Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: IWAŃCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/29

Tytuł oryginału: Występowanie antygenów Helicobacter pylori w kale dzieci chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka.
Tytuł angielski: Detection of Helicobacter pylori antigen in stool specimens taken from children with chronic gastritis.
Autorzy: Gościniak Grażyna, Przondo-Mordarska Anna, Iwańczak Barbara, Blitek Aleksander
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.104-107, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Występowanie antygenów Helicobacter pylori określono metodą EIA za pomocą testu HpSA częstości występowania antygenów H. pylori w próbkach kału 62. dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. U wszystkich badanych obecność pałeczek H. pylori potwierdzono badaniem bakteriologicznym wycinków błony śluzowej żołądka. Dzieci leczono klarytromycyną, amoksycyliną i omeprazolem przez 7 dni, a kontrolne badanie bakteriologiczne wykonano po 3. miesiącach. Przed leczeniem wśród 62. bakteriologicznie dodatnich chorych antygen H. pylori wykazano w 55. próbkach kału a w 7. próbkach wynik był fałszywie ujemny, co stanowi 11 proc. Czułość testu HpSA wynosiła 88,7 proc. Po leczeniu eradykację H. pylori na podstawie badania bakterioogicznego wykazano u 53. badanych (85,5 proc.), a na podstawie testu HpSA u 52. (83,9 proc.). Czułość testu HpSA po leczeniu wynosiła 88,9 proc., a swoistość 96,2 proc. Wykrywalność testem HpSA antygenów H. pylori w próbkach kału chorych w 3 miesiące po zakończeniu leczenia jest porównywalna z wynikami badania.

  Streszczenie angielskie: Various examinations are successfully applied for the diagnosis of Helicobacter pylori infection, but non-invasive techniques are still required for the therapeutic monitoring after eradication therapy, especially in children. In the search for new non-invasive techniqes to diagnose H. pylori infection, we evaluated an EIA for H. pylori antigen in stool (HpSA). Our study included 62 H. pylori-positive children with chronic gastritis. H. pylori infection was diagnosed by using the culture of gastric mucosa before treatment (clarithromycin, amoxicillin, omeprazole for 7 days) and after 3 months following treatment. Before therapy, stool antigen was detected in 55 out of 62 H. pylor-positive patients, which indicates that the sesitivity of the test was 88.7 p.c. After therapy, eradication was obtained (and confirmed by culture) in 53 out of 62 subjects. When the HpSA test was used, the ratio was 52 out of 62. The sensitivity, specificity of HpSA was 88.9 p.c. and 96.2, respectively. The accuracy of the HpSA test for the detection of H. pylori in human stool 3 months after treatment is comparable with the accuracy of the culture results.


  2/29

  Tytuł oryginału: Znaczenie elektrogastrografii (EGG) w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci.
  Tytuł angielski: The value of electrogastrography (EGG) in children with functional gastrointestinal disorders.
  Autorzy: Pytrus Tomasz, Iwańczak Barbara
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.3-5, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present the value of electrogastrography (EGG) in children with functional gastrointestinal disorders.


  3/29

  Tytuł oryginału: Badanie czynności elektrycznej żołądka (EGG) w diagnostyce zabaurzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Electrogastrography (EGG) in diagnostics of functional gastrointestinal disroders in children.
  Autorzy: Pytrus Tomasz, Iwańczak Barbara
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.105-112, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują obecny stan wiedzy na temat elektrogastrografii (EGG). Przedstawiono historię EGG od początku jej powstania, a także możliwości oceny czynności motorycznej żołądka na podstawie sygnału EGG oraz zastosowanie tej nieinwazyjnej metody w diagnostyce zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The present knowledge about the electrogastrography (EGG) was performed. The history of EGG from the beginning was described. The authors presented possibility of recording gastric electrical activity and usefulness of this noninvasive method in diagnostics of functional gastrointestinal disoreders in children.


  4/29

  Tytuł oryginału: Epidemiologia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci z województwa dolnośląskiego i opolskiego.
  Tytuł angielski: Epidemiology of ulcerative colitis and Leśniowski-Crohn's disease in children in Dolnośląskie and Opolskie provinces.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Krzesiek Elżbieta, Iwańczak Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.301-309, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Około 15-20 proc. przypadków wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i 20-25 proc. choroby Leśniowskiego-Crohna występuje u dzieci i młodzieży. Celem pracy była ocena częstości zachorowań na wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz na chorobę Leśniowskiego-Crohna w latach 1998-2000 u dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie obecnych wojwództw: dolnośląskiego i opolskiego. Analizą objęto 73 pacjentów w wieku od 2,5 do 18 roku życia z rozpoznaniem przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit (p.n.z.j.), 61 pacjentów z ustalonym rozpoznaniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) oraz 12 pacjentów z ustalonym rozpoznaniem choroby Leśniowskiego-Crohna (ch.L-C). Rozpoznanie choroby zostało ustalone na podst. objawów klinicznych, wyników badania endoskopowego i histopatologicznego w II Klinice Pediat., Gastroenterol. i Żywienia AM we Wrocławiu lub na oddziałach dziecięcych szpitali województw dolnośląskiego i opolskiego. Przeprowadzone badania wykazały, że u dzieci do 18 roku życia częstość występowania nieswoistych zapaleń jelit jest zależna od wieku, rodzaju choroby, miejsca zamieszkania oraz pory roku. Najczęściej chorowały dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Stwierdzono, że 6-krotnie częściej dzieci chorowały na w.z.j.g. niż na ch.L-C. U dzieci z województwa dolnośląskiego zachorowalność na w.z.j.g. wynosiła 2,38/100 000 mieszkańców w ieku 0-19 lat, na chorobę Leśniowskiego-Crohna 0,38/100 000 dzieci w wieku 0-19 lat. Częstszą zachorowalność na w.z.j.g. ...

  Streszczenie angielskie: Approximately 15 to 20 p.c. of cases of ulcerative colitis of the large intestine and 20 to 25 p.c. of Leśniowski-Crohn's disease develop in children and adolescents. The objective of the study was to assess the morbidity rate of ulcerative colitis of the large intestine and Leśniowski-Crohn's disease in 1998-2000 in children and adolescents living in the Dolnośląskie and Opolskie Voyevodships. The analysis encompasses 73 patients aged from 2.5 to 18 years with recognised chronic unspecific inflammations of the large intestine, 61 patients with recognised ulcerative colitis (UC) and 12 patients with Leśniowski-Crohn disease (LC). The diagnosis was established taking into consideration clinical symptoms as well as endoscopic and pathologic examinations carried out either in the II Clinic of Paediatrics, Gastroenterology and Nutrition of Wrocław Medical University or in paediatric wards of Hospitals in the Dolnośląskie and Opolskie Voyevodships. The conducted studies showed that the frequency of unspecific intestinal inflammatory disease in children under 18 years depends on age, kind of disease, place of residence and season of the year. Children aged from 10 to 15 years suffered from the diseases most frequently. The prevalence of ulcerative colitis was six times higher that of Leśniowski -Crohn's disease. The ulcerative colitis morbidity rate in children from the Dolnośląskie Voyevodship was 2.28 per 100 000 inhabitants aged 0 to 19 years, in the case of ...


  5/29

  Tytuł oryginału: Wątrobowo-przeponowe przemieszczenie okrężnicy - zespół Chilaiditiego u dwóch dziewczynek w wieku 3,5 i 12 lat.
  Tytuł angielski: Hepatophrenic displacement of the colon - Chilaiditi syndrome in two 3.5 and 12-year-old girls.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Potyrała Maciej, Wawro Józef, Matusiewicz Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.343-345, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 2 dziewczynki, u których na podst. objawów klin. i wyników badania kontrastowego przewodu pokarmowego rozpoznano przejściowe wątrobowo-przeponowe przemieszczanie się okrężnicy. Przemieszczanie się okrężnicy powodowało napadowe bóle brzucha, wymioty, zaparcia, a u starszej dziewczynki ponadto objawy nadciśnienia w żyle wrotnej.

  Streszczenie angielskie: The authors describe two girls in whom based on clinical symptoms and contrast examination of the digestive tract, hepatophrenic displacement of the colon was recognized. Transient displacement of the colon caused paroxysmal abdominal pains, vomiting, constipation and, in the older girl, aditionally symptoms of portal hypertension.


  6/29

  Tytuł oryginału: Przetoka żołądkowo-jelitowa powikłaniem choroby wrzodowej żołądka u 14-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Gastrointestinal fistula - a complication of gastric peptic ulcer disease in 14-year-old boy.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Potyrała Maciej, Wawro Józef, Suchowiak-Huber Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.347-349, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisali 14-letniego chłopca, u którego rozpoznali przetokę żołądkowo-jelitową zlokalizowaną w odległości 2 cm od odźwiernika. Przyczyną wytworzenia się przetoki żołądkowo-jelitowej był prawdopodobnie drążący wrzód żołądka u chłopca z nieleczoną chorobą wrzodową żołądka i zakażeniem Helicobacter pylori.

  Streszczenie angielskie: The autors described a 14-year-old boy in whom gastrointestinal fistula localised two centimeters from the pylorus was diagnosed. The fistula probably originated from a penetrating gastric ulcer in the course of untreated peptic ulcer disease and Helicobacter pylori infection.


  7/29

  Tytuł oryginału: Dodatkowa trzustka ektopiczna zlokalizowana w żołądku u dzieci - opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Etopic pancreas localized in the stomach in children - report of three cases.
  Autorzy: Potyrała Maciej, Iwańczak Barbara, Sajewicz Zbigniew, Iwańczak Franciszek
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.255-258, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano występowanie ektopowej tkanki trzustki w żołądku u trojga dzieci. Przedstawiono obraz kliniczny, metody stosowane w diagnostyce tej anomalii rozwojowej oraz sposób postępowania w przypadku jej lokalizacji w błonie śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: The paper descirbes the occurrence of ectopic pancreas in three children. The clinical course, diagnostic procedures used in the evaluation of the anomaly and management of ectopic pancreas localized in the stomach in children are presented.


  8/29

  Tytuł oryginału: Wtórne zaburzenia motoryki przełyku w chorobie refluksowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Secondary esophageal motility disorders in children with gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Iwańczak Barbara, Blitek ALeksander
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.127-134, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W patogenezie choroby refluksowej przełyku oprócz niewydolności anatomicznej bariery antyrefluksowej, zwiększonej częstości występowania przejściowych relaksacji dolnego zwieracza przełyku, dużą rolę odgrywa upośledzone samooczyszczanie przełyku. Efektywne oczyszczanie przełyku umożliwia sprawna motoryka trzonu przełyku. U chorych na chorobę refluksową obserwuje się zjawisko nieefektywnej motoryki przełyku, polegające na występownaiu fal o obniżonej amplitudzie, fal nietransmitowanych. Zalegająca w przełyku treść wyzwala powstanie wtórnych fal perystaltycznych. Cel pracy: Celem pracy była ocena występowania wtórnych zaburzeń motoryki przełyku w chorobie refluksowej u dzieci w zależności od nasilenia i rodzaju refluksu. Materiał i metodyka: Analizą objęto 76 dzieci z chorobą refluksową przełyku potwierdzoną 24-godzinną pH-metrią oraz 10 dzieci z prawidłowym wynikiem badania pH-metrycznego. W zależności od wyników badania pH-metrycznego dzieci podzielono na 6 grup (I - refluks kwaśny ciężki, II - refluks kwaśny średni, III - refluks kwaśny łagodny, IV - refluks mieszany, V - refluks alkaliczny oraz grupa VI - porównawcza z prawidłowym wynikiem pH-metrii). Badanie manometryczne przełyku wykonano metodą stacjonarną przy użyciu 4-kanałowej sondy przepływowej. Analizowano wielkość amplitud, czas trwania i prędkość transmisji pierwotnych fal perystaltycznych. Oceniano częstość występowania wtórnych fal perystaltycznych oraz fal nietransmitowanych i ...

  Streszczenie angielskie: Background: Very important mechanisms of gastroesophageal reflux disease are an imcompetent antireflux barrier, transient lower esophageal sphincter relaxation and abnormality of esophageal clearance. Esophageal peristalsis play a key role in the clearance of refluxed material from the esophagus. Ineffective esophageal motility is commonly associated with GERD. It is defined as esophageal low-amplitude or non-transmitted contractions. The refluxed material could be clear by secondary peristalsis. The aim of the study was the evaluation of secondary esophageal motility disorders in children with GERD depending on the kind and severity of gastroesophageal reflux. material and methods: The study involved 76 children with GERD and 10 children with normal result of 24-h esophageal pH-metry. The children subjected to the examination were divided into 6 groups: I - severe acid reflux; II - moderate acid reflux; III - mild acid reflux; IV - mixed reflux, V - alkaline reflux, VI - control group of children with normal result of 24-h esophageal pH-metry. Stationary esophageal manoometry was performed by using 4 channels water-perfused catheter. Amplitude, duration and velocity of the contractions were calculated. The frequency of secondary, non-transmited and simultaneous contractions were also evaluated. Results: In children with severe and moerate acid reflux the lowest mean distal amplitude of contractions were observed. Duration and velocity of contractions were similar in ...


  9/29

  Tytuł oryginału: Diagnostyka, profilaktyka i leczenie dziedzicznych polipowatości przewodu pokarmowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Diagnosis, surveillance and treatment of hereditary polyposis syndromes of the gastrointestinal tract in children.
  Autorzy: Potyrała Maciej, Iwańczak Barbara
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.185-191, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niektóre złośliwe nowotwory przewodu pokarmowego, a zwłaszcza rak jelita grubego, rozwijają się na podłożu genetycznie uwarunkowanych zmian w przebiegu zespołów polipowatości przewodu pokarmowego. Polipy w przebiegu rodzinnych polipowatości mogą występować we wczesnym dzieciństwie. Badania genetyczne i diagnostyka endoskopowa umożliwiają wczesne wykrywanie chorych oraz podjęcie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wystąpieniu nowotworów złośliwych. Badania profilaktyczne w niektórych zespołach polipowatości przewodu pokarmowego powinny objąć również dzieci z rodzin obciążonych mutacjami genetycznymi. W pracy przedstawiono współczesne poglądy na diagnostykę, postępowanie profilaktyczne i lecznicze u dzieci z rodzin obciążonych dziedzicznymi polipowatościami przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: There are predispositions for the developement of colon cancer in individuals with hereditary gatrointestinal tract polyposis syndromes. Polyps of the gastrointestinal tract in the course of hereditary polyposis syndromes are observed in children also. Genetic consueling and endoscopic procedures enable early detection of affected individuals and prophylaxis of cancer development. In some polyposis syndromes prevention should include children of the families with mutations. In the paper current opinions and recomendations for the diagnosis, surveillanace and treatment of children from families with inherited gastrointestinal polyposis syndromes are presented.


  10/29

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce i leczeniu kamicy żółciowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic progress in cholelithiasis in children.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Iwańczak Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.591-598, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono objawy kliniczne, podstawowe zasady rozpoznawania, leczenia oraz powikłania kamicy żółciowej u dzieci. Omówiono również kamicę bezobjawową oraz objawy kliniczne i postępowanie w kamicy przewodowej. Wśród metod leczenia autorzy wymieniają cholecystektomię oraz podają kryteria kliniczne klasyfikacji dzieci do rozpuszczania kamieni żółciowych cholesterolowych kwasem ursodezoksycholowym. W zakończeniu pracy przedstawiono algorytmy postępowania diagnostyczno-leczniczego w kamicy żółciowej u dzieci.

  Streszczenie angielskie: In this review the clinical manifestations of cholecystolithiasis and choleithiasis, complications, as well as the basic principles of diagnosis and treatment are described. Among the therapeutic methods the authors discuss cholecystectomy and propose clinical criteria for qualification of children for dissolution of cholesterol stones using ursodeoxycholic acid. Aditionally, the strategy in asymptomatic cholecystolithiasis is presented. The paper concludes with an algorithm of diagnostic and therapuetic strategy in cholecystolithiasis in children.


  11/29

  Tytuł oryginału: Ocena zależności miana przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej od stopnia zaniku kosmków jelitowych w chorobie trzewnej u dzieci.
  Tytuł angielski: Anti-tissue transglutaminase antibodies in dependence on villous atrophy in children with celiac disease.
  Autorzy: Matusiewicz Krzysztof, Iwańczak Barbara, Iwańczak Franciszek
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.109-115, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było zbadanie zależności miana przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej w zależności od stopnia zaniku kosmków oraz ocena przydatności (swoistości oraz czułości) ich oznaczenia w chorobie trzewnej u dzieci. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 93 dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 16 lat, średna 8,4 roku, 57 dziewczynek, 36 chłopców), u których wykonywano biopsję błony śluzowej dwunastnicy. Porównywano miano przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej w grupach bez zaniku, z częściowym zanikiem oraz z całkowitym zanikiem. Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej oznaczane były metodą ELISA na przygotowanej przez nas plytce przy użyciu reakcji peroksydazowej. Wyniki: Zaobserwowano istotne różnice między mianem przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej pomiędzy grupaami bez zaniku kosmków, z zanikiem częściowym oraz zanikiem całkowitym i prawie całkowitym, a ich miano dobrze korelowało ze stopniem zaniku kosmków. Jako górną granicę normy miana przeciwciał przeciwko tranglutaminazie przyjęto wartość, dla której 95 proc. grupy bez zaniku było poniżej tej wartości. Przy tak przyjętej wartości czułość badania dla całej grupy wyniosła 74 proc. dla klasy IgA i 47 proc. dla klasy IgG, a dla grup z całkowitym zanikiem kosmków 100 proc. Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują, że czułość metody wykorzystującej oznaczanie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej klasy jest bardzo wysoka w znacznym zaniku kosmków ...

  Streszczenie angielskie: Aim: The evaluation of the dependence of anti-issue transglutaminase antibodies on the degree of villous atrophy in children with celiac disease was the objective of present work. Material and methods: 93 children (aged from 6 months to 16 years, mean 8.4 years, 57 girls, 36 boys) in whom duodenal biopsy was performed, were enrolled into the study. The titres of anti-tissue transglutaminase antibodies were compared among groups of children without villous atrophy, with partial, subtotal and total atrophy. The titres of anti-tissue transglutaminase antibodies were estimated using the ELISA method. Results: Differences between groups without atrophy, partial atrophy and total atrophy were observed. The titre of anti-tissue transglutaminase antibodies correlated well with degree of villous atrophy. The titre for which 95 p.c. of individuals from the group without atrophy were below its value was assumed as an upper limit of reference range. With such assumption sensitivity of evaluation was 74 p.c. for IgA and 47 p.c. for IgG for all patients. For the group with subtotal and total atrophy sensitivity reached 100 p.c. for both IgA and IgG. Conclusions: The conducted studies show that sensitivity of the method using anti-tissue transglutaminase antibodies measureemnt is very good when high degree of villous atrophy is present and significantly worse in the case of lower degree of atrophy. Estimation of anti-tissue transglutaminase antibodies of class IgA can be a good ...


  12/29

  Tytuł oryginału: Etiopatogeneza chorobay trzewnej w świetle najnowszych badań.
  Tytuł angielski: Current concepts on the etiology of celiac disease.
  Autorzy: Iwańczak Barbara, Matusiewicz Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.875-882, il., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesne poglądy na temat etiopatogenezy choroby trzewnej. Uwzględniono udział zarówno czynników zewnętrznych (glutenu), jak i predyspozycji genetycznych w rozwoju choroby oraz omówiono mechanizmy immunologiczne uwzględniając nadmierne pobudzenie limfocytów T blaszki właściwej jako podstawowy mechanizm prowadzący do patologii błony śluzowej. Ponadto zwrócono uwagę na udział transglutaminazy tkankowej i przeciwciał przeciwko niej w patogenezie celiakii.


  13/29

  Tytuł oryginału: Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy u dzieci.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.307-312, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono głównie odrębności patogenetyczne i leczenie choroby wrzodowej u dzieci. Dotyczą one częstości występowania w zależności od wieku, płci, lokalizacji dwunastniczej lub żołądkowej. Przedstawiono cechy różniące wrzód pierwotny i wrzód wtórny - stresowy oraz przyczyny powstawania wrzodów. Omówiono objawy kliniczne, metody rozpoznawania, diagnostykę różnicową oraz powikłania. Szerzej omówiono zakażenia H. pylorii jako czynnik etiopatogenetyczny choroby wrzodowej u dzieci. Na zakończenie przedstawiono zasady leczenia choroby wrzodowej u dzieci i młodzieży.


  14/29

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady rozwojowe przewodu pokarmowego.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Śmigiel Robert
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.341349, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najczęstrze wrodzone wady rozwojowe przewodu pokarmowego, częstość ich występowania, patogenezę z aspektami genetycznymi oraz objawy kliniczne i leczenie.


  15/29

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników alergicznych na czas pasażu jelitowego u dzieci z czynnościowym zaparciem stolca.
  Tytuł angielski: Food intolerance and colonic transit time in children with chronic functional constipation.
  Autorzy: Pytrus Tomasz, Iwańczak Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.969-975, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 50 dzieci w wieku od 2 do 17 lat (25 dziewczynek, 25 chłopców) leczonych z powodu czynnościowego zaparcia stolca. U wszystkich dzieci przeprowadzono ocenę czasu pasażu jelitowego znacznika (CTT) metodą Hintona. Badane dzieci podzielono na 3 grupy w zależności od czasu pasażu jelitowego. Do pierwszej grupy zaliczono 19 (38,0 proc.) dzieci z wydłużonym CTT typu "outlet obstruction", do drugiej 15 (30,0 proc.) dzieci z wydłużonym CTT typu "colonic interia", grupę trzecią stanowiło 16 (32,0 proc.) dzieci, u których czas pasażu był prawidłowy. Analizowano częstość oraz typ madwrażliwości (pokarmowa, wziewna), stężenie IgE w surowicy, eozynofilię krwi obwodowej, obecność krwi w stolcu, stosowane leki przeciwalergiczne. U dzieci z grupy I, w której wydłużeniu CTT towarzyszyło gromadzenie znacznika w odcinku odbytniczo-esiczym najczęściej obserwowano obecność świeżej krwi w stolcu (42,1 proc.) oraz wysokie stężenia IgE surowicy. Również najczęściej u tych właśnie dzieci stwierdzano objawy kliniczne alergii (47,4 proc.). U dzieci z pozostałych grup alergię obserwowano z mniejszą częstością (odpowiednio 26,6 proc. i 31,2 proc. dzieci). Ogółem u 38 proc dzieci z zaparciem rozpoznawano jedną z postaci alergii. Alergię na białka mleka krowiego stwierdzono u 31,6 proc. dzieci z grupy pierwszej, w pozostałych ten typ alergii zanotowano z mniejszą częstotliowścią. Ogółem u 20,0 proc. dzieci z zaparciem wykazano nadwrażliwość na mleko krowie. Leki przeciwalergiczne najczęściej stosowano u dzieci z grupy pierwszej (42,1 proc.), w większości przecihistaminowe (36,8 proc.)...


  16/29

  Tytuł oryginału: Monitorowanie leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci.
  Tytuł angielski: Monitoring of the treatment of ulcerative colitis in children.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (4) s.435-439, tab., bibliogr. 22 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nieswoiste zapalenie jelit Łódź 22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono ocenę aktywności klinicznej oraz ogólne zasady leczenia farmakologicznego i postępowania żywieniowego we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego u dzieci. W zależności od aktywności klinicznej choroby leczenie podzielono na: podstawowe, podtrzymujące oraz przedstawiono zasady monitorowania leczenia w okresie remisji.


  17/29

  Tytuł oryginału: Profilaktyka alergii pokarmowej u noworodków i niemowląt.
  Tytuł angielski: Prevention of food allergy in neonates and infants.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.115-118, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: In the present work the prevention of food allergy in neonates and infants is discussed. The recommendations for the use of elimination diets in children from the risk groups, where at least one parent or sibling suffers from allergy are presetned.


  18/29

  Tytuł oryginału: Diety eliminacyjne w leczeniu alergii pokarmowej u niemowląt.
  Tytuł angielski: Elimination diets in food allergy treatment in infants.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.119-121, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: The present work discusses various kinds of elimination diets, which are used in food allergy treatment in infants. In treatment of food allergy the esential role is played by casein and whey proteins hydrolysates as well as food based on soybean and elementary diets.


  19/29

  Tytuł oryginału: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt.
  Tytuł angielski: The functional gastrointestinal disorders in infants.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Iwańczak Barbara
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.128-131, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: In the present work functional disturbances of the gastrointestinal tract infants was discussed. To the most common disturbances belong infant reguritation, gastro-oesophageal reflux, infant rumination syndrom, intestinal colic and funcitonal constipation.


  20/29

  Tytuł oryginału: Niestrawność czynnościowa u dzieci.
  Tytuł angielski: Functional dyspepsia in children.
  Autorzy: Iwańczak Barbara
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.132-136, il., tab., bibligor. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the present review the current classification of functional gastrointestinal disorders and criteria of functional dyspepsia in children by pediatric working team for functional gastrointestinal disorders are presented.


  21/29

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection in children.
  Autorzy: Iwańczak Barbara, Iwańczak Franciszek
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.137-141, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Epidemiology, clinical course, diagnostic methods and treatment of Helicobacter pylori in children are presented in the work.


  22/29

  Tytuł oryginału: Leczenie ostrych biegunek u dzieci.
  Tytuł angielski: Management of acute gastroenteritis in children.
  Autorzy: Pytrus Tomasz, Iwańczak Franciszek
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.149-158, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the work the principles of diagnosis and therapeutic management of acute gastroenteritis in children are presented. Oral rehydration solutions, probiotics and early re-feeding, in the nutritional management are recommended.


  23/29

  Tytuł oryginału: Najczęstsze przyczyny chorób trzustki u dzieci.
  Tytuł angielski: Most common etiology of pancreas diseases in children.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.159-162, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The present work discusses the development in diagnsotics and progress in the treatment of pancreas diseases, classification of pancreas diseases, the most common etiology, causes of acute and chronic pancreatitis.


  24/29

  Tytuł oryginału: Etiopatogeneza wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Tytuł angielski: Etiopathogenesis of ulcerative colitis.
  Autorzy: Buchner Anna, Iwańczak Franciszek
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.174-178, il., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the present review the genetic, infections, dietetic and environmental factors contributing to etiopathogenesis of ulcerative colitis are discussed. The role of cytokines in pathogenesis of the disease is reviewed more extensively.


  25/29

  Tytuł oryginału: Wrzód samotny odbytnicy u dzieci.
  Tytuł angielski: The solitary rectal ulcer syndrome in children.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Stawarski Andrzej
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.189-191, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The solitary rectal ulcer syndrome is an uncommon disease of the rectum in children, very often unrecognized or misdiagnosed. This is a review based on a literature and own ezperience, in which pathogenesis, clinical symptoms, histology, diagnostic procedure and therpay of the solitary rectal ulcer syndrome in children are described.


  26/29

  Tytuł oryginału: Śródścienny rzekomy uchyłek przełyku u chłopca z zapaleniem skórno-mięśniowym i posteroidową cukrzycą.
  Tytuł angielski: Esophageal intramural pseudodiverticulosis in a boy with dermatomyositis and poststeroid diabetes.
  Autorzy: Iwańczak Barbara, Blitek Aleksander, Iwańczak Franciszek, Wawro Józef
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.331-334, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisal 16-letniego chłopca od 5 lat chorującego na zaplenie skórno-mięśniowe i posterydową cukrzycę, u którego rozpoznano śródścienny rzekomy uchyłek przełyku. Od roku chłopiec skarżył się na nawracające bóle w nadbrzuszu. Badaniem endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego rozpoznano nadżerkowe zapalenie przełyku. Ponadto w czasie badania uwidoczniono, że uchyłek przełyku tworzy wewnątrzną przetokę, którą stwierdzono po podaniu środka kontrastowego. Badanie manometryczne przełyku wykazało niespecyficzne zaburzenia motoryki o chrakterze fal nietransmitowanych, przerywanych i perystaltyki wtórnej. Ciśnienie dolnego zwieracza przełyku było na dolnej granicy normy, 24-godzinna pHmetria przełyku była prawidłowa. Endoskopia i badanie histopatologiczne wykazało przewlekły stan zapalny błony śluzowej żołądka i zakażenie Helicobacter pylori. W leczeniu eradykacyjnym stosowano omeprazol, amoksycylinę i klarytromycynę. Ponadto przez 6 tygodni stosowano omeprazol i cyzapryd. Po zastosowanym leczeniu chłopiec nie zgłaszał dolegliwości, ustąpiły nawracające bóle nadbrzusza.

  Streszczenie angielskie: The authors of the paper describe a 16-year-old boy suffering for 5 years from dermatomyositis and posteroid diabetes. In this boy the esophageal intramural pseudodiverticulosis was recognized. For a year he complained of recurrent abdominal pain. Endoscopically, the erosive esophagitis was recognized. Esophageal diverticulum with fistula was visualized by means of endoscopy with contrast. With esophageal manometry nonspecific motility abnormalities, non transmitted, interrupted contractions and secondary paeristalsis were observed. The pressure of the lower esophageal was, but not below the reference value, the result of 24-hour pH-metry was normal. On endoscopy and biops also the chronic gastritis with Helicobacter pylori infection was diagnosed. The Helicobacter pylori infection was treated with omeprazol, amoxyciline and clarithromycin. During 6 weeks after the H. pylori eradication the patient was treated with omeprazol and cisapride. After the treatment the boy stopped complaining of abdominal pain.


  27/29

  Tytuł oryginału: Białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku u 6-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: White sponge nevus in the oral mucosa and in the esophagus of a 6-years-old girl.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Barancewicz-Łosek Maria, Radwańska-Mizia Edyta, Wąsik Feliks, Kuryszko Jan, Baran Eugeniusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.335-338, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 6-letnią dziewczynkę, u której rozpoznano białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku. Choroba występuje rzadko, dziedziczy się autosomalnie dominująco z wysoką penetracją. U dziewczynki objawy choroby wystąpiły w pierwszych miesiącach życia w postaci białych, niebolesnych nalotów na śluzówce policzków i języka. Wykonane w 6 r.ż. badanie gastroskopowe wykazało podobne zmiany w przełyku. Badanie hisopatologiczne wycinka z błony śluzowej wykazało pogrubienie nabłonka, niepełne rogowacenie z parakeratozą, dyskeratozą, stanem gąbczastym i komórkami balonowatymi. Obraz w mikroskopie elektronowym wykazał znacznego stopnia zaburzenie keratynizacji nabłonka, rozluźnienie i dezintegrację połączeń między komórkami warstwy kolczystej. W leczeniu stosowano doustnie zawiesinę tetracykliny, leki przciwgrzybiczne, sukralfat, nie uzyskując ustąpienia zmian chorobowych.

  Streszczenie angielskie: A six-year-old girl diagnosed with white spong nevous of oral cavity and esophagus mucosa is described. The disease is a rare autosomal dominant disorder with high penetration. In the girl the symptoms of the disease occurred in the first months of life in the form of white, non-painful plaques on the mucosa of the buccal and tongue. An examination performed in the sixth year of life showed similar changes in the esophagus. Histopathological examination of buccal mucosa showed thickened epithelium, incomplete keratosis with parakeratosis, dyskeratosis, spongous state and prickle-cells. The picture obtained with electrone microscope revealed extensively disturbed keratinisation, loosening of the junctions of cells in the prickle-cells layer. In the treatment oral tetracyclines, anti-fungal drugs and sucralfat were applied, which did not cause improvement.


  28/29

  Tytuł oryginału: Wskazania i podstawowe zasady badania manometrycznego przełyku.
  Autorzy: Iwańczak Barbara, Blitek Aleksander
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.117-121, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono podział zaburzeń motoryki przełyku, objawy kliniczne, diagnostykę oraz metodykę badania manometrycznego. Omówiono jednorazowe badanie manometryczne przełyku, badanie dolnego zwieracza, trzonu i badanie głównego zwieracza przełyku. Omówiono także 24-godzinną manometrie przełyku. Na zakończenie pracy krótko przedstawiono leczenie zaburzeń motoryki przełyku.


  29/29

  Tytuł oryginału: Technika wykonywania i zasady interpretacji badania EGG u dzieci. Konsensus uzgodniony w trakcie spotkania Sekcji Zaburzeń Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Zabrze, dnia 25.05.2002 r.
  Tytuł angielski: Performance and interpretation of EGG in children.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof, Kwiecień Jarosław, Socha J., Ryżko J., Iwańczak F., Iwańczak B., Pytrus T., Wąsowska-Królikowska K., Toporowska-Kowalska E., Uścinowicz M., Składek M., Bogunia E.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.592-593
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono technikę wykonywania badania elektrogastrograficznego z uwzględnieniem warunków badania i umiejscowienia elektrod. Podano też podstawowe kryteria analizy zapisu.

  Streszczenie angielskie: The technical problems of EGG are described which included general conditions to perform this diagnostic test and placement of electrodes. The basic criteria for analaysis of the results are presented.

  stosując format: