Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: IRGA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Skąpo i bezobjawowa postać zakażenia wirusem cytomegalii u noworodków - obserwacje własne.
Tytuł angielski: Scant and asymptomatic form of cytomegalovirus infection in newborns - own experience.
Autorzy: Wojculewicz Jerzy, Wierzba Jolanta, Jańczewska Iwona, Irga Ninela, Czajkowska Tamara
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.182-185, bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono próbę wczesnej diagnostyki cytomegalii wrodzonej w grupie najbardziej zagrożonych noworodków. Badaniem objęto 388 noworodków urodzonych w latach 2000-2001 w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku. U 9 dzieci rozpoznano zakażenie HCMV, z których 8 odpowiadało definicji cytomegalii wrodzoenj. Obserwowano często skąpo, lub bezobobjawowy przebieg zakażenia HCMV w okresie noworodkowym. Wczesna diagnostyka i leczenie cytomegalii wrodzonej umożliwia uniknięcie powikłań w dalszym rozwoju dziecka.

  Streszczenie angielskie: Attempt at making early serum diagnosis of congenital cytomegaly in the group of the highest risk is presented in this paper. 338 cases have been included in this examinations. Infants born in 2000-20001 and treated in the Neonatal Intensive Care Unit and Neonatal Department at the Medical University of Gdańsk. HCMV infection was diagnosed in 9 children. Congenital cytomegaly appeared in 8 of them. Scant or asymtpomatic course of HCMV infection during the first few weeks was often observed. Early serum diagnosis and treatment congenital cytomegaly make it possible to avoid complications in the future.


  2/4

  Tytuł oryginału: Dlaczego nadal rozpoznajemy toksoplazmozę wrodzoną z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego u noworodków? - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Two cases of congenital toxoplasmosis with a central nervous system damage - why so late diagnosed?
  Autorzy: Wasilewska Eliza, Neuman-Łaniec Magdalena, Wierzba Jolanta, Irga Ninela, Balcerska Anna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1218-1223, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wewnątrzmaciczne zakażenie pierwotniakiem Toxoplasma gondii wiąże się z ryzykiem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u płodu. Dlaczego mimo szerokiej wiedzy o sposobach zapobiegania oraz leczenia tej neurodegeneracyjnej dla płodu choroby w okresie ciąży, wciąż mamy do czynienia z noworodkami z uszkodzeniem mózgu? Podejmując próbę choć częściowej odpowiedzi na to pytanie autorzy przedstawili opis 2 przypadków toksoplazmozy wrodzonej z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego (OUN). W pierwszym prezentowanym przypadku w okresie prenatalnym stwierdzono wodogłowie w badaniu ultrasonograficznym, nie podejmując dalszego postępowania diagnostycznego. Po porodzie u tego pacjenta stwierdzono zakażenie wewątrzmaciczne toksoplazmozą oraz ciężkie uszkodzenie OUN. U drugiego pacjenta objawy kliniczne sugerujące infekcje wewnątrzmaciczną z zajęciem OUN ujawniły się dopiero po porodzie. Pacjent znajduje się pod obserwacją Kliniki 8 m-cy wykazując nieznaczne opóźnienie psychoruchowe.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The intrauterine toxoplasma gondii infection is linked with a high risk of central nervous system /CNS/ damage in the fetus. Why, despite the wide knowledge of this neurodegenerative disease prophylaxis and therapy, do we still meet neonates with the CNS damage? Design, Materials and Methods: Authors present two cases of congenital toxpolasmosis with the CNS involvment. Results: One of the cases was identified as the internal hydrocephalus during a prenatal ultrasound examination but no further diagnostics tests were undertaken. The congenital toxoplasmosis and severe CNS damamge was diagnosed post delivery. In the other case some clinical symptoms of the CNS infection appeared in the neonatal period. Now this patient is eight months old and presenting mild motor developmental delays. Conclusions: 1. There are many clinical symptoms of the congenital toxoplasmosis, that can occur in the prenatal (case 1) and postnatal (case2) period. 2. No serologic tests for toxoplasmosis were performed in mothers during pregnancy, what delays treatment and diagnosis of sick children. 3. Fetus presenting the CNS anomalies identified during ultrasound examinations should be immediately diagnosed.


  3/4

  Tytuł oryginału: Deficyt LCHAD (dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA długołańcuchowych kwasów tłuszczowych) jako przyczyna nagłego zgonu trzymiesięcznego niemowlęcia.
  Tytuł angielski: LCHAD (long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase) deficiency as a cause of sudden death of a three months old infant.
  Autorzy: Neuman-Łaniec Magdalena, Wierzba Jolanta, Irga Ninela, Zaborowska-Sołtys Małgorzata, Balcerska Anna
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.221-226, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Deficyt LCHAD jest rzadkim, dziedziczonym w sposób autosomalny recesywny, zaburzeniem oksydacji kwasów tłuszczowch. Choroba ta obarczona jest wysokim odsetkiem śmiertelności. Zdarza się, że pacjenci umierają w trakcie pierwszego epizodu choroby, zanim zostanie postawione właściwe rozpoznanie. Opisano przypadek trzymiesięcznego chłopca, u którego deficyt LCHAD był przyczyną nagłego zgonu.

  Streszczenie angielskie: LCHAD deficiency is a rare, autosomal recessive congenital defect of fatty acid oxidation. In this disorder high mortality is observed. In some cases patietns die during the first episode of the disease, without the diagnosis of LCHAD. We reprot tha case of a three months old bo, whose sudden death was the result of LCHAD deficiency.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie erytropoetyny w leczeniu sferocytozy wrodzonej o ciężkim przebiegu klinicznym u niemowlęcia - alternatywa dla transfuzji masy erytrocytarnej?
  Tytuł angielski: RhEPO - an alternative therapy to red cell transfusion in hereditary spherocytosis.
  Autorzy: Neuman-Łaniec Magdalena, Wierzba Jolanta, Irga Ninela, Wasilewska Eliza, Balcerska Anna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.871-872, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Sferocytoza wrodzona, najczęstsza wśród niedokrwistości hemolitycznych może ujawnić się w różnym okresie życia, w tym również w okresie noworodkowym. Stanowi wówczas poważny problem nie tylko diagnostyczny, ale i terapeutyczny. Zastosowanie erytropoetyny w sferocytozie okresu noworodkowego i wczesnoniemowlęcego może przyczynić się do znacznego ograniczenia konieczności transfuzji amsy erytrocytarnej.

  Streszczenie angielskie: Hereditary spherocytosis is the most frequently occurrin haemolytic anaemia. Some patients manifest clinical signs during the neonatal period and require transfusion. A case of hereditary spherocytosis in neonate is presented. The use of rhEPO during the first months may be an alternative therapy to red cell transfusion.

  stosując format: