Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HOŁOWIECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: G-CSF administered in time-sequenced setting during remission induction and consolidation therapy of adult acute lymphoblastic leukemia has beneficial influence on early recovery and possibly improves long-term outcome: a randomized multicenter study.
Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Giebel Sebastian, Krzemień Sławomira, Krawczyk-Kuliś Małgorzata, Jagoda Krystyna, Kopera Małgorzata, Hołowiecka Beata, Grosicki Sebastian, Hellmann Andrzej, Dmoszyńska Anna, Paluszewska Monika, Robak Tadeusz, Konopka Lech, Maj Stanisław, Wojnar Jerzy, Wojciechowska Maria, Skotnicki Aleksander, Baran Wojciech, Cioch Maria
Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.315-325, il., tab., bibliogr. 25 poz.
Sygnatura GBL: 312,939

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Sixty-four untreated adult acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients were randomized to receive chemotherapy alone, n = 31 or chemotherapy and granulocyte colony stimulating factor (G-CSF), n = 33. During induction patients received G-CSF for 5 days between four weekly Epirubicin + Vcradministrations, starting 36 h after each application and finishing 48 h before the next one with the intention to possibly generate a cell cycle dependent protection of normal hematopoietic progenitors and to stimulate granulopoiesis. The complete remission (CR) rate equaled 94 p.c. in the G-CSF group and 87 p.c in controls. Patients who received G-CSF, if compared to the controls, had shorter granulocytopenia during induction and consolidation, displayed a lower infection rate, completed the induction-consolidation quicker and stayed shorter in hospital during induction, p 0.001 - 0.04. Follow-up at 2 years revealed a rather higher probability of survival (59 vs. 27 p.c., p = 0.04) and a lower relapse rate (32 vs. 60 p.c.) in G-CSF arm than in controls. The beneficial influence of G-CSF administered in time-sequenced fashion on survival needs further confirmation.


  2/6

  Tytuł oryginału: Ostra niewydolność nerek w przebiegu zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego towarzyszącego ostrej białaczce promielocytowej - opis przypadku, trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Acute renal failure in a patient with disseminated intravascular coagulation accomapnied by acute promielocytic leukaemia - case report, diagnostic difficulties.
  Autorzy: Chudek Jerzy, Kopera Małgorzata, Kokot Franciszek, Nieszporek Teresa, Witkowicz Joanna, Hołowiecki Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.61-62, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca zawiera opis przypadku 24-letniej chorej z ostrą niewydolnością nerek w przebiegu zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) towarzyszącego ostrej białaczce promielocytowej (APL). Typowy dla APL obraz DIC został zdominowany przez objawy wstrząsu, ostrej niewydolności nerek i ostrej niewydolności oddechowej, co wobec nieobecności blastów we krwi obwodowej utrudniło postawienie rozpoznania i opóźniło wdrożenie leczenia białaczki.

  Streszczenie angielskie: A 24-years old female patient with acute renal failure and disseminated intravascular coagulation (DIC) acompanied by abute promielocytic leukaemia (APL) is described. The typical for APL features of DIC was dominated by signs of shock, acute renal failure and acute respiratory failure. The absence of blast in peripheral blood was the reason of diagnostic difficulties and delayed treatment of leukaemia.


  3/6

  Tytuł oryginału: PRCA - wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego, etiologia, patogeneza, czynniki ryzyka.
  Tytuł angielski: PRCA - pure red cell aplasia, aetiology, pathogenesis risk facotrs.
  Autorzy: Helbig Grzegorz, Hołowiecki Jerzy
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.203-206, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Aplazja czystoczerwonkrwinkowa jest rzadkim schorzeniem hematologicznym, charakteryzującym się głęboką anemią z prawie całkowitą nieobecnością komórek linii erytroidalnej w szpiku przy prawidłowo zachowanej funkcji komórek linii mieloidalnej i megakariocytowej. Postać wrodzona pojawia się we wczesnym dzieciństwie i jest wynikiem zaburzeń genetycznych dotyczących przede wszystkim linii erytroidalnej. U dorosłych, aplazja czystoczerwonokrwinkowa ma najczęściej podłoże autoimmunologiczne, kiedy to przeciwciała lub limfocyty T i NK atakują prekurosry linii erytroidalnej. W sporadycznych przypadkach choroba ta związana jest z zakażeniem parwowirusem B19 lub indukowana jest przez leki. W ostatnim czasie notuje się zwiększoną ilość przypadków aplazaji czystoczerwonokrwinkowej indukowanej erytropoetyną. Do chwili obecnej opisano około 150 chorych z aplazją i obecnością przeciwciał anty-erytropoetynowych. Wykazano ponadto, że przeciwciała te reagują krzyżowo ze wszystkimi dostępnymi na rynku rekombinowanymi erytropoetynami, stąd w przypadku rozpoznania aplazji wskazane jest natychmiastowe przerwanie leczenia. Wystąpienie reakcji immunologicznej po erytropoetynie zależy od wielu czynników. Jeżeli lek sam w sobie posiada potencjalne właściwości immunogenne, to podskórne jego podanie może ułatwić pojawienie się skutków klinicznych. Artykuł dokonuje przeglądu aktualnego stanu wiedzy na temat etiologii aplazji czystoczerwonokrwinkowej ze szczególnym uwzględnieniem przypadków związanych ze stosowaniem erytropoetyny.

  Streszczenie angielskie: Pure red cell aplasia (PRCA) is a rare hematologic disorder characterized by an almost complete absence of erythroid precursors in the bone marrow, but essetially normal granulopoiesis and megakaryopoiesis. The congenital form develops early in childhood and results from genetic defects predominantly affecting the erythropoietic lineage. In adults, pure red cell aplasia is usually an autoimmune disorder in which antibodies or lymphocytes T and NK attack erythroid precursors. Occasionally, PRCA can be attributed to infection with parvovirus B19 or to drugs. Recently, a pure red cell aplasia has been identified, that is linked to antibodies, that are induced by erytropoietin. The number of patients, who developed epoetin-induced PRCA, is still increasing and up to now about 150 cases were diagnosed. Anti-erythropoietin antibodies crossreact with all commercially available recombinant erythropoeitins, so when such antibodies are found, the treatment should be stopped immediately. Many factors are thought to influence the immunogenicity of epoetin. If the drug has a potential immunogenic property on its own, the subcutaneous route of application may facilitate the appearance of clinical consequences. This article reviews the present knowledge on the aetiology of the diverse types of PRCA with particular attention to the cases associated with the administration of erythropoietin.


  4/6

  Tytuł oryginału: Allotransplantacja szpiku kostnego od ojca [do córki] może być skutecznym zabiegiem ratunkowym w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej po autotransplantacji.
  Tytuł angielski: Allogenic bone marrow transplantation from father to daughter as an effective, salvage procedure in a patient with acute lymphoblastic leukemia who relapsed after an autograft.
  Autorzy: Helbig Grzegorz, Saduś-Wojciechowska Maria, Krawczyk-Kuliś Małgorzata, Hołowiecki Jerzy
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.249-256, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 17-letnią pacjentkę z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej typu pre- pre B. Pomimo zastosowania konsekwentnego leczenia chemioterapeutycznego i uzyskania remisji w czasie niespełna 4 tygodni od rozpoczęcia indukcji, nawrót choroby nastąpił w pierwszym roku od rozpoznania choroby. Po skutecznym leczeniu reindukującym i konsolidującym (CR2) u chorej wykonano autotransplantację szpiku. W 2 lata pożniej nastąpił nawrót białaczki z obecnością 44 proc. komórek limfoblastycznych w badaniu biopsyjnym szpiku. Pacjentka nie miała rodzeństwa, ale okazało się że ojciec jest zgodny w I i II klasie HLA. Po uzyskaniu kolejnej, trzeciej remisji (CR3) wykonano allotransplantację, stosując kondycjonowanie BuCy i przeszczepiając 1,8 x 10**6 komórek CD34 +/kg mc. Początkowo obserwowano prawidłową regenerację układu krwiotwórczego, ale po 10 tygodniach ujawniło się upośledzenie funkcji szpiku, co było powodem wykonania kolejnego przeszczepu - komórek macierzystych z krwi obwodowej ojca (AlloHCT). Obecnie pacejentka w 21 miesiącu po AlloHTC znajduje się w stadium całkowitej remisji, a badanie chimeryzmu wykazuje męski fenotyp dawcy. W dyskusji omówiono wyniki transplantacji szpiku w ostrej białaczce limfoblastycznej w zależności od stadium choroby i czynników ryzyka.

  Streszczenie angielskie: The paper describes a 17-year old female patient with ALL type pre- pre B, who relapsed after an autograft. In less than 4 weeks from the introduction of constant chemotherapy a complete remission was achieved, but a relapse occurred within one year from the diagnosis. After reinduction and consolidation tratament (CR2) an autograft was performed. Two years after the autograft, a relapse with the presence of 44 p.c. of marrow blasts was recofnized. The patient had no siblind donor, but her father was found to be a full match in I and II HLA class. In third complete remission, using conditioning with Busulfan and Cyclophosphamide, an allogenic bone marrow transplantation was performed 1,8 x 10**6 CD34+ cells per kg was transplanted. Initially a correct hematopoeitic recovery was observed, but ten weeks later an impairment of bone marrow function apperaed. The second allograft (AlloHCT was carried out. At present, 21 months after the second allograft, complete remission is observed, and mixed chimerism test reveales male donor phenotype. The results of bone marrow transplantation in acute lynphoblastic leukemia, regarding risk factors and disease status are discussed.


  5/6

  Tytuł oryginału: Daunorubicin, cytarabine and 2-CdA (DAC-7) for remission induction in "de novo" adult acute myeloid leukaemia patients. Evaluation of safety, tolerance and antileukemic activity.
  Tytuł polski: Daunorubicyna, cytarabina i 2-CdA (DAC-7) w leczeniu indukującym remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową "de novo". Ocena bezpieczeństwa, tolerancji i aktywności przeciwbiałaczkowej.
  Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Robak Tadeusz, Kyrcz-Krzemień Sławomira, Grosicki Sebastian, Wrzesień-Kuś Agata, Hellmann Andrzej, Skotnicki Aleksander, Jędrzejczak Wiesław, Konopka Lech, Zdziarska Barbara
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.239-247, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: 2-Chlorodenoksyadenozyna (2-CdA, cladeybina, Biodribin) jest analogiem nukleozydów purynowych aktywnym w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego. Na początku lat dziewięćdziesiątych wykazano synergiczną interakcję inhibitorów reduktazy rybonukleotydowej (fludarabiny i 2-CdA) i cytarabiny (Ara-C), w wyniku której wzrasta stężenie Ara-CTP w mieloblastach. Na podstawie tych obserwacji Polska Grupa Ostrych Białaczek (PALG) rozpoczęła pilotowe badania, których celem była ocena skojarzonego leczenia cytarabiną daunorubicyną i kladrybiną (DAC-7) jako pierwszej linii chemioterapii indukującej remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML). Do badań zakwalifikowano 50 chorych na AML w wieku 18-59 lat (mediana 45 lat), 28 kobiet i 22 mężczyzn, u których chorobę rozpoznano w latach 1999-2000. U 36 chorych (72 proc.) uzyskano całkowitą remisję (CR). U wszystkich wystąpiła granulocytopenia i małopłytkowość IV stopnia wg klasyfikacji WHO. U 38 chorych w okresie neutropernii wystąpiła infekcja III lub IV stopnia. Objawy niepożądane ze strony wątroby, nerek lub serca obserwowano rzadko. Dziewięciu chorych (18 proc.) zmarło w okresie polekowej neuropenii. U 5 chorych opornych na leczenie DAC-7 zastosowano alternatywną chemioterapię II linii. Uzyskane wyniki uzasadniły rozpoczęcie wieloośrodkowych, randomizowanych badań porównujących DAC-7 ze standardową chemioterapią danorubicyną i cytarabiną (3x7).

  Streszczenie angielskie: 2-chloro-2-deoxyadenosine (2-CdA, cladribine. Biodribin) is a purine analogue effective in lymhoid and haematopoietic malignancies. In 1992-93 synergistic interaction of ribonucleotide reductase inhibitors (fladarabine, 2-CdA) and cytarabine (Ara-C) increasing Ara-CTP concentration in myeloblasts was proved. Based on these findings the Polish Acute Leukaemia Group (PALG) started a pilot study on administration of cytarabine, daunorubicin and cladrybine (DAC-7) as the first-line induction treatment of adult acute myeloid leukaemia (AML) patients. Fifty adult AML patients, aged 18-59 (median 45), 28 women, 22 men diagnosed in 1999-2000 were included into the study. Thirt six patients (72 p.c.) achieved complete remission (CR). All of them developed thrombocytophenia and agranulocytosis (WHO grade IV). The latter was associated with grade III or IV infection rate of 38 p.c. Liver, kidney or cardiac side-effects were rarely observed. No patients (18 p.c. died in the course of postherapeutic pancytopenia. In 5 patients with refractory disease alternative second-line treatment was administered. Those results encouraged us to design an original, randomized, multicenter trial comparing DAC-7 with the standard daunorubicin + cytarabine (3+7) induction programme. This project is currently under way.


  6/6

  Tytuł oryginału: Nawrót małopłytkowości u chorej z ITP po 18 latach od wykonania splenektomii.
  Tytuł angielski: The recurrence of thrombocytopenia 18 years after splenectomy in an ITP patient.
  Autorzy: Hołowiecka Aleksandra, Zielińska Monika, Krzemień Sławomira, Hołowiecki Jerzy
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.381-385, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek nawrotu małopłytkowości samoistnej u chorej po 18 latach od wykonania splenektomii. Przeprowadzony wówczas po nieskutecznej sterydoterapii zabieg spowodował normalizację liczby płytek oraz całkowite ustąpienie objawów klinicznych skazy. Po 18-letnim okresie remisji choroby wystąpił nawrót trombocytopenii. Jego przyczyną była obecność dodatkowej śledziony, którą stwierdzono przy pomocy ultrasonografii (USG) i tomografii komputerowej (TK). Usunięcie śledziony dodatkowej spowodowało zwiększenie liczby płytek do wartości prawidłowej.

  Streszczenie angielskie: We report a case of the recurrence of idiopathic thrombocytopenia in a female patient 18 years after splenectomy. The excision of the spleen followed unsuccessful steroids treatment and led to complete clinical and haematological remission. The relapse occurred 18 years later and was caused by the presence of an accessory spleen detected by USG and CT. The resection of the accessory spleen resutled in a rise of platelet count up to the correct level.

  stosując format: