Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HUK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Laparoskopowa przezotrzewnowa kolpourethrosuspensja sposobem Burch'a u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Porównanie wyników wczesnych i odległych.
Tytuł angielski: Laparoscopic transperitoneal colposuspension modo Burch in stress incontinence in women. A comparison of early and late results.
Autorzy: Huk Jacek, Fryczkowski Mieczysław
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.91-94, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) jest częstym i uciążliwym schorzeniem występującym u 15-20 proc. kobiet w wieku 40-70 lat. Jedną z metod leczenia operacyjnego WNM jest laparoskopowa kolpourethrosuspensja sposobem Burch'a. W latach 1996 do 2000 poddano operacji techniką laparoskopową z dostępem przezotrzewnowym 58 kobiet z objawami WNM. Skuteczność leczenia operacyjnego oceniano w zależności od stopnia nasilenia WNM, wieku kobiet oraz ilości przebytych wcześniej porodów i operacji ginekologicznych. Okres obserwacji po operacji wynosił od 6-24 miesięcy (średnio 18,5 miesiąca). Diagnostykę przedoperacyjną oparto o badanie: ginekologiczne, neurologiczne i sonograficzne oraz o cystografię i pełne badanie urodynamiczne. Skuteczność laparoskopowej kolpourethrosuspensji wynosiła 91,4 proc. po 6 miesiącach oraz 69 proc. po 24 miesiącach. W grupie pacjentek młodszych dobry wynik operacji wynosił 94,1 proc. po 6 miesiącach oraz 79,4 proc. po 24 miesiącach. W grupie kobiet starszych był odpowiednio 91,6 proc. i 54,2 proc. (p 0,05). W grupie pacjentek starszych, u których zastosowano jednocześnie uzupełniającą terapię hormonalną skuteczność operacji wynosiła 81,8 proc. po 24 m-cach w przeciwieństwie do skuteczności wynoszącej 53 proc. u kobiet, u których nie zastosowano dodatkowo terapii estrogenowej (p 0,001). Średni czas operacji wynosił 45 min. (30-120) a średni czas pobytu w klinice 3,2 dnia (2-5 dni). Nie obserwowano powikłań pooperacyjnych a średnia utrata krwi ...

  Streszczenie angielskie: The female stress urinary incontinence is recognize in 15-20 p.c. of women between 40 and 70 years of age. Surgical treatment of stress urinary incontinence has been performed via several techniques with a wide range of success rates. At present, most surgeons use the Burch colposuspension as the primary incontinence operation. In the years 1996-2000, 58 women (age range 38-70 years) were evaluated for the etratment of laparoscopic Burch colposuspension. Preoperative diagnostics were based on: physical, gynecological and neurological examination, sonography, cystography and urodynamic study. The follow up was 18.5 months (range 6-24 months). The success rate of this procedure was 91.4 p.c. after 6 months and 69 p.c. after 24 months. Postsurgical outcomes following laparoscopic colposuspension in relation to type of SUI was 92 p.c. in type II, 90,9 p.c. in type III after 6 months and 72 p.c. in type II, 69.7 p.c. in type II after 24 months. In younger women (38-55 years of age) a good result was 94.1 p.c. after 6 months and 79.4 p.c. after 24 months. In older women (56-70 yeras of age) was respectively 91.6 p.c. and 54.2 p.c. The success rate of laparoscopic operation after 24 months was 81.8 p.c. in women with additional hormonal therapy and only 53 p.c. in patients without supplementary estrogen therapy. The mean operative time was 45 minutes (range 30-120 min.) and mean hospitalization time was 3.2 days (range 2-5 days). There were no postoperative complications. ...


  2/8

  Tytuł oryginału: Ocena dwuetapowego postępowania chirurgicznego (nefrektomia z operacją organooszczędzającą) u chorych z obustronnym asynchronicznym rakiem nerki.
  Tytuł angielski: Assessment of two-stage surgical treatment (nephrectomy + nephron sparing surgery) in patients with bilateral asynchronous cancer of the kidney.
  Autorzy: Fryczkowski Mieczysław, Huk Jacek, Paradysz Andrzej, Potyka Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.31-35, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest ocena dwuetapowego postępowania chirurgicznego, tj. jednostronnej nefrektomii i drugostronnego nerkooszczędzającego leczenia chirurgicznego (NSS) u chorych z asynchronicznym rakiem nerki. Materiał i metoda. Przeprowadzono laboratoryjne i radiologiczne badania kontrolne u 10 chorych, u których średnio po 98 miesiącach od wycięcia jednej nowotworowo zmienionej nerki wyłuszczono guz lub resekowano go wraz z częścią miąższu drugiej nerki. Wyniki. Badaniem objęto 6 kobiet i 4 mężczyzn (średni wiek: 59,1 roku). Średni czas obserwacji wynosił 40,3 miesięcy. U dwóch spośród trzech chorych, u których nastąpił zgon, miała miejsce wznowa miejscowa. Średnia wielkość operowancyh guzów wynosiła 4,48 cm. Pooperacyjną mocznicę obserwowano u pięciu chorych. Wnioski. 1. Leczenie NS w asynchronicznym raku nerki (ARN) jest wartościową, chociaż często przejściową (z powodu wtórnej niewydolności nerek), alternatywą dla radykalnego jej wycięcia z następową dializoterapią. 2. Średnica guzów nerek, przekraczająca 5 cm i ich wieloogniskowość, są niekorzystnymi prognostykami NSS u chorych z ARN. 3. Jedynie długotrwałe i systematyczne monitorowanie stanu nerki, po wcześniej wykonanej nefrektomii nowotworowej, pozwoli uchronić tych chorych przed koniecznością radykalnego postępowania chirurgicznego i dializoterapią.

  Streszczenie angielskie: The objective of the paper is to assess the nephron sparing surgery treatment (NSS) in patients with bilateral asynchronous cancer of kidney. Material and method. Laboratory and radiological check-ups in 10 patients who had undergone tumor enucleation or partial resection of parenchyma together with tumor of the second kidney on average within 98 months after the nephrectomy of one of the kidneys with carcinoma. Results. The patients we 6 women and 4 men with an average age of 59.1 years. The observation time after NSS was on average 40.3 months. In 2 patients out of 3 where the death was reported the cause was the local recurrence of the tumor, the average size of the NSS operated tumor was 4.48 cm. Post operative uremia was reported in 5 patients. Conclusions. 1. The NSS treatment in cases of asynchronous kidney cancer (ARN) appears to be a valuable, although often temporary (due to secondary kidney insufficiency) alternative to radical surgical treatment and the resulting dialysis therapy. 2. The size of a gumor over 5 cm in diameter and its multifocality are negative prognostic factors in patients with ARN psot NSS and require a radical operation. 3. Only persistent and systematic monitoring of the second kidney can protect those patients from the necessit of radical surgery with dialysis therapy.


  3/8

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena wartości dekortykacji objawowych torbieli nerek metodą laparoskopową z dostępu przezotrzewnowego i pozaotrzewnowego.
  Tytuł angielski: Laparoscopic symptomatic renal cyst decortication. Comparative assessment between the transperitoneal and retroperitoneal approach.
  Autorzy: Huk Jacek, Szczęśniewski Ryszard, Koziak Andrzej, Fryczkowski Mieczysław
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.778-788, tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Porównanie laparoskopowej przezotrzewnowej i pozaotrzewnowej dekortykacji objawowych torbieli nerek. Materiał i metodyka. W latach 1997-2001 wykonano u 69 pacjentów laparoskopowoo dekortykacje objawowych torbieli nerek. U 28 (40,6 proc.) chorych z dostępu przezotrzewnowego, a u 41 (59,4 proc.) z dostępu pozaotrzewnowego. Wyniki. Wśród operowanych było 28 (40,6 proc.) kobiet i 41 (59,4 proc.) mężczyzn. Wiek chorych wynosił od 18 do 72, średnio 52,3 lat. U wszystkich chorych występował ból okolicy lędźwiowej, który ustąpił po operacji u 67 pacjentów. Nadciśnienie tętnicze ustąpiło u 42,9 proc. pacjentów. Średni czas zabiegu oraz średnia śródoperacyjna utrata krwi u chorych z dostępu przezotrzewnowego i pozaotrzewnowego wynosiła odpowiednio 109 i 86 min. oraz 89 i 45 ml. Czas hospitalizacji i rekonwalescencji oraz liczba powikłań były porównywalne w obu metodaach. Wniosek. Laparoskopowa dekortykacja torbieli nerek, niezależnie od zastosowanego dostępu przezotrzwewnowego lub pozaotrzwenowego, jest metodą bezpieczną, efektywną i powtarzalną. Powoduje znamienną normalizację ciśnienia oraz likwiduje dolegliwości bólowe u ponad 97 proc. operowanych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate laparoscopic renal cyst decortication using either the transperitoneal or retroperitoneal approach. Material and methods. During the between 1997-2001 69 patients with symptomatic renal cysts underwent laparoscopic surgery. The study compares the clinical results of 28 (40.6 p.c.) transperitoneal and 41 (59.4 p.c.) retroperitoneal laparoscopic renal cyst decortications. Results. Laparoscopic procedures, are performed in 28 (40.6 p.c.) women and 41 (59.4 p.c.) men. Sharp pain disappeared in 67 patients. The blood pressure normalized in 42.9 p.c. of patients. The mean operative time and mean blood loss for transperitoneal and retroperitoneal approach were respectively: 109 min, 89 ml and 86 min, 45 ml. Hospitalization time of convalescence and postoperative complications were comparable in both laparoscopic techniques. Conclusion. Laparoscopic renal cyst decortications regardless for the transperitoneal or retroperitoneal approach are effective, safe and minimally invasive procedures. Both methods firmly normalize blood pressure and decrease abdominal pain in 97 p.c. of patients.


  4/8

  Tytuł oryginału: Serum copper and zinc concentrations in women with rheumatoid arthritis in relation to consumption frequency of various foods.
  Tytuł polski: Zawartość miedzi i cynku w surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w odniesieniu do nawyków żywieniowych.
  Autorzy: Witkowska Anna Maria, Markiewicz Renata, Hukałowicz Katarzyna, Kuryliszyn-Moskal Anna, Borawska Maria Halina
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.147-154, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pomimo, że suplementacja mikroelementów wpływa na stan mineralny organizmu w reumatoidalnym zapaleniu stawów, niewiele wiadomo czy czynniki żywieniowe wywierają podobne działanie. Wyniki badań klinicznych wskazują, że niektóre produkty spożywcze mogą nasilać objawy choroby. Dlatego też przedmiotem podjętych badań wpływ nawyków żywieniowych na stan mineralny organizmu kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Badania objęły 37 kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz grupę kontrolną złożoną z 20 zdrowych kobiet. Wywiad żywieniowy przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza. Zawartość miedzi i cynku oznaczono metodą płomieniowej spektrometrii atomowo-absorpcyjnej. W surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów zawartość miedzi wyniosła 1,56 ń 0,46 mg/dm**3, a cynku 0,81 ń 0,36 mg/dm**3. Stężenie miedzi w surowicy krwi było istotnie wyższe, a cynku znamiennie obniżone w stosunku do kobiet z grupy kontrolnej. Stosunek molowy miedzi do cynku w surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów korelował dodatnio ze stężeniem białka C-reaktywnego (r = 0,69) i ujemnie ze stężeniem gammaglobulin (r = -0,41). Analiza statystyczna dotycząca nawyków żywieniowych wykazała, że częste spożycie kiełbas i serów żółtych powoduje znamienne obniżenie stężenia miedzi w surowicy krwi kobiet chorych na reumatopidalne zapalenie stawów (p 0,02). Pozostałe grupy produktów nie wpływały na poziom miedzi w surowicy krwi. Częste spożycie produktów będądych dobrym źródłem badanych metali nie wpływa na stężenie miedzi i cynku w przebiegu RZS.

  Streszczenie angielskie: Studies concerning the effect of food consumption frequency on the mineral status in rheumatoid arthritis patients were carried out. The studies included 37 women with rheumatoid arthritis and 20 normal women severing as controls. The data relating to dietary preferences were collected from interview-based questionnaires. The copper and zinc content in serum samples were determined using the flame atomic absorption spectrometry (FAAS) technique.


  5/8

  Tytuł oryginału: Wpływ sposobu odżywiania i używek na zawartość selenu i manganu w krwi i włosach matki w przypadku wad wrodzonych narządu ruchu u noworodka : praca doktorska
  Autorzy: Hukałowicz Katarzyna, Borawska Maria H. (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Bromatologii w Białymstoku, Śląska Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu
  Źródło: 2002, [2], 104, [17] k. : il., tab., bibliogr. 170 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19736

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/8

  Tytuł oryginału: Effects of L-arginine supplementation on endothelial function after stent implantation.
  Tytuł polski: Systemowo podawana L-arginina a funkcja śródbłonka naczyniowego po implantacji stentu.
  Autorzy: Dudek Dariusz, Heba Grzegorz, Bartuś Stanisław, Partyka Łukasz, Dembińska-Kieć Aldona, Huk Jhor, Legutko Jacek, Dubiel Jacek S.
  Opracowanie edytorskie: Siminiak Tomasz (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.389-398, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. In-stent restenosis after percutaneous coronary intervention (PCI) is due to the proliferation of intima. Supplementation with L-arginine has been shown to improve endothelial function and decrease neointima proliferation in experimental animal model of restnosis. Aim. To assess the effects of L-arginine supplementation on neointima proliferation and endothelial markers as well as growth factor levels in patients after stent implantation. Methods. In this prospective, randomised, double-blind, placebo-controlled study 60 patients undergoing stent implantation received palcebo or L-arginine (200 mg/kg infused intravenously over 4 hours, 12 and 3 hours before PCI, and 500 mg over 10 minutes prior to stent implantation, followed by oral supplementation of 6 g/day for 14 days after PCI). Quantitative coronary angiography (QCA) and intracoronary ultrasonography (ICUS) were performed at baseline and after a seven-month follow-up period. Serum concentration of L-arginine was measured at baseline, before PCI, 24 hours after PCI, and 7 as well as 14 days after PCI. The transforming growth factor-beta (TGF-á), vascular endothelial growth factor (VEGF) and endothelin levels were assessed before PCI, and 24 hours as well as 14 days after the procedure. Results. No significant differences in the QCA or ICUS parameters were found between patients receiving L-arginine or placebo. 24 hours after stent implantation patietns who received placebo had significantly a higher increase in the endothelin serum concentration and a lower rise in the VEGF level than the patients who received L-arginine...


  7/8

  Tytuł oryginału: Ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego (ZMJ) wykonanego sposobem Le Duc w zastępczym pęcherzu jelitowym (ZPJ) u chorych z rakiem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Value assessment of uretero-enteric anastomosis (UEA) using Le Duc method in the orthotopic ileal neobladder (OINB) in patients with urinary bladder cancer.
  Autorzy: Fryczkowski Mieczysław, Huk Jacek, Paradysz Andrzej, Krauze-Balwińska Zofia
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.27-31, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest ocena ZMJ wykonanego sposobem Le Duc u chorych z ZPJ, u których wykonano cystektomię z powodu raka pęcherza moczowego. Materiał i metoda. Od 1991 do 2001 roku u 72 chorych (średni wiek: 59,1 roku) wykonano radykalną cystektomią z wytworzeniem ZPJ, w którym wykonano ZMJ sposobem Le Duc. Badaniom kontrolnym poddano 55 chorych po upływie od 6 do 115 miesięcy (średnio: 41,9 miesiąca) od operacji. U każdego z nich wykonano rutynowe badania laboratoryjne, radiologiczne, a u 28 również urodynamiczne. Wyniki. Ogółem odsetek powikłań związanych z ZMJ wynosił 25,4 proc., w tym 16,5 proc. stanowiły zwężenia, a 9,1 proc. odpływ pęcherzowo-moczowodowy (opm). Większość tych powikłań (86 proc.) wystąpiła przed upływem 12 miesięcy po operacji. Dobry wynik reoperacji uzyskano u 80 proc. chorych. Odsetek powikłań ZMJ w analizowanych typach ZPJ ne wykazywał istotnej różnicy z wyjątkiem pęcherza Pagano. Stopień zaawansowania klinicznego i złośliwości histologicznej nie wykazywały również istotnego wpływu na liczbę powikłań ZMJ. Wnioski. 1. U chorych z ZPJ wykonanie ZMJ sposobem Le Duc jest częśtą przyczyną zwężenia i opm. 2. Powikłania te występują najczęściej do 12 miesięcy po operacji, przy czym zwężenie ZMJ wymaga często pilnej reoperacji, która nie jest konieczna w opm. 3. Zaawansowanie kliniczne i stopień złośliwości histologicznej nie mają istotnego wpływu na odsetek powikłań. 4. Nie stwierdzono zależności pomiędzy powikłaniami ZMJ, a typem ZPJ, z ...

  Streszczenie angielskie: Objective. The aim of this study was the assessment of ureteroenteric anastomosis (UEA) using the Le Duc method performed in orthotopic ileal neobladder (OINB) afer cystectomy. Material and methods. In the period between 1991-2001 year, 72 patients in average age 59,1 y-rs, underwent cystectomy and OINB. In all patients the UEA modo Le Duc was created. The complet follow-up was performed in 55 patients renged 6-115 months (avarage 41,9), after operation. Postoperative diagnosis was based on; laboratory, radiology examination and 28 patients was also urodynamic examined. Results. The complication rate of UEA was 25,4 p.c. (16,3 p.c of strictures and 9,1 p.c. vescio-uretera refluxes - vur). The most of the complications (86 p.c.) occured 12 months after operation. The complication rate of the UEA is not statistical different in analized types of OINB except Pagano neobladder. There was no connection between the staging and grading of bladder cancer and the complications rate. Conclusion. 1. The UEA made by Le Duc method give a lot of strictures and vur in patients with OINB. 2. The complications occured most frequently before 12 m-ths of operation and the strictures required early surgical correction, contrary vur. 3. The staging and grading of the bladder cancer had not influence on the complication rate. 4. In the Pagano neobladder we found any complications binding with UEA. We did not find interdependences between UEA and type of OINB except Pagano neobladder ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Świadomość zagrożeń HIV/AIDS u młodzieży wiejskiej południowego Podlasia w porównaniu z populacją ogólnopolską.
  Tytuł angielski: Awareness of HIV/AIDS hazards in the youth from Southern Podlasie compared with the state of knowledge in the general population of Poland.
  Autorzy: Huk-Wielczuk Elżbieta B.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.120-127, il., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Południowe Podlasie jest rejonem specyficznym pod względem zagrożeń HIV/AIDS ze względu na położenie geograficzne (strefa przygraniczna), jak i problemy społeczne (wysokie bezrobocie). Celem pracy było poznanie poziomu wiedzy młodzieży wiejskiej na temat czynników ryzyka, dróg szerzenia się, metod zapobiegania zakażeniu HIV (human immunodeficiency virus) oraz kliniki AIDS (autoimmue deficiency syndrome). Badaniami objęto 405 uczniów w wieku 15-17 lat (w tym 197 chłopców i 208 dziewcząt) uczęszczających do wybranych szkół wiejskich na terenie Południowego Podlasia. Metodą badawczą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety nt. "Wiedza i przekonania o HIV/AIDS" pochodzącej z międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej (HBSC - kierownik badań w Polsce prof. dr hab. med. B. Woynarowska). Przeprowadzone badania wykazały, że wiedza młodzieży wiejskiej o HIV/AIDS jest bardzo zróżnicowana. Nadal istnieje wiele błędnych opinii dotyczących dróg zakażenia HIV. Mimo znacznej znajomości sposobów zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV, wśród respondentów odnotowano niski poziom świadomości odnośnie do leczenia AIDS. Porównując uzyskane wyniki z badaniami przeprowadzonymi na populacji ogólnopolskiej, zaobserwowano różnice w prawidłowych odpowiedziach na szereg pytań, na niekorzyść młodzieży wiejskiej. Przed szkołą, rodzicami oraz mediami stoi obowiązek dostarczenia rzetelnej wiedzy na temat HIV/AIDS. Tylko systematyczne monitorowanie wiedzy w tym zakresie może ustrzec przed lekceważeniem choroby i wynikającymi z zakażenia niebezpieczeństwami.

  Streszczenie angielskie: Southern Podlasie is a specific region as regards HIV/AIDS hazard for its geographical position (border zone) as well as social problems (high level of unemployment). The aim of the research was to find out the level of knowledge of rural youth on the subject of risk factors and ways of spreading HIV as well as AIDS clinic. 405 students aged 15-17 (197 males and 208 females) that attend chosen rural schools on the territory of Southern Podlasie were questioned. The method of diagnostic poll was employed in the research using the questionnaire "HIV/AIDS knowledge and beliefs" from international studies on school youth health preservation (HBSC) - the supervisor of the project in Poland is professor B. Woynarowska). The research has shown different level of knowledge of rural youth on the subject of HIV/AIDS. There were still many false opinions among the people questioned about the ways of HIV infection. Despite considerable knowledge about the ways of reducing the risk of HIV infection, there was low level of knowledge concerning AIDS treatment compared with the results of nationwide survey, there were fewer correct answers in our study group. It is the duty of schools, parents nd mass media to provide the youth with relevant information on the subject of HIV/AIDS. Only systematic education in this domain can protect the infected persons and their partners or children against the consequences of ignoring the disease.

  stosując format: