Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HIRNLE
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń rytmu metodą Holtera po operacji pomostowania tętnic wieńcowych u chorych leczonych nitrogliceryną lub diltiazemem.
Tytuł angielski: The evaluation of rhythm disturbances with Holter ECG monitoring in patients undergoing coronary artery bypass grafting treated with nitroglycerin or diltiazem.
Autorzy: Stachurski Andrzej, Hirnle Tomasz, Negrusz-Kawecka Marta, Namięta Krzysztof, Stupiński Wojciech, Bross Tadeusz
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.11-16, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Zaburzenia rytmu serca występujące w bezpośrednim okresie po operacji pomostowania tętnic wieńcowych mogą istotnie wpływać na stabilność hemodynamiczną chorego i zaburzać przebieg pooperacyjny. Cel: Celem niniejszej pracy było określenie przydatności stosowania nitrogliceryny (NTG) lub ditiazemu w zapobieganiu pooperacyjym zaburzeniom rytmu serca. Materiał i metodyka: Badania wykonano u 49 chorych, u których przeprowadzono CABG (30 mężczyzn i 19 kobiet) w wieku od 38 do 75 lat (śr. 56,5 lat) z chorobą niedokrwienną serca (chns), z prawidłową kurczliwością mięśnia serca. Chorych podzielono losowo na dwie grupy. W gr. I (n=25) zastosowano nitroglicerynę, w gr. II (n=24) diltiazem. Każdy z tych leków podawano przez 24 godz. od momentu wyłączenia krążenia pozaustrojowego (CPB) i wykonywano w tym czasie zapis EKG metodą Holtera. Zaburzenia rytmu określono jako przedwczesne pobudzenia komorowe (VES), pary pobudzeń komrowych (pary), krótkotrwałe częstoskurcze komorowe (VT), przedwczesne pobudzenia nadkomorowe (SVES), napadowe częstoskurcze nadkomorowe (SVT) i napadowe migotania przedsionków (PAF). Zaburzenia rytmu oceniano w ośmiu 3-godzinnych przedziałach czasowych. Wyniki: Średnia liczba VES/1 chorego była podobna w obu grupach. Zwraca uwagę większa liczba VES/1 chorego w gr. II w porównaniu do gr. I w 1 i 2 przedziale czasowym (0-6 godz. po operacji), jakkolwiek nie były to różnice istotne statystycznie. Dokładna analiza przebiegów klinicznych chorych grupy II ...

  Streszczenie angielskie: Objective: Hemodynamic problems resulting from cardiac arrhythmias often occur in patietns undergoing coronaro-artery bypass grafting (CABG) in the early postoperative period. This generally benign problem can increase surgical morbidity and delay recovery. Aim of the study: The aim of this study was to evaluate the antiarrhythmic effects of intravenous diltiazem compared with nitroglycerin (NTG) in patietns undergoing CABG. Material and methods: The study group consisted of 49 patietns (30 men and 19 women, aged 38-75 years, mean mean 56.5 years SD 8.9) with coronary artery disease (CAD) whounderwent CABG. The patients were randomly assigned to NTG (n-25) or diltiazem (n=24). Intravenous medication was started immediately after cardio-pulmonary bypass (CPB). In order to assess the effects of NTG or diltiazem on rhythm disturbances for the period of 24 h ECG Holter monitoring was performed. Arrhythmia was defined as ventricular ectopic systole - VES, couplets, non-sustained ventricular tachycardia - VT supraventricular ectopic systole - SVES supraventricular tachycardia - SVT and paroxysmal atrial fibrillation - PAF. VES, VT, SVES, SVT and PAF were measured in 8 time periods every 3 hours. Results: The two groups did not differ regarding preoperative and operative characteristics. The mean number of VES per one patient was higher in NTG group in the first hours after operation (period 1-3). Since the 4th period to the end of observation the mean number of VES was ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności badań histopatologicznych popłodów w aspekcie infekcji wewnątrzmacicznych.
  Tytuł angielski: An evaluation of the usefulness of histopatological investigations in the aspect of intrauterine infections.
  Autorzy: Hirnle Lidia, Czyżewska Małgorzata, Rabczyński Jerzy, Żmijewski Jacek, Hirnle Piotr
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.172-175, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zakażenie stanowi drugą, co do częstości, przyczynę zgonów płodów i noworodków. Uważa się, że istnieje duża korelacja między przebiegiem ciąży a stwierdzanymi zmianami w popłodzie. Celem pracy była ocena przydatności badań histopatologicznych popłodów w aspekcie infekcji wewnątrzmacicznej nowroodków. Materiał badawczy stanowiło 750 kobiet hospitalizowanych w Klinice Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu, rodzących między 22-24 tyg. ciąży. Podzielono je na podgrupy w zależności od terminu zakończenia ciąży. Uwzględniając powyższe podgrupy przeprowadzono ocenę histopatologiczną popłodów oraz oceną stanu noworodków. Na podstawie badań stwierdzono najwyższy odsetek zmian zapalnych w popłodach, pomiędzy 22-26 tyg. ciąży. Wśród dzieci z rozpoznaną infekcją wewnątrzmaciczną, w 72,5 proc. przypadków nie znaleziono zmian zapalnych w popłodach. Wśród dzieci zdrowych w 91,9 proc. przypadków, popłód nie wykazywał cech zapalnych. Stwierdzenie zmian zapalnych w popłodzie, w 52,6 proc. korelowało z rozpoznaną infekcją wewnątrzmaciczną noworodka. Interpretacja wyniku histopatologicznego popłodu może wyprzedzić kliniczne objawy infekcji noworodka i tym samym przyczynić sie do szybkiej diagnostyki i włączenia odpowiedniego leczenia.

  Streszczenie angielskie: Infection is the second in terms of frequency cause of deaths of fetuses and newborns. A high correlation between the course of pregnancy and the changes in the placenta has been stated. The aim of this study was the evaluation of the usefulness of histopatological examinations of the placentas in the aspect of intrauterine infections of newborns. The research material consisted of 750 women hospitalised in the Department of Reproduction and Obstetrics of the Medical Academy of Wrocław, who delivered between 22-42 weeks of gestation. They have been divided into subgroups according to the delivery term. A histopatologic valuation of the placentas and of the newborns' state has been carried out with the consideration of the above subgroups. Based on these examinations the highest proportion of inflammatory changes has been found in placentas between 22-26 weeks of gestation. Among children with a diagnosed intrauterine infection in 72,5 p.c. of cases there have not been stated any inflammatory changes in the placentas. In 91,9 p.c. of cases of healthy children the placenta did not reveal inflammaotry traits. There has been observed a 52,6 p.c. correlation between the detection of inflammatory changes in the placenta and the intrauterine infection of the newborn. An interpretation of the histopatological result of the placenta examination may precede clinical symtpoms of the newborn's infection and could therefore contriute to an early diagnosis and the introduction of suitable treatment.


  3/5

  Tytuł oryginału: Nietypowe zastosowania surfaktantu egzogennego w patologiach o etiologii nieinfekcyjnej.
  Tytuł angielski: Expanded uses of exogenous surfactant in non-infectious problems.
  Autorzy: Czyżewska Małgorzata, Hirnle Lidia, Terpińska Ewa, Skalski Krzysztof, Gajewska Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.279-286, bibliogr. 75 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wiele lat stosowania surfaktantu egzogennego w zespole zaburzeń oddychania wcześniaków udowodniło jego korzystne działanie w tej patologii. W ostatnim dziesięcioleciu prowadzono szereg badań i prób klinicznych mających na celu ustalenie przydatności tego leku w innych schorzeniach. W pracy dokonano przeglądu publikacji dotyczących nietypowych zastosowań surfaktantu w następujących patologiach o etiologii nieinfekcyjnej: 1. Zespół aspiracji smółki, 2. Ciężkie uszkodzenie płuc oraz nabyty zespół zaburzeń oddychania (ARDS), 3. Dysplazja oskrzelowo płucna - przewlekła choroba płuc, 8. Przeszczep płuc, 9. Mukowiscydoza, 10. Zapalenie ucha.

  Streszczenie angielskie: The effectivness of surfactant therapy in respiratory distress syndrome in premature infants has been proved for many years of its application. There had been many studies and clinical trials performed for last decade to evaluate the effectivness of surfactant therapy in other patologies. In this paper we reviewed publications concerning the expanded uses of surfactant in: meconim aspiration syndrome, acute respiratory distress syndrome, chronic lung disease, pulmonary hemorrhage, congenital diaphragmatic hernia, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, lung transplantation, cystic fibrosis and otitis media.


  4/5

  Tytuł oryginału: Pozawałowe tętniaki serca. Wskazania operacyjne.
  Tytuł angielski: Post-infarction cardiac aneurysm; indications for surgery.
  Autorzy: Hirnle Tadeusz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.380-384, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Przydatność echokardiografii dwuwymiarowej w ocenie tętniaka lewej komory. Porównanie z metodą rezonansu magnetycznego oraz oceną śródoperacyjną.
  Tytuł angielski: Validation of two-dimensional echocardiography for quantifying left ventricular aneurysm: comparison with magnetic resonance imaging and evaluation during cardiac surgery.
  Autorzy: Sobkowicz Bożena, Hirnle Tomasz, Harań Tomasz, Wrabec Krzysztof, Milecki Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.632-637, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności echokardiografii dwuwymiarowej (2DE) w ocenie tętniaka lewej komory (LVA) oraz zbadanie czy analizowane parametry wielkości LVA mogą być pomocne w wyborze techniki operacji tętniaka. Materiał i metoda: Grupę 1 stanowiło 10 chorych z LVA stwierdzonym metodą 2DE. Badanie techniką rezonansu magnetycznego (MRI) było dla tej grupy metodą referencyjną. Dla oceny powierzchni LVA (LVA-area) i objętości (LVA-volume) w obu wypadkach wykorzystano ujęcie 4-jamowe z koniuszka. Grupę 2 stanowiło 33 chorych z LVA, których operowano metodą plastyki wewnątrzkomorowej (EVP): 18 z zastosowaniem łaty, 15 bez łaty. 2DE z oceną LVA-area, LVA-volume wykorzystano przed i po operacji. Wyniki: Grupa 1 (2DE/MRI): W ocenie 2DE średnie wartości LVA-area oraz LVA-volume były odpowiednio 17,5 ń 6 cmý i 62.6 ń 32 ml. W MRI zaś odpowiednio 20,9 ń 7 cmý i 65.5 ń 35 ml. Dla LVA-area stwierdzono doskonałą korelację pomiędzy 2DE i MRI: r = 0,85 a dla LVA volume r = 0,82 (p 0,001). W porównaniu z MRI parametry LVA w ocenie 2DE były mniejsze. Grupa 2 (chorzy operowani). Średnia wartość LVA-area była 15 cmý, a LVA-volume 50 ml. LVA o objętości przekraczającej 50 ml uznawano za duże. Ocena LVA metodą 2DE była zgodna z oceną śródoperacyjną. Za wyjątkiem jednego wszyscy chorzy z LVA-volume przekraczającym 56 ml byli operowani metodą EVP z łatą. EVP bez łaty wykonywano w przypadkach mniejszych LVA. Wnioski: 1. Przy zastosowaniu MRI jako metody referencyjnej stwierdzono, że 2DE dostarcza właściwych informacji dotyczących obecności i wielkości LVA. 2. Zastosowane parametry LVA-area oraz LVA-volume mogą być wykorzystane w planowaniu operacji techniką EVP.

  stosując format: