Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HUS
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Zbadanie stanu czynnościowego i morfologicznego tarczycy w populacji przebadanej w latach 1987-1990, której wiek w czasie awarii wahał się od 1 do 35 roku życia - badania w regionie południowym Polski.
Tytuł angielski: Evaluation of the functional and morphological state of the thyroid gland in a population, whose age during the Chernobyl accident varied between 1 and 35 years, examined during the years 1987-1990 - studies in the Southern Region of Poland.
Autorzy: Przybylik-Mazurek Elwira, Szybiński Zbigniew, Huszno Bohdan, Trofimiuk Małgorzata, Sajdok Katarzyna, Buziak-Bereza Monika
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.59-73, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzone w ramach Programu MZ XVII w latach 1989-1990 wykazały, że na poziomie populacyjnym w skali epidemiologicznej nie pojawiły się żadne konsekwencje bezpośrednie polegające na uszkodzeniu narządów lub ich funkcji, natomiast wykazano istnienie na terenie Polski obszarów niedoboru jodu oraz wola endemicznego. Dla oceny odległych efektów skażenia izotopami promieniotwórczymi - głównie jodem 131 - powtórzono badania populacji objętej programem MZ XVII. Wykazano znamienne zmniejszenie częstości wola, wola miąższowego, zmniejszenie stopnia niedoboru jodu wyrażające się wzrostem wydalania jodu z moczem. Obserwowano równocześnie zwiększenie częstości wola guzkowego nadczynnego oraz zwiększenie poziomu przeciwciał przeciwtarczycowych, co może wiązać się z wprowadzeniem w 1997 roku obligatoryjnej profilaktyki jodowej. Jest to zjawisko przejściowe obserwowane w krajach, gdzie taką profilaktykę już wprowadzano i nie stanowi istotnego problemu epidmiologicznego.

  Streszczenie angielskie: The studies, performed during the years 1989 -1990 within the MZ XVII Programme, demonstarted a lack of any direct consequences, consisting in organ damage or organ function impairment, at the population level in epidemiological scale; however, they allowed revealing areas with iodine deficit and with the incodence of endemic goitre. The population - examined within the MZ XVII Programme - was submitted to a repeated study for the evaluation of distant effects of conmtamination with radioactive - mainly with 131I. A significantly reduced incoidence of goitre, especially of parenchymmal goitre, was demonstrated, as well as a decreased degree of iodine deficit, the latter manifested by increased iodine excretion with urine. At the same time, an increased incidence of hyperactive nodular goitre was observed, together with an elevated level of antithyroid antibodies, what may be associated with the widespread iodine prophylactic programme, implemented in 1997. The last observations concern transient phenomena do not create any important epidemiological problem and they have already known in countries where such iodine prophylactics was applied before.


  2/16

  Tytuł oryginału: Production of proangiogenic cytokines during thalidomide treatment of multiple myeloma.
  Autorzy: Dmoszyńska Anna, Bojarska-Junak Agnieszka, Domański Damian, Roliński Jacek, Hus Marek, Soroka-Wojtaszko Maria
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.401-406, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Recently a growing number of studies have suggested the efficacy of thalidomide (THAL) in the treatment of relapsed or resistant multiple myeloma. Some of these studies indicate that the thalidomide antimyeloma effect is associated with decreased vessel density. Here we first present our experience with THAL treatment and then focus on the determination of the role of proangiogenic cytokines during THAL therapy. Thirty relapsing or resistant multiple myeloma (MM) patients were treated with THAL at a median dose of 400 mg/daily. Eighteen responded to THAL therapy and 12 were resistant or intolerant to THAL. We determined the plasma level of basic fibroblast growth factor (bFGF) and vascular endothelial growth factor (VEGF) as the main biological parameters associated with tumour angiogenesis. In addition I1-6 and TNFŕ levels were also assayed. Assessment of peripheral blood (PB) and bone marrow (BM) cytokine levels were done before and during THAL treatment at weeks 4 and 8 of therapy. In the responder group VEGF, bFGF I1-6 and TNFŕ concentrations were significantly decreased after four weeks of therapy both in PB and BM. In the non-responder group no significant changes in bFGF and VEGF levels were observed. However, a significant increase in IL-6 and TNF concentrations was evident. We conclude that the significant decrease of VEGF, bFGF, I1-6 and TNFŕ concentrations reflected response to THAL therapy. Also it seems that VEGF is a better marker of response to treatment than bFGF.


  3/16

  Tytuł oryginału: Meta- and pooled analyses of the effects of glutathione S-transferase M1 polymorphisms and smoking on lung cancer risk.
  Autorzy: Benhamou Simone, Lee Won Jin, Alexandrie Anna-Karin, Boffetta Paolo, Bouchardy Christine, Butkiewicz Dorota, Brockm”ller Jurgen, Clapper Margie L., Daly Ann, Dolzan Vita, Ford Jean, Gaspari Laura, Haugen Aage, Hirvonen Ari, Husgafvel-Pursiainen Kirsti, Ingelman-Sundberg Magnus, Kalina Ivan, Kihara Masahiro, Kremers Pierre, Le Marchand Loic, London Stephanie J., Nazar-Stewart Valle, Onon-Kihara Masako, Rannug Agneta, Romkes Marjorie, Ryberg David, Seidegard Janeric, Shields Peter, Strange Richard C., Stcker Isabelle, To-Figueras Jordi, Brennan Paul, Taioli Emanuela
  Źródło: Carcinogenesis 2002: 23 (8) s.1343-1350, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 312,779

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Susceptibility to lung cancer may in part be attributable to inter-individual variability in metabolic activation or detopxification of tobacco carcinogens. The glutathione S-transferase M1 (GSTM1) genetic polymorphism has been extensively studied in this context; two recent meta-analyses of case-control studies suggested an association between GSTM1 deletion and lung cancer. At least 15 studies have been published after these overviews. We undertook a new meta-analysis to summarize the results of 43 published case-control studies including 18000 individuals. A slight excess of risk of lung cancer for individuals with the GSTM1 null genotype was found (odds ratio (OR) = 1.17, 95 p.c. confidence interval (CI) 1.07 - 1.27). No evidence of publication bias was found (P = 0.4), however, it is not easy to estimate the extent of such bias and we cannot rule out some degree of publications bias in our rsults. A pooled analysis of the original dsata of about 9500 subjects involved in 21 case-control studies from the international Collaborative Study on genetic Dusceptibility to Environmental Carcinogens (GSEC) data set was performed to assess the role of gsTM1 genotype as a modifier of the effect of smoking on lung cancer risk with adequate power. Analyses revealed no evidence of increased risk of lung cancer among carriers of the GSTM1 null genotype (age-, gender- and center-adjusted OR = 1.08, 95 p.c. CI 0.98 - 1.18) and no evidence of interaction between GSTM1 genotype and either smoking status or cumulative tobacco consumption.


  4/16

  Tytuł oryginału: Znaczenie badania densytometrycznego w ocenie regeneratu wydłużanej kości długiej metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: The importance of densitometric testing in the evaluation of regenerated bone during long bone lengthening by the Ilizarov method.
  Autorzy: Hussein Abdulwahab, Faflik Jakub, Bik Krzysztof
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.282-289, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wydłużanie kości długiej metodą rozciągania po jej chirurgicznym przecięciu jest procesem obarczonym licznymi powikłaniami. Do największych zagrożeń należy niewątpliwie zbyt słaba wartość podporowa wydłużonej kończyny, spowodowana niedostatecznym uwapnieniem nowopowstałej tkanki kostnej. Powoduje to złamania, zagięcia osi, czy też brak konsolidacji kostnej w obrębie nowotworzonej kości. Aby zmniejszyć liczbę tych powikłań niezbędnym jest stałe, dokładne monitorowanie całego procesu od momentu rozpoczęcia leczenia aż do zdjęcia aparatu dystrakcyjnego. Celem pracy jest ocena wartości badania densytometrycznego na poszczególnych etapach procesu wydłużania kości długich. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono u 17 dzieci, u których wykonano 20 wydłużeń kości długich metodą Ilizarowa. Średnie skrócenie wynosiło 4,70 cm (od 3,5 do 13 cm). W pracy porównano wyniki oceny gęstości regenerata za pomocą badania ultrasonograficznego i densytometrycznego. Wyniki. Stwierdzono, że ocena ultrasonograficzna jest najbardziej przydatna dola monitorowania samego procesu elongacji, natomiast densytometria dostarczyła najwięcej informacji o ilościowej dystrybucji tkanki kostnej w okresie stabilizacji. Wnioski. Badanie densytometryczne stanowi ważne uzupełnienie oceny regeneratu kostnego. Jest to metoda łatwa do wykonania i powtarzania. Pozwala ocenić stopień mineralizacji regeneratu kostnego i wysunąć wnioski co do jego konsolidacji, wartości mechanicznej oraz podjąć decyzję ...

  Streszczenie angielskie: Bacground. Lengethening a long bone by cutting it surgically and then streching it is a proces laden with numerous complications. Among the greatest threats is surely the insufficient support strength of the lengthened limb due to inadequate calcification of the newly generated bone tissue. This leads to fractures, distortion of the axis, or lack of osseous consolidation around the newly formed bone. In order to reduce the number of such complications constant diligent monitoring of the entire process is necessary, from the moment treatment is commenced until the distraction apparatus is removed. The purpose of the present study was to evaluate the usefulness of densitometric testing at various stages in the process of lengthening long bones. Material and method. The testing involved 17 children, in whom 20 limbs were lehgthened by the Ilizarov method. The average shortening was 4.70 cm (range 3.5 - 13 cm). The article compares the results of density assessments of regenerated bone using ultrasonographic testing and densitometry. Results. We found that ultrasonography is more suitable for monitoring the actual process of lengthening, while densitometry provided more information on the quantitative distribution of bone tissue during the stabilization period. Conclusions. Densitometric testing constitutes an important supplement to the evaluation of regenerated bone. This is an easy test to perform and repeat, enabilibg the physician to evaluate the degree of ...


  5/16

  Tytuł oryginału: Czy wynik badania urodynamicznego wpływa na określenie wskazań do chirurgicznego leczenia chorych na łagodny rozrost stercza?
  Tytuł angielski: The influence of urodynamic examination on qualification to the surgical treatment of patients with bengin prostatic hyperplasia.
  Autorzy: Husiatyński Wojciech, Zbrzeźniak Maciej, Pypno Wojciech, Borówka Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.15-21, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena zgodności wskazań do leczenia zabiegowego BPH, wynikających z przyjętych kryteriów klinicnzych ze wskazaniami ustalonymi na podstawie diagnostyki urodynamicznej. Materiał i metoda. Badaniem objęto 60 mężczyzn w wieku 60-81 lat (średni wiek: 69,7 lat), zakwalifikowanych do leczenia chirurgiczneog z powodu BPH. Zarówno przed, jak i 3-6 miesięcy po zabiegu przeprowadzono u nich kompleksowe badanie urologiczne, zawierające ocenę urodynamiczną czynności dolnych dróg moczowych. 55 chorych mężczyzn leczono metodą elektroresekcji przezcewkowej stercza (TURP), a u 5 chirurgicznie wytłuszczono gruczolak stercza (OPSU). Skuteczność leczenia oceniono na podstawie porównania standardowych mierników charakteryzujących jakość mikcji przed i po zabiegu. Szczegółowej analizie poddano grupę chorych, u których leczenie chirurgiczne oceniono jako nieskuteczne. Wyniki. W następstwie TURP lu OPSU uzyskano poprawę funkcji dolnych dróg moczowych u 53 chorych, u 7 chorych leczenie oceniono jako nieskuteczne. Analiza urodynamiczna stanu dolnych dróg moczowych przed i po leczeniu chirurgicznym w grupie 7 chorych, u których wynik leczenia był niezadowalający, wykazała, że 3 chorych z tej grupy było przed zabiegiem nieobstrukcyjnych (BOO-) i miało słaby (2 osoby) lub normalny (1 osoba) wypieracz, 2 chorych znajdowało się przed zabiegiem w strefie pośredniej i miało słaby wypieracz, u 2 kolejnych chorych stwierdzono przed leczeniem przeszkodę podpęcherzową i normalny mięsień ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The compilance between clinical and urodynamic criteria in qualification to the surgical treatment of BPH were examined. Material and methods. Sixty patients, aged from 60 to 81 years (mean: 69,7 years), qualified to surgical teratment due to BPH, were enrolled in this study. The complexe urological examination, including urodynamic estiamtion of the lower urinary tract, were perform before, as well as 3-6 months after surgery. Fifty five men underwent transurethral resection of the prostate (TURP), and 5 patietns underwent adenocmectomy (OPSU). Efficacy of the treatment was done on the base of standard micturiction characteristics which were compare before and after surgery. The subgroup of patients in whom surgical treatment was uneffective was carefuly analysed. Resutls. In 53 patients TURP and OPSU improved the function lower urinary tract, and 7 patients the teratment was uneffective. Pre- and postoperative urodynamic analysis of these 7 patients revealed, that 3 of the them were nonobstructive with weak [2] or normal [1] detrusors function, 2 patients with weak detrusor were in middle zone before operation, and 2 patients had bladder outlet osbruction and normal detrusor before teratment. After operation 6 patients were found in nonobstructive or middle zone, and all of them demonstrated weak detrusor function. In 1 patient urodynamic evaluation showed bladder outlet obstruction and normal detrusor function. Conclusions. In a group of patients with ...


  6/16

  Tytuł oryginału: Splenektomia laparoskopowa w chorobach hematologicznych.
  Tytuł angielski: Laparoscopic splenectomy in hematological diseases.
  Autorzy: Misiak Andrzej, Kucharski Witold, Szczepanik Andrzej B., Huszcza Sławomir, Ziemski Jan M.
  Opracowanie edytorskie: Śledziński Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.950-958, bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zalet i ograniczeń splenektomii laparoskopowej w chorobach hematologicznych. Materiał i metodyka. W latach 1997-2000 operowano 32 chorych (22 kobiety, 10 mężczyzn) w wieku od 16 do 76 lat, średnia 35,8 lat. Splenektomię laparoskopową wykonywano z dostępu bocznego. Do zaopatrzenia naczyń używano klipsów i staplerów Endo-GIA. Wskazaniami do zabiegu były: małopłytkowość samoistna u 29 chorych, niedokrwistość hemolityczna u 2 chorych i ujednego chorego chłoniak śledziony. Oceniano przebieg kliniczny, liczbę płytek krwi w dniu zabiegu, czas trwania operacji, masę śledziony, czas pooperacyjnej hospitalizacji i występowanie powikłań. Wyniki. Liczba płytek krwi przed operacją wahała się od 39 do 289 G/L, średnio 110 G/L. U wszystkich 32 chorych zabieg rozpoczęto metodą laparoskopowoą. U 3 chorych dokonano konwersji, u jednego z powodu zrostów górnego bieguna śledziony z przeponą, u jednego z powodu krwawienia z naczyń ogona trusztki. U innego chorego stwierdzono w czasie operacji ropień we wnęce śledziony. U pozostałych 29 chorych wykonano cały zabieg splenektomii metodą laparoskopową. W 2 przypadkach splenomegalii wykonano dodatkowe cięcia w celu usunięcia odnaczynionej śledziony. U 4 innych chorych wykonano wczesną laparotomię z powodu krwawienia do jamy otrzewnej. Czas trwania zabiegu wynosił od 75 do 290 min. średnio 140 min. Masa usuniętych śledzion wynosiła od 70 do 800 g, średnio 166 g. Żywienie doustne rozpoczynano w pierwszej dobie pooperacyjnej. Czas poperacyjnej hospitalizacji wahał się od 3 do 47 dni, średnio 9,4 dnia...


  7/16

  Tytuł oryginału: Łagodny rozrost stercza - leczenie finasterydem.
  Autorzy: Husiatyński Wojciech
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.47-50, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Łagodny rozrost stercza jest najczęstszą chorobą gruczołu krokowego, a zarazem główną przyczyną zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego u starszych mężczyzn. Chorzy różnie znoszą dolegliwości mikcyjne, spowodowane przeszkodą podpęcherzową. Schorzenie ma zwykle charakter postępujący i stwarza ryzyko powikłań. Jednym z groźniejszych niekorzystnych następstw zespołu łagodnego rozrostu stercza (BPS) jest całkowite zatrzymanie moczu.


  8/16

  Tytuł oryginału: Wartość endoprotezoplastyki unipolarnej i bipolarnej w leczeniu złamań szyjki kości udowej
  Autorzy: Kwarecki Jacek, Hussein Bassam, Syrówka Piotr, Tyszka Janusz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.122-125, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/16

  Tytuł oryginału: Zawartość ołowiu, kadmu i cynku w twardych tkankach zębów mieszkańców terenów zurbanizowanych i rolniczych w Polsce i Iraku : praca doktorska
  Autorzy: Hussam Albeslabi, Drugacz Jan (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne Atria w Chorzowie
  Źródło: 2002, [2], 81 k. : il., tab., bibliogr 111 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/16

  Tytuł oryginału: Networking between occupational health services, client enterprises and other experts: difficulties, supporting factors and benefits.
  Autorzy: Peltom„ki P„ivi, Husman Kaj
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (2) s.139-145, tab., bibliogr. 43 poz. - Międzynarodowa konferencja nt. stanu zdrowia pracowników Łódź 09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This study explores difficulties, supporting factors and benefits of networking to studied enterprises and other network partners (focus on OHS and client enterprises). The study also explores social capital as a resource produced in network relations, and trust as a core dimension of social capital, and trust as a binding element in networking. The study is a mixed methods research (both qualitative and quantitative research materials). The most important supporting factors were: committed and active focus person, teamwork skills, long relationships, familiarity, trust and two-way communication in co-operation, shared goals, norms and values, an equal cost and benefit ration, and the high quality of services. The biggest problems were the lack of skills to operate in the network and difficulties in maintaining the network, weak communication, lack of confidence, inconvenient size or composition of the network, overlapping information, cliques, nodes and missing links. The benefits were versatile: knowledge and skills accumulate, the network multiplies resources, fluency of co-operation, innovations, commitment and trust increase, good practices expand, and moreover, the quality, many-sidedness and appropriateness of operations improve. Networking is beneficial but demanding. There are many limitations. Networks are not equal for every network partner (inequality in cost and benefit ratio). Networks produce social capital for participants. Successful networking requires trust relations between network partners.


  11/16

  Tytuł oryginału: Współistnienie nieczynnego hormonalnie gruczolaka przysadki i sarkoidozy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Nonfunctional pituitary adenoma and pulmonary sarcoidosis - a case report.
  Autorzy: Gołkowski Filip, Trofimiuk Małgorzata, Huszno Bohdan, Szybiński Zbigniew, Adamek Dariusz, Papla Bolesław, Stachura Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1038-1040, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy było przestawienie przypadku 39 letniej chorej ze współistniejacymi nieczynnym hormonalnie gruczolakiem przysadki i sarkoidozą o płucnej lokalizacji. U pacjentki wystąpiły objawy niewydolności przysadki w zakresie osi gonadalnej, zaburzenia widzenia, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, a w CT przysadki móżgowej stwierdzono obecność guza o lokalizacji śród- i nadsiodłowej. Chora była operowana metodą transfenoidalną - w badaniu histopatologicznym stwierdzon gruczolaka chromofobowego. Po zabiegu u pacjentki wystąpiła przejściowa moczówka prosta. W testach oceniajacych funkcję wydzielniczą przysadki mózgowej stwierdzono niewydolność osi przysadkowo-nadnerczowej i przysadkowo-gonadalnej. Włączono odpowiednie leczenie substytucyjne. Równolgle w zdjęciu rentgenowskim klatki piersiwoej obserwowano powiększenie węzłów chłonnych wnęk. Przeprowadzone po zabiegu operacyjnym postępowanie diagnostyczne (CT klatki piersiowej, bronchoskopia z badaniem histopatologicznym wycinków i bakteriologicznym popłuczyn) doprowadziło do rozpoznania sarkoidozy. Nie swierdzono pozapłucnej lokalizacji choroby. Ponowna ocena histopatologiczna materaiału pobranego w czasie zabiegu operacyjnego nie wykazała obecności ziarniniaków. Opisany przypadek jest ilustracją trudnosci diagnostycznych mogących wystąpić w przypadku zmian zlokalizowanych śró siodłowo.

  Streszczenie angielskie: A case of the coexistence of nonfuncional pituitary adenoma and pulmonary sarcoidosis is reported. 39 years old female presented symptoms of a pituitary -gonadal axis insufficiency, visual deficit and dizziness. CT pituitary imaging revealed large intra and extrasellar tumour. Histological examination of the tissue obtained at transsphenoidal surgery showed chromophobic adenoma. Hypopituitarism and transient diabetes insipidus occurred after the surgery. The adequate replacement therapy with hydrocortisone and sex steroids was introduced. At the time of the pituitary tumour diagnosis enlargement of pulmonary lymph nodes was also observed. Based on histological examination of tracheal and bronchial epithelium specimens obtained during bronchoscopy the diagnosis of pulmonary sarcoidosis was made. No other systemic sarcoidosis localisation was confirmed. Histological re-evaluation of adenoma showed no noncaseating granuloma tissue. The overlapping symptoms of pituitary adenoma dn other intrasellar masses may result in diagnostic difficulties, particularly in the presence of systemie disorders in which this gland may be involved.


  12/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości w przebiegu nowotworów układu krwiotwórczego.
  Tytuł angielski: Efficacy of erythropoietin in the treatment of anaemia associated with haematological malignancies.
  Autorzy: Hus Iwona, Dmoszyńska Anna, Cioch Maria
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.55-66, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość stanowi częsty objaw chorób nowotworowych i może w niekorzystny sposób wpływać na wyniki leczenia przeciwnowotworowego oraz komfort życia pacjenta. Standardowym sposobem jej leczenia pozostają transfuzje koncentratu krwinek czerwonych, ktore obarczone są jednakże ryzykiem wystąpienia wielu powikłań. Obecnie coraz szersze zastosowanie ma rekombinowana postać ludzkiej erytropoetyny, hormonu stymulującego wytwarzanie krwinek czerwonych. Liczne badania kliniczne wykazały dużą skuteczność leku w zwalczaniu niedokrwistości towarzyszącej nowotworom układu krwiotwórczego (zwłaszcza szpiczaka plazmocytów, chłoniaki niehodgkinowskie oraz zespoły mielodysplastyczne), przy czym leczenie było bezpieczne i dobrze tolerowane. Opracowano szereg czynników, których ocena przed oraz w początkowym okresie terapii pozwala określić prawdopodobieństwo uzyskania korzystnej odpowiedzi, co umożliwia właściwą kwalifikację chorych do leczenia erytropoetyną.

  Streszczenie angielskie: Anaemia, often observet in patients with malignant diseases can impair the results of anticancer treatment as well as dominish patients quality of life. Standard treatment option are still blood transfusions, although they are associated with many risks. An appealing, beneficial alternative is recombinant human erythropoietin. many clinical trials have shown its efficacy in ameliorating the anaemia in patients with haemotological malignancies (especially multiple myeloma, nonhodkin lymphomas, myelodysplastic syndromes). Erythtopoietin therapy was safe and well tolerated.A number of disese- and chemotherapy associated factors affecting response to erythropoietin was found. Assesment of these factors, made before and in the initial stage of therapy allows proper qualification on patients to erythropoietin treatment.


  13/16

  Tytuł oryginału: Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience.
  Tytuł polski: Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne.
  Autorzy: Wach Małgorzata, Legieć Wojciech, Jawniak Dariusz, Cioch Maria, Walter-Croneck Adam, Małek Magdalena, Hus Marek, Mańko Joanna, Wąsik-Szczepanek Ewa, Gorący Aneta, Tomczak Waldemar, Dmoszyńska Anna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.93-100, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Średni czas przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego, leczonych przy pomocy konwencjonalnej chemioterapii wynosi około 3 lat. Obecnie standardowym leczeniem przede wszystkim dla młodszych chorych stała się wysokodawkowana chemioterapia wspomagana podawaniem autologicznych obwodowych komórek macierzystych. W okresie listopad 1997 - wrzesien 2001 w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie u 36 chorych na szpiczaka plazmocytowego przeprowadzono zabieg przeszczepienia autologicznych obwodowych komórek macierzystych. Wśród chorych było 15 kobiet i 11 mężczyzn, średnia wieku wynosiła 51.9 lat (ń 8,45), mediana 51 (zakres: 38-65). U 7 chorych wykonano procedurę transplantacji dwukrotnie. Przed transplantacją 17 chorych było w całkowitej remisji, 14 w częściowej remisji, 1 był w okresie aktywnej choroby pomimo leczenia, 4 chorych nie było uprzednio leczonych. W wyniku procedury mobilizacyjnej z zastosowaniem wysokodawkowego cyklofosfamidu i G-CSF uzyskano średnio 7,53 (ń 5,55), mediana 6,34 x 10**6/kg (zakres: 1,20 - 26,7 x 10**6) komórek CD34+ dla jednego pacjenta. Protokół kondycjonujący składał się z wysokodawkowanego alkeranu (melfalanu), w dawce 60-210 mg/mý, bez stosowania napromieniania całego ciała (TBI-total body irradiation). Regeneracja hematopoezy przebiegała następująco: powrót granulocytozy 0,5 x 10**9/l osiągnięto średnio w dniu +13,7 (ń 3,99), mediana 13 (zakres: 9-30), liczby płytek 20 x 10**/l osiągnięto średnio w dniu +16,5 (ń 5,68), ...

  Streszczenie angielskie: Patients with multiple myeloma (MM) treated with conventional chemotherapy have a median survival of approximately 3 years. High dose chemotherapy followed by autologous peripheral stem cell transplantation (PBSCT) is now considered as the standard therapy for almost all patients with multiple myeloma. From November 1997 to september 2001, 36 patients with MM (15 females, 21 maled) mean age - 51.9 year (ń .45), median 51, (range: 38-65) were tranplanted in our Department. In 7 patients double transplantation was performed. Before transplantation 17 patients were in first complete remission, 14 patients were in partial remission, 1 was in SD, 4 out of them were without any treatment. In mobilisation procedure with high dose cyclophosphamide and G-CSF a mean of 7.53 (ń 5.55), median 6.34 x 10**6 CD34+ cells/kg (range: 1.20 - 26.7 x 10**6) were collected for one patient. Conditioning regimen consisted of high dose melphalan 60-210 mg/mý without TBI. The meandays for recovery of ANC 0,5 x 10**9/l was 13.7 (ń 3.99), median 13 (range: 9-30) and platelets recovery 20 x 10*9/l was 16.5 (ń 5.68), median 15 (range: 7-30). treatment related morality = 0. At present 34 patients are alive (94.5 p.c.), 6 in PR (16.7 p.c.), 4 in SD (11.1 p.c.), 6 in relapse (16.7 p.c.). Two patients died 9 and 28 months after transplantation in relapse (5.5 p.c.). High-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation is a valuable and well tolerated method of treatment for ...


  14/16

  Tytuł oryginału: Expression of uPAR (urokinase plasminogen activator receptor), P-glycoprotein 170 and VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule) on acute leukaemia cells.
  Autorzy: Cioch Maria, Hus Iwona, Jawniak Dariusz, Małek Magdalena, Mańko Joanna, Gorący Aneta, Dmoszyńska Anna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.121-125, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Expression of uPAR on bone marrow blast cells examined by flow cytometry technique was significantly higher than on normal bone marrow mononuclear cells in the control group. There was correlation between uPAR expression and the expression of CD33, Pgp-170 and VCAM-1. THese results suggest that uPAR can participate in enhanced adhesion of leukaemic cells to tissues and resistance to chemotherapy.


  15/16

  Tytuł oryginału: Plasma and plasma cell surface measurements of urokinase plasminogen activator system in multiple myeloma patients.
  Autorzy: Dmoszyńska Anna, Cioch Maria, Walter-Croneck Adam, Jawniak Dariusz, Hus Iwona, Roliński Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.127-131, il., tab., bibliogr. 8 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 80 unselected patients with newly diagnosed untreated multiple myeloma (MM) and 41 healthly subjects the cativity of urokinase plasminogen activator (uPA), its soluble and surface receptor (uPAR) and complex of uPA with its inhibitor (PAI-1) were assessed. We found significantly higher levels of these components comparing to the control group of healthly subjects.


  16/16

  Tytuł oryginału: Urokinase plasminogen activator (uPA) and soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) serum level in patients with malignant lymphomas.
  Autorzy: Hus Iwona, Cioch Maria, Jawniak Dariusz, Mańko Joanna, Dmoszyńska Anna, Chrapko Marek, Hus Marek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.141-144, il., tab., bibliogr. 11 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: uPA and uPAR system play an important role in tumour invasion and metastasis. The aim of the study was evaluation of uPA and suPAR serum levels in patients with malignant lymphomas. We found, that uPA and uPAR levels were elevated in malignant lymphoma patients, and these values correlated with disease activity parameters.

  stosując format: