Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: IGNYŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Nitrozaminy u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka.
Tytuł angielski: Nitrozamines in children with chronic gastritis.
Autorzy: Krawczyński Marian, Ignyś Iwona, Borucki Maciej
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.217-224, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stężenia nitrozamin w soku żołądkowycm i moczu u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka przed i po leczeniu. Badania przeprowadzono w dwóch grupach dzieci: grupę I stanowiło 30 dzieci (11 dziewcząt i 19 chłopców w wieku od 6 do 18 lat) z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i zakażeniem Hp. Grupę II - 30 dzieci (16 dziewcząt i 14 chłopców w wieku od 6 do 18 lat) z bólami brzucha, bez zmian w badaniu gastroskopowym. Rozpoznanie potwierdzono badaniem gastroskopowym, a obecność zakażenia Hp potwierdzono z użyciem testu ureazowego oraz badaniem histologicznym. Stężenie nitrozamin metodą chromatografii gazowej przy zastosowaniu zestawów wzorcowych firmy Merck w soku żołądkowym i moczu u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka badano przed i po eradykacji zakażenia (ranitydyna, amoksycylina, nitroimidazol), a u dzieci bez zmian patologicznych tylko jednorazowo. W I grupie obejmującej 30 dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka po leczeniu stwierdzono istotny statystycznie wzrost stężenia nitrozamin w soku żołądkowym x = 1,031 mg/l, szczególnie u chłopców w wieku 13 - 18 lat c - 1,499 mg/l w porównaniu z wartościami uzyskanymi przed leczeniem x = 0,074 mg/l, w porównaniu z uzyskanymi u osób z grupy kontrolnej x = 0,063 mg/l oraz u dziewcząt w tym samym wieku x = 0,924 mg/l. Spostrzegano również dziesięciokrotnie wyższe wydalanie nitrozamin w moczu po leczeniu x = 0,602 ml/l w porównaniu z wartościami przed leczeniem i wynikami ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the concentration of nitrozamines in the gastric juice and urine in children with chronic gastritis (CG) before and after treatment. The study was performed in two groups of children: Group I consisted of 30 children (11 girls and 19 oys), aged 6 - 18 with CG and Hp infection. Group II consisted of 30 children (16 girls adn 14 boys) aged 6 - 18 with recurrent abdominal pain and without changes in gastroscopy. The diagnosis was confirmed by gastroscopy and Hp infection by ureasic test and histological examinations. The concentration of nitrozamines was examined before and after eradication treatment (ranitidien, amoxycyline, nitroimidazol) by means of gas chromatography - with the application of Merck pattern sets in gastric juice and urine of children with CG. In children with normal gastroscopic picture, the examination was performed once only. In gorup I of 30 children with CG, after treatment statistically significant increase of nitrozamine concentration in the gastric juice (1.031 mg/l) was found, particularly in boys (1.499 mg/l) in comparison with the values obtained before treatment (0.074 mg/l) and with to the control group (0.063 mg/l), and an age-matched group of girls (0.924 mg/l). Tenfold higher excretion of nitrozamiens in urine after treatment (0.602 mg/l) in comparison with pretreatment values and the results obtained in the control group (0.029 mg/l) was found. After treatment, markedly higher excreation of ...


  2/11

  Tytuł oryginału: Czynniki etiopatogenetyczne i implikacje terapeutyczne nieswoistych zapaleń jelit.
  Tytuł angielski: Etiopathogenetic factors and therapeutic implications of inflammatory bowel disease.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.37-42, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne poglądy dotyczące etiopatogenezy nieswoistych zapaleń jelit i wynikające z nich implikacje terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: Actual opinions of etiopathogenesis of inflammatory bowel diseases and therapeutic implications ther are presented.


  3/11

  Tytuł oryginału: Zaparcie jako wstępny objaw przewlekłych chorób jelita grubego u dzieci.
  Tytuł angielski: Constipation as an initial symptom of chronic colon diseases in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Ignyś Iwona, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.49-53, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia oddawania stolca stanowią około 10-25 proc. chorób przewodu pokarmowego u dzieci, a zaparcia występują u około 15 proc. populacji dziecięcej. Celem pracy była ocena częstości występowania zmian zapalnych końcowego odcinka jelita grubego u badanych dzieci z zaparciem stolca. Do badań zakwalifikowano 32 dzieci 17 dziewcząt 15 chłopców w wieku od 3 miesięcy do 18 lat objętych opieką Poradni Gastroenterologicznej przy Instytucie Pediatrii w latach 1997-1999, zgłaszających się z wstępnym rozpoznaniem zaparcia stolca. Na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych stwierdzono, że przeważającą większość stanowiły dzieci z zaparciem nawykowym 50 p.c. (16 dzieci). U 8 zaparcie występowało na podłożu alegii pokarmowej, u 3 postawiono podejrzenie zespołu jelita drażliwego. 2 najmłodszych chłopców przekazano do leczenia chirurgicznego z rozpoznaniem choroby Hirschsprunga, u rozpoznano chorobę trzewną, a u 1 dziewczynki sklerodermię. Badanie endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykazało w 16 przypdkach (50 proc.) zmainy zapalne błony śluzowej jelita grubego. W 8 przypadkach (25 proc.) spostrzegano guzki krwawnicze i/lub szczelinę odbytu. U pozostałych dzieci makroskopowo zmian nie stwierdzono. Wykazano, że u dzieci z przewlekłym zaparciem i obecnością krwi lub śluzu celowe jest wykonanie badania endoskopowego z pobraniem wycinka do badania histologicznego. Normalizacja objawów klinicznych koreluje poprawę makroskopową i histologiczną błony śluzowej ...

  Streszczenie angielskie: Disturbances of defecation constitute about 10-25 proc. of gastreonterological ailments inchildren, and constipation occurs in 15 p.c. of children population. The aim of the study was to evaluate the coexistence and frequency of occurrence of distal colon inflammatory changes in children with constipation. The study group was comprised of 32 children (17 girls and 15 boys), aged 3 months to 18 yeras treated in the Gastreonterological Outpatient Clinic, Institute of Pediatrics from 1997-1999 in whom constipation was initially diagnosed in the majority of cases. On the basis of clinical picture and the performed examinations it was stated that in 50 p.c. (16 children) of cases one diagnosed habitual constipation. Two youngest boys with Hirschprung's disease were referred to the srugical department, in 2 children coeliac disease was found and one girl suffered from sclerodermia. Proctosigmoidoscopic examination showed inflammatory changes of colon mucosa in 16 (50 p.c.) cases. In 8 (25 p.c.) cases hemorrhoids and/or anal fissure were found. No macroscopic changes were found in the remaining children. It was stated that it is purposeful to perform endoscopic examiantion with biopsy in children with chronic constipation and the presence of blood or mucus in stool. Normalization of clinical picture lets obtain both macroscopic and histological imporvement of colon mucosa. Chronic constipations, particularly those with soiling, predispose to inflammatory conditions and need ...


  4/11

  Tytuł oryginału: Niedokonany zwrot jelit i choroba Leśniowskiego-Crohna u 17-letniego chłopca. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Intestinal malrotation and Crohn disease in 17 year old boy. Case report.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Kałużny Łukasz, Teichert Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.55-58, il., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia rotacji jelit powstają w okresie embriogenezy i wynikają z zarodkowych lub płodowych zaburzeń ich zwrotu. Mogą przebiegać pod postacią całkowitego braku zwrotu lub częściowego, bądź niedokonanego zwrotu. W obrazie kliniczm wyróżnia się postać ostrą przebiegającą jako niedrożność i przewlekłą częściową niedrożnośc dwunastnicy. Zaburzenia rotacji mogą przebiegać także bezobjawowo. Zaburzeniom rotacji jelit często towarzyszą inne nieprawidłowości anatomiczne. Celem donisienia jest zwrócenie uwagi na stosunkowo późne i przypadkowe rozpoznanie wady rozwojowej przewodu pokarmowego ze współistneiniem nieswoistego procesu zapalnego, który przyczynił się do ustalenia rozpoznania. Opisany przypadek wskazuje an celowość wykonywania radiologicznych badań kontrastowych u dzieci z objawami procesu zapalnego.

  Streszczenie angielskie: Intestinal malrotation occurs in embriogenesis and results from embryonal or fetal disturbances of their rotation. They may occur in the form of total lack of rotation, lack of rotation or incomplete rotation. In the clinical picture one can differentiate the acute form manifested as duodenal obstruction or chronic partial duodenal obstruction. Rotation distrubances may also be asymptomatic. Intestinal malrotation is often accompanied by other anatomical anomalies. The aim of the presenting the case is to draw attention to a relatively late and accidental diagnosis of the gastrointestinal developmental defects, and also to its co-occurrence with a nonspecific inflammatory process which actualy gave rise to this diagnoses. Introduction of endoscopy, ultrasonography, biochemical and histochemical examinations caused a marked decrease of gastrointestinal tract contrast examinatins which resulted in delayed diagnosis of asymptomatic or oligosymptomatic developmental defects. Basing on the described case, it seems that performing contrast X-ray examinations in children with gastrointestinal tract ailments should be recommended.


  5/11

  Tytuł oryginału: Significance of the evaluation of the tissue proliferation specific marker (TPS) and the carcinoembryonal antigen (CEA) in patients with ulcerative colitis and adenocarcinoma.
  Autorzy: Krauss Hanna, Ignyś Iwona, Kopczyński Zygmunt, Piątek Jacek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR48-CR51, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of our research was to evaluate TPS concentration as a marker of proliferataive processes and the levels of CEA in children and adults with ulcerative colitis (UC) and in adults with colerctal adenocarcinoma (AC), to find out if there is any interdependence between TPS and C EA concentrations in these patients and to evaluate the usefulness of TPS as a marker of enoplastic risk in patients with UC. Material/Methods: The study was carried out in 3 groups of patients: Group I consisted of 15 children, ages 10 - 18, treated fro UC; Go;rup II, 22 adults, ages 23 - 40, treated for UC; and Group III, 14 patients, aged 40 - 60, in whom AC was diagnosed. Results: In Group II, the mean TPS concentration was significantly higher than in Group I (p 0.00001). In Group III, adults with AC, the mean TPS concentration was 1074.00 ń 1356.87 U/I. Thus there was a statistically significant difference between TPS concentrations in adults with UC and adults with AC (p 0.00005). THere was no statistically significant difference between CEA levels in children and adult groups with UC. However, a statistically significant difference occurrd between CEA concentrations in children and adults with UC and the group of adults with AC (p 0.00001). Conclusions: It would appear that testing for TPS concentration in patients with UC is helpful in monitoring the proliferative process, wheras in patients with neoplastic processes it serves as a screening examination, enabling early detection of recurrences, full evaluation of neoplastic growth, and evaluation of therapeutic effcectiveness.


  6/11

  Tytuł oryginału: Polipy dolnego odcinka przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Lower oesophagus polyps in children.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Klincewicz Beata, Bączyk Iwona, Majewski Przemysław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.177-181, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Polipy górnego odcinka przewodu pokarmowego są rzadką patologią wieku dziecięcego. U pacjentów dorosłych mogą być one również formą nowotworu złośliwego, takiego jak m.in. rak płaskonabłonkowy (epidermoid carcinoma) czy gruczolakorak (adenocarcinoma). Wczesne wykrywanie tych zmian oraz wczesne wykonanie zabiego chirurgicznego zwiększają szansę wyleczenia tych chorych. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania polipów dolnego odcinka przełyku u dzieci poddanych badaniom w Pracowni Endoskopowej Instytutu Pediatrii w latach 1992-2001 oraz metody ich leczenia. Materiał i metody: Przeanalizowano 8000 badań endoskopowych wykonanych u dzieci w wieku od 3 do 18 r.ż. oraz sposoby postępowania leczniczego u dzieci z polipami dolnego odcinka przełyku. Polipy dolnego odcinka przełyku stwierdzono u 26 dzieci, co stanowi 0,32 proc. badanych. Rozpoznano brodawczaka płaskonabłonkowego (papilloma planoepitheliale) u 21 dzieci, gruczolaka cewkowego (adenoma tubulare) u 2 pacjentów oraz polipa hyperplastycznego (polypus hyperplasticus) u 3 dzieci. W 5 przypadkach wykonano polipektomię. U 11 z grupy 26 dzieci potwierdzono stan zapalny żołądka z obecnością H. pylori. Leczenie eradykacyjne u 7 z 11 dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i zakażeniem H. pylori spowodowało zdecydowane zmniejszenie lub remisję obserwowanych zmian w dolnym odcinku przełyku po rocznej obserwacji. Wszystkie dzieci pozostają pod opieką gastroenterologiczną. Wnioski: Polipektomia jest metodą z wyboru leczenia polipów dolnego odcinka przełyku...

  Streszczenie angielskie: Background: Polyps of upper gastrointestinal are very rare pathologies in children. In adult patients they may also constitute a form of malignant neoplasms such as epidermoid carcinoma and adenocarcinoma. Early detection of these changes and early application of treatment i.e. surgery increase chances of recovery. Objectives: The aim of the study was to evaluate the frequency of occurrence of lower oseophagus polyps (LOP) in children examined at the Endoscopy Department, Institute of Pediatrics, in the yaers 1992-2001. Material and methods: 8000 endoscopic examinations performed in children aged from 3 to 18 years and methods of treatment in children with LPO are analysed. Results: LOPs were found in 26 children, i.e. 0,32 p.c. of cases. They were: squamous papilloma in 21 children, tubular adenoma in 2, and hyperplastic polyps in 3 cases. Polypectomy was performed in 5 patients. In 11 of 26 examined children, gastritis with H. pylori infection was confirmed. Eradicative treatment in 7 out of 11 children in the group mentioned above brought about marked decrease or remission of the changes in LOP after one year follow up. All children are still under constant care of gastroenterologists. Conclusions: Polypectomy is a method of choice in LOP treatment. Long time follow up has shown that H2 blockers and PPI treatment and/or application of eradicative treatment in some patients cause remission of changes and clinical symptoms.


  7/11

  Tytuł oryginału: Zaparcia u dzieci.
  Tytuł angielski: Constipation in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Ignyś Iwona, Krawczyński Marian
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.336-340, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia oddawania stolca występują u około 15 proc. populacji dzieci i młodzieży. Stanowią 10-25 proc. chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Obok uwarunkowań organicznych (10-20 proc.) do najczęstrzych postaci należą zaparcia nawykowe wynikające z nieprawidłowego żywienia i stylu życia. Istotne znaczenie mają warunki społeczne i czynniki psychologiczne. Ważna rola przypada mikroflorze jelitowej, a szczególnie pałeczkom kwasu mlekowego. Po wykluczeniu przyczyn organicznych jak najszybciej należy rozpocząć leczenie (dieta bogatoresztkowa, bogatobłonnikowa, zwiększona ilość płynów, trening defekacyjny, leczenie farmakologiczne, psychoterapia).


  8/11

  Tytuł oryginału: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) u dzieci.
  Tytuł angielski: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) in children.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Mańkowski Przemysław, Bączyk Iwona, Jankowski Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.350-352, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) jest zabiegiem z wyboru u dzieci wymagających przewlekłego żywienia dożołądkowego. Wskazaniem do założenia PEG u dzieci są przede wszystkim zaburzenia połykania, spowodowane zaburzeniami neurologicznymi, rozrostem nowotworowym oraz uszkodzeniem przełyku uniemożliwiające ich prawidłowe żywienie drogą naturalną. PEG polega na wprowadzeniu do żołądka rurki gastrostomijnej przy użyciu gastroskopu. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Dziecko po zabiegu pozostaje w szpitalu jedną dobę. Pełne zapotrzebowanie kaloryczne przy zastosowaniu diety płynnej przez gastrostomię wprowadzone zostaje w 3 dobie po zabiegu. W Instytucie Pediatrii, w Poznaniu założono PEG 18 dzieciom w wieku od 2 do 17 lat. W 13 przypadkach wskazaniami były wrodzone zaburzenia neurologiczne, w 2 przypadkach pozapalne uszkodzenie mózgu a w 3 guz mózgu. U żadnego z dzieci po wykonanym zabiegu nie spostrzegano powikłań wczesnych ani późnych. Nie obserwowano odczynu zapalnego oraz nie spostrzegano wyciekania treści żołądkowej obok założonej rurki gastrostomijnej. Jak wynika z naszego doświadczenia przezskórna endoskopowa gastrostomia jest idealnym, mało obciążającym zabiegiem u dzieci z przewlekłymi zaburzeniami połykania, co pozwala zabezpieczyć ich zapotrzebowanie energetyczne.


  9/11

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: klinika, diagnostyka, leczenie i lekowrażliwość.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection in children: signs, diagnostics, therapy and drug resistance.
  Autorzy: Klincewicz Beata, Ignyś Iwona, Andrzejewska Ewa, Bączyk Iwona, Majewski Przemysław, Szkaradkiewicz Andrzej, Cichy Wojciech
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.281-284, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przedstawiamy wyniki obserwacji pacjentów z Makroregionu Wielkopolskiego pod kątem zakażenia Helicobacter pylori (H.p.), symptomatologii, diagnostyki, leczenia oraz oporności bakterii na stosowane leki. Materiał i metody: Badaniami objęto 1200 dzieci w wieku 7-18 lat, które kierowane były do badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dzieci poddane zostały leczeniu eradykacyjnemu. Po 6 tygodniach od zakończenia leczenia przeprowadzono ocene eradykacji. Wyniki: W grupie 1200 przebadanych dzieci u 480 steiwerdzono zakażenie H.p. Nie stwierdzono korelacji objawów klinicznych z wynikami badań histologicznych. Oceniając lekowrażliwość bakterii stwierdziliśmy, że oporność na metronidazol wynosi 45 proc., na kalrytomycynę 18 proc., na amoksycylinę 0 proc. 6 tygodni po zakończonym leczeniu 105 dzieci nadal było H.p. dodatnich. Wnioski: Skuteczność terapii eradykacyjnej sięgała 78 proc. Na podstawie uzyskanych wyników wydaje się, że najkorzystniejszym schematem leczenia jest zastsoowanie PPI, amoksycyliny i klarytromycyny.


  10/11

  Tytuł oryginału: Postępowanie z ciałami obcymi w obrębie przewodu pokarmowego u dzieci.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Celińska-Cedro Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.126-132, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ciała obce w przewodzie pokarmowym u dzieci stanowią problem nie tyle diagnostyczny co terapeutyczny. W pracy przedstawiono rodzaje ciał obcych oraz sposób postępowania w zależności od ich rodzaju i lokalizacji. Wskazano na konieczność zebrania dokładnego wywiadu, wykonania badań radiologicznych celem wyboru sposobu postępowania i ustalenia czasu oraz techniki ewakuacji, jak również możliwości powikłań. Opracowanie powstało na podstawie doświadczeń własnych autorek oraz przeglądu literatury. Zasadnicze jego punkty były przedyskutowane na posiedzeniu Naukowo-Szkoleniowym Grupy Endoskopowej Sekcji Gastroenterologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w 1998 r. w Bystrem.


  11/11

  Tytuł oryginału: Postępowanie z ciałami obcymi w obrębie przewodu pokarmowego u dzieci.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Celińska-Cedro Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.395-401, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ciała obce w przewodzie pokarmowym u dzieci stanowią problem nie tyle diagnostyczny co terapeutyczny. W pracy przedstawiono rodzaje ciał obcych oraz sposób postępowania w zależności od ich rodzaju i lokalizacji. Wskazano na konieczność zebrania dokładnego wywiadu, wykonania badań radiologicznych celem wyboru sposobu postępowania i ustalenia czasu oraz techniki ewakuacji, jak również możliwości powikłań. Opracowanie powstało na podstawie doświadczeń wlasnych autorek oraz przeglądu literatury. Zasadnicze jego punkty były przedyskutowane na Posiedzeniu Naukowo-Szkoleniowym Grupy Endoskopowej Sekcji Gastroeneterologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w 1998 r. w Bystrem.

  stosując format: