Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: IGNAR-GOLINOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Warunki nauczania w gimnazjach miejskich i wiejskich w pierwszym roku reformy systemu edukacji.
Tytuł angielski: Assessment of learning condition in urban and country secondary schools at first year of educations system reform.
Autorzy: Ignar-Golinowska Barbara, Gajewska Małgorzta
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.89-109, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 1999 r. utworzono nowy typ szkól - gimnazja. Założono, że dokonanie tej zmiany strukturalnej w szkolnictwie pozwoli między innymi na stworzenie dzieciom, szczególnie na terenach wiejskich, lepszych warunków nauczania niż w szkołach podstawowych. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić na ile założenie to było realne.

  Streszczenie angielskie: The study was conducted in spring 2000 on the representative national sample of 266 secondary schools. Collected data included information about the organisation of schools, hygienic conditions of classrooms, conditions of regular travelling to schools, using of day-rooms, base for physical education range of supplementary alimentation. It was established that on the countrary to the reforms program (education in different sites) secondary schools were located in 2/3 of cases in the same site with primary schools. Analysis of data from independent secondary schools that ensuring appropriate conditions for education was more dificult that in case of secondary schools located with primary school. A lot of problems were not solved with a such consequences like crowded schools, poor ventilation, inappropriate lighting, inconvenient furniture. Significantly better base of physical education and wider range of supplemantary alimentation may be regarded as the positive aspects of created system. Unfortunately only a part of children took the possibility of supplementary alimentation. Both positive and negative aspects of education's conditions in urban and country secondary schools were similar with the exception of better technical status of buildings, more frequently taking offers of supplementary alimentation and more frequently organisation of breakfast at country schools. Urban scholls had better conditions at day rooms and frequently owned the physical education halls. Presenting results may serve as a basis for planning activities to support health needs of children at urban and country secondary schools.


  2/5

  Tytuł oryginału: Środowisko fizyczne szkół w Polsce : ewolucja zmian w okresie transformacji ustrojowej : stan u progu XXI wieku : (na przykładzie wybranych wskaźników)
  Autorzy: Ignar-Golinowska Barbara
  Źródło: W: Medycyna szkolna : główne problemy i kierunki rozwiązań systemowych : I Kongres Demograficzny w Polsce : konferencja naukowa. T. 3 - Warszawa, 2002 s.33-46, il., tab., sum. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa pt. Medycyna szkolna - główne problemy i kierunki rozwiązań systemowych Warszawa 21.03. 2002
  Sygnatura GBL: 735,242

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: Problematyka żywienia uczniów w Polsce : sytuacja u progu XXI wieku
  Autorzy: Ignar-Golinowska Barbara, Gajewska Małgorzata
  Źródło: W: Medycyna szkolna : główne problemy i kierunki rozwiązań systemowych : I Kongres Demograficzny w Polsce : konferencja naukowa. T. 3 - Warszawa, 2002 s.57-68, il., tab., sum. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa pt. Medycyna szkolna - główne problemy i kierunki rozwiązań systemowych Warszawa 21.03. 2002
  Sygnatura GBL: 735,242

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: Opieka zdrowotna w polskich szkołach w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Health care in Polish schools in 2000.
  Autorzy: Ignar-Golinowska Barbara
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.345-350, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie sprawozdań Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, podjęto próbę ustalenia, w jakim zakresie polskie szkoły objęte były w 2000 roku opieką medyczną. Okazało się, że lekarze sprawowali opiekę zdrowotną, w zakresie regulowanym przeipsami, na terenie 1/3 szkół. Opiekę pielęgniarską zapewniano w 2/3 szkół, opiekę higienistek - w 8 proc. szkół. Wydaje się, że wymiar zatrudnienia pielęgniarek i higienistek w szkołach podstawowych i gimnazjach często był zby mały. Młodsi uczniowie wymagają troskliwszej i bardziej intensywnej opieki niż starsi. Co istotne, stanowili oni 2/3 wszystkich uczniów. Gros kosztów związanych z finansowaniem opieki zdrowotnej w szkołach ponosiły kasy chorych, niewielką część - samorządy terytorialne, zdarzało się, że źródłem fiananowania byli rodzice. Przedstawione w opracowaniu informacje, zbierane w miejscu konsumpcji świadczeń zdrowotnych przysługujących uczniom (szkoła), mogą stanowić uzupełnienie danych gromadzonych przez Instytut Matki i Dziecka. Wykorzystanie, w celu śledzenia zachodzących zmian, obu żródeł pozwoli na pełniejsze ujęcie zagadnienia.

  Streszczenie angielskie: On the basis of analysis of the reports prepared by vivodship sanitarly stations, an attmept was made to determine the area of medical care provision in Polish schools in 2000. It was found that only in 1/3 of the schools, physicians provided health care to pupils at an appropriate level. Nurses covered with care 2/3 of schools and 8 p.c. of schools were covered by hgienists' health care. It was presumed that in primary and secondary schools the working time schedule of nurses and hygienists was insufficient. Younger pupils require more careful and intense health care than older ones. What is significant, the former make up about 2/3 of all schoolchildren. Most costs related to the functioning of health care in schools were covered by health care in schools were covered by health insurance funds, an insignificant proportion - by local governments; parents were also a source of financing. Information collected in schools, presented in the article, may supplement the data collected by the Institute of Mother and Child. The use of both sources to follow the ongoing changes will allow a more comprehensive approach to the problem.


  5/5

  Tytuł oryginału: Problematyka higieny dzieci i młodzieży z punktu widzenia stacji sanitarno-epidemiologicznych i Państwowego Zakładu Higieny.
  Tytuł angielski: Problems concerning pupils' and students' hygiene from the point of view of sanitary-epidemiological stations and National Institute of Hygiene.
  Autorzy: Ignar-Golinowska Barbara
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.128-135, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poddając kontroli stan budynków oraz panujące w nich warunki higieniczne i sanitarne, przeprowadzono analizę wszystkich typów szkół w odstępie siedmioletnim (1995-2001), z uwzględnieniem zmian wynikających z transformacji ustrojowej. W szkolnictwie podstawowym odnotowano poprawę w zakresie obydwu analizowanych aspektów, będaca zarówno efektem przejęcia opieki nad tymi placówkami przez samorządy gminne, jak i likwidacji - z powodu niżu demograficznego oraz skrócenia czasu nauki do 6 lat - szkół najmniejszych, funkcjonujących w najgorszych warunkach. W szkolnictwie ponadpodstawowym stwierdzono poprawę w zakresie stanu sanitarnego oraz adaptacji bydynków nieprzystosowanych, przy jednoczesnym braku postępu w zakresie stanu technicznego budynków i wciąż niedostatecznym dostępie uczniów do sanitariatów. Poprawa tego stanu rzeczy leży obecnie w rękach nowych gospodarzy placówek oświatowych, jakimi od 1999 r. są samorządy powiatowe. Z informacji dotyczących szkół gimnazjalnych wynika, że warunki ich funkcjonowania, pomimo wcześniejszych założeń, są podobne do tych, które odnotowano w szkołach podstawowych. Kilkanaście procent uczniów korzystało w szkole z nieodpowiadających ich wzrostowi mebli. Poprawę analizowanej sytuacji w polskich placówkach oświatowych zapewnić może sprawnie działający system kontroli stanowiący podstawę odpowiednich decyzji państwa w tym zakresie.

  Streszczenie angielskie: Based on the status of buildings and conditions to keep them clean, the situation in all types of schools has been investigated within seven years interval (1995-2001). Observed dynamics of changes was related to the background of political system transformations. In the primary schools, improvement was observed within each of following analyzed aspects: sanitary conditions, use of unadjusted buildings, technical conditions of the buildings, access of pupils to sanitary arrangements. These positive changes in primary schools should be related to the communes self-goverments care in running them for several years (instead of the state as it was previously), as well as with phenomenon of size reduction of the least schools (due to the demographic depression, shortening of education time from 8 to 6 years), which were operating in the worst conditions. In the upper secondary the improvement has been noticed within the sanitary conditions and use of the unadjusted buildings. In the same time stagnation in buildings technical condition and students' insufficient access to sanitary arrangements were stated. It is challenge for new hosts of secondary schools - self-government of powiats (which overtook them from the state in January 1, 1999). As results from the study, the functioning conditions of lower secondary schools established in September 1999 are similar to those of primary schools, although they intended to be examples of excellence with modern equipment. A dozen or so percent of pupils and sudents used in schools desks unadjusted to their height. This situation...

  stosując format: