Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HUK-WIELCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Świadomość zagrożeń HIV/AIDS u młodzieży wiejskiej południowego Podlasia w porównaniu z populacją ogólnopolską.
Tytuł angielski: Awareness of HIV/AIDS hazards in the youth from Southern Podlasie compared with the state of knowledge in the general population of Poland.
Autorzy: Huk-Wielczuk Elżbieta B.
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.120-127, il., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Południowe Podlasie jest rejonem specyficznym pod względem zagrożeń HIV/AIDS ze względu na położenie geograficzne (strefa przygraniczna), jak i problemy społeczne (wysokie bezrobocie). Celem pracy było poznanie poziomu wiedzy młodzieży wiejskiej na temat czynników ryzyka, dróg szerzenia się, metod zapobiegania zakażeniu HIV (human immunodeficiency virus) oraz kliniki AIDS (autoimmue deficiency syndrome). Badaniami objęto 405 uczniów w wieku 15-17 lat (w tym 197 chłopców i 208 dziewcząt) uczęszczających do wybranych szkół wiejskich na terenie Południowego Podlasia. Metodą badawczą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety nt. "Wiedza i przekonania o HIV/AIDS" pochodzącej z międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej (HBSC - kierownik badań w Polsce prof. dr hab. med. B. Woynarowska). Przeprowadzone badania wykazały, że wiedza młodzieży wiejskiej o HIV/AIDS jest bardzo zróżnicowana. Nadal istnieje wiele błędnych opinii dotyczących dróg zakażenia HIV. Mimo znacznej znajomości sposobów zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV, wśród respondentów odnotowano niski poziom świadomości odnośnie do leczenia AIDS. Porównując uzyskane wyniki z badaniami przeprowadzonymi na populacji ogólnopolskiej, zaobserwowano różnice w prawidłowych odpowiedziach na szereg pytań, na niekorzyść młodzieży wiejskiej. Przed szkołą, rodzicami oraz mediami stoi obowiązek dostarczenia rzetelnej wiedzy na temat HIV/AIDS. Tylko systematyczne monitorowanie wiedzy w tym zakresie może ustrzec przed lekceważeniem choroby i wynikającymi z zakażenia niebezpieczeństwami.

  Streszczenie angielskie: Southern Podlasie is a specific region as regards HIV/AIDS hazard for its geographical position (border zone) as well as social problems (high level of unemployment). The aim of the research was to find out the level of knowledge of rural youth on the subject of risk factors and ways of spreading HIV as well as AIDS clinic. 405 students aged 15-17 (197 males and 208 females) that attend chosen rural schools on the territory of Southern Podlasie were questioned. The method of diagnostic poll was employed in the research using the questionnaire "HIV/AIDS knowledge and beliefs" from international studies on school youth health preservation (HBSC) - the supervisor of the project in Poland is professor B. Woynarowska). The research has shown different level of knowledge of rural youth on the subject of HIV/AIDS. There were still many false opinions among the people questioned about the ways of HIV infection. Despite considerable knowledge about the ways of reducing the risk of HIV infection, there was low level of knowledge concerning AIDS treatment compared with the results of nationwide survey, there were fewer correct answers in our study group. It is the duty of schools, parents nd mass media to provide the youth with relevant information on the subject of HIV/AIDS. Only systematic education in this domain can protect the infected persons and their partners or children against the consequences of ignoring the disease.

  stosując format: