latter frequently shows as stiff backward like opistothonus and mild convulsions. Precise knowledge on the semiology of differently caused attacks is important part of differential diagnosis. Predisposing factors, premonitory symptoms and signs, eye lid and eye ball position and movements, quality of fall, motor automatisms, colour of face, loss of urine, tongue bitting and postictal recovery or orientation are the most important informations.


  24/32

  Tytuł oryginału: Laparoskopowa neurektomia przedkrzyżowa w leczeniu zespołu bólowego miednicy mniejszej.
  Tytuł angielski: Laparoscopic presacral neurectomy in treatment of pelvic pain.
  Autorzy: Jędrzejczak Piotr, Spaczyński Robert, Sokalska Anna, Serdyńska Monika, Pawelczyk Leszek
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.16, 18-20, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Po raz pierwszy chirurgiczne przerwanie unerwienia autonomicznego dotyczącego miednicy mniejszej w celu leczenia przewlekłego bólu miesiączkowego opisali w roku 1899 niezależnie Jaboulay i Ruggi. W następnych latach metoda ta była kontynuowana, lecz wraz z wprowadzeniem niesterydowych leków przeciwzapalnych, antygonadotropin i analogów GnRH udział neurektomii przedkrzyżowej, wykonywanej na drodze laparotomii zmniejszył się. Dopiero początek lat 90. i burzliwy rozwój laparoskopii operacyjnej spowodował ponowne zainteresowanie tą metodą terapeutyczną, zarezerwowaną dla pacjentek niereagujących na dotychczasowe leczenie farmakologiczne. Znajomość anatomii przewodzenia bólu z narządów miednicy mniejszej była podstawą opracowania chirurgicznego leczenia ZBMM poprzez neurektomię przedkrzyżową: impulsy bólowe z więzadła szerokiego, macicy i proksymalnych odcinków jajowodów biegną przez splot podbrzuszny górny do rdzenia kręgowego. To tłumaczy skuteczność neurektomii przedkrzyżowej w leczeniu ZBMM z dominującą komponentą bólu centralnego. Efekty odległe laparoskopowej neurektomii przedkrzyżowej są zadowalające w większości przypadków, a za główne przyczyny niepowodzeń uważa się niewłaściwą kwalifikację pacjentów i niekompletną resekcję splotu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: Since it was described by Jaboulay and Ruggi in 1899 presacral neurectomy triaditionally has been performed for the relief of pelvic pain unresponsive to medical therapy. Surgical management of pelvic pain decreased with the advent of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, antigonadotrophins and GnRH analogues. In the 1990s operative endoscopy facilitated the adaptation of the laparoscopic approach to pelvic denervation. The theory behind presacral neuroctomy for pain relief is based on the sensory pathways from the pelvic viscera: pain impulses from the latum ligament, uterus proximal parts of fallopian tubes travel through the superior hypogastric plexus to the spinal column. It explains, why presacral neurectomy markedly reduce the midline component of pelvic pain. Long-term outcome of laparoscopic presacral neurectomy is satisfactory in majority of patients and the most common reasons for failure of this procedure are inappropriate selection of patients and incomplete resection of presacral nerve plexus.


  25/32

  Tytuł oryginału: [Komentarze do artykułu pt. Angiogeneza jako metoda leczenia choroby wieńcowej].
  Autorzy: Jędrzejczak Wiesław Wiktor, Siminiak Tomasz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.38-40, il., bibliogr. 4 poz. + bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine 2002; 4 : 65-74
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/32

  Tytuł oryginału: Daunorubicin, cytarabine and 2-CdA (DAC-7) for remission induction in "de novo" adult acute myeloid leukaemia patients. Evaluation of safety, tolerance and antileukemic activity.
  Tytuł polski: Daunorubicyna, cytarabina i 2-CdA (DAC-7) w leczeniu indukującym remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową "de novo". Ocena bezpieczeństwa, tolerancji i aktywności przeciwbiałaczkowej.
  Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Robak Tadeusz, Kyrcz-Krzemień Sławomira, Grosicki Sebastian, Wrzesień-Kuś Agata, Hellmann Andrzej, Skotnicki Aleksander, Jędrzejczak Wiesław, Konopka Lech, Zdziarska Barbara
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.239-247, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: 2-Chlorodenoksyadenozyna (2-CdA, cladeybina, Biodribin) jest analogiem nukleozydów purynowych aktywnym w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego. Na początku lat dziewięćdziesiątych wykazano synergiczną interakcję inhibitorów reduktazy rybonukleotydowej (fludarabiny i 2-CdA) i cytarabiny (Ara-C), w wyniku której wzrasta stężenie Ara-CTP w mieloblastach. Na podstawie tych obserwacji Polska Grupa Ostrych Białaczek (PALG) rozpoczęła pilotowe badania, których celem była ocena skojarzonego leczenia cytarabiną daunorubicyną i kladrybiną (DAC-7) jako pierwszej linii chemioterapii indukującej remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML). Do badań zakwalifikowano 50 chorych na AML w wieku 18-59 lat (mediana 45 lat), 28 kobiet i 22 mężczyzn, u których chorobę rozpoznano w latach 1999-2000. U 36 chorych (72 proc.) uzyskano całkowitą remisję (CR). U wszystkich wystąpiła granulocytopenia i małopłytkowość IV stopnia wg klasyfikacji WHO. U 38 chorych w okresie neutropernii wystąpiła infekcja III lub IV stopnia. Objawy niepożądane ze strony wątroby, nerek lub serca obserwowano rzadko. Dziewięciu chorych (18 proc.) zmarło w okresie polekowej neuropenii. U 5 chorych opornych na leczenie DAC-7 zastosowano alternatywną chemioterapię II linii. Uzyskane wyniki uzasadniły rozpoczęcie wieloośrodkowych, randomizowanych badań porównujących DAC-7 ze standardową chemioterapią danorubicyną i cytarabiną (3x7).

  Streszczenie angielskie: 2-chloro-2-deoxyadenosine (2-CdA, cladribine. Biodribin) is a purine analogue effective in lymhoid and haematopoietic malignancies. In 1992-93 synergistic interaction of ribonucleotide reductase inhibitors (fladarabine, 2-CdA) and cytarabine (Ara-C) increasing Ara-CTP concentration in myeloblasts was proved. Based on these findings the Polish Acute Leukaemia Group (PALG) started a pilot study on administration of cytarabine, daunorubicin and cladrybine (DAC-7) as the first-line induction treatment of adult acute myeloid leukaemia (AML) patients. Fifty adult AML patients, aged 18-59 (median 45), 28 women, 22 men diagnosed in 1999-2000 were included into the study. Thirt six patients (72 p.c.) achieved complete remission (CR). All of them developed thrombocytophenia and agranulocytosis (WHO grade IV). The latter was associated with grade III or IV infection rate of 38 p.c. Liver, kidney or cardiac side-effects were rarely observed. No patients (18 p.c. died in the course of postherapeutic pancytopenia. In 5 patients with refractory disease alternative second-line treatment was administered. Those results encouraged us to design an original, randomized, multicenter trial comparing DAC-7 with the standard daunorubicin + cytarabine (3+7) induction programme. This project is currently under way.


  27/32

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  28/32

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  29/32

  Tytuł oryginału: Profilaktyka narkomanii w wojsku.
  Tytuł angielski: Drug addiction prophylaxis in military service.
  Autorzy: Jędrzejczak Marian
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.466-470, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Narkomania w wojsku stała się istotnym problemem. Podejmowane działania profilaktyczne jak dotąd nie przynoszą wyraźnych efektów. Postanowiono zapytać żołnierzy, co jest tego przyczyną. Przeprowadzone w latach 1996-1999 badania, którymi objęto 1936 osób (żołnierze ze służby zasadniczej i kadra) dowodzą, że podejmowane przez wojsko działania w zakresie profilaktyki narkomanii oceniane są krytycznie. Co drugi badany ich nie dostrzega, podczas gdy co trzeci uważa, że narkomania w wojsku staje się poważnym problemem. Ponad 80 proc. badanych uważa, że tylko zdecydowane kroki prawne mogą przeciwdziałać narkomanii. Jedną z form profilaktyki narkomanii w wojsku są akcje oświatowe - pogadanki, dyskusje. Chociaż liczba żołnierzy objętych tymi działaniami rośnie z roku na rok, nadal dwie trzecie badanych nie uczestniczy w nich. Pogadanki najczęściej prowadzą oficerowie wychowawcy. Z inną forma edukacji - książki, broszury, firmy, konkursy, ekspozycje tematyczne, rozmowy indywidualne - styka sie co piąty żołnierz. Ta liczba powoli rośnie. Żołnierze krytycznie oceniali dotychczasowa walkę z narkomanią. Należy jednak zaznaczyć, że podczas ostatnich badań odsetek ocen negatywnych był trzy razy mniejszy niż podczas pierwszych, a opinii pozytywnych dwukrotnie większy. Trzykrotnie wzrósł jednak odsetek osób, które nie dostrzegają jakichkolwiek działań zapobiegających narkomanii. Jak dotąd nie prowadzi cię zintegrowanych działań profilaktycznych, ale coraz więcej uwagi poświęca się ...

  Streszczenie angielskie: Drug addiction in military service has become an important problem. To date, the prophylactic actions have not brought visible effects. Therefore, soldiers were asked about the reasons for this situation. The studies conducted in 1996-1999 among soldiers in obligatory military service and the cadre (1 936 people) confirmed that the anti-addiction activities undertaken in the military, are evaluated critically. Every second respondent is unaware of them, while every third one believed drug addiciton in the military became a serious problem. Over 80 p.c. of respondents said that only firm legal actions can control the development drug addiction. One of the forms of drug addiction prophylaxis in the military are educational actions - lectuers and discussions. Although the number of soldiers participating in them increases every year, two thirds of the soldiers examined still do not take part in them. Lectures were most often conducted by officers - educators. Education through books, brochures, films, contests, exhibitions was mentioned by every fifth soldier and this number is slowly increasing. The soldiers in the study critically evaluated antiaddiction activities conducted to date. It should be emphasized that in the recent study, the percentage of negative opinions decreased three times, the number of positive opinions increased twice. However, the number of respondents unaware of any preventive actions increased three times. Presently, there are no integrated ...


  30/32

  Tytuł oryginału: Padaczka - współczesne zasady diagnostyki i leczenia.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.26, 28-30, 32, 34, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich kilkunastu latach nastąpił olbrzymi postęp w epileptologii. Dotyczy to różnych aspektów padaczki, jak koncepcji patogenezy, epidemiologii, diagnostyki, leczenia i jego oceny. Zakres postępu obejmuje szereg dziedzin nauki , takich jak neurologia, neurofizjologia, neurofarmakologia, neurodiagnostyka, psychologia i neurochirurgia. Wypadkową tego rozwoju nauki jest poprawa jakości opieki zdrowotnej większości chorych z padaczką.


  31/32

  Tytuł oryginału: Przestrzenne zróżnicowanie finansowania świadczeń zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wybrane segmenty usług.
  Tytuł angielski: Spatial differentiation in financing medical services under universal health insurance. Selected segments of services.
  Autorzy: Popowski Piotr, Zarzeczna-Baran Marzena, Jędrzejczak Tadeusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.405-411, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie w Polsce w 1999 r. systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wiązało się m.in. z nadziejami pacjentów na lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych. Panuje powszechne przekonanie o związku dostępności do świadczeń medycznych oraz jakości tych świadczeń z poziomem ich finansowania. W sytuacji utworzenia w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego siedemnastu niezależnych płatników świadczeń (szesnastu regionalnych i jednej branżowej kasy chorych) w pracy podjęto próbę zidentyfikowania alokowanych przez każdą z kas chorych środków finansowych w wybranych segmentach świadczeń zdrowotnych. Bez wątpienia oddziaływanie każdej z regionalnych kas chorych, a tym samym wielkość środków przeznaczonych na konkretne świadczenia, jest najsilniejsze w województwie, w którym ma ona siedzibę. Ta sytuacja dała początek kształtowaniu się regionalnego zróżnicowania finansowania poszczególnych segmentów świadczeń zdrowotnych. W badniach posłużono się danymi przekazywanymi obligatoryjnie kasy chorych Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny informacji dotyczącymi inflacji. Porównanie zebranych danych pozwala postawić tezę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której środki publiczne alokowane w systemie świadczeń zdrowotnych poprzez kasy chorych są w istotny sposób zróżnicowane terytorialnie (regionalnie) a struktura wydatków płatników wskazuje na odmienne priorytety w wydawaniu pieniędzy.

  Streszczenie angielskie: After the universal health insurance has been started in Poland, patients believed that assess to the health care system financed by the sick fund could be improved. It is generally known that there is a kind of relationship between both the assess to the health care system and quality of medical system, and amount of money to be paid for that. There are 17 separate and independent sick funds in Poland. In this work the authors try to find how sick funds spend their financial resources in selected segments of medical services. The strongest influence of sick fund is in the region where its headquarter is located. If each sick fund has different amount of money to spend for a single patient and the right to divide funds according to its policy, the authors expect regional differentiation in financing medical services (according to the district). The data used in the work came from Urząd Nadzoru nad Ubezpieczeniami Zdrowotnymi (UNUZ) and Główny Urząd Statystyczny (GUS). As a result their is no doubt that public money from the medical insurance is regionally singificantly differentiated and each sick fund, spending money resources, creates its own medical policy in the examined segments of services.


  32/32

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. T. 4
  Autorzy: Dilling-Ostrowska Ewa, Dunin-Wąsowicz Dorota, Jędrzejczak Joanna, Karwacki Marek, Kmieć Tomasz, Kozik Andrzej, Paruszkiewicz Grzegorz, Pronicka Ewa, Roszkowski Marcin, Sykut-Cegielska Jolanta, Szymańska Krystyna, Wolańczyk Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Jóźwiak Sergiusz (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 168 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Materiały z corocznych kursów doskonalących w Centrum Zdrowia Dziecka
  Sygnatura GBL: 736,863

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: