Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: JĘDRYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wewnątrzmaciczna śmierć płodu - niedoskonałość metod nadzoru czy nieuchronność statystyczno-biologiczna - próba dyskusji na kanwie opisu kazuistycznego.
Tytuł angielski: Intrauterine fetal death at term - imperfection of medical supervision methods or statistical-biological inevitability - attempt for discussion on the basis of case report.
Autorzy: Gabryś Marian, Jędryka Marcin, Robaczyński Jacek
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.128-132, bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis samoistnego obumarcia donoszonego płodu, u którego nie stwierdzono wad rozwojowych ani widocznych nieprawidłowości zewnętrznych czy wewnętrznych, które mogłyby wyjaśnić dramatyczne zakończenie fizjologicznie - do momentu obumarcia - przebiegającej ciąży. Autorzy kwestionują możliwości wykrywcze zagrożenia płodu, którymi dotychczas dysponujemy, szczególnie przy braku wskazań do bardziej inwazyjnej diagnostyki - o ile taka mogłaby stworzyć lepsze możliwości. Nagła śmierć jest nieodłącznym aspektem naszego bytowania ziemskiego, dotycząc w takim samym stopniu okresu pre-, jaki postnatalnego. Popiera tę opinię przegląd najnowszego piśmiennictwa, dotyczącego tej kwestii.

  Streszczenie angielskie: There is a description of the case of unexplained intrauterine fetal death at term. The course of the pregnancy was regular. There were any sinister symptoms preceded and there were no malformation or other abnomralities observed there after. The preventive role of the more and more sophisticated antenatal monitoring is in the opinion of the authors questionable. Sudden prenatal and postnatal death seems to be an inevitable part of our existence. The similar conclusions from the present literature are quoted.


  2/4

  Tytuł oryginału: Rak jajnika u ciężarnej a oszczędzające postępowanie terapeutyczne - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Ovarian cancer in a pregnant woman and limited treatment strategy - the case report.
  Autorzy: Elias Marek, Goluda Marian, Jędryka Marcin
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.346-349, bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 31-letniej pacjentki, będącej w 13 tygodniu ciąży, u której zdiagnozowano nowotwór złośliwy jajnika (cystadenocarcinoma papillare serosum G1) w stopniu Ia wg FIGO. Uwzględniając powyższe dane oraz życzenie pacjentki zachowania ciąży, wykonano jednostronne usunięcie przydatków. Przebieg pooperacyjny, jak również dalszy przebieg ciąży bez powikłań. Ciąża została zakończona w 40 tygodniu zabiegiem cięcia cesarskiego - urodzono donoszonego noworodka płci męskiej, w stanie ogólnym dobrym. Zabieg cięcia cesarskiego potraktowano jako operację typu second look, dokonując dokładnej inspekcji jamy brzusznej i pobierając odpowiednie wymazy cytoonkologiczne i wycinki. Nie stwierdzono procesu nowotworowego. Obecnie mija 5 lat ścisłej obserwacji pacjentki, która pozostaje w remisji całkowitej. Powyższy przypadek jest przykładem sukcesu oszczędzającego postępowania terapeutycznego, przy uwzględnieniu istotnych czynników rokowniczych (staging, grading) jak również życzenia zachowania płodności przez pacjentkę.

  Streszczenie angielskie: We present the case of 31-year-old woman in 13th week of pregnancy with the diagnosis of the ovarian cancer (cystadenocarcinoma papillare serosum G1) in the FIGO stage Ia. Taking into consideration this data and the patient's wish of preserving the pregnancy and the childhoodbearing possibility in the future we performed only left salpingoophorectomy. Postoperative and further pregnancy course was uncomplicated. The pregnancy was terminated in the 40th week by cesarean section - a well doing male newborn in term was delivered. The cesarean section was at the same time the second look procedure. All organs of peritoneal cavity were inspected - no macroscopic changes were observed, oncologic smears and specific biopses were taken showing no neoplasmatic lesions present in the histology. Nowadays it is the 5th year of systematic patient's control, who is in complete remission. This case report is the example of the limited treatment strategy success based on prognosing factors (tumor histology, grading, staging) as well as pateint's wishes of preserving the fertility.


  3/4

  Tytuł oryginału: Toczeń rumieniowaty układowy.
  Autorzy: Chwalińska-Sadowska Hanna, Jędryka-Góral Anna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.88-92, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  4/4

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w ratunkowej chemioterpaii raka jajnika. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Own experiences in salvage chemotherapy of ovarian cancer - a preliminary report.
  Autorzy: Gerber Jerzy, Jędryka Marcin, Gabryś Marian, Goluda Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1048-1052, bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 28 pacjentek leczonych w II Katedrze i Klinice Ginekologii AM we Wrocławiu w latach 1998-2001 z powodu progresji zaawansowanego raka jajnika (III i IV stopień wg FIGO), po pierwotnym leczeniu skojarzonym polegającym na maksymalnej cytoredukcji i chemioterapii I rzutu opartej na analogach platyny (schemat CAP). Pacjentki "platynowrażliwe" leczono schematem karboplatyna z paklitakselem, pacjentki "platynooporne" leczono w monoterapii: paklitakselem liposomalną doksorubicyną lub topotekanem. Wyniki leczenia ratunkowego powyższymi cytostatykami były zbliżone. Rodzaj działań ubocznych i stopień ich nasilenaia różnił się w zależności od użytego leku. W naszej ocenie wyniki leczenia ratunkowego raka jajnika pozostają nie zadawalające. Zastosowanie nowych cytostatyków w terapii ratunkwoej nieznacznie poprawia sredni czas przeżycia pacjentek.

  Streszczenie angielskie: Objective: to compare the efficacy and side effects of the ovarian cancer salvage treatment. Materials and methods: 28 patients from 2nd Department of Gynecology of Wrocław Medical University, treated for recurrent ovarian cancer in stage III and IV were analyzed. First line treatment after complete debulking operation was based on platinum analogue (CAP). Platinum-sensitive patietns were adminsitered carboplatin with paclitaxel in the second line treatment. Platinum-resistant cases were treated with paclitaxel, topotecan or liposomal doxorubicin only. Results: the effectiveness of the salvage chemotherapy was similar. Side effects depended on used agent. Conclusions: We conclude that the results of salvage treatment in ovarian cancer remain unsatisfactory. Introducing new agents into the therapy slightly improved the overall survival time.

  stosując format: