Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HORST-SIKORSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Obraz kliniczny i leczenie osteoporozy wtórnej wywołanej chorobami endokrynologicznymi.
Tytuł angielski: Osteoporosis secondary to endocrinological disorders - clinical features and therapy.
Autorzy: Horst-Sikorska Wanda
Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.19-21, bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoporosis is a metabolic bone disorder. Secondary osteoporosis is often related to endocrinological diseases. The age of patients and proportion between men and women are different than in the primary disease. The discrepancy is related to metabolic reasons that lead to osteoporosis. The most common type of secondary osteoporosis is due to increased levels of glucocorticoids. Frequent reasons also include premature ovarian and testis failures. Therapy of these kinds of osteoporosis is similar to treatment of the primary one, but to increase effectiveness it should management of underlying pathology, which is the cause of bone disorders.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wyspiak trzustki - trudności w uwidocznieniu guzka.
  Tytuł angielski: Insulinoma of the pancreas - difficulties with imaging.
  Autorzy: Owecki Maciej, Waśko Ryszard, Horst-Sikorska Wanda, Drews Michał, Stawny Bolesław, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.983-986, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 29-letniego pacjenta, u którego pomimo braku cech gruczolaka trzustki w USG i TK dokonano interwencji chirurgicznej i usunięto gruczolak typu insulinoma. Wyspiaka rozpoznano na podstawie obrazu klinicznego (triadą Whipple'a) potwierdzonego dodatnim wynikiem próby głodowej, którą zakończono z powodu objawów neuroglikopenii po 11,5 godzinach przy wartości glikemii 2,0 mmol/l (36 mg/dl) i insulinemii 11,0 ćU/ml. Zabieg chirurgiczny polagał na laparotomii, podczas której palpacyjnie i ultrasonograficznie zlokalizowano guzek w głowie trzustki. Zmianę o średnicy 12 mm wyłuszczono. W badaniu histopatologicznym rozpoznano łagodny gruczolak typu insulinoma. Po operacji pacjent bez dolegliwości, z prawidłowymi poziomami glikemii został wypisany do domu. Przypadek ten potwierdza dużą przydatność śródoperacyjnego USG i badania palpacyjnego podczas zabiegu w poszukiwaniu guza trzustki typu insulinoma.


  3/7

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genu receptora dla sulfonylomocznika w cukrzycy typu 2 : praca doktorska
  Autorzy: Owecki Maciej, Horst-Sikorska Wanda (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 86 k. : il., tab., bibliogr. 146 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20337

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  4/7

  Tytuł oryginału: Wpływ diety i aktywności fizycznej na przebieg i leczenie osteoporozy.
  Tytuł angielski: Influence of diet and physical activity on the course and therapy of osteoporosis.
  Autorzy: Owecki Maciej, Horst-Sikorska Wanda, Baszko-Błaszyk Daria, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.473-476, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Osteoporoza jest chorobą, której przebieg uzależniony jest m.in od stosowanej diety i aktywności fizycznej. Celem pracy było określenie związku między tymi czynnikami a zmiana gęstości kości odcinka L1-L4 kręgosłupa lędźwiowego. Badaniami objęto 82 kobiety z rozpoznaną pierwotną osteoporozą pomenoauzalną lub starczą, Leczone kalcytoniną, hormonalną terapią zastępczą i witaminą D. Dokonano pomiaru średniej gęstości kości kręgosłupa metodą DEXA przed leczeniem i po 12 miesiącach terapii. Chore podzielono na 4 grupy, zależnie od ilości spożywanego wapnia i czasu trwania aktywności fizycznej dziennie. Wyniki: tylko w grupie kobiet aktywnych fizycznie i spożywających powyżej 500 mg wapnia w diecie na dobę (n = 32) stwierdzono statystycznie istotną poprawę gęstości kości: przyrost wskaźnika T o + 0,23 (p = 0,010449). W pozostałych grupach nie stwierdzono statystycznie znamiennej zmiany gęstości kości. Wnioski: spożycie powyżej 500 mg wapnia w dobowej diecie połączone z codzienną aktywnością fizyczną trwającą ponad 45 minut zapewnia większej przyrost gęstości kości podczas farmakoterapii osteoporozy w porównaniu z samą farmakoterapią lub farmakoterpią skojarzoną tylko z jednym z powyższych elementów.

  Streszczenie angielskie: Osteoporosis is a disease, the course of which is dependent among others on diet and physical activity. The aim of study was to find correlation between these factors and changes in bone density measured in lumbar spine. The project comprised 82 women with primary postmenopausal or senile osteoporosis treated with calcitonin, hormone replacement therapy and vitamin D. Bone density was measured by DEXA method before and after 12 month therapy. The patients were divided into four groups depending upon amount of ingested calcium and time of physical activity performed daily. Results: only in the group of women (n = 32) who were physically active and presented high dietary calcium intake (over 500 mg daily) statistically significant improvement in bone was found: T-score increased by +0,23 (p = ,010449) No statistically significant difference of bone density in other subgroups was found. Conclusions: daily dietary calcium intake over 500 mg and physical activity performed for over 45 minutes every day provides higher bone density increase during pharmacotherapy of osteoporosis compared to pharmacotherapy alone or pharmacotherapy associated with only one of the above mentioned elements.


  5/7

  Tytuł oryginału: Stanowisko Rady Naukowej Polskiej Fundacji Osteoporozy wobec diagnostyki i leczenia osteoporozy - czerwiec 2002.
  Tytuł angielski: Statement of the Scientific Board of the Polish Osteoporosis Foundation in diagnostics and treatment of osteoporosis - June 2002.
  Autorzy: Badurski Janusz E., Czerwiński Edward, Gmiński Jan, Horst-Sikorska Wanda, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Milewicz Andrzej, Opala Tomasz, Tłustochowicz Witold
  Źródło: Post. Osteoartrol. 2002: 13 (1/2) s.9-10
  Sygnatura GBL: 800,005

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/7

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genów receptora witaminy D3 i estrogenowego - badania w populacji kobiet z regionu Wielkopolski.
  Tytuł angielski: Vitamin D3 receptor gene and estrogen receptor gene polymorphism - population studies in the Wielkopolska region.
  Autorzy: Ziemnicka Katarzyna, Horst-Sikorska Wanda, Baszko-Błaszczyk Daria, Kalak Robert, Kwiatkowska Jolanta, Słomski Ryszard
  Źródło: Post. Osteoartrol. 2002: 13 (1/2) s.11-14, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 800,005

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odkrycie przyczyn powstawania osteoporozy jest prawdopodobnie najlepszą drogą poszukiwania sposobu zapobiegania i leczenia tej jednostki chorobowej. Jak się obecnie przyjmuje, jej obraz jest uwarunkowany czynnikami genetycznymi, ogólnym stanem zdrowia oraz zewnętrznymi czynnikami działającymi w ciągu życia chorych. Czynniki genetyczne mają decydować o wartości szczytowej masy kostnej. Stąd z pewnością w sytuacji określenia ich wpływu na kość można będzie z większym prawdopodobieństwem oceniać indywidualne zagrożenie osteoporozą. To z kolei może zasadniczo zmienić przebieg choroby. W metabolizmie kości ważną rolę odgrywają witamina D3 oraz estrogeny. Stąd celem pracy było badanie częstości występowania wariantów alleli dla genów: receptora witaminy D3 (VDR oraz estrogenowego (ER) w grupie kobiet z rejony Wiekopolski. Badaniem obję to 91 kobiet. Ocenę gęstości kości wykonano przy pomocy metody DEXA w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (L1-L4). We wszystkich przypadkach zbadano warianty alleli Taq I, Apa I, Bsm I dla VDR oraz Pvu i Xba I dla ER. Próbę kontrolną stanowiło 30 zdrowych kobiet. Przeprowadzone badania wykazały, że analizowana populacja jest głównie heterozygotyczna, istnieje jednak pewna tendencja do wyodrębnienia allelu T w grupie chorych z obiżoną masą kostną. Wskazane byłoby dalsze poszerzanie grupy badanej i analiza polimorfizmow innych genów biorących udział w regulacji metabolizmu kostnego.

  Streszczenie angielskie: The studies of the etiology of osteoporosis are the most important way to proper prophylaxis and treatment. It has been generally accepted, that the clinical appearance of osteoporosis is affected by genetic factors, general health state and environmental factors acting during the whole life. Genetic factors may decide about peak bone mineral density, thus their determination would be helpful to establish the individual risk of osteoporosis. Our knowledge about these risk factors can help us to change the course of the disease. Vitamin D3 and estrogens play an important role in the bone metabolism. Thus, the aim of our study was to estimate vitamin D3 receptor gene (VDR) and estrogen receptor gene (ER) variants in patients with primary postmenopausal and senile osteoporosis and to investigate the relationship between genotype and bone mineral density (BMD). The studies referred to 43 women with low BMD and 20 healthy controls. BMD was determined in lumbar spine (L1-L4) using DEXA. In all cases VDR allels (for Taq I, Apa I and Bsm I and Fok I) and ER allels (for Pvu II, Xba I) were studied. Our results revealed, that this population is mainly heterozygotic, but we can observe tendency to separation of allele T in the group with lower bone mineral density. This indicaces that we should extend our studied group and analyze polymorphism of other gene taking parts in the regulation of bone metabolism as well.


  7/7

  Tytuł oryginału: Problemy psychologiczne pacjentów z cukrzycą typu I.
  Tytuł angielski: Psychological problems in patients with diabetes mellitus.
  Autorzy: Stangierska Izabela, Marcinkowska Michalina, Horst-Sikorska Wanda
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.212-216, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Uwarunkowania psychologiczne dostrzegane w etiopatogenezie cukrzycy oraz związane z reżimem leczenia i częstymi powikłaniami skłaniają do dalszych poszukiwań i badań dotyczących osobowości i mechanizmów zachowania w tej grupie chorych. Ważnym elementem w procesie leczenia jest uwzględnienie specyfiki reakcji emocjonalnych, aby uniknąć błędów jatrogennych i poprawić skuteczność terapii. Cel. Celem pracy było określenie niektórych związków między przebiegiem cukrzycy a cechami osobowości pacjentów, aby móc wykorzystać je w postępowaniu leczniczym. Metodyka. Przeprowadzone badania objęły 35 osób z rozpoznaną cukrzycą w wieku 17-44 lat, z wykształceniem średnim. Wszystkich poddano badaniom psychologicznym kwestionariuszem MMPI, skalą pomiaru lęku STAI, półstandaryzowaną rozmową i obserwacją. Wyniki. Wyniki badań przedstawiają się następująco - badanie skalą MMPI ujawniło skłonność do depresji, cechy hipochondryczne, niepewność i tendencję do izolacji społecznej, a także podstawy rezygnacyjne i nadmierne dążenie do robienia dobrego wrażenia. Wyniki w teście STAI wskazują na podwyższony poziom lęku (ok. 59). Rozmowa kliniczna pozwoliła na wyodrębnienie 4 postaw wobec choroby: akceptacja i współpraca, bierność i obojętność, negacja i brak współpracy, silne poczucie choroby, lęk, zmienność. Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań mozna wyciągnąć następujące wnioski, że stwierdzone w badaniach cechy lękowości i zakłócenia w funkcjonowaniu interpersonalnym wskazują na konieczność wsparcia poznawczego i emocjonalnego. W związku z powyższym, wydaje się celowe uwzględnienie metod terapii grupowej oraz indywidualnej opieki psychologicznej.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Psychological problems are widely known and typical in diabetic patients. Medical treatment should be based on psychological knowledge of the personal and behavioural characteristics of these patients. In our study we tried to discover whether there was any connection between psychological functions and diabetes mellitus. Methods. The MMPI (Maudsley Multiply Personal Inventory), STAI test, clinical interviews and observation were used. 35 patients between 17-44 years old were included in the study. We found that the emotional sphere was the most traumatic psychological aspect of diabetes mellitus. There is also a high level of anxiety, great nervous tension and a self- defensive process which damages both psychological life and medical therapy. We postulate the need for a more important role for psychotherapy in programmed medical treatment. It is possible to change interpersonal communication, self-esteem and life expectations. We also observed a connection between an improvement in personal attitudes and the main symptoms.

  stosując format: