Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HLAWATY
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Rola echokardiografii kontrastowej w ocenie funkcji i ukrwienia mięśnia lewej komory.
Tytuł angielski: Contrast echocardiography in the assessment of left ventricular function and myocardial perfusion.
Autorzy: Olszowska Maria, Hlawaty Marta, Przewłocki Tadeusz, Tracz Wiesława
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.527-529, il., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia kontrastowa jest nieinwazyjną metodą stosowaną w diagnostyce choroby wieńcowej. Po raz pierwszy została opisana w 1968 r. a prawdziwy rowzój tej metody nastąpił w ostatnich latach, dzięki odkryciu nowych echokardiograficznych kontrastów, których pęcherzyki posiadają zdolność przechodzenia przez krążenie płucne. Kontrast po podaniu do żyły obwodowej i przejściu przez naczynia płucne powoduje zacieniowanie lewej komory i poprawę wizualizacji brzegów wsierdzia. Umożliwia to dokładną ocenę parametrów funkcji lewej komory nawet u chorych z suboptymalnym obrazem w echokardiografii konwencjonalnej. Przemieszczanie się kontrastu do naczyń wieńcowych powoduje zacienienie prawidłowego perfundowanego mięśnia lewej komory, obszary niedokrwione są pozbawione kontrastu. Ocena perfuzji mięśnia serca pozwala na pośrednią identyfikację zwężonego miażdżycowo naczynia wieńcowego. Analizę funkcji lewej komory i ocenę perfuzji mięśnia serca przy zastosowaniu echokardiografii kontrastowej dokonuje się w spoczynku w trakcie farmakologicznych prób obciążeniowych. Badania te pozwalają na identyfikację chorych z chorobą wieńcową jak również umożliwiają ocenę skuteczności zabiegów rewaskularyzacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Myocardial contrast echocardiography is a non-invasive method used to detect coronary artery disease. It was first described in 1968. New contrast agents which can go through the pulmonary vessels were discovered in the last years. Contrast echocardiography is useful in improving the endocardial border delineation and left ventricular cavity visualisation especially in patients with suboptimal acoustic windows. As the contrast passes further into the coronary artery normal myocardium perfusion is enhanced while ischaemic areas lack enhancement. Analysis of perfusion allows indirect identification of narrowed coronary arteries. Left wentricular function and its myocardium perfusion are made with contrast echocardiography at rest and during pharmacological stress tests. These examinations allow for detection patient with coronary artery disease as well as estimating efficacy of revascularisation procedures.


  2/5

  Tytuł oryginału: Opis metody postępowania u chorego z wielonaczyniową chorobą wieńcową i zwężeniem światła tętnicy szyjnej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: Management of coexistent advanced coronary artery disease and internal carotid artery stenosis.
  Autorzy: Kabłak-Ziembicka Anna, Hlawaty Marta, Sadowski Jerzy, Pieniążek Piotr, Pasowicz Mieczysław, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.554-556, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przypadek 60 letniego mężczyzny przyjętego do Kliniki Chorób Serca i Naczyń w Krakowie z objawami niestabilnej dusznicy bolesnej oraz zwężenia tętnicy szyjnej. W koronarografii stwierdzono trzynaczyniową chorobę wieńcową, na podstawie badania ultrasonogrficznego (USG) i wielonarządowej spiralnej tomofrafii komputerowej (MSCT) tętnic dogłowowych rozpoznano krytyczne zwężenie lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej z postenotycznym tętniakiem tej tętnicy wypełnionym skrzeplinami. Ze względu na wysokie ryzyko jednoczasowej operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG) i endartektomii tętnicy szyjnej (CEA), zdecydowano o dwuetapowym wykonaniu zabiegów. Ponieważ ocenione ryzyko udaru mózgu było wyższe niż ryzyko incydentu wieńcowego, w pierwszej kolejności wykonano CEA. Miesiąc poźniej wykonano CABG wszczepiając dwa pomosty aortalno-wieńcowe. W okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań.

  Streszczenie angielskie: We discuss a case of a 60-year old man admitted to our Department with symptoms of unstable angina and stenosis of carotid artery. Coronary angiography revealed three-vessels coronary artery disease. Doppler ultrasound (USG) and multislice spiral computed tomography (MSCT) of cartoid and vertebral arteries showed a highgrade stenoisis of the left internal cartoid artery with a poststenotic aneurysm containing trhombi. Since the risk od a simultaneous coronary artery bypass grafting (CABG) and cartoid endartectomy (CEA) was assessed as high, a two-staged procedure was performed. The CEA was performed first and one month later patient underwent CABG with a good results.


  3/5

  Tytuł oryginału: Przydatność testu 6-minutowego marszu do oceny ambulatoryjnej pacjentów z rozrusznikiem serca.
  Tytuł angielski: The usefulness od six minute walking test in follow-up of paced patients.
  Autorzy: Małecka Barbara, Sędziwy Ludwik, Lelakowski Jacek, Majewski Jacek, Hlawaty Marta, Szczepkowski Jacek, Czunko Agnieszka
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.259-264, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy była ocena wydolności wysiłkowej pacjentów z rozrusznikiem serca przy użyciu dwóch testów: 6-minutowego marszu po płaskim podłożu (M6) i na bieżni ruchomej (B). Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów (32 K i 18 M) w średnim wieku 68,4 lat (55-78 lat) z rozrusznikiem serca (VVI - 35 pacjentów, AII - 3 osoby, DDD - 12 chorych). Porównywano obciążenie bezwzględne (wyrażone w watach) pokonywane przez każdego pacjenta w dwóch testach wysiłkowych (M6 i B). Wyniki: W badanej grupie uzyskano wysoką zgodność wyników obu testów. Współczynnik korelacji (r) wynosi 0,83, a nachylenie linii regresji (a) - 0,99. Wykryto istnienie dodatkowego obciążenia, zwanego pracą wewnętrzną, któremu w teście na bieżni podlegają ludzie starsi i osoby otyłe. Wnioski: Test marszu jest prostą i obiektywną próbą wysiłkową dla chorych z rozrusznikiem serca, porównywalną z testem na bieżni. Walorem testu marszu okazała się możliwość ograniczenia udziału tak zwanej pracy wewnętrznej w ostatecznym obliczaniu wyniku badania ergometrycznego.


  4/5

  Tytuł oryginału: Analiza perfuzji mięśnia sercowego przy użyciu echokardiografii kontrastowej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Assessment of myocardial perfusion using myocardial contrast echocardiography - case report.
  Autorzy: Olszowska Maria, Hlawaty Maria, Kostkiewicz Magdalena, Podolec Piotr, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.663-664, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 58 letniej kobiety z dolegliwościami wieńcowymi, u której w koronarografii stwierdzono krytyczne, 80 proc. zwężenie prawej tętnicy wieńcowej i graniczne, 50 proc. zwężenie gałężi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej. Celem określenia istotności hemodynamicznej zmian miażdżycowych u chorej oceniono ukrwienie mięśnia sercowego przy użyciu dobutaminowej próby echokardiograficznej z zastosowaniem echokardiograficzengo kontrastu. Badanie to uwidoczniło przejściowy defekt perfuzji w zakresie obu zmienionych miażdżycowo tętnic wieńcowych. Obserwowane zaburznia ukrwienia mięśnia sercowego potwierdziła scyntygrafia perfuzyjna. U chorej wykonano skuteczną dwunaczyniową angioplastykę wieńcową.


  5/5

  Tytuł oryginału: Przykłady zastosowania zastawek homogennych u chorych z krytycznym zwężeniem lewego ujścia tętniczego.
  Tytuł angielski: Homograft aortic valve implantation in patients with critical aortic stenosis - two case studies.
  Autorzy: Hlawaty Marta, Podolec Piotr, Olszowska Maria, Leśniak-Sobelga Agata, Sadowski Jerzy, Tracz Wiesława, Dziatkowiak Antoni
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.672-673, tab. bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy dwóch chorych ze zwężeniem lewego ujścia tętniczego i infekcyjnym zapaleniem wsierdzia (IZW), u których wszyto aortalną zastawkę homogenną. Pierwszy chory to czynny zawodowo chirurg lat 67, który w 1980 r. został przyjęty z ciasnym zwężeniem lewego ujścia tętniczego, z objawami IZW i niewydolnością krążenia. Choremu wszyto aortalną zastawkę homogenną uzyskując znaczną poprawę stanu ogólnego. Po krótkim okresie rehabilitacji chory wrócił do pracy zawodowej. Kontrolne badanie echokardiograficzne po 21 latach wykazało prawidłową funkcję homograftu i lewej komory. Druga chora ma obeacnie 33 lata i jest matką pięciorga dzieci. W wieku 15 lat (1983 r.) z powodu zwężenia zastawkowego (zastawka aortalna dwupłatkowa), mięśniowego zwężenia podzastawkowego i tętniaka zatoki Valsalvy wszyto chorej nadwieńcowo aortalny wszczep homogenny oraz wycięto podzastawkowy wał mięśniowy. Jedenaście miesięcy później chora była reoperowanoa z powou IZW i zniszczenia zastawki homogennej. Chorej wszyto sztuczną zastawkę aortalną St. Jude Medical 21 A. Po dwóch miesiącach stwierdzono nawrót IZW i przeciek okołozastawkowy. Ponownie chorej wszyto aortalny wszczep homogenny, uzyskując dobry odległy wynik leczenia. W latach 1987-1998 pacjentka urodziła bez komplikacji i drogami natury pięcioro dzieci. Kontrolne badanie echokardiograficzne po 17 latach od trzeciej operacji wykazało prawidłową funkcję aortalnego wszczepu homogennego. Zastosowanie zastawki homogennej lub aortalnego wszczepu homogennego u chorych z wrodzonym zwężeniem lewego ujścia tętniczego i IZW okazało się skuteczną metodą leczenia. Przedstawiony przypadek...

  stosując format: