Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HUNCA-BEDNARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zachowania emocjonalne w schizofrenii i w jednostronnych uszkodzeniach mózgu. Asymetria półkul mózgowych.
Tytuł angielski: Emotional behaviour in schizophrenia and one-sided brain damage. Cerebral hemispheric asymmetry. P. 1.
Autorzy: Kucharska-Pietura Katarzyna, Hunca-Bednarska Anna
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.421-434, tab., bibliogr. 25 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Althrough, emotion play a crucial role in schizophrenia, the changes in emotional dimension in relation to brain asymmetry still remain controversial. The aim of our work was: 1) to compare the emotional behaviour between the examined groups: S - nonchronic schizophrenic patients (n=50), CS - chronic schizophrenic patients (n=50), N-healthy controls (n=50), R-right brain-damaged patients (n=30), and L-left brain-damaged patients (n=30), 2) to assess the changes in attitude processes and in types and in types of emotional reactions, its relation to lateralised hemisphere damage and chronicity of role schizophrenic process. All psychiatric subjects were diagnosed as paranoid schizophrenic according to DSM-IV criteria and were scored on the PANSS scale after four weeks of neuroleptic treatmwent. Brain-damaged patients were included if they experienced single-episode cerebrowascular accidents causing right or left hemisphere damage (confirmed in CT scan reports). The neurological patients were examined at least 3 weeks after the onset of the episode. Emotional behaviour was assessed using. Observational Scale of Emotional Behaviour aimed at the evaluation of: A) attitude processes B) the emotional reactions. Our results revealed differentiated type of emotional behaviour in the examined population. Right brain-damaged patients significantly often revealed elevated mood, lack of adequacy of self-evaluation and active or negative attitude towards the environment. Left brain-damaged patients showed depressed mood, resignation, positive or seldom passive attitude...


  2/4

  Tytuł oryginału: Zachowania emocjonalne w schizofrenii i w jednostronnych uszkodzeniach mózgu - ekspresja i werbalizacja emocji. Asymetria połkul mózgowych.
  Tytuł angielski: Emotional hehaviour in schizophrenia and one-sided brain damage - expression and verbalization of emotions. Cerebral hemispheric asymmetry. P. 2.
  Autorzy: Hunca-Bednarska Anna, Pietura-Kucharska Katarzyna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.435-448, tab., bibliogr. 24 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Emotional behaviour in non-chronic and chronic schizophrenic patients, right and left hemmisphere-damaged patients and healthly people was observed. Similar type of emotional have been recorded in schizophrenia and right hemisphere damage. This might suggest the similarity of localisation of the cerebral dysfunction in the two patients groups. The difficulties with catching verbal expression and verbal humor might be associated with the frontal cortex dysfunction.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna niektórych kategorii wypowiedzi i perceptów pojawiających się podczas badania testem Rorschacha.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of some response and percept categories that occur during the Rorschach testing. P. 1.
  Autorzy: Hunca-Bednarska Anna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.339-348, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Za pomocą metody Rorschacha przebadano 75 osób chorych na schizofrenię paranoidalną lub prostą oraz 63 osoby zdrowe. Porównano częstość występowania w obu grupach czterech tzw. "szczególnych znaków: fragmentaryzacji perceptów (Frgm), opisywania rozmiarów perceptów (size), wydawania sądów emocjonalnych (EmJ) oraz wnioskowania przez indukcję (IndP). Osoby chore na schizofrenię istotnie częściej generowały wypowiedzi z wyraźną fragmentaryzacją perceptów; co więcej, wypowiedzi tego typu cechowały się u osób chorych znacznie większym stopniem "dramatyzmu" czy też drastyczności. Fakty te próbowano interpretować jako ekspresję procesów rozpadu osobowości. Pozostałe "znaki" nie różnicowały grupy eksperymentalnej od grupy kontrolnej, a ich współwystępowanie ze zdrowiem lub chorobą było często zależne od tablicy testu, w odpowiedzi na którą były generowane, a także od płci badanych osób. Szczególnie interesujące wydaje się to, że niekiedy te pozostałe trzy "znaki" skojarzone bywały raczej ze zdrowiem niż z chorobą. W literaturze dotyczącej testu Rorschacha występowanie wszystkich czterech "szczególnych znaków" uważa się za związane z patologią. Wydaje się więc konieczna rewizja poglądów dotyczących takich "znaków" jak "size", "EmJ" oraz "IndP" i dalsze szczegółowe badania w tym zakresie.

  Streszczenie angielskie: The Rosrschach method was used to assess 75 patients with paranoid or simple schizophrenia and 63 healthy persons. The two groups were compared in terms of frequency of the so called "particular signs": fragmentation of precepts (Frgm), describing their size (size), emotional judgments (EmJ), and inductive reasoning (IndP). Schizophrenic patients significantly more often produced responses with expressed fragmentation of percepts; moreover, their responses were markedly more "dramatic" or drastic. These findings were interpreted as a manifestation of personality disintegration processes. The remaining "signs" did not differentiate between the experimental and control group, and their co-incidence with mental health or illness was often dependent on the plate of the test in response to which they had been produced, as well as on the respondent's sex. It seems especially interesting that the remaining three "signs" were sometimes associated with health rather than illness. In the literature on the Rorschach test the presence of all the four "particular signs" is considered to be associated with pathology.Thus, not only a revision of views concerning such "signs" as "size", "EmJ" and "IndP" seems necessary, but also further more detailed research in this area.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna niektórych kategorii wypowiedzi i perceptów pojawiających się podczas badania testem Rorschacha.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of some response and percept categories that occur during the Rorschach testing. P. 2.
  Autorzy: Hunca-Bednarska Anna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.349-356, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano wypowiedzi 75 osób chorych na schizofrenię paranoidalną lub prostą uzyskane podczas badania testem Rorschacha, pod kątem występowania w nich określonego typu absurdów oraz treści związanych z zasłoną, cieniem lub brakiem czegoś. Wyniki analizy porównano z materiałem uzyskanym podczas badania testem Rorschacha 63 osób zdrowych. Stwierdzono istotnie częstsze występowanie wypowiedzi "absurdalnych" u osób chorych, co interpretowano jako wyraz dyssolucji psychicznej. Istotnie częściej występujące wypowiedzi, w których mówi się o zasłonach lub przesłaniu jednej części plamy przez inną w grupie osób chorych przy interpretacji Tab. II i Tab. VI próbowano wyjaśnić dwojako: albo jako wyraz psychopatologii, albo też jako wyraz większego uwrażliwienia chorych na granice ludzkiego poznania. Wypowiedzi "z cieniem" lub "brakiem czegoś" w zebranym w tej pracy materiale pojawiały się rzadko i nie różnicowały obu badanych grup. Interpretacja wyników została przeprowadzona w oparciu o założenia hermeneutyki, a więc stanowi jedynie propozycję otwartą na dalsze próby rozumienia. Badania dotyczyły materiału trudnego do obiektywizacji a ponadto poza wypowiedziami "absurdalnymi" analizowano te aspekty treści, o których nie pisano dotąd w literaturze: dlatego przeprowadzone badania należy traktować jako w pewnym sensie jedyne pilotażowe.

  Streszczenie angielskie: Responses to the Rorschach test plates obtained from 75 patients with paranoid or simple schizophrenia were analysed in terms of the presence of a certain type of absurd ulterances and of content related to covering, shading, or something missing. Results of the analysis were compared to the material obtained from 63 healthy controls assessed using the Rorschach test. "Absurd" responses were significantly more frequent in the group of patients, which was interpreted as indicating their physical dissolution. Responses in which covers or covering of a part of a blot by another figure had been mentioned when describing Plates II and IV, turned out to be significantly more frequent among the patients. A twofold explanation of the finding was proposed: the result was either due to psychopathology, or to the patients' higher sensitivity to boundaries of human cognition. "Shading responses" as well as those with "something missing" were rather rare in the material studied and did not diferentiate between the two groups. Interpretation of the findings on the grounds of assumptions of hermeneutics is considered as a proposal open to further cognitive processing. The study dealt with material difficult to analyse objectively. Besides, the analysis included not only "absurd" ulterances, but also some content aspects not reported in the literature so far - therefore the research should be regarded in a sense as a pilot study only.

  stosując format: