Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HUSSEIN
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Znaczenie badania densytometrycznego w ocenie regeneratu wydłużanej kości długiej metodą Ilizarowa.
Tytuł angielski: The importance of densitometric testing in the evaluation of regenerated bone during long bone lengthening by the Ilizarov method.
Autorzy: Hussein Abdulwahab, Faflik Jakub, Bik Krzysztof
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.282-289, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wydłużanie kości długiej metodą rozciągania po jej chirurgicznym przecięciu jest procesem obarczonym licznymi powikłaniami. Do największych zagrożeń należy niewątpliwie zbyt słaba wartość podporowa wydłużonej kończyny, spowodowana niedostatecznym uwapnieniem nowopowstałej tkanki kostnej. Powoduje to złamania, zagięcia osi, czy też brak konsolidacji kostnej w obrębie nowotworzonej kości. Aby zmniejszyć liczbę tych powikłań niezbędnym jest stałe, dokładne monitorowanie całego procesu od momentu rozpoczęcia leczenia aż do zdjęcia aparatu dystrakcyjnego. Celem pracy jest ocena wartości badania densytometrycznego na poszczególnych etapach procesu wydłużania kości długich. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono u 17 dzieci, u których wykonano 20 wydłużeń kości długich metodą Ilizarowa. Średnie skrócenie wynosiło 4,70 cm (od 3,5 do 13 cm). W pracy porównano wyniki oceny gęstości regenerata za pomocą badania ultrasonograficznego i densytometrycznego. Wyniki. Stwierdzono, że ocena ultrasonograficzna jest najbardziej przydatna dola monitorowania samego procesu elongacji, natomiast densytometria dostarczyła najwięcej informacji o ilościowej dystrybucji tkanki kostnej w okresie stabilizacji. Wnioski. Badanie densytometryczne stanowi ważne uzupełnienie oceny regeneratu kostnego. Jest to metoda łatwa do wykonania i powtarzania. Pozwala ocenić stopień mineralizacji regeneratu kostnego i wysunąć wnioski co do jego konsolidacji, wartości mechanicznej oraz podjąć decyzję ...

  Streszczenie angielskie: Bacground. Lengethening a long bone by cutting it surgically and then streching it is a proces laden with numerous complications. Among the greatest threats is surely the insufficient support strength of the lengthened limb due to inadequate calcification of the newly generated bone tissue. This leads to fractures, distortion of the axis, or lack of osseous consolidation around the newly formed bone. In order to reduce the number of such complications constant diligent monitoring of the entire process is necessary, from the moment treatment is commenced until the distraction apparatus is removed. The purpose of the present study was to evaluate the usefulness of densitometric testing at various stages in the process of lengthening long bones. Material and method. The testing involved 17 children, in whom 20 limbs were lehgthened by the Ilizarov method. The average shortening was 4.70 cm (range 3.5 - 13 cm). The article compares the results of density assessments of regenerated bone using ultrasonographic testing and densitometry. Results. We found that ultrasonography is more suitable for monitoring the actual process of lengthening, while densitometry provided more information on the quantitative distribution of bone tissue during the stabilization period. Conclusions. Densitometric testing constitutes an important supplement to the evaluation of regenerated bone. This is an easy test to perform and repeat, enabilibg the physician to evaluate the degree of ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Wartość endoprotezoplastyki unipolarnej i bipolarnej w leczeniu złamań szyjki kości udowej
  Autorzy: Kwarecki Jacek, Hussein Bassam, Syrówka Piotr, Tyszka Janusz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.122-125, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: