Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HORSZCZARUK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Kwalifikacja chorych do zabiegów angioplastyki wieńcowej.
Autorzy: Horszczaruk Grzegorz J., Kochman Janusz, Opolski Grzegorz
Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.54, 56-60, tab.
Sygnatura GBL: 313,495

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł angielski: Influence of homocysteine concentration on clinical course and angiographic presentation of ischemic heart disease.
  Autorzy: Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz J., Kotlicka Justyna, Kochman Janusz, Iwanowska Marzena, Kosior Dariusz, Bobilewicz Dagna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.109-113, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie; Podwyższone stężenie homocysteiny (Hcy), przez niekorzystny wpływ na śródbłonek naczyniowy i procesy zakrzepowe może w istotny sposób przyczynić się do powstawania i progresji zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Cel pracy: Analiza przebiegu klinicznego choroby niedokrwiennej serca (IHD) oraz obrazu angiograficznego tętnic wieńcowych u chorych z i bez hiperhomocysteinemii. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 77 pacjentów (PTS) z rozpoznaną klinicznie IHD, którzy w czasie hospitalizacji mieli wykonaną koronarografię. W dniu badania oznaczono stężenie Hcy i kwasu foliowego. Koronarograficznie stopień nasilenia zmian miażdżycowych oceniano wg skali Gensiniego oraz według liczby tętnic wieńcowych z istotnymi (tj. 50 proc. średnicy światła naczynia) zwężeniami. Kliniczną postać IHD określono na podstawie wywiadu. Wyniki: Zbadano 48 (62 proc.) mężczyzn i 29 (38 proc.) kobiet w wieku 27-74 lata (średnia 57 ń 9,3). Wskazaniami do wykonania koronarografii były: stabilna IHD (SA) u 39 proc., niestabilna IHD (UA) u 38 proc., zawał serca (MI) dokonany w ciągu ostatnich 10-20 dni u 23 proc. Za górną granicę normy stężenia Hcy przyjęto 12,99 ćmol/l. podwyższone wartości Hcy stwierdzono u 45 proc. pts. Średnie stężenie Hcy u pts z SA wynosiło 11,63 ń 2,65 ćmol/l, u chorych z UA 13,93 ń 5.59 ćmol/l, u chorych po MI 14,74 ń 4,2 ćmol/l. Wartości stężenia Hcy były statystycznie znamiennie niższe w grupie chorych z SA, w porównaniu do grupy chorych po MI (p = ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: A growing attention is being paid upon new risk factors of ischemic heart disease (IHD). Homocysteine (Hcy) represents such newly established factor. Its elevated concentration causes endothelial dysfunction and promates thrombosis. These processes may result in formation and progression of atheroslerotic lesions. Aim: The analysis of clinical course of IHD and angiographic presentation of coronary arteries in patients with and without hyperhomocysteinaemia. Material and methods: 77 pts with diagnosed IHD, referred to coronary angiography were enrolled. Plasma Hcy and folate concentration were measured. Clinical manifestation of IHD was noted. Extension of atherosclerosis (according to Gensini scale) and number of arteries with significant stenosis (i.e. 50 p.c. vessel lumen) were assessed with coronary angiography. Results: There were 48 (62 p.c.) men and 29 (38 p.c.) women in study group. Mean age 57 ń 9.3 years. Indications for coronary angiography were: stable angina (SA) in 39 pts, unstable angina (UA) in 38 p.c. pts, reccurent myocardial infartion (MI) (10-20 day) in 23 p.c. pts. Upper limit of normal Hcy - 12.99 ćmol/L. In 45 p.c. pts elevated Hcy concentration was observed. Mean Hcy concentration in SA-pts was 11.63 ń 2.65, in UA-pts was 13.92 ń 5.59 and in MI-pts was 14.79 ń 4.2. Mean Hcy concentration was significantly higher in MI-pts than in SA-pts (p = 0.002). In UA-pts mean Hcy concentration was higher than in SA-pts, with borderline ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Wczesna strategia inwazyjna - argumenty "za" z dużych badań klinicznych: perspektywa roku 2002.
  Autorzy: Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz J., Kochman Janusz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 1 s.111-112, 114-123, il., tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostry zespół wieńcowy (OZW) spowodowany jest pęknięciem lub owrzodzeniem blaszki miażdżycowej. Powstający na uszkodzonej powierzchni zakrzep zamyka (OZW z przetrwałym uniesieniem odcinka ST) lub istotne zwęża światło naczynia (OZW bez przetrwałego uniesienia odcinka ST). Celem leczenia jest jak najszybsze przywrócenie przepływu przez tętnicę wieńcową. U chorych z OZW z przetrwałym uniesieniem ST do tego celu wykorzystuje się leczenie fibrynolityczne lub pierwotną angioplastykę. U chorych z OZW bez przetrwałego uniesienia ST - strategię zachowawczą lub inwazyjną. Artykuł jest próbą przedstawienia argumentów przemawiających za wczesnym leczeniem inwazyjnym wszystkich chorych, którzy mogą odnieść z niego korzyści.


  4/6

  Tytuł oryginału: Angiograficzna ocena przepływu wieńcowego - czy wystarczy tylko "rzut oka"?
  Tytuł angielski: Angiographic assessment of coronary flow - is it just a glance?
  Autorzy: Horszczaruk Grzegorz J., Kochman Janusz, Gil Robert, Dudek Dariusz, Opolski Grzegorz
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.293-301, tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Zmiany graniczne.
  Autorzy: Kochman Janusz, Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz Jan, Huczek Zenon
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.81-84, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  6/6

  Tytuł oryginału: Postępowanie we wstrząsie kardiogennym w ostrym zespole wieńcowym.
  Autorzy: Huczek Zenon, Horszczaruk Grzegorz Jan, Kochman Janusz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 2 s.87-90, 92-96, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstrząs kardiogenny jest jedną z głównych przyczyn zgonu chorych z ostrym zespołem wieńcowym (OZW). Mimo obserwowanych ostatnio postępów leczenia, śmiertelność we wstrząsie od lat pozostaje prawie niezmieniona. Szansę na poprawę wyników leczenia wydaje się stwarzać wczesna i pełna rewaskularyzacja wieńcowa oraz szerokie stosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IAPB - intraaortic baloon pumping). Odpowiednia kwalifikacja chorych do wczesnej rewaskularyzacji wieńcowej jest sprawą kluczową, pozwalającą uzyskać najbardziej znaczącą redukcję śmiertelności. W przypadku chorych 75 r.ż. wczesne zastosowanie kontrapulsacji i wykonanie koronaroplastyki (PCI - percutaneous coronary intervention) lub pomostowania tętnic wieńcowych (CABG - coronary artery bypass grafting) wydaje się leczeniem z wyboru. U chorych starszych ( 75 r.ż. wczesne leczenie inwazyjne jest kontrowersyjne. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia aktualnego modelu postępowania we wstrząsie kardiogennym.

  stosując format: