Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HOROCH
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Stan słuchu rolników indywidualnych.
Tytuł angielski: State of hearing among private farmers.
Autorzy: Solecki Leszek, Horoch Andrzej
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.299-305, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań był stan słuchu rolników indywidualnych w wybranej grupie 128 osób (wiek: 28-65 lat; staż: 11-40 lat). Zakres badań obejmował: fizykalne badania laryngologiczne, szczegółowy wywiad otologiczny oraz właściwe badania audiometryczne (przewodnictwo powietrzne i kostne). Badania słuchu rolników indywidualnych wykazały, że najwyższe średnie wartości ubytków słuchu zawierają się głównie w obszarze dwóch wysokich częstotliwości: 4 i 6 kHz i wynoszą: 34,9 - 39,7 dB. Są to częstotliwości typowe dla urazu akustycznego. Stwierdzono także występowanie bardzo wysoko istotnej statystycznie (p 0,001) korelacji pomiędzy ubytkiem słuchu, a wiekiem badanych (r = 0,32 - 0,53; dla 3 - kHz) oraz nieco słabszej korelacji między ubytkiem słuchu a stażem pracy (r = 0,20 - 0,27; dla 3-8 kHz; p 0,01 lub p 0,05). Uzyskane średnie wartości ubytków słuchu w grupie rolników są zdecydowanie wyższe od wartości ubytków słuchu z grupy kontrolnej (42 osoby; wiek: 29-59 lat) i różnią się w stopniu bardzo wysoko istotnym statystycznie (p 0,001). Przeprowadzone badania stanu słuchu rolników indywidualnych wyraźnie potwierdzają hipotezę, że główną przyczyną obniżenia słuchu wśród rolników jest nadmierna ekspozycja na hałas występujący w środowisku rolnym.

  Streszczenie angielskie: The studies of the state of hearing were conducted among a selected group of 128 farmers, aged 28-65 years with employment ranging from 11 to 40 years. The study design covered physical laryngologica examinations, deteiled otologic medical history and proper audiometric tests (air and bone conduction). The results of the study showed that the highest mean values of hearing loss remained mostly whithin two high frequencies of 4 and 6 kHz and were 34.9 - 39.7 d B. These frequencies are typical of acoustic trauma. A highly statistically significant correlation (p 0,001) was observed between hearing loss and age (r = 0,32 - 0.53 for 3-8 kHz), while a slightly weaker correlation was noted between hearing loss and employment duration (r = 0.20 - 0.27 for 3-8 kHz; p 0.01). The mean values of hearing loss obtained among farmers were considerably enhanced, compared to the control group (42 people aged 29 - 59 years), the difference being very high statistically (p 0.001). The studies of the state of private farmers' hearing clearly confirm the hypothesis that an excessive exposure to noise present in the farming equipment is the major cause of the decreased hearing among farmers.


  2/3

  Tytuł oryginału: Kluczowe problemy konstrukcji systemów informacyjnych wspomagajacych zarządzanie opieką zdrowotną.
  Tytuł angielski: Key problems of the construcion of information systems supporting the health care management. P. 1: Fundamental concepts.
  Autorzy: Wdowiak Leszek, Czubek Andrzej, Jarosz Mirosław, Horoch Andrzej
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.299-312, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstwienie i krytyczna analiza problemów konstrukcji systemów informacyjnych efektywnie wspomagających zarządzanie opieką zdrowotną finansowaną ze środków publicznych. Analizę przeprowadzono z punktu widzenia potrzeb decyzyjnych zarządzającego. Szczególny nacisk położono na jej praktyczną użytecznosć. Rozważania rozpoczęto od określenia podstawowych pojęć, w tym systemu informacyjengo i jego wdrożenia oraz efektywnego wspomagania zarządzania. Ponadto w tej części artykułu dokonano identyfikacji kluczowych problemów konstrukcji systemów informacyjnych. Ich szczegółowej analizie i propozycjom rozwiązań poświęcono część II artykułu. Punkt wyjścia analizy stanowi nie budzące wątpliwości stwierdzenie, że zarządzanie opieką zdrowotną w Polsce finansowaną ze środków publicznych wymaga usprawnienia. Nie spełnia ono dwóch podstawowych warunków, czyli skuteczności i efektywności. Ta krytyczna ocena dotyczy systemu opieki zdrowotnej jako całości oraz jego głównych podmiotów, w tym płatnika - dysponenta składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zdaniem autorów przyczyn tego stanu rzeczy nie można upatrywać ani wyłącznie, ani głównie w zbyt niskich nakładach środków publicznych na system opieki zdrowotnej. Czynnikami, które przede wszystkim negatywnie wpływają na jakość zarządzania są braki w zakresie stabilnych i kompleksowych regulacji prawnych oraz narzędzi wspomagających zarządzanie, zwłaszcza systemów informacyjnych - odpowiednio skonstruowanych i skutecznie ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to introduce and analyze critically the problems of the construction of information systems effectively supporting the health care management financed from public funds. Analysis was made from the point of view of managers' decision needs. Special attention was given to its practical usefulness. The authors' considerations start from a definition of fundamental concepts, including information system and its implementation and effective support to management. In addition, the key problems of information systems construction were identified in this part of the article. The second part is devoted to their analysis and suggests the solutions. The starting-point of the analysis was an obvious statement that health care management in Poland financed from public funds needs improvement as it doesn't satisfy two basic conditions: efficiency and effectiveness. This critical judgment refers to health care system as a whole and to its main components, especially the payer - and disposer - of health insurance fees. In the authors' opinion, the causes of this situation are not to be looked for, neither exclusively nor mainly, in too small amounts allocated to the health care system. Destructive factors influencing the quality of management are, first of all, lack of stable and complex legal regulations and tools of management support, in particular the correctly constructed and successfully implemented information systems. The key construction problems ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Kluczowe problemy konstrukcji systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie opieką zdrowotną.
  Tytuł angielski: Key problems of the construction of information systems supporting the health care management. P. 2: Monitoring systems.
  Autorzy: Wdowiak Leszek, Czubek Andrzej, Jarosz Mirosław, Horoch Andrzej
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.425-440, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kluczowe problemy konstrukcji systemów monitorowania usług medycznych, w tym recept/leków, analizowano z punktu widzenia płatnika - dysponenta publicznych środków finansowych na opiekę zdrowotną. Zaliczono do nich: ustalenie zestawu danych źródłowych adekwatnego do potrzeb i wymagań zarządzania finansami oraz zapewnienie wysokiego poziomu jakości tych danych. Określono minimalny zestaw danych o monitorowanej pojedynczej usłudze medycznej. Podkreślono znaczenie powiązania różnych rodzajów danych o usłudze medycznej oraz ustalenia relacji między danymi o różnych usługach medycznych (receptach) zleconych i zrealizowanych na rzecz jednego pacjenta. Strategie i praktyczne sposoby rozwiązania problemów jakości danych omówiono na przykładzie rejestru Usług Medycznych (RUM) z uwzględnieniem wyróżnionych jego wersji i wariantów. Przedstawiono narzędzia i procedury zapewniające jakość danych już na etapie rejestracji. Wskazano na wagę autoryzacji usługi medycznej (recepty) przez pacjenta. Omówiono mechanizm i rolę ciągłej, zgodnej z porządkiem chronologicznym, numeracji usług medycznych wykonywanych na rzecz pacjenta. Podkreślono walory zamkniętego, szczelnego obiegu dokumentów i danych w systemie dla zapewnienia ich jakości. Wersje i warianty RUM porównano pod względem zapewnienia jakości danych uzyskanych z monitorowania. Wskazano na informacyjną równoważność wariantu RUM z książeczką usług medycznych i RUM z kartą elektroniczną. Wskazano na konieczność ustawowego ...

  Streszczenie angielskie: The key problems of the construction of systems to monitor health services, including prescriptions/medicines, are analyzed from the viewpoint of the payer - disposer of the public financial resources allocated to health care. The problems include: identification of the set of source data corresponding to the needs and requirements of financial management and safeguarding the high data quality. A minimum set of data about a monitored, individual health service is determined. The authors stres the significance of connections between different kinds of data about a health service and between the data about different services (prescriptions) prescribed and provided to one patient. Strategies and practical solutions to data quality problems are discussed on the basis of the Medical Services Register (MSR), its different versions and variants. Tools and procedures to guarantee the high quality of data as early as the recording stage are presented. The importance of authorization of a health service (prescription) by the patient is stressed. The authors discuss the mechanism and role of consecutive - in a chronological order - numbering of health services provided to a given patient. The significance of a close, tight circulation of documents and data in the system for guaranteeing te data quality is underlined. Selected versions and variants of MSR system are compared in respect of their capacity to provide high quality monitoring data. The authors claim that the MSR ...

  stosując format: