Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: IWANOW
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Tytuł oryginału: Regulacja urodzeń na kartach historii.
Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna
Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.19-21, 26
Sygnatura GBL: 311,742

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  2/25

  Tytuł oryginału: Dlaczego podejmują kształcenie podyplomowe.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna, Binkowska-Bury Monika, Wrońska Irena
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.21-23
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  3/25

  Tytuł oryginału: Oczekiwania pacjentów w stosunku do pracowników służby zdrowia zatrudnionych w lecznictwie zamkniętym.
  Tytuł angielski: Expectations of patients from hospital staff.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.708-717, il., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niezależnie od poziomu świadczonej opieki i ewentualnie zgłaszanych uwag, a nawet kierowania skarg do różnych instytucji odnoszących się do funkcjonowania danego zakładu opieki zdrowotnej, oczekiwania pacjentów w stosunku do lekarzy i średniego personelu medycznego w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych i respektowania ich praw mogą być, i zazwyczaj są, bardzo zróżnicowane. Badanie opinii pacjentów, dotyczących ich oczekiwań w stosunku do pracowników służby zdrowia zatrudnionych w lecznictwie zamkniętym, przeprowadzono w 49 oddziałach 13 zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa lubelskiego w okresie od 24.08. do 06.09.1999 r. Do rozwiązania problemów badawczych postawionych w niniejszej pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Pacjentów z poszczególnych oddziałów dobierano losowo, według kolejności wypisu ze szpitala. Opinie zbierano wśród pacjentów, u których: świadomość wypisu i brak zależności od personelu pozwalały na szczere wypowiedzi, fakt hospitalizacji wpłynął na zdobycie doświadczenia oraz dawał możliwości dokonania całościowej oceny poruszanych zagadnień. Przeprowadzone wśród 353 pacjentów badanie wykazało, że oczekują oni ze stony lekarzy przede wszystkim respektowania prawa do pełnej informacji (od rozpoznania, oceny stanu zdrowia i rokowania, aż po cel, ryzyko, korzyści i sposoby realizacji podejmowanych wobec nich działań medycznych), a ze strony średniego personelu medycznego - ...

  Streszczenie angielskie: Irrespective of the level of care, possible objections and even complaints lodged to various institutions concerning functioning of health care units, expectations of patients from doctors and middle medical staff as for health services and respecting their rights are of very different character. Investigations of patients' opinions on their expectations from health service personnel in hospitals were carried out in 49 wards of 13 hospitals in the Lublin district from 24.08. to 06.09.1999. For solving research problems of this study the method of diagnostic survey was used with the use of questionnaire techinque. Patients in individual wards were randomly selected on the basis of hospital discharge sequence. Opinions on the subject under study were collected from patients leaving investigated wards in whom: the awareness of discharge and independence of the staff allowed frank opinions, the fact of hospitalisation gave experience, hospital stay enabled comprehensive assessment of problems under discussion. The study comprising 353 patients has shown that: patients expect from doctors, first of all, respecting the right to information (31.8 p.c.) on the whole subject range from diagnosis, assessment of health condition, and prognosis to the aim, risk, benefits and ways of carrying out medical procedures (20.02 p.c.); expectations of patients from middle medical staff mainly concern respecting the right to partner treatment, with dignity and respect ( 29.5 p.c.); over ...


  4/25

  Tytuł oryginału: Program profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu.
  Tytuł angielski: A prophylactic program for strain urinary incontinence.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna J., Bień Agnieszka M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.890-894, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie kierunków działań w zakresie profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM). Analiza literatury przedmiotu oraz wyniki badań własnych, zaprezentowanych w pierwszej części pracy wskazują, że program profilaktyki WNM powinien w szczególności obejmować: przygotowanie personelu medycznego (położne, pielęgniarki) do szerzenia wśród kobiet oświaty zdrowotnej na temat zapobiegania WNM, przygotowanie odpowiednich materiałów edukacyjnych w formie broszur, ulotek oraz plakatów informacyjnych na temat objawów, przyczyn i profilaktyki nietrzymania moczu ze wskazaniem ogólnie dostępnych zakładów opieki zdrowotnej, upowszechnianie wiedzy o chorobie w mediach oraz przełamanie stereotypów z nią związanych, opracowanie odpowiednich ćwiczeń mięśni dna miednicy wykonywanych w czasie ciąży, połogu menopauzy w celu utrzymania ich prawidłowych funkcji oraz wskazywanie czynników predysponujących do WNM oraz możliwości ich redukcji bądź likwidacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to work out a prophylactic program for strain urinary incontinence. Analysis of literature on the subject and results of own investigations presented in the first part of the paper indicate that the program of prophylaxis of strain urinary incontinence should primarily include: 1. Preparation of the medical staff (nurses, midwives) for propagating health education among women on prevention of strain urinary incontinence. 2. Prepartion of adequate educational materials in the form of brochures, leaflets, information posters about symptoms, causes and prophylaxis of urinary incontinence indicating health care institutions available to all women when the disease is suspected or already present. 3. Propagation of problems connected with strain urinary incontinence in the mass media providing information to a wide audience in order to make people realize the significance of this social problem and break stereotypes associated with this disease of "shame". 4. Prepartion of sets of exercises for the muscles of the base of the pelvis to be performed during pregnancy, confinement and menopause to maintain their proper function. 5. Indicating factors predisposing to strain urinary incontinence with focus on possibilities of their reduction or elimination.


  5/25

  Tytuł oryginału: Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł angielski: Influence of homocysteine concentration on clinical course and angiographic presentation of ischemic heart disease.
  Autorzy: Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz J., Kotlicka Justyna, Kochman Janusz, Iwanowska Marzena, Kosior Dariusz, Bobilewicz Dagna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.109-113, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie; Podwyższone stężenie homocysteiny (Hcy), przez niekorzystny wpływ na śródbłonek naczyniowy i procesy zakrzepowe może w istotny sposób przyczynić się do powstawania i progresji zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Cel pracy: Analiza przebiegu klinicznego choroby niedokrwiennej serca (IHD) oraz obrazu angiograficznego tętnic wieńcowych u chorych z i bez hiperhomocysteinemii. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 77 pacjentów (PTS) z rozpoznaną klinicznie IHD, którzy w czasie hospitalizacji mieli wykonaną koronarografię. W dniu badania oznaczono stężenie Hcy i kwasu foliowego. Koronarograficznie stopień nasilenia zmian miażdżycowych oceniano wg skali Gensiniego oraz według liczby tętnic wieńcowych z istotnymi (tj. 50 proc. średnicy światła naczynia) zwężeniami. Kliniczną postać IHD określono na podstawie wywiadu. Wyniki: Zbadano 48 (62 proc.) mężczyzn i 29 (38 proc.) kobiet w wieku 27-74 lata (średnia 57 ń 9,3). Wskazaniami do wykonania koronarografii były: stabilna IHD (SA) u 39 proc., niestabilna IHD (UA) u 38 proc., zawał serca (MI) dokonany w ciągu ostatnich 10-20 dni u 23 proc. Za górną granicę normy stężenia Hcy przyjęto 12,99 ćmol/l. podwyższone wartości Hcy stwierdzono u 45 proc. pts. Średnie stężenie Hcy u pts z SA wynosiło 11,63 ń 2,65 ćmol/l, u chorych z UA 13,93 ń 5.59 ćmol/l, u chorych po MI 14,74 ń 4,2 ćmol/l. Wartości stężenia Hcy były statystycznie znamiennie niższe w grupie chorych z SA, w porównaniu do grupy chorych po MI (p = ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: A growing attention is being paid upon new risk factors of ischemic heart disease (IHD). Homocysteine (Hcy) represents such newly established factor. Its elevated concentration causes endothelial dysfunction and promates thrombosis. These processes may result in formation and progression of atheroslerotic lesions. Aim: The analysis of clinical course of IHD and angiographic presentation of coronary arteries in patients with and without hyperhomocysteinaemia. Material and methods: 77 pts with diagnosed IHD, referred to coronary angiography were enrolled. Plasma Hcy and folate concentration were measured. Clinical manifestation of IHD was noted. Extension of atherosclerosis (according to Gensini scale) and number of arteries with significant stenosis (i.e. 50 p.c. vessel lumen) were assessed with coronary angiography. Results: There were 48 (62 p.c.) men and 29 (38 p.c.) women in study group. Mean age 57 ń 9.3 years. Indications for coronary angiography were: stable angina (SA) in 39 pts, unstable angina (UA) in 38 p.c. pts, reccurent myocardial infartion (MI) (10-20 day) in 23 p.c. pts. Upper limit of normal Hcy - 12.99 ćmol/L. In 45 p.c. pts elevated Hcy concentration was observed. Mean Hcy concentration in SA-pts was 11.63 ń 2.65, in UA-pts was 13.92 ń 5.59 and in MI-pts was 14.79 ń 4.2. Mean Hcy concentration was significantly higher in MI-pts than in SA-pts (p = 0.002). In UA-pts mean Hcy concentration was higher than in SA-pts, with borderline ...


  6/25

  Tytuł oryginału: Przezskórna angioplastyka zwężeń i niedrożności tętnic.
  Tytuł angielski: Percutaneous transluminal angioplasty in arterial stenosis and occlusion.
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Czarnecki Krzysztof, Iwanowski Wojciech, Drelichowski Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Zapalski Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.849-857, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst rónol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników wewnątrznaczyniowego leczenia krótkoodcinkowych zwężeń i niedrożności tętnic. Materiał i metodyka. Zabiegom wewnątrznaczyniowym poddano 158 chorych. U 132 (84 proc.) chorych wykonano przezskórną angioplastykę (PTA), a u 24 (16 proc.) osób PTA połączono z wewnątrznaczyniowym protezowaniem (stent). W 134 (85 proc.) przypadkach przyczyną zwężeń i/lub niedrożności tętnic były zmiany miażdżycowe, a w pozostałych 24 (15 proc.) przypadkach dysplazja włóknisto-mięśniowa lub pooperacyjne zwężenia. Zmiany naczyniowe najczęściej zlokalizowane były w obrębie tętnicy biodrowej (44 proc.), nerkowej (32 proc.) i udowej (11 proc.). Wyniki. Zdecydowanie lepsze wyniki PTA (90 proc. wyników dobrych) uzyskano w przypadku zwężeń tętnicy i dysplazji włóknisto-mięśniowej, a gorsze u chorych z niedrożnością tętnic (75 proc. dobrych wyników). Najlepsze wyniki PTA uzyskano w leczeniu miażdżycy w obrębie tętnicy biodrowej i dysplazji tętnicy nerkowej. U 10 (6 proc.) chorych konieczne było leczenie chir. powikłań po PTA: w 4 (2,5 proc.) przypadkach ostre niedokrwienie kończyny, 4-krotnie (2,5 proc.) krwawienia z uszkodzonej tętnicy oraz dwukrotnie (1,3 proc. tętniak rzekomy po nakłuciu tętnicy. Wnioski. Do angioplastyki balonowej i/lub protezowania wewnątrznaczyn. kwalifikują się chorzy ze zwężeniem na odcinku nie przekraczającym 10 cm i izolowaną niedrożnością sięgającą do 2 cm. U chorych kwalifikujących się do angioplastyki przezkórnej uzyskuje się dobre wyniki leczenia oraz niski odsetek powikłań. Zabiegi wewnątrznaczyn., jako mniej obciążające, są szczególnie wskazane u chorych z grup wysokiego ryzyka.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate treatment results of short distant artery stenosis and occlusion. Material and methods. The study group compromised 158 patients, 132 (84 p.c.) underwent PTA, 24 (16 p.c.) PTA with stent implantation. In 134 (85 p.c.) cases stenosis or occlusion was caused by atherosclerosis, while in 24 (15 p.c.) it was due to fibromuscular dysplasia or postoperative occlusion. The most common place of vascular pathological changes comprised the iliac artery (44 p.c.), renal artery (32 p.c.), and femoral artery (11 p.c.). Results. We noted better early results after PTA (90 p.c.) - good outcome) in cases of stenosis and fibromuscular dysplasia and worse in case of occlusion (75 p.c. - good outcome). The best outcome following PTA was achieved in case of iliac and renal artery fibromuscular dysplasia. In 10 cases (6 p.c.) complications developed, requiring surgical treatment: in 4 cases (2.5 p.c.) acute limb ischemia, in 4 (2.5 p.c.), acute arterial bleeding and in two cases (1.3 p.c.) false aneurysms following artery puncture. Conclusions. Patients eligible towards ballon angioplasty or endovascular stenting, include those with pathological vessel changes that do not exceed 10 cm for stenosis and 2 cm for occlusion. In cases qualified toward PTA results are good and the percentage of complications is low. Endovasular procedures, being low invasive are indicated in patinets with a high risk of surgery.


  7/25

  Tytuł oryginału: Poradnictwo genetyczne w zespole Wolfa-Hirschhorna (częściowej monosomii 4p).
  Tytuł angielski: Genetic counselling in Wolf-Hirschhorn syndrome (partial monosomy 4p). P. 1: Morphological and behavioural phenotype with regard to natural history.
  Autorzy: Iwanowski Piotr S., Midro Alina T.
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.285-293, il., tab., bibliogr. 87 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół Wolfa-Hirschhorna (WHS) jest rzadkim (ok. 1:50000 urodzeń) zespołem uwarunkowanym genetycznie z charakterystycznymi cechami twarzy, wadami narządów wewnętrznych, zaburzeniami rozwojowymi i czynnościowymi oraz względnie dużą śmiertelnością, związanym z częściową monosomią krótkiego ramienia chromosomu 4. Kliniczne rozpoznanie lub podejrzenie WHS wymaga weryfikacji badaniami chromosomowymi i/lub molekularnymi regionu krytycznego w 4p16.3. Najnowsze doniesienia o powszechnym niedocenianiu potencjału zarówno somatycznego (np. wyższe wskaźniki przeżywalności), jak i umysłowego (lepsza komunikacja i funkcjonowanie w otoczeniu) dzieci z WHS wymagają opracowania nowego podejścia w poradnictwie genetycznym tego zespołu.


  8/25

  Tytuł oryginału: Wysiłkowe nietrzymanie moczu - profilaktyka, leczenie.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna, Bień Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (10) s.22-24
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  9/25

  Tytuł oryginału: Korzyści z planowania rodziny.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (11) s.17-18
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  10/25

  Tytuł oryginału: Liczmy kalorie
  Autorzy: Kunachowicz Hanna, Nadolna Irena, Przygoda Beata, Iwanow Krystyna
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 269 s. : tab., 12x17 cm.
  Sygnatura GBL: 612,927


  11/25

  Tytuł oryginału: Minimalne wymagania programowe dla studiów wyższych zawodowych i studiów magisterskich na kierunku położnictwo - omówienie i analiza.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.67-75, bibliogr. 7 poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  12/25

  Tytuł oryginału: Złoty standard w leczeniu przepuklin pachwinowych
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Iwanowski Wojciech, Leśniak Stanisław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.140-146, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/25

  Tytuł oryginału: Wartości etyczne w zawodzie pielęgniarki i położnej.
  Autorzy: Binkowska-Bury Monika, Wrońska Irena, Iwanowicz-Palus Grażyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.6-7, 23
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  14/25

  Tytuł oryginału: Wysiłkowe nietrzymanie moczu - czynniki ryzyka.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna, Bień Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.17-19
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/25

  Tytuł oryginału: Występowanie i leczenie wczesnych powikłań po zabiegach wewnątrznaczyniowych.
  Autorzy: Szopiński Piotr, Kielar Maciej, Myrcha Piotr, Michalak Jacek, Marianowska Agnieszka, Iwanowski Jarosław
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.74-79, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obserwujemy gwałtowny postęp w wewnątrznaczyniowym leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych. Wykorzystanie tych metod wiąże się jednak z możliwością występowania różnorakich powikłań. Poszukuje się sposobów ograniczających ich liczbę, oraz metod ich właściwego leczenia. Cel pracy: Ocena występowania wczesnych powikłań po zabiegach wewnątrznaczyniowych w materiale własnym, oraz przedstawienie sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia. Materiał i metoda: W latach 1990-2000 z powodu patologii naczyniowych w naszej klinice hospitalizowano 3267 chorych. Spośród tych chorych do leczenia wewnątrznaczyniowego zakwalifikowano 222 (6,8 proc.) W grupie tej znalazło się 153 mężczyzn i 69 kobiet w wieku od 43 do 78 lat (śr. 65,3 lat). W sumie wykonano 256 procedur wewnątrznaczyniowych. Było to 189 zabiegów angioplastyki, 41 udrożnień, 21 zabiegów trombolizy miejscowej, 2 zamknięcia przetok tętniczożylnych i 3 zaopatrzenia tętniaków obwodowych. W 64 przypadkach zabieg uzupełniono założeniem stentu lub stentgraftu. W przypadku wystąpienia powikłań związanych z zastosowanym leczeniem w odpowiednim formularzu notowano rodzaj powikłania, sposób jego leczenia oraz jego wynik. Wyniki: Po zabiegach wewnątrznaczyniowych zanotowano 36 (14,06 proc.) powikłań. Leczenia operacyjnego wymagało 15 (5,8 proc.) chorych, 8 (3,1 proc.) chorych leczono wewnątrznaczyniowo, w 13 (5,1 proc.) przypadkach zastosowano leczenie zachowawcze. W 34 przypadkach uzyskano wyleczenie powikłań, amputowano kończyny 2 chorym. Nie notowano zgonów...


  16/25

  Tytuł oryginału: Planowanie rodziny w różnych kulturach i religiach.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (8) s.23-24, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742


  17/25

  Tytuł oryginału: Znajomość praw pacjenta.
  Tytuł angielski: Knowledge of the patient's rights.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna Jolanta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.320-325, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Znajomość praw pacjenta jest szczególnie istotna w kontaktach ze służbą zdrowia. Odpowiedni zasób wiedzy sprzyja osobom poszukującym pomocy medycznej w osiąganiu zadowolenia z usług. Pozwala rozwiązywać spory w drodze rozmowy partnerów świadomych swoich praw i obowiązków. Podjęto próbę sprawdzenia, czy pracownicy służby zdrowia i sami zainteresowani znają prawa pacjenta i skąd czerpią informacje. Na przełomie sierpnia i września 1998 roku w 49 oddziałach 13 zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego na terenie wojwództwa lubelskiego przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz pacjentów. Okazało się, że wiedza ankietowanych na temat praw pacjenta jest niepełna i niejednorodna. W przypadku pacjentów, zależy od płci, wykształcenia, miejsca hospitalizacji oraz korzystania z lecznictwa otwartego. W przypadku lekarzy - od zajmowanego stanowiska, kwalifikacji zawodowych, wieku i stażu pracy. Pracownicy służby zdrowia, zarówno lekarze jak i pielęgniarki oraz położne, odgrywają znikomą rolę w rozpowszechnianiu praw pacjenta. Wszyscy ankietowani mieli świadomość prawa pacjenta do samostanowienia, informacji, intymności i poszanowania godności. Tylko pielęgniarki i położne znały prawo pacjenta do identyfikacji personelu, do leków, artykułów sanitarnych i wyżywienia podczas hospitalizacji, odmowy uczestnictwa w pokazach medycznych dla celów dydaktycznych, odmowy uczestnictwa w eksperymentach medycznych. Tylko pacjenci wymienili prawo ...

  Streszczenie angielskie: Knowledge of the patients rights is particularly important in contacts with the health care system. Patients with appropriate knowledge in this area are more likely to be satisfied with the services received. Conflicts may be settled by means of dialogue between partners aware of their rights and obligations. The studies aimed to evaluate knowlege of the patients' rights among medical staff and patients and to determine their sources of information. A diagnostic survey was conducted among physicians, nurses, midwives and their patients, and covered 49 wards of 13 inpatient health care units in the Lublin province between the end of August and beginning of September 1998. The study showed that the knowledge of the patient's rights was incomplete and heterogenous. In case of patients, it depends on gender, education, place of hospitalisation and the use of outpatient health services. In case of physicians, it depends, correspondingly, on their position, formal level of professional qualifications, age and duration of employment. Medical personnel - physicians, nurses and midwives - play an insignificant role in informing patients about their rights. All respondents were aware of the patient's rights related to self-determination, information, intimacy and respect to their dignity. Only nurses and midwives were informed about the right to identify the personnel, pharmaceuticals, sanitary materials and food during hosptialisation, to refuse participation in medical ...


  18/25

  Tytuł oryginału: Curricular requirements for midwives in England.
  Tytuł polski: Wymagania programowe dla położnych w Anglii.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Wrońska Irena, Lewicka Magdalena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.35-38, bibliogr. 6 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  19/25

  Tytuł oryginału: Kształcenie położnych w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Wyższej Szkoły Pielęgniarstwa w Louvain w Belgii.
  Tytuł angielski: The education of midwives in countries of the European Union on the example of Higher Nursing School in Louvain in Belgium.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Bień Agnieszka
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.39-45, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  20/25

  Tytuł oryginału: Kompetencje zawodowe położnych w Polsce a założenia europejskiej strategii WHO kształcenia pielęgniarek i położnych.
  Tytuł angielski: Professional competences of midwives in Poland and assumptions of the A WHO European strategy for nursing and midwifery education.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Wrońska Irena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.47-52, bibliogr. 6 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  21/25

  Tytuł oryginału: Zaangażowanie mężczyzn w rodzicielstwo.
  Tytuł angielski: Involvement of men in parenthood.
  Autorzy: Bień Agnieszka M., Iwanowicz-Palus Grażyna J., Stadnicka Grażyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.26-33, il., bibliogr. 17 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Znaczenie zaangażowania mężczyzny w dbałość o zdrowie reprodukcyjne swoje i partnerki, a co się z tym wiąże, aktywny udział we wspólnym planowaniu rodziny, zostało dostrzeżone niedawno. W ostatnich latach poszerzyła się znacznie wiedza o pozytywnym wpływie oddziaływań ojca na rozwój dziecka w okresie prenatalnym. Dowiedziono, że już w okresie ciąży rozstrzyga się w sposób, w jaki mężczyzna będzie spełniał rolę ojca. Celem badań była ocena zaangażowania mężczyzn w sprawy związane z rodzicielstwem. Badania przeprowadzono w Lublinie oraz w Brukseli w okresie od lipca do listopada 1999 r. Ogółem objęto nimi 191 mężczyzn, w tym 110 z Polski i 81 z Belgii. Uczestnicy zostali dobrani do badań w sposób całkowicie losowy. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Zebrany materiał badawczy poddano analizie statystycznej i opisowej. Istotność różnic między badanymi cechami sprawdzano testem chiý. Wykazano, że: 1) większość mężczyzn nie podziela poglądu, iż tylko kobieta powinna zabezpieczyć się przed nieplanowanym poczęciem dziecka (81,5 proc. Belgów i 50,0 proc. Polaków). 2) zdobywanie doświadczeń związanych z przebiegiem ciąży i rozwojem dziecka, poprzez obecność podczas rozmów żony z lekarzem prowadzącym ciążę, uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia, obecność podczas badania USG, uczestnictwo przy porodzie znacznie częściej angażują się Belgów (różnice między badanymi grupami okazały się statystycznie znamienne ...

  Streszczenie angielskie: The role of men in the care of their own and their partners' reproductive health and connected with it their participation in common family planning was noticed not long ago. In recent years the knowledge about a positive father's influence on child's growth has considerably increased. It has been proved that during pregnancy fathers parental role in already determined. The aim of the study was assessment of men's involvement in problems associated with parenthood. The investigations were carried out in Lublin and Brussels in the period from July to November 1999. They comprised 191 men, including 110 from Poland and 81 from Belgium. Participants were selected in a ompletely random manner. The investigations wre performed by means of diagnostic survey with the use of questionnaire technique. To solve research problems of this paper own research tools were used which allowed to collect information concerning the subject of the study. Collected material was statistically analyzed and analytically described. Significance of difference between investigated characteristics was checked with Xý test. Analysis of study results indicated that: 1. Most men are not of the opinion that only a woman should protect herself against unplanned conception (81.5 p.c. Belgians and 50 p.c. Poles). 2. Belgian men much more frequently get involved in gaining experiences connected with pregnancy and child's growth by the presence during wife's talks with the doctor in charge of pregnancy, ...


  22/25

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności pacjentów do informacji podczas ich hospitalizacji.
  Tytuł angielski: Assessment of patients' access to information during their hospitalization.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.136-144, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prawo pacjenta do informacji pozostając w ścisłym związku z problematyką zgody na podejmowane działania medyczne. Warunkiem świadomego wyrażenia zgody jest odpowiedni zasób wiedzy dotyczącej własnego stanu zdrowia, dokładnego obrazu choroby, prawdopodobnych korzyści i ryzyka proponowanego leczenia oraz możliwych do zastosowania alternatywnych technologii medycznych wraz z ich korzyściami i ryzykiem, jak i następstw zaniechania lub przerwania leczenia. Pełna i rzetelna informacja przekazana w zrozumiałej formie, prowadzi do nadania procesowi leczenia bardziej humanitarnego wyrazu i sprzyja pogłębieniu zaufania pacjenta do wiedzy i doświadczenia osób świadczących usługi zdrowotne oraz umacnianiu się partnerskiego układu w relacji pacjent - pracownik służby zdrowia. Badanie opinii lekarzy i ich podopiecznych dotyczących oceny dostępu pacjentów podczas ich hospitalizacji do informacji odnoszącej się do różnych zakresów tematycznych, przeprowadzono w 49 oddziałach 13 zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa lubelskiego w okresie od 24.08. do 06.09.1999 roku. Do rozwiązania problemów badawczych postawionych w niniejszej pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Badanie, przeprowadzone wśród 141 lekarzy i 353 pacjentów wykazało, że zakres tematyczny informacji udzielanych przez lekarzy uzależniony jest od zajmowanego przez nich stanowiska, stopnia posiadanej specjalizacji i ogólnej znajomości praw pacjenta (p 0,005). Zakres i stopień otrzymywanych przez pacjentów informacji udzielanych przez lekarzy uzależniony...

  Streszczenie angielskie: The right of patient to information is closely connected with the problems of consent to medical procedures. The prerequisite of adequate expression of consent is sufficient amount of knowledge about own health condition, accurate picture of the illness, probable advantages and risk of suggested treatment as well as possible alternative medical techniques with their benefits and risks and conseqeunces of giving them up. Full and reliable information given in understandable form leads to more human therapy and favours patients' trust for the knowledge and experience of medical staff and partnership of patient-health service worker relationship. Examination of doctors' and patients' opinions concerning the assessment of patients access to information on different aspects connected with hospitalization was carried out in 49 wards of 13 health care units in the Lublin region from 24.08. to 06.09.1999. To solve research problems of this paper the method of diagnostic survey was applied with the use of questionnaire technique. The study carried out among 141 doctors and 353 patients has shown that: the range of information given by doctors depends on their position, degree of specialization and general knowledge of patient's rights (p 0,05) and the range and quality of information obtained by patients from doctors depend on sex of patients, their age, marital status and educational level (p 0,05).


  23/25

  Tytuł oryginału: Wpływ reformy systemu ochrony zdrowia na pozycję pielęgniarek zatrudnionych w różnych formach organizacyjnych opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: The effect of health care system reform on the position of nurses employed in different organisational forms of health care.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Binkowska-Bury Monika, Wilk Iwona, Wdowiak Leszek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.145-151, il., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W nowym systemie ochrony zdrowia pielęgniarki są nie tylko wykonującymi zalecenia partnerami lekarza rodzinnego, ale mogą także podejmować profesjonalne działania, sprawując w sposób samodzielny i pełny opiekę nad rodzinami lub poszczególnymi ich członkami w miejscu ich zamieszkania, w razie choroby, niepełnosprawności lub konieczności zapewnienia opieki terminalnej. Badanie, którego celem było określenie pozycji zawodowej pielęgniarek w nowej, wynikającej z reformy systemu ochrony zdrowia, sytuacji związanej ze zmianą pracy z systemu etatowego na kontraktowy, zostało przeprowadzone w miesiącach wrzesień-listopad 2001 r. wśród pielęgniarek zamieszkałych w siedmiu gminach powiatu kozienickiego i realizujących różne zakresy świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wśród pacjentów korzystających ze świadczeń pielęgniarskich na terenie badanych gmin. Do rozwiązania podjętych w niniejszej pracy problemów badawczych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Badanie, przeprowadzone wśród 95 pielęgniarek i 112 pacjentów wykazało, że wprowadzenie kontraktowania świadczeń pielęgniarskich, związanego z większą samodzielnością zawodową, możliwością organizowania wolnego czasu pracy i wzrostem odpowiedzialności pozwoliło na zwiększenie liczby i jakości oferowanych usług oraz, że kontraktowane usługi pielęgniarskie przyczyniły się do podniesienia prestiżu zawodowego oraz zwiększenia satysfakcji pielęgniarek.

  Streszczenie angielskie: In the new system of health care nurses are not only doctors' partners carrying out doing their orders in the therapeutic process, but can also take up professional actions providing independently, totally and permanently, nursing care for the family and its individual members in their own environment, in the situation of health, illness, disability as well as home hospitalization and terminal care. The study whose aim was to determine the professional position of nurses resulting from the change of work from time-based to contract task-based in connection with health care system reform was performed from September to November 2001 among nurses living in seven country communes of Kozienice county rendering different ranges of services in basic health care and among patients under nursing care communes under study. To solve research problems of the study the method of diagnostic survey was used with the technique of questionnaire. The study comprising 95 nurses and 112 patients has shown that introduction of contracting nursing services, connected with greater professional independence, possibility of organising own working time and increase of responsibility for performed tasks has increased the number and quality of offered services and also that contracting nursing services has contributed to an increase of professional prestige and nurses' satisfaction.


  24/25

  Tytuł oryginału: Ocena masy urodzeniowej i stanu ogólnego noworodków matek palących i niepalących podczas ciąży.
  Tytuł angielski: Relationships between maternal cigarette smoking and newborn birth weight and condition.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Walentyn Elżbieta, Wiktor Henryk
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.152-156, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W bieżącym piśmiennictwie trwa dyskusja, czy niższa masa urodzeniowa noworodków kobiet palących podczas ciąży jest tylko wynikiem palenia tyoniu, czy gorszych warunków socjalno-bytowych, w jakich żyją. Badania w celu dokonania analizy masy urodzeniowej i stanu ogólnego noworodków w grupach kobiet palących i niepalących w trakcie ciąży, przeprowadzono u kobiet o porównywalnym statusie społeczno-bytowym oraz porównywalnym wieku ciążowym w chwili porodu, posługując się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety i analizy dokumentacji medycznej. Stan ogólny noworodków określano na podstawie oceny punktowej w skali Apgar w 5 min po porodzie. W grupie kobiet palących podczas ciąży średnia masa urodzeniowa noworodków oraz średnia wartość punktowa wyniku oceny ich stanu ogólnego w skali Apgar w 5 min po porodzie były mniejsze od wartości uzyskanych w grupie kobiet niepalących. Badania wykazały, że palenie papierosów przez kobiety podczas ciąży prowadzi do zmniejszenia masy urodzeniowej oraz gorszego stanu ogólnego noworodków bezpośrednio po porodzie. Przeprowadzona analiza wskazuje, że palenie papierosów przez kobiety ciężarne istotnie wpływa na stan noworodków.

  Streszczenie angielskie: Current literature presents the argument whether decrease of birth weight of newborns delivered by women smoking during pregnancy results from tobacco smoking or from lower standard of living of smoking women. Therefore research was undertaken to analyse birth weight and general condition of newborns in groups of women smoking and non-smoking during pregnancy representing comparable social-living status in examined groups and at comparable gestation age at labour. The study was performed with the method of diagnostic survey using questionnaire technique and analysis of medical records. General condition of newborns was determined by means of Apgar score in the fifth minute after birth. In the group of women smoking during pregnancy mean birth weight of newborns and mean Apgar score value of general health condition of newborns in the fifth minute after birth were smaller than those found in the group of non-smoking women. The study has shown that cigarette smoking by women during pregnancy is associated with a decrease of birth-weight and worse general condition in newborns right after delivery. Studies indicate a cause-effect relationship between cigarette smoking by women during pregnancy and newborns condition.


  25/25

  Tytuł oryginału: Ocena stanu wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu jako problemu społecznego.
  Tytuł angielski: Assessment of the state of knowledge of women on urinary incontinence as a social problem.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna, Bień Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.459-465, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nietrzymanie moczu jest jednym z najczęściej występujących problemów polskiego społeczeństwa. Ocenia się, że co szósta kobieta w Polsce cierpi z powodu schorzenia, któremu można zapobiegać stosując odpowiednie działania profilaktyczne. Celem niniejszej pracy była ocena stanu wiedzy kobiet z zakresu profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu. Badania przeprowadzono w okresie od maja do września 2001 wśród 194 pacjentek hospitalizowanych w oddziale ginekologii operacyjnej jednego ze szpitali klinicznych w Lublinie. Kryterium doboru kobiet do badań był brak objawów wysiłkowego nietrzymania moczu. Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków: -pomimo, że znajomość pojęcia nietrzymania moczu deklarowała blisko połowa respondentek (42,8 proc.), około dwie trzecie badanych (65,4 proc.) oceniało swój poziom wiedzy w tym zakresie jako niedostateczny, -kobiety wykazują duże zainteresowanie (85,7 proc.) informacjami dotyczącymi nietrzymania moczu, -najbardziej preferowaną formą przekazu informacji w powyższym zakresie stanowią: materiały edukacyjne - broszury, ulotki (58,2 proc.), indywidualna rozmowa z lekarzem, położną (34,8 proc.), pokaz ćwiczeń mięśni dna macicy. Powyższe wnioski pozwalają na stwierdzenie, że osiągnięcie sukcesu w zakresie redukcji a nawet zniwelowania objawów wysiłkowego nietrzymania moczu uzależnione jest od stosownego programu profilaktyki nietrzymania moczu.

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence is also one of the commonest problems of the Polish society. It is estimated that every sixth women in Poland suffers from this disease, which can be prevented by using adequate prophylactic measures. This study aimed at the assessment of the state of knowledge of women on the prophylaxis of strain urinary incontinence. Investigations were carried out from May to September 2001 among 194 patients hospitalized on the ward of operative gynaecology of one of the teaching hospitals in Lublin. The criterion of selection of women for the study was lack of symptoms of strain urinary incontinence. The analysis of results allowed to draw the following conclusions: though the knowledge of the term urinary incontinence was declared by nearly half of the respondents (42,8 p.c.), about two thirds of them (65,4 p.c.) assessed their state of knowledge in this shpere as unsatisfactory, women show great interest (85,7 p.c.) in information on urinary incontinence. The favourite forms of information in this sphere are educational materials - brochures, leaflets (58,2 p.c.), individual talks with a doctor, midwife (34,8 p.c.), demonstration of exercises of the floor of the pelvis (29,9 p.c.). The above conclusions enabled to state that the educational success and oven away with strain urinary incontinence depends on the program of urinary incontinence prophylaxis.

  stosując format: