Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: IWANOWICZ-PALUS
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Regulacja urodzeń na kartach historii.
Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna
Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.19-21, 26
Sygnatura GBL: 311,742

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  2/19

  Tytuł oryginału: Dlaczego podejmują kształcenie podyplomowe.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna, Binkowska-Bury Monika, Wrońska Irena
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.21-23
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  3/19

  Tytuł oryginału: Oczekiwania pacjentów w stosunku do pracowników służby zdrowia zatrudnionych w lecznictwie zamkniętym.
  Tytuł angielski: Expectations of patients from hospital staff.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.708-717, il., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niezależnie od poziomu świadczonej opieki i ewentualnie zgłaszanych uwag, a nawet kierowania skarg do różnych instytucji odnoszących się do funkcjonowania danego zakładu opieki zdrowotnej, oczekiwania pacjentów w stosunku do lekarzy i średniego personelu medycznego w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych i respektowania ich praw mogą być, i zazwyczaj są, bardzo zróżnicowane. Badanie opinii pacjentów, dotyczących ich oczekiwań w stosunku do pracowników służby zdrowia zatrudnionych w lecznictwie zamkniętym, przeprowadzono w 49 oddziałach 13 zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa lubelskiego w okresie od 24.08. do 06.09.1999 r. Do rozwiązania problemów badawczych postawionych w niniejszej pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Pacjentów z poszczególnych oddziałów dobierano losowo, według kolejności wypisu ze szpitala. Opinie zbierano wśród pacjentów, u których: świadomość wypisu i brak zależności od personelu pozwalały na szczere wypowiedzi, fakt hospitalizacji wpłynął na zdobycie doświadczenia oraz dawał możliwości dokonania całościowej oceny poruszanych zagadnień. Przeprowadzone wśród 353 pacjentów badanie wykazało, że oczekują oni ze stony lekarzy przede wszystkim respektowania prawa do pełnej informacji (od rozpoznania, oceny stanu zdrowia i rokowania, aż po cel, ryzyko, korzyści i sposoby realizacji podejmowanych wobec nich działań medycznych), a ze strony średniego personelu medycznego - ...

  Streszczenie angielskie: Irrespective of the level of care, possible objections and even complaints lodged to various institutions concerning functioning of health care units, expectations of patients from doctors and middle medical staff as for health services and respecting their rights are of very different character. Investigations of patients' opinions on their expectations from health service personnel in hospitals were carried out in 49 wards of 13 hospitals in the Lublin district from 24.08. to 06.09.1999. For solving research problems of this study the method of diagnostic survey was used with the use of questionnaire techinque. Patients in individual wards were randomly selected on the basis of hospital discharge sequence. Opinions on the subject under study were collected from patients leaving investigated wards in whom: the awareness of discharge and independence of the staff allowed frank opinions, the fact of hospitalisation gave experience, hospital stay enabled comprehensive assessment of problems under discussion. The study comprising 353 patients has shown that: patients expect from doctors, first of all, respecting the right to information (31.8 p.c.) on the whole subject range from diagnosis, assessment of health condition, and prognosis to the aim, risk, benefits and ways of carrying out medical procedures (20.02 p.c.); expectations of patients from middle medical staff mainly concern respecting the right to partner treatment, with dignity and respect ( 29.5 p.c.); over ...


  4/19

  Tytuł oryginału: Program profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu.
  Tytuł angielski: A prophylactic program for strain urinary incontinence.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna J., Bień Agnieszka M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.890-894, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie kierunków działań w zakresie profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM). Analiza literatury przedmiotu oraz wyniki badań własnych, zaprezentowanych w pierwszej części pracy wskazują, że program profilaktyki WNM powinien w szczególności obejmować: przygotowanie personelu medycznego (położne, pielęgniarki) do szerzenia wśród kobiet oświaty zdrowotnej na temat zapobiegania WNM, przygotowanie odpowiednich materiałów edukacyjnych w formie broszur, ulotek oraz plakatów informacyjnych na temat objawów, przyczyn i profilaktyki nietrzymania moczu ze wskazaniem ogólnie dostępnych zakładów opieki zdrowotnej, upowszechnianie wiedzy o chorobie w mediach oraz przełamanie stereotypów z nią związanych, opracowanie odpowiednich ćwiczeń mięśni dna miednicy wykonywanych w czasie ciąży, połogu menopauzy w celu utrzymania ich prawidłowych funkcji oraz wskazywanie czynników predysponujących do WNM oraz możliwości ich redukcji bądź likwidacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to work out a prophylactic program for strain urinary incontinence. Analysis of literature on the subject and results of own investigations presented in the first part of the paper indicate that the program of prophylaxis of strain urinary incontinence should primarily include: 1. Preparation of the medical staff (nurses, midwives) for propagating health education among women on prevention of strain urinary incontinence. 2. Prepartion of adequate educational materials in the form of brochures, leaflets, information posters about symptoms, causes and prophylaxis of urinary incontinence indicating health care institutions available to all women when the disease is suspected or already present. 3. Propagation of problems connected with strain urinary incontinence in the mass media providing information to a wide audience in order to make people realize the significance of this social problem and break stereotypes associated with this disease of "shame". 4. Prepartion of sets of exercises for the muscles of the base of the pelvis to be performed during pregnancy, confinement and menopause to maintain their proper function. 5. Indicating factors predisposing to strain urinary incontinence with focus on possibilities of their reduction or elimination.


  5/19

  Tytuł oryginału: Wysiłkowe nietrzymanie moczu - profilaktyka, leczenie.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna, Bień Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (10) s.22-24
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  6/19

  Tytuł oryginału: Korzyści z planowania rodziny.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (11) s.17-18
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  7/19

  Tytuł oryginału: Minimalne wymagania programowe dla studiów wyższych zawodowych i studiów magisterskich na kierunku położnictwo - omówienie i analiza.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.67-75, bibliogr. 7 poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  8/19

  Tytuł oryginału: Wartości etyczne w zawodzie pielęgniarki i położnej.
  Autorzy: Binkowska-Bury Monika, Wrońska Irena, Iwanowicz-Palus Grażyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.6-7, 23
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  9/19

  Tytuł oryginału: Wysiłkowe nietrzymanie moczu - czynniki ryzyka.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna, Bień Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.17-19
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/19

  Tytuł oryginału: Planowanie rodziny w różnych kulturach i religiach.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (8) s.23-24, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742


  11/19

  Tytuł oryginału: Znajomość praw pacjenta.
  Tytuł angielski: Knowledge of the patient's rights.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna Jolanta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.320-325, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Znajomość praw pacjenta jest szczególnie istotna w kontaktach ze służbą zdrowia. Odpowiedni zasób wiedzy sprzyja osobom poszukującym pomocy medycznej w osiąganiu zadowolenia z usług. Pozwala rozwiązywać spory w drodze rozmowy partnerów świadomych swoich praw i obowiązków. Podjęto próbę sprawdzenia, czy pracownicy służby zdrowia i sami zainteresowani znają prawa pacjenta i skąd czerpią informacje. Na przełomie sierpnia i września 1998 roku w 49 oddziałach 13 zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego na terenie wojwództwa lubelskiego przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz pacjentów. Okazało się, że wiedza ankietowanych na temat praw pacjenta jest niepełna i niejednorodna. W przypadku pacjentów, zależy od płci, wykształcenia, miejsca hospitalizacji oraz korzystania z lecznictwa otwartego. W przypadku lekarzy - od zajmowanego stanowiska, kwalifikacji zawodowych, wieku i stażu pracy. Pracownicy służby zdrowia, zarówno lekarze jak i pielęgniarki oraz położne, odgrywają znikomą rolę w rozpowszechnianiu praw pacjenta. Wszyscy ankietowani mieli świadomość prawa pacjenta do samostanowienia, informacji, intymności i poszanowania godności. Tylko pielęgniarki i położne znały prawo pacjenta do identyfikacji personelu, do leków, artykułów sanitarnych i wyżywienia podczas hospitalizacji, odmowy uczestnictwa w pokazach medycznych dla celów dydaktycznych, odmowy uczestnictwa w eksperymentach medycznych. Tylko pacjenci wymienili prawo ...

  Streszczenie angielskie: Knowledge of the patients rights is particularly important in contacts with the health care system. Patients with appropriate knowledge in this area are more likely to be satisfied with the services received. Conflicts may be settled by means of dialogue between partners aware of their rights and obligations. The studies aimed to evaluate knowlege of the patients' rights among medical staff and patients and to determine their sources of information. A diagnostic survey was conducted among physicians, nurses, midwives and their patients, and covered 49 wards of 13 inpatient health care units in the Lublin province between the end of August and beginning of September 1998. The study showed that the knowledge of the patient's rights was incomplete and heterogenous. In case of patients, it depends on gender, education, place of hospitalisation and the use of outpatient health services. In case of physicians, it depends, correspondingly, on their position, formal level of professional qualifications, age and duration of employment. Medical personnel - physicians, nurses and midwives - play an insignificant role in informing patients about their rights. All respondents were aware of the patient's rights related to self-determination, information, intimacy and respect to their dignity. Only nurses and midwives were informed about the right to identify the personnel, pharmaceuticals, sanitary materials and food during hosptialisation, to refuse participation in medical ...


  12/19

  Tytuł oryginału: Curricular requirements for midwives in England.
  Tytuł polski: Wymagania programowe dla położnych w Anglii.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Wrońska Irena, Lewicka Magdalena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.35-38, bibliogr. 6 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  13/19

  Tytuł oryginału: Kształcenie położnych w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Wyższej Szkoły Pielęgniarstwa w Louvain w Belgii.
  Tytuł angielski: The education of midwives in countries of the European Union on the example of Higher Nursing School in Louvain in Belgium.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Bień Agnieszka
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.39-45, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  14/19

  Tytuł oryginału: Kompetencje zawodowe położnych w Polsce a założenia europejskiej strategii WHO kształcenia pielęgniarek i położnych.
  Tytuł angielski: Professional competences of midwives in Poland and assumptions of the A WHO European strategy for nursing and midwifery education.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Wrońska Irena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.47-52, bibliogr. 6 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  15/19

  Tytuł oryginału: Zaangażowanie mężczyzn w rodzicielstwo.
  Tytuł angielski: Involvement of men in parenthood.
  Autorzy: Bień Agnieszka M., Iwanowicz-Palus Grażyna J., Stadnicka Grażyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.26-33, il., bibliogr. 17 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Znaczenie zaangażowania mężczyzny w dbałość o zdrowie reprodukcyjne swoje i partnerki, a co się z tym wiąże, aktywny udział we wspólnym planowaniu rodziny, zostało dostrzeżone niedawno. W ostatnich latach poszerzyła się znacznie wiedza o pozytywnym wpływie oddziaływań ojca na rozwój dziecka w okresie prenatalnym. Dowiedziono, że już w okresie ciąży rozstrzyga się w sposób, w jaki mężczyzna będzie spełniał rolę ojca. Celem badań była ocena zaangażowania mężczyzn w sprawy związane z rodzicielstwem. Badania przeprowadzono w Lublinie oraz w Brukseli w okresie od lipca do listopada 1999 r. Ogółem objęto nimi 191 mężczyzn, w tym 110 z Polski i 81 z Belgii. Uczestnicy zostali dobrani do badań w sposób całkowicie losowy. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Zebrany materiał badawczy poddano analizie statystycznej i opisowej. Istotność różnic między badanymi cechami sprawdzano testem chiý. Wykazano, że: 1) większość mężczyzn nie podziela poglądu, iż tylko kobieta powinna zabezpieczyć się przed nieplanowanym poczęciem dziecka (81,5 proc. Belgów i 50,0 proc. Polaków). 2) zdobywanie doświadczeń związanych z przebiegiem ciąży i rozwojem dziecka, poprzez obecność podczas rozmów żony z lekarzem prowadzącym ciążę, uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia, obecność podczas badania USG, uczestnictwo przy porodzie znacznie częściej angażują się Belgów (różnice między badanymi grupami okazały się statystycznie znamienne ...

  Streszczenie angielskie: The role of men in the care of their own and their partners' reproductive health and connected with it their participation in common family planning was noticed not long ago. In recent years the knowledge about a positive father's influence on child's growth has considerably increased. It has been proved that during pregnancy fathers parental role in already determined. The aim of the study was assessment of men's involvement in problems associated with parenthood. The investigations were carried out in Lublin and Brussels in the period from July to November 1999. They comprised 191 men, including 110 from Poland and 81 from Belgium. Participants were selected in a ompletely random manner. The investigations wre performed by means of diagnostic survey with the use of questionnaire technique. To solve research problems of this paper own research tools were used which allowed to collect information concerning the subject of the study. Collected material was statistically analyzed and analytically described. Significance of difference between investigated characteristics was checked with Xý test. Analysis of study results indicated that: 1. Most men are not of the opinion that only a woman should protect herself against unplanned conception (81.5 p.c. Belgians and 50 p.c. Poles). 2. Belgian men much more frequently get involved in gaining experiences connected with pregnancy and child's growth by the presence during wife's talks with the doctor in charge of pregnancy, ...


  16/19

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności pacjentów do informacji podczas ich hospitalizacji.
  Tytuł angielski: Assessment of patients' access to information during their hospitalization.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.136-144, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prawo pacjenta do informacji pozostając w ścisłym związku z problematyką zgody na podejmowane działania medyczne. Warunkiem świadomego wyrażenia zgody jest odpowiedni zasób wiedzy dotyczącej własnego stanu zdrowia, dokładnego obrazu choroby, prawdopodobnych korzyści i ryzyka proponowanego leczenia oraz możliwych do zastosowania alternatywnych technologii medycznych wraz z ich korzyściami i ryzykiem, jak i następstw zaniechania lub przerwania leczenia. Pełna i rzetelna informacja przekazana w zrozumiałej formie, prowadzi do nadania procesowi leczenia bardziej humanitarnego wyrazu i sprzyja pogłębieniu zaufania pacjenta do wiedzy i doświadczenia osób świadczących usługi zdrowotne oraz umacnianiu się partnerskiego układu w relacji pacjent - pracownik służby zdrowia. Badanie opinii lekarzy i ich podopiecznych dotyczących oceny dostępu pacjentów podczas ich hospitalizacji do informacji odnoszącej się do różnych zakresów tematycznych, przeprowadzono w 49 oddziałach 13 zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa lubelskiego w okresie od 24.08. do 06.09.1999 roku. Do rozwiązania problemów badawczych postawionych w niniejszej pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Badanie, przeprowadzone wśród 141 lekarzy i 353 pacjentów wykazało, że zakres tematyczny informacji udzielanych przez lekarzy uzależniony jest od zajmowanego przez nich stanowiska, stopnia posiadanej specjalizacji i ogólnej znajomości praw pacjenta (p 0,005). Zakres i stopień otrzymywanych przez pacjentów informacji udzielanych przez lekarzy uzależniony...

  Streszczenie angielskie: The right of patient to information is closely connected with the problems of consent to medical procedures. The prerequisite of adequate expression of consent is sufficient amount of knowledge about own health condition, accurate picture of the illness, probable advantages and risk of suggested treatment as well as possible alternative medical techniques with their benefits and risks and conseqeunces of giving them up. Full and reliable information given in understandable form leads to more human therapy and favours patients' trust for the knowledge and experience of medical staff and partnership of patient-health service worker relationship. Examination of doctors' and patients' opinions concerning the assessment of patients access to information on different aspects connected with hospitalization was carried out in 49 wards of 13 health care units in the Lublin region from 24.08. to 06.09.1999. To solve research problems of this paper the method of diagnostic survey was applied with the use of questionnaire technique. The study carried out among 141 doctors and 353 patients has shown that: the range of information given by doctors depends on their position, degree of specialization and general knowledge of patient's rights (p 0,05) and the range and quality of information obtained by patients from doctors depend on sex of patients, their age, marital status and educational level (p 0,05).


  17/19

  Tytuł oryginału: Wpływ reformy systemu ochrony zdrowia na pozycję pielęgniarek zatrudnionych w różnych formach organizacyjnych opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: The effect of health care system reform on the position of nurses employed in different organisational forms of health care.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Binkowska-Bury Monika, Wilk Iwona, Wdowiak Leszek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.145-151, il., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W nowym systemie ochrony zdrowia pielęgniarki są nie tylko wykonującymi zalecenia partnerami lekarza rodzinnego, ale mogą także podejmować profesjonalne działania, sprawując w sposób samodzielny i pełny opiekę nad rodzinami lub poszczególnymi ich członkami w miejscu ich zamieszkania, w razie choroby, niepełnosprawności lub konieczności zapewnienia opieki terminalnej. Badanie, którego celem było określenie pozycji zawodowej pielęgniarek w nowej, wynikającej z reformy systemu ochrony zdrowia, sytuacji związanej ze zmianą pracy z systemu etatowego na kontraktowy, zostało przeprowadzone w miesiącach wrzesień-listopad 2001 r. wśród pielęgniarek zamieszkałych w siedmiu gminach powiatu kozienickiego i realizujących różne zakresy świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wśród pacjentów korzystających ze świadczeń pielęgniarskich na terenie badanych gmin. Do rozwiązania podjętych w niniejszej pracy problemów badawczych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Badanie, przeprowadzone wśród 95 pielęgniarek i 112 pacjentów wykazało, że wprowadzenie kontraktowania świadczeń pielęgniarskich, związanego z większą samodzielnością zawodową, możliwością organizowania wolnego czasu pracy i wzrostem odpowiedzialności pozwoliło na zwiększenie liczby i jakości oferowanych usług oraz, że kontraktowane usługi pielęgniarskie przyczyniły się do podniesienia prestiżu zawodowego oraz zwiększenia satysfakcji pielęgniarek.

  Streszczenie angielskie: In the new system of health care nurses are not only doctors' partners carrying out doing their orders in the therapeutic process, but can also take up professional actions providing independently, totally and permanently, nursing care for the family and its individual members in their own environment, in the situation of health, illness, disability as well as home hospitalization and terminal care. The study whose aim was to determine the professional position of nurses resulting from the change of work from time-based to contract task-based in connection with health care system reform was performed from September to November 2001 among nurses living in seven country communes of Kozienice county rendering different ranges of services in basic health care and among patients under nursing care communes under study. To solve research problems of the study the method of diagnostic survey was used with the technique of questionnaire. The study comprising 95 nurses and 112 patients has shown that introduction of contracting nursing services, connected with greater professional independence, possibility of organising own working time and increase of responsibility for performed tasks has increased the number and quality of offered services and also that contracting nursing services has contributed to an increase of professional prestige and nurses' satisfaction.


  18/19

  Tytuł oryginału: Ocena masy urodzeniowej i stanu ogólnego noworodków matek palących i niepalących podczas ciąży.
  Tytuł angielski: Relationships between maternal cigarette smoking and newborn birth weight and condition.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Walentyn Elżbieta, Wiktor Henryk
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.152-156, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W bieżącym piśmiennictwie trwa dyskusja, czy niższa masa urodzeniowa noworodków kobiet palących podczas ciąży jest tylko wynikiem palenia tyoniu, czy gorszych warunków socjalno-bytowych, w jakich żyją. Badania w celu dokonania analizy masy urodzeniowej i stanu ogólnego noworodków w grupach kobiet palących i niepalących w trakcie ciąży, przeprowadzono u kobiet o porównywalnym statusie społeczno-bytowym oraz porównywalnym wieku ciążowym w chwili porodu, posługując się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety i analizy dokumentacji medycznej. Stan ogólny noworodków określano na podstawie oceny punktowej w skali Apgar w 5 min po porodzie. W grupie kobiet palących podczas ciąży średnia masa urodzeniowa noworodków oraz średnia wartość punktowa wyniku oceny ich stanu ogólnego w skali Apgar w 5 min po porodzie były mniejsze od wartości uzyskanych w grupie kobiet niepalących. Badania wykazały, że palenie papierosów przez kobiety podczas ciąży prowadzi do zmniejszenia masy urodzeniowej oraz gorszego stanu ogólnego noworodków bezpośrednio po porodzie. Przeprowadzona analiza wskazuje, że palenie papierosów przez kobiety ciężarne istotnie wpływa na stan noworodków.

  Streszczenie angielskie: Current literature presents the argument whether decrease of birth weight of newborns delivered by women smoking during pregnancy results from tobacco smoking or from lower standard of living of smoking women. Therefore research was undertaken to analyse birth weight and general condition of newborns in groups of women smoking and non-smoking during pregnancy representing comparable social-living status in examined groups and at comparable gestation age at labour. The study was performed with the method of diagnostic survey using questionnaire technique and analysis of medical records. General condition of newborns was determined by means of Apgar score in the fifth minute after birth. In the group of women smoking during pregnancy mean birth weight of newborns and mean Apgar score value of general health condition of newborns in the fifth minute after birth were smaller than those found in the group of non-smoking women. The study has shown that cigarette smoking by women during pregnancy is associated with a decrease of birth-weight and worse general condition in newborns right after delivery. Studies indicate a cause-effect relationship between cigarette smoking by women during pregnancy and newborns condition.


  19/19

  Tytuł oryginału: Ocena stanu wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu jako problemu społecznego.
  Tytuł angielski: Assessment of the state of knowledge of women on urinary incontinence as a social problem.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna, Bień Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.459-465, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nietrzymanie moczu jest jednym z najczęściej występujących problemów polskiego społeczeństwa. Ocenia się, że co szósta kobieta w Polsce cierpi z powodu schorzenia, któremu można zapobiegać stosując odpowiednie działania profilaktyczne. Celem niniejszej pracy była ocena stanu wiedzy kobiet z zakresu profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu. Badania przeprowadzono w okresie od maja do września 2001 wśród 194 pacjentek hospitalizowanych w oddziale ginekologii operacyjnej jednego ze szpitali klinicznych w Lublinie. Kryterium doboru kobiet do badań był brak objawów wysiłkowego nietrzymania moczu. Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków: -pomimo, że znajomość pojęcia nietrzymania moczu deklarowała blisko połowa respondentek (42,8 proc.), około dwie trzecie badanych (65,4 proc.) oceniało swój poziom wiedzy w tym zakresie jako niedostateczny, -kobiety wykazują duże zainteresowanie (85,7 proc.) informacjami dotyczącymi nietrzymania moczu, -najbardziej preferowaną formą przekazu informacji w powyższym zakresie stanowią: materiały edukacyjne - broszury, ulotki (58,2 proc.), indywidualna rozmowa z lekarzem, położną (34,8 proc.), pokaz ćwiczeń mięśni dna macicy. Powyższe wnioski pozwalają na stwierdzenie, że osiągnięcie sukcesu w zakresie redukcji a nawet zniwelowania objawów wysiłkowego nietrzymania moczu uzależnione jest od stosownego programu profilaktyki nietrzymania moczu.

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence is also one of the commonest problems of the Polish society. It is estimated that every sixth women in Poland suffers from this disease, which can be prevented by using adequate prophylactic measures. This study aimed at the assessment of the state of knowledge of women on the prophylaxis of strain urinary incontinence. Investigations were carried out from May to September 2001 among 194 patients hospitalized on the ward of operative gynaecology of one of the teaching hospitals in Lublin. The criterion of selection of women for the study was lack of symptoms of strain urinary incontinence. The analysis of results allowed to draw the following conclusions: though the knowledge of the term urinary incontinence was declared by nearly half of the respondents (42,8 p.c.), about two thirds of them (65,4 p.c.) assessed their state of knowledge in this shpere as unsatisfactory, women show great interest (85,7 p.c.) in information on urinary incontinence. The favourite forms of information in this sphere are educational materials - brochures, leaflets (58,2 p.c.), individual talks with a doctor, midwife (34,8 p.c.), demonstration of exercises of the floor of the pelvis (29,9 p.c.). The above conclusions enabled to state that the educational success and oven away with strain urinary incontinence depends on the program of urinary incontinence prophylaxis.

  stosując format: