Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HERMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 49Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/49

Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia dla studentów medycyny : podręcznik
Autorzy: Andres Janusz, Dyaczyńska-Herman Anna, Garstka Jerzy, Gaszyński Wojciech, Herman Zbigniew S., Kamiński Bogdan, Kbler Andrzej, Kuś Marian, Nestorowicz Andrzej, Szreter Tadeusz, Żołnowska Anna
Opracowanie edytorskie: Kamiński Bogdan (red.), Kbler Andrzej (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 264, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,670

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  2/49

  Tytuł oryginału: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - materiały konferencyjne.
  Opracowanie edytorskie: Stojcev Zoran (Przedm.), Szawłowski Andrzej W. (przedm.), Herman Krzysztof (przedm.), Koszarowski Tadeusz (przedm.), Kułakowski Andrzej (przedm.), Meder Janusz (przedm.).
  Źródło: Współcz. Onkol. [2002]: [6] supl. s.I-II, VII-XXI, 1-58, il., tab. - 819 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii OnkologicznejKonferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. nowotworów układu pokarmowego UstkaUstka 23-25.05.23-25.05. 20022002
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej


  3/49

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności diagnostycznej MRCP i ECPW w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych.
  Tytuł angielski: Comparison of the uselfullness of the MRCP and ERCP in the biliary ducts diseases.
  Autorzy: Herman-Sucharska Izabela, Urbanik Andrzej, Karcz Danuta, Brzozowska-Czarnek Agata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.69-74, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grupę badawczą stanowiło 110 chorych skierowanych do MRCP z powodu cholestazy. Wyniki MRCP u wszystkich zostały zweryfikowane w ECPW, u 89 - operacyjnie lub na drodze biopsyjnej. Badania MRCP wykonano przy użyciu systemu MR 1,5T Signa Horizon (GEMS) i cewki powierzchniowej. Stosowano sekwencje silnie T2-zależne z zatrzymanie oddechu lub bramkowane oddechem. We wszystkich przypadkach MRCP uzyskano obrazy diagnostycznie przydatne. W 7 proc. przypadków w ECPW nie uzyskano wystarczającego zakontrastowania dróg żółciowych. Uzyskane wyniki były diagnostycznie porównywalne. MRCP i powinno zastąpić diagnostyczne ECPW we wzorcu diagnostycznym jest ponadto metodą z wyboru w diagnostyce pacjentów z zespoleniami dróg żółciowych, przed planowanym przeszczepem wątroby lub po nieudanym ECPW.

  Streszczenie angielskie: The study group consist 110 patients who underwent MRCP, complaining with cholestasis. In all cases ERCP was performed, in 89 - surgery or biopsy. MRCP were performed using 1,5 T Signa Horizon (GEMS) system, flex coil. To get cholangiographic images haevily T2-weighted breat-hold and non-breath-hold sequences were used. In all MRCP good diagnostic quality images were obtained. ERCP failed in visualisation of the biliary tree in 7 p.c. of cases. Diagnostic results were comparable. MRCP is able to providing diagnsotic information equivalent to ERCP. MRCP should replase diagnostic ERCP. MRCP is also a method of choice in patients after biliary surgery, before liver transplantation and after failed ERCP.


  4/49

  Tytuł oryginału: Farmakokinetyka : teoria i praktyka
  Autorzy: Hermann Tadeusz Władysław
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 163, [1] s. : il., tab., bibliogr. 42 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 734,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  5/49

  Tytuł oryginału: Wąglik jako broń biologiczna.
  Tytuł angielski: Anthrax as biowarfare weapon.
  Autorzy: Zajkowska Joanna, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.167-172, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Streszczenie polskie: Wąglik, choroba zwierząt roślinożernych, sporadycznie dotykająca ludzi, spełnia idealne warunki broni biologicznej, co potwierdził tragiczny efekt w Świerdłowsku, jak i zachorowania pracowników poczty w Stanach Zjednoczonych. W zależności od sposobu wniknięcia patogenu rozwija się u ludzi postać skórna, spotykana jedynie u człowieka (śmiertelność do 20 proc.), postać jelitowa, wskutek spożycia zakażonej żywności, mięso chorych zwierząt (śmiertelność 60-80 proc.), inhalacyjna, płucna ze śmiertelnością do 90 proc. Za poważne skutki choroby odpowiada trójskładnikowa toksyna. Osoby eksponowane na zarodniki wąglika powinny przyjmować profilaktykę antybiotykową. Biorąc pod uwagę istnienie szczepów opornych na penicylinę i doksycyklinę, wskazane jest podawanie przez 60 dni ciprofloxacyny, również u dzieci, kobiet w ciąży (do momentu oznaczenia lekooporności) jak i osób z osłabioną odpornością.

  Streszczenie angielskie: Anthrax-disease of herbiovorous animals, occasionally affecting humans, is regarded as an ideal biowarfare weapon. This was witnessed during a tragic accident in Świerdłowsk some time ago and nowadays it has been observed among post office workers in the USA. Depending on the way the pathogen enters the body, several forms of disease develops: skin anthrax specific for the man (with mortality up to 20 p.c.), intestinal anthrax resulting from the consumption of infected food or flash of infected animals (with mortality up to 60-80 p.c.) and inhalation pulmonary anthrax (with mortality up to 90 p.c.). The lethal effects of disease are due to a toxin composed of three agents. It is recommended that the exposed persons be given antibiotics to prevent them from the development of acute forms of the disease. Bearing in mind that there are B.anthracis strains resistant to Penicillin and Doxycyclin, Ciprofloxacin should be given to the patients, including children, pregnant women (for 60 days until determining antibiotic resistance) and immunocompromised person. In single cases - intravenous, and in a large number of cases - oral treatment it recommended.


  6/49

  Tytuł oryginału: Selektywne modulatory receptora estrogenowego.
  Tytuł angielski: Selective estrogen receptor modulators.
  Autorzy: Okopień Bogusław, Krysiak Robert, Herman Zbigniew Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.75-83, bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/49

  Tytuł oryginału: Surgical anatomy of pelvic floor, rectum and anus.
  Tytuł polski: Anatomia chirurgiczna struktur dna miednicy, odbytnicy i odbytu.
  Autorzy: Kościński Tomasz, Hermann Jacek
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.56-63, il., bibliogr. 13 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Techniki stosowane w chirurgii proktologicznej wymagają gruntownej znajomości anatomii i fizjologii struktur dna miednicy. Celem niniejszego doniesienia jest przedstawienie kompendium aktualnej wiedzy anatomicznej dotyczącej struktur dna miednicy, odbytnicy i odbytu w oparciu o materiał ilustracyjny. W pracy omówiono poszczególne strutkury dna miednicy, zwracając uwagę na ich rolę w mechanizmie defekacji. Omówiono także ich znaczenie w patologii takich schorzeń proktologicznych, jak np. ropnie i przetoki okołoodbytnicze, przetoka odbytniczo-pochwowa, przepuklina odbytniczo-pochwowa oraz wypadanie odbytnicy. Podkreślono również znaczenie znajomości poszczególnych struktur dna miednicy oraz budowy odbytnicy dla właściwego preparowania odbytnicy, np. w trakcie jej brzusznego wycięcia. Wreszcie obszernie omówiono budowę odbytu, gdyż dobra orientacja w tej okolicy pozwala uniknąć poważnych powikłań leczenia operacyjengo szczególnie nietrzymania stolca związanego z uszkodzeniem aparatu zwieraczowego odbytu.

  Streszczenie angielskie: Techniques used in proctological surgery require a thorough konwledge of anatomy and function of structures forming the pelvic floor. The aim of this paper is to present a compendium of up-to-date anatomical knowledge about structures of the pelvic floor, rectum and anums, based on illustrative material. Particular structures forming the pelvic floor are described, with special emphasis on their role in the mechanism of defecation. Their significance in the pathology of such proctologic diseases as perianal abscess and fistula, recto-vaginal fistula, recto-vaginal hernia (rectocele) and rectal prolapse is discussed. The authors emphasize that a thorough knowledge of structures of pelvic floor and rectum is a prerequisite for correct handling of these structures, e.g. during abdominal rectectomy. The anal structure is discussed extensively, because a good orientation within this area may help to avoid serious complications of surgical treatment, mainly fecal incontinenece caused by injury to anal sphincters.


  8/49

  Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of ulcerative colitis-evaluation of results.
  Autorzy: Drews Michał, Hermann Jacek, Krokowicz Piotr, Perz Hanna
  Opracowanie edytorskie: Popiela Tadeusz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.491-500, il., tab., bibliogr. 23 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników chir. leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) u chorych operowanych w latach 1970-1997. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 142 chorych dokonując analizy dokumentacji, a wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki. Proktokolektomię całkowitą ze stałą ileostomią (TPC) wykonano u 33 (73 proc.) chorych na 45 operowanych w latach 1970-1986, a proktokolektomię odtwórczą (IPAA) u 52 (79 proc.) na 66 operowanych w latach 1993-1997 [TPC - 33 (73 proc.); IPAA - 52 (79 proc.), p=0,001]. Odsetek operacji wykonywanych ze wskazań nagłych lub pilnych zmalał w istotny sposób na rzecz zabiegów wykonywanych ze wskazań wybiórczych [doraźne z 25 (56 proc.) w latach 1970-1986 do 19 (29 proc.) w lataach 1993-1997, planowe z 20 (44 proc.) do 47 (71 proc.) w podobnym okresie; p=0,02]. Odsetek zgonów okołooperacyjnych zmalał z 19 proc. (6) w latach 1970-1979 do 2 proc., do 2 proc., (2) w okresie 1990-1997 (p=0,01). Ciężkie powikłania wystąpiły u 27 (47 proc.) chorych wśród 57 (40 proc.) operowanych doraźnie i u 14 (16 proc.) wśród 85 (60 proc.) operowanych planowo (p=0,001). W grupie 11 chorych oczekujących na operację z powodu ostrego rzutu w.z.j.g. do 7 dni, ciężkie powikłania wczesne wystąpiły u 2 (18 proc.) pacjentów, a wśród 46 chorych z okresem oczekiwania dłuższym niż 7 dni u 18 (39 proc.) (p = 0.05). U chorych operowanych metoda proktokolektomii odtwórczej najczęściej rozpoznawano odległe powikłania zbiornika jelitowego, w ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess ulcerative colitis (UC0 surgical treatment results in patients operated between 1970 and 1997. Material and methods. The study group comprised 142 patients, whose documentation was retrospecttively evaluated, and results statistically analysed. Results. Total proctocolectomy with permanent ileostomy (TPC) was performed in 33 (73 p.c.) patients amongst 45 operated between 1970-1986, whereas restorative proctocolectomy (IPAA) was undertaken in 52 (79 p.c.) patients amongst 66 who underwent surgery between 1993 and 1997 [TPC-33 (73 p.c.); IPAA-52 (79 p.c.0, p=0.001). The proportion of emergency operationsdecreased significantly, whereas the proportion of elective procedures incereased [emergancy; 25 (56 p.c.) in 1970-1986 to 19 (29 p.c.) in 1993-1997; elective; 20 (44 p.c.) to 47 (71 p.c.) respectively; p=0.02]. The mortality rate decreased from 19 p.c. (6) between 1970-1979 to 2 p.c. (2) between 1990-1997 (p = 0.01). Severe early complications occurred in 27 (47 p.c.) patients amiongst 57 (40 p.c.) undergoing emergency surgery, comparison to 14 (16 p.c.) patients amongst 85 (60 p.c) operated electively (p=0.001). Major early complications affected 2 (18 p.c.) patients amongst 11 undergoing surgery due to severe attack of UC within 7 days, compared to 18 patients (39 p.c.) amongst 46 awaiting for surgical treatment over 7 days (p=0.05). Patients after IPAA were affectesd most commonly by ileal reservoir late complications. Stricture of the ...


  9/49

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna oznaczeń stężeń hipoksantyny w diagnostyce niedotlenienia u noworodka.
  Tytuł angielski: Clinical value of hypoxanthine concentration assays in diagnosis of hypoxia in newborns.
  Autorzy: Szczapa-Krenz Hanna, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz Grzegorz H., Hermann Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.73-77, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności oznaczania stężeń hipooksantyny (HIP) w diagnostyce niedotlenienia okołoporodowego u nowordków. Stężenia HIP (metodą HPLC) oznaczono we krwi z tętnicy pępowinowej w grupie 145 noworodków. Badaniem objęto noworodki donoszone oraz wcześniaki, zdrowe i po przebytym niedotlenieniu. Do grupy noworodków niedotlenionych kwalifikowano noworodki z pH 7,15 i BE -7,0 mmol/l lub PaO2 10 mmHg. Obniżone wartości pH, PaO2 i BE korelowały ze zwiększonymi wartościami HIP. Najwyższe wartości współczynnikóww korelacji obserwowano pomiędzy HIP i PaO2. Wykazano obecność statystycznie istotnych różnic stężeń HIP pomiędzy grupą noworodków zdrowych i niedotlenionych. Uzyskane wyniki wykazują, żę HIP jest ważnym wskaźnikiem w detekcji niedotlenienia. Zwiększone wartości HIP potwierdzały przebyte niedotlenienie niezależnie od stopnia dojrzałości noworodków.

  Streszczenie angielskie: The puropse of this study was to asses the usefulness of hypoxanthine (HYP) concentration as an indicator of hypoxia. Concentration of HYP (HPLC method) in the umbilical arterial cord blood was determined in 145 newborns. Newborns were studied in four groups: premature asphyxiated, term asphyxiated, premature non-asphyxiated, term non-asphyxiatewd. Newborns were clasified as hypoxic if they had: pH 7.15, BE -7.0 mmol or PaO2 10 mmHg. Reduced umbilical arterial pH, PaO2 and BE correlatedd directly with increased concentrations of HYP. The highest correlations were observed for HYP and PaO2. The levels of HYP for asphyxiated and non-asphyxiated newborns were different. The results show that HYP concentrations is an important indicator in detection of asphyxia in newborns. Strong correlation between parameters of acid base balance and HYP concentration was observed in the studiedd groups. Increased concentration of HYP confirms intrauterine hypoxia independently of maturity.


  10/49

  Tytuł oryginału: Tularemia jako potencjalna broń bioterrorystów.
  Tytuł angielski: Tularemia as a potential weapon of bioterrorists.
  Autorzy: Mierzyńska Dorota, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.279-281, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tematem tego artykułu jest potencjalne użycie postaci wziewnej tularemii jako broni bioterroryzmu. Ze względu na dużą zakaźność, łatwość rozptrzestrzeniania i wysoką patogenność może być bardzo niebezpiecznym czynnikiem biologicznym. Nagłe wystąpienie masowych zachorowań w środowisku miejskim w grupie zdrowych ludzi, niezależnie od wieku i płci, na ostrą, gorączkową chorobę z zapaleniem płuc, opłucnej i powiększeniem węzłów chłonnych wnęk, powinno sugerować działanie terrorystów. Czas trwania zachorowań ocenia się na kilka tygodni, a możliwość nawrotów na kolejne tygodnie lub miesiące. Wstępne rozpoznanie należy postawić w oparciu o wywiad epidemiologiczny i badanie kliniczne, ponieważ ostateczne potwierdzenie mikrobiologiczne może trwać kilka tygodni. Zaleca się dożylną terapię lekami z grupy aminoglikozydów, alternatywnie można stosować doxycyklinę i ciprofkoxacynę. W sytuacji masowych zachorowań lekami z wyboru są doustna doxycyklina lub ciprofloksacyna. Szczepienia są wskazane jedynie u personelu laboratoryjnego zajmującego się rutynowo Francisella tularensis. Nie wymga się izolacji chorych ani podejmowania specjalnych środków ostrożności, ponieważ nie stwierdzono przenoszenia choroby z człowieka na człowieka.

  Streszczenie angielskie: This paper adresses the issue of using airborne tularemia as a potential weapon of terrorists. Because of its extreme infectivity, easy disemination and substantial pathogenic ability, it may become a dangerous biological agent. An outbreak of acute febrile illness with pneumonia, pleuritis and hilar lymphadenitis in urban healthy populations, regardless of age and gender, should suggest an action of terrorism. The presumptive diagnosis should be based on epidemiological and clinical findings as the microbiological confirmation may take several weeks. The treatment with aminoglicosides or alternatively dexycycline and ciprofloxacin administered parenterally is recomended. In a mass causalty situation, oral doxycycline and ciprofloxacin are the preferred drugs. Vaccination is recommended only in the laboratory personnel working routinely with Francisella tularensis./ Isolation and special precautions are not necessary because the illness is not transmitted from one person to another.


  11/49

  Tytuł oryginału: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów farmacji i analityki medycznej
  Autorzy: Uchman Grzegorz, Hermann Tadeusz W.
  Wydanie: - Wyd. 2 rozszerz. i popr
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 2002, 118 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,093


  12/49

  Tytuł oryginału: Patofizjologia zaburzeń motoryki przełyku.
  Tytuł angielski: Pathophysiology of the esophageal motility disorders.
  Autorzy: Thor Piotr J., Herman Roman M., Laskiewicz Janusz
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.109-115, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualnie uznane i nowe koncepcje patogenezy achalazji, chorób spastycznych przełyku i refluksu żołądkowo-przełykowego. Zwrócono uwagę na rolę odruchów nerwowych w pierwotnych zaburzeniach motoryki przełyku. W tej grupie chorób szczególnie ważne są zaburzenia czucia trzewnego. Przedstawiono również implikacje dla nowych metod leczenia opartych na patogenezie tych chorób.

  Streszczenie angielskie: Current and new concepts of pathogenesis of the achalasia, spastic esophageal diseases and reflux esophagitis is presented. Attention has been paid to neural reflexes involment in primary esophageal motility disorders. In this group of diseases particular importance are disturbances in overall body visceral sensation. Implication for new methods of treatment based on pathogenesis are also presented.


  13/49

  Tytuł oryginału: Wpływ zmian zapalnych w pępowinie na stan zdrowia noworodka.
  Tytuł angielski: Influence of inflammatory lesions in umbilical cord on neonatal status.
  Autorzy: Bernatowicz-Łojko Urszula, Hermanowska Jolanta, Jezierska Anna, Jackowski Piotr, Łojko Mariusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.168-171, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy występowaniem zmian zapalnych w sznurze pępowinowym, a stanem nowroodka w pierwszych dniach po porodzie. Oceną objęto noworodki i pępowiny z 443 kolejnych porodów odbywających się w 1995 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Nacieki zapaleń wykryto w pępowinach 15,9 proc. noworodków donoszonych, częściej w przypadku porodów pochwowych (17 proc.), niż zakończonych cięciem cesarskim (10,4 proc.). Stwierdzono częstsze występowanie stanu zapalnego w sznurze pępowinowym wcześniaków (23 proc.), noworodków z hypotrofią wewnątrzmaciczną (42,1 proc.), noworodków z laboratoryjnymi wykładnikami zakżenia bez objawów klinicznych (38 proc.). Również odpływanie płynu owodniowego ponad 24 godziny, obecność smółki w płynie owodniowym wiązały się z częstszym występownaiem procesu zapalengo w pępowinie.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to determine the relationships between the presence of inflammatory lesions in umbilical cord and the state of the newborn in first few days after delivery. The analysis includes newborns and umbilical cords from 443 deliveries performed between September and November 1995 in District Hospital in Toruń. Inflammatory lesions were found in 15,9 p.c. umbilical cords of term infant, more frequently in vaginal (17 p.c.), than abdominal deliveries (10,4 p.c.). Percentage of the changes found in umbilical cords was higher in premature infant (23 p.c.), children with intra-uterine growth retardation (IUGR) (42,1 p.c.) and in newborns with asymptomatic infection only with abnormality in laboratory investigations. In our study preterm rupture of the membranes and intrauterine meconium exposure was in the relationship with occurrence of inflammatory lesions in umbilicall cords.


  14/49

  Tytuł oryginału: Stężenia makrofagowych protein zapalnych MIP-1ŕ i MIP-1á oraz interleukiny 8 w rumieniu wędrującym.
  Tytuł angielski: Concentrations of macrophage inflammatory proteins MIP-1ŕ and MIP-1á and of interleukin 8 in course of erythema migrans.
  Autorzy: Grygorczuk Sambor Sebastian, Pancewicz Sławomir, Kondrusik Maciej, Zajkowska Joanna, Świerzbińska Renata, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.458-461, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chemokiny stanowią grupę cytokin prozapalnych o silnym oddziaływaniu chemotaktycznym na różne populacje leukocytów. Ich rola w patogenezie boreliozy z Lyme nie została jak dotąd wyjaśniona, jednak doświadczenia in vitro sugerują ich syntezę w przebiegu infekcji B. burgdorferi. Celem pracy była ocena stężenia chemokiny ŕ: interleukiny 8 (IL-8), oraz chemokin á: makrofagowych białek zapalenych 1ŕ i 1á (MIP-1ŕ i MIP-1á) w surowicy chorych z rumieniem wędrującym (EM) wczesną postacią kliniczną boreliozy z Lyme. Badanie przeprowadzono u 20 chorych na EM, grupę kontrolną stanowiło 12 zdrowych krwiodawców. Stężenia badanych chemokin oznaczono metodą immunoenzymatyczną ELISA 2-krotnie: przed rozpoczęciem leczenia (badania 1) i po 2 tygodniach antybiotykoterapii (badanie 2). Średnie stężenie wszystkich trzech badanych chemokin w surowicy było istotnie zwiększone w porównaniu z grupą kontrolną w badaniu 1, a stężenie MIP-1 ŕ i MIP-1á także w badaniu 2. Pomiędzy badaniem 1 a badaniem 2 nastąpiło znamienne zmniejszenie stężenia IL-8, MIP-1ŕ i MIP-1á w surowicy. Uzyskane wyniki wskazują na nasiloną syntezę IL-8, MIP-1ŕ i MIP-1á w przebiegu EM i sugerują ich istotną rolę w patogenezie odczynu zapalengo w boreliozie z Lyme.

  Streszczenie angielskie: Chemokines constitute a group of proinflammatory cytokines with a strong chemotactic activity towards different populations of leukocytytes. Their role in Lyme borreliosis has not been confirmed, although in vitro studies suggest possibility of chemokine synthesis during Borrelia burgdorferi infection. The aim of present study was to evaluate concentrations of chemokines: interleukin 8 (IL-8) and macrophage inflammatory protein 1 ŕ and 1 á (MIP-1 ŕ and MIP - 1á) in serum of patients with early clincial manifestatio of Lyme borreliosis - erythema migrans (EM). Study group consisted of 20 patietns with EM, control group of 12 healthy blood donors. Chemokine concentrations were measured with ELISA assays twice: before (examination 1) and after two weeks of antibiotic therapy (examination 2). Mean serum concentrations of IL-8, MIP-1 ŕ and MIP-1á in examination 1 and of MIP-1ŕ and MIP-1á in examination 2 were significantly higher in comparison with control group. Chemokine concentrations were also significantly lower in examination 2 then in examination 1. These results show expression of IL-8, MIP-1 ŕ and MP-1á in the course of EM and suggest their role in the inflammatory response to Borrelia burgdorferi infection.


  15/49

  Tytuł oryginału: Pałeczka Yersinia pestis jako niebezpieczna broń biologiczna.
  Tytuł angielski: Yersinia pestis as a dangerous biological weapon.
  Autorzy: Grygorczuk Sambor, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.343-348, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Streszczenie polskie: Dżuma jest ciężką chorobą zakaźną wywołaną przez pałeczkę Yersinia pestis (Y. pestis), przenoszoną na człowieka przez pchły z naturalnego rezerwuaru, który stanowią różne gatunki gryzoni. Zachorowania na dżumę występują powszechnie na obszarach jej enzootycznego występowania wśród gryzoni. Zakażenie drogą ukąszenia przez pchłę wywołuje postać dymieniczą lub septyczną dżumy, z powikłaniem w postaci wtórnego zapalenia płuc. Chory ze zmianami płucnymi może zarażać osoby w swoim otoczeniu drogą kropelkową, co powoduje u nich wystąpienie pierwotnej dżumy płucnej. Wszystkie postacie kliniczne dżumy cechują się krótkim okresem wylęgania, nagłym początkiem i gwałtownym przebiegiem klinicznym, ze śmiertelnością przekraczającą w przypadkach nieleczonych 50 proc. W wypadku pierwotnej dżumy płucnej przebieg kliniczny jest szczególnie gwałtowny, a śmiertelność bez wcześnie rozpoczętogo leczenia pratkycznie stuprocentowa. Ze względu na jej dostępność, łatwość hodowli i dużą patogenność istnieje ryzyko zastosowania pałeczki dżumy do celów bioterroryzmu. Kontakt ze sztucznie wytworzonym aerozolem zawierajacym Y. pestis może spowodować w narażonej populacji liczne, niemal jednoczesne zachorowania na pierwotną dżumę płucną, objawiającą się pod postacią ciężkiego zapalenia płuc, szybko prowadzącego do niewydolności krążeniowo-oddechowej. Należy się liczyć z możliwością użycia w ataku bioterrostycznym szczepów Y. pestis odpornych na stosowane w leczeniu dżumy antybiotyki.

  Streszczenie angielskie: Plague is an infecitous disease caused by the Yersinia pestis microorganism, which is transmitted to the human host from a natural reservoir (different rodent species) by a flea bite. Plague is still encountered in humans in the areas of its enzootic prevalence in local rodent populations. Infection by flea bite results in a bubonic or septicemic plague, possibly complicated by secondary pneumonia. The person with pneumonic symptoms may be a source of a droplet-borne inhalatory ifnection for other people who consequently develop primary pneumonic plague. Despite a clnical form, plague is a severe infection characterized by a short incubatio period, rapid onset and quick progress with mortality exceeding 50 p.c. if not treated properly. The pneumonic plague is associated with a particularly rapid progress and the mortality rate of almost 100 p.c. if not treated properly. As Yersinia pestis can be easily obtained and cultured and is highly pathogenic for humans, it poses a serious threat of being used for bioterrosim purposes. Artifically created aerosol containing plague bacilli can cause numerous and almost simultaneous cases of primary pulmonic plague in an exposed population. Persons exposed would most likely develop severe pneumonia with rapidly progressing respiratory and circulatory failure. The use of the Yersinia pestis strains resistant to antibiotics typically applied cannot be excluded.


  16/49

  Tytuł oryginału: Dynamic gracilloplasty in Poland.
  Tytuł polski: Gracilloplastyka dynamiczna w Polsce.
  Autorzy: Herman R. M., Wałęga P., Nowakowski M., Gryglewski A., Richter P., Popiela T.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (3) s.266-273, tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Gracilloplastyka dynamiczna (DGP) jest uznana za skuteczną metodę leczenia schyłkowej fazy nietrzymania stolca (FI), z odsetkiem korzystnych wyników wynoszącym 53-80 proc. W pracy tej opisano nasze wstępne doświadczenia z DGP. Zabieg wykonano u 13 pacjentów z ciężkim nietrzymaniem stolca spowodowanym urazem zwieracza (6), wrodzonym brakiem zwieracza (6) i po resekcji brzuszno-kroczowej (1). DGP przeprowadzono jako zabieg jedno- albo dwuetapowy, zgodnie z klasyczną techniką Baetena. Do stymulacji mięśnia smukłego (m. gracillis) i do konwersji skurczu z szybkiego na tężcowy zastosowano specjalnie przystosowany mikroczipowy generator pulsu IPG 3023 (Medtronic) (MPG). Ocenę przed- i pooperacyjną dokonano w oparciu o skalę Incontinence Scoring System i skalę Holschneidera oraz badania motoryki anorektalnej, ultrasonografię endoanalną i proktografię ewakuacyjna. Jeden pacjent zmarł po pełnej rekonstrukcji anorektalnej z powodu powikłań septycznych wywołanych pooperacyjnym uszkodzeniem odbytu. Nie zaobserwowano żadnych innych poważnych powikłań. Uzyskano zadowalający wzrost spoczynkowego ciśnienia w odbycie i podatności odbytu a także znaczną poprawę w zakresie trzymania stolca. Mimo niewielkiego doświadczenia naszego zespołu, chorobowość i śmiertelność związane z tą metodą leczenia były niewielkie, natomiast wyniki czynnościowe i kliniczne - bardzo dobre. Wstępne doświadczenia ze stosowaniem naszego urządzenia MPG poddawane są obecnie analizie klinicznej. Uzyskano znaczną poprawę jakości życia pacjentów: wszyscy oni w pełni zaakceptowali zastosowane leczenie i wrócili do normalnego życia.

  Streszczenie angielskie: Dynamic gracilloplastry (DGP) has between accepted as an effective treatment for end stage fecal incontinenece (FI), with success rates from 53 to 80 p.c. This paper described our initial experience with DGP. Thirteen patients with severe fecal incontinence due to sphincter injuries (6), congenital absence (6) and one after an abdomino-perineal resection underwent DGP. DHPs were performed as a one- or two stage procedure, acc, to classic Baeten technique. Medtronic IPG 3023 or specially designed microchip pulse generator (MPG) was applied for gracillis stimulation and fast to slow muscle conversion. Pre- and post-operative evaluation was based on Incontinence Scoring System and Holschneider scale as well as anorectal motility studies, endoanal ultrasonography and evaluation proctography. One patient died after total anorectal reconstruction due to septic complications related to postoperative rectal injury. No other serious complications were observed. satisfactory increase of resting anal pressure and rectal compliance as well as marked improvement in anal continenece has been noted. Despite our limited experience morbidity was low while clinical and functional results were very good. Initial experience with MPG are currently under the clinical evaluation. The patients' quality of life significantly improved; all of them fully acepted the applied treatment and returned to normal life.


  17/49

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń neuronowej swoistej enolazy u chorych na nowotwory złośliwe głowy i szyi.
  Tytuł angielski: Usefulness of neuron specific enolase in patients with head and neck malignant tumours.
  Autorzy: Adamiak Grzegorz, Ligęziński Aleksander, Jurkiewicz Dariusz, Hermanowski Maciej, Konieczna Maria
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.204-207, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki dotyczące stężeń neuronowej swoistej enolazy (NES) u 146 badanych. Analizowano wartości NES w odniesieniu do oznaczeń wstępnych i wyników monitorowania, biorąc pod uwagę zaawansowanie kliniczne nowotworu oraz obecność przerzutów do węzłów chłonnych. Stwierdzono zbliżone wartości NSE u chorych na nowotwory i w grupie kontrolnej. Wyniki badań oznaczają, że wartości stężeń NSE nie mają praktycznego znaczenia w monitorowaniu chorych na nowotowry złośliwe głowy i szyi.

  Streszczenie angielskie: The authors present results of evaluation of neuron specific enolase (NSE) in 146 persons. We analyzed a concentration of NSE in preliminary study and in monitoring depending on clinical advances of tumour, mass of primary tumour and metastases to lymph nodes. Neuron specific enolase was exlcuded because the number of positive results was the same both in the main and control group. Our results indicate that evaluation of NSE have not hight value in monitoring patietns with head and neck carcinoma.


  18/49

  Tytuł oryginału: The influence of the biomechanical parameters of the hip on the outcome of treatment of hips subject to avascular necrosis of the remoral head.
  Autorzy: Dolinar Drago, Kralj-Iglic Veronika, Iglic Ales, Antolic Vane, Herman Srecko, Pavlovcic Vinko
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.109-111, il., bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We were interested in whether or not the biomechanical status of the hip influences the course of avascular necrosis of the femoral head. To invaestigate this, we used a computer aided system based on a three dimensional mathematical model for determining the stress distribution in the hip joint from standard anterioposterior rentgenographs(X-ray images) of both hips and pelvis. Based on the results of our study, we suggest that the biomechanical parameters of the hip play an important role in the outcome of treatment of hips affected by avascular necrosis of the femoral head.


  19/49

  Tytuł oryginału: Wpływ antybiotykoterapii na stężenie cytokin prozapalnych: interleukin IL-1, IL-6 oraz czynnika martwicy nowotworu TNF-alfa w surowicy chorych z boreliozą z Lyme.
  Tytuł angielski: The influence of antibiotic therapy on serum concentration of proinflammatory cytokines: IL-1, IL-6, TNF-alpha in patients with different clinical forms of Lyme disease.
  Autorzy: Kondrusik Maciej, Swierzbińska Renata, Zajkowska Joanna M., Pancewicz Sławomir A., Grygorczuk Sambor, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.276-281, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oceniono stężenia ctokin prozapalnych: interleukin IL-1 i IL-6 oraz czynnika martwicy nowtoworu TNF-alfa w surowicy chorych z boreliozą z Lyme, leczonych przez 14 dni antybiotykami. Stężenia cytokin oznaczano metodą ELISA dwukrotnie - przed i po przeprowadzonym leczeniu. Porównując uzyskane wyniki z grupą kontrolną jedynie w kilku wypadkach wykazano normalizację stężenia cytokin po leczeniu. W większości przypadków nadal pozostawało znacząco wyższe po przeprowadzonym leczeniu. Dowodzi to, że 14-dniowa terapia antybiotykami chorych z rozpoznaniem boreliozy z Lyme jest niewystarczająca.

  Streszczenie angielskie: We estimated serum concentrations of cytokiens: IL-1, IL-6, TNF-alpha in patients with diagnosed Lyme disease treated for 14 days with antibiotics. The detection of proinflammatory cytokines was performed by ELISA tests. The examination was carried out before and after the treatment. The comparison with control group stated statistically significant higher concentration of IL-1, IL-6 and TNF-alpha before and after the treatment. Comparing the concentrations of cytokines after treatment with control group showed normalization only in a few cases. In the majority of cases serum cytokines concentrations remained significantly higher. That is why we conclude that 14-day-therapy with antibiotic in patients with Lyme diseases may not be sufficient.


  20/49

  Tytuł oryginału: Comparative study of early Lyme disease: Erythema migrans in New York State and Northeastern Poland.
  Autorzy: Zajkowska Joanna, Hermanowska-Szpakowicz Teresa, Coyle Patricia, Ostrowska Jolanta, Pancewicz Sławomir, Kondrusik Maciej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR37-CR43, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The objeactive was to compare the clinical features of early local Lyme Disease: Erythema Migrans (EM) baeatween two highly endemic areas: New York State and Northeastern Poland. Study was based on self reporting questionnaires, physical examination, and laboratory results. Material/Methods: Group I (n = 27) consissted of citizens from New York State presenting with EM, referred to the study by their physicians. Group II (n = 25) consisted of patients treated as outpatients in 1998 - 1999 at the Department of Infectious Diseases and Neuroinfections, Medical University of Białystok, Poland. The diagnosis of EM was based on patient history and clinical picture. Results: Depending on the immune reaction of the host, the clinical picture is variabale. The initial symptoms range from discrete to strongly expressedd. The inflammatory reaction at the site of tick-bite seems to be milder in Europe than in North America, which is reflected in teh prevalence of the annular form of rash and milder expression of general symptoms. Mildor absent general symptoms and the prevalence of the annular over homogenous form are observed in those areas of Europe where Ixodes ricinus is the main veactor. In the endemic area of New York State, where Ixodes scapularis mainly occurs, uniform EM with fluplike symptoms is more common. Conclusions: There are distinct differences in the typical clinical picures between the two separated endemic areas of New York State and Northeastern Poland, due to different vectors (salive components?), bacaterial genospecies, likely intermediate hosts and clinatic differences. Familiarity with the presenting form of the disease can be very important, especially for primary care physicians.


  21/49

  Tytuł oryginału: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji. Zbiór referatów oraz streszczeń.
  Opracowanie edytorskie: Hermanowska-Szpakowicz Teresa (Red.).
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.6-154, il., tab., bibliogr. [przy ref.], sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • streszczenie


  22/49

  Tytuł oryginału: Nowe aspekty patogenetyczne boreliozy z Lyme.
  Tytuł angielski: New aspects of the pathogenesis of Lyme diseases.
  Autorzy: Zajkowska Joanna Maria, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.57-67, bibliogr. 25 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W patogenezie boleriozy z Lyme ważną rolę odgrywają środowiskowe uwarunkowania wpływajace na zminę postaci morfologicznych krętka B. burgdorferi (forma L, blebs), a szczególnie na zmienność antygenów powierzchniowych. Również składniki śliny kleszcza mają wpływ na inokulację i dystrybucję krętków. W patogenezie istotne znaczenie mają interakcje krętka z komórkami śródbłonka, udział limfocytów T, cytokin, cząsteczek adhezyjnych. Molekularna mimikra niektórych antygenów krętka i pewnych antygenów człowieka może być źródłem zjawisk autoimmunologicznych istotnych w patogenezie boreliozy z Lyme.


  23/49

  Tytuł oryginału: Czułość techniki PCR w wykrywaniu DNA Borrelia burgdorferi sensu lato w różnych izolatach.
  Tytuł angielski: Sensitivity of PCR method for detection of DNA of Borrelia burgdorferi sensu lato in different isolates.
  Autorzy: Skotarczak Bogumiła, Wodecka Beata, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.73-79, tab., bibliogr. 47 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z uwagi na brak w Polsce standaryzacji metody PCR do amplifikacji DNA Borrelia burgdorferi s. l., w prezentowanej pracy zastosowano trzy różne pary primerów: dla genu fla, dla 16S rRNA oraz dla przestrzeni pomiędzy 5S i 23S rRNA oraz dwie różne polimerazy. Porównano ich skuteczność w detekcji DNA Borrelia burgdorferi s. l we krwi obwodowej pacjentów podejrzanych o boreliozę oraz w izolatach z jelit kleszczy Ixodes ricinum. Stwierdzono, że wyniki badań prowadzonych metodą PCR zależą od doboru markera genetycznego do wykrywania DNA i od metody izolacji DNA. Na czułość metody PCR znaczaco wpływa rodzaj stosowanej polimerazy.


  24/49

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu antybiotykoterapii na fagocytozę i metabolizm tlenowy granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u chorych z postacią stawową boreliozy.
  Tytuł angielski: The evaluation of antibiotic therapy influence on phagocytosis and oxidative metabolism of polymorphonuclear leukocytes of patients with Lyme arthritis.
  Autorzy: Kondrusik Maciej, Wysocka Jolanta, Lipartowska Renata, Zajkowska Joanna, Pancewicz Sławomir, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.204-207, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem tej pracy była ocena zmian fagocytozy i metabolizmu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u chorych z postacią stawową boreliozy z Lyme przed i po przeprowadzonej antybiotykoterapii. Badani chorzy zostali podzieleni na trzy grupy: grupa 1 - 18 chorych z rozpoznanym zapaleniem stawów, grupa 2 - 12 chorych na zapalenie stawów po 14-dniowym leczeniu cefuroksymem oraz grupa kontrolna 25 zdrowych ochotników. Fagocytoza granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej (odsetek komórek fagocytujących oraz fluorescencja) oraz metabolizm tlenowy (odsetek komórek "wybuchających" oraz fluorescencje przy stymulacji Escherichia coli i PMA) były mierzone w cytofluometrze przepływowym przy użyciu zestawów Phagotest-kit i Burst-tets kit (Orpegen, Niemcy). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu testu Manna-Whitney'a. W badaniach nie wykazano zmian w odsetku komórek fagocytujących, natomiast stwierdzono znamienny wzrost fluorescencji po przeprowadzonym leczeniu. Ocena parametrów metabolizmu tlenowego nie wykazała istotnych zmian ani przy stymulacji E. coli, ani przy PMA. Oznaczone parametry fagocytozy i metabolizmu tlenowego nie wykazywały korelacji z liczbą granulocytów obojętnochłonnych.


  25/49

  Tytuł oryginału: Biomechanical analysis of Chiari osteotomy.
  Autorzy: Herman Simon, Kralj-Iglic Veronika, Iglic Ales, Antolic Vane, Herman Srecko
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (2) s.365-366, il., bibliogr. 3 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze Gozd Martuljek 22-26.09. 2001 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w nr 1/2002
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The decrease in contact hip joint stress after Chiari osteotomy is studied using a mathematical model. In the model, additional coverage of the femoral head by the ala ossis ilei segment is taken into account. It is shown that this additional coverage significantly decreases stress, mostly by the indirect effect caused by the shift of the stress pole.


  26/49

  Tytuł oryginału: Nietypowe ciało obce okolicy oczodołu.
  Tytuł angielski: A rare case of the large orbital region foreign body.
  Autorzy: Adamiak Grzegorz, Grochulska Ewa, Hermanowski Maciej, Kadłubowski Andrzej
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.617-620, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek ciała obcego okolicy oczodołu, którym była szklana bagietka. Dostała się ona do oczodołu przypadkowo poprzez skórę powieki dolnej poniżej przyśrodkowego kąta oka. Ciało obce (długości około 6 cm) usunięto operacyjnie. Nie stwierdzono powikłań, poza uszkodzeniem dróg łzowych.


  27/49

  Tytuł oryginału: Obniżenie mechanizmów obrony antyoksydacyjnej w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z kleszczowym zapalenim mózgu.
  Tytuł angielski: Decreased antioxidant-defence mechanisms in cerebrospinal fluid (CSP) in patients with tick-borne Encephalits (TBE).
  Autorzy: Pancewicz Sławomir A., Hermanowska-Szpakowicz Teresa, Makarewicz-Płońska Marzena, Witek Artur, Farbiszewski Ryszard, Zajkowska Joanna, Michalska Bożena
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.767-776, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 14 chorych w wieku od 21 do 64 lat (x =- 42.3) z kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM), u których w płynie mózgowo-rdzeniowym oznaczano: aktywność dysmutazy ponadtlenkową (SOD), reduktazy glutationowej (GSSG-R), peroxydazy glutationowej (GSH-Px) i stężenie aldehydu malonowego (MDA) oraz grupy sulfhydrylowych (-SH). Grupę kontrolną stanowiło 10 osób, u których płyn mózgowo-rdzeniowy nie wykazywał odchyleń od normy. Badania prowadzono dwukrotnie: badanie 1 przed leczniem i badanie 2 po 3 tygodniach. U chorych z KZM wykazano, aktywność SOD, GSH-PX, GSSG-R i wolnych grup SH w płynie mózgowo-rdzeniowym w ostrym okresie choroby była istotnie niższa niż w grupie kontrolnej. Po leczeniu, stwierdzono dalsze istotne obniżenie aktywności GSSG-R i MDA oraz stężenia wolnych grup - SH. Aktywność SOD w płynie mózgowo-rdzeniowym mimo, że uległa podwyższeniu w badaniu 2, to jednak pozostawała wciąż istotnie niższa w porównaniu do grupy kontrolnej. Wykazano, że również aktywność GSH-Px i GSSG-R w płynie mózgowo-rdzeniowym po ustąpieniu ostrych objawów KZM nadal była istotnie niższa w porównaniu z grupą kontrolną. Przeprowadzone badania wykazały, że w przebiegu kleszczowego zapalenia mózgu dochodzi do wzmożonej generacji reaktywnych form tlenu, co wyraża się obniżeniem aktywnosci enzymów układu antyoksydacyjnego (SOD, GSH-PX, GSSG-R) oraz zmniejszeniem stężenia wolnych grup - SH w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wyniki sugerują, że w przebiegu KZM może dochodzić do uszkodzenia struktury molekularnej enzymów oraz kofaktorów biorących udział w reakcjach antyoksydacyjnych.


  28/49

  Tytuł oryginału: Ocena komórek Cajala (ICC) w jelicie grubym u ludzi.
  Tytuł angielski: Interstitial cells of Cajal (ICC) in human colon.
  Autorzy: Gil Krzysztof, Thor Piotr J., Herman Roman Maria, Zięba Ewa
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.21-28, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Komórki Cajala (Interstitial Cells of Cajal - ICC) są komórkami rozrusznikowymi dla mięśniówki gładkiej przewodu pokarmowego oraz stanowią połączenie pomiędzy tą mięśniówką i zakończeniami autonomicznego układu nerwowego. Ze względu na swoją funkcję w regulacji aktywności motorycznej przewodu pokarmowego oraz powiązania z trzewnym układem nerowwym, zaburzenia funkcji ICC mogą być odpowiedzialne za występowanie wielu chorób czynnościowych przewodu pokarmowego. Celem pracy była ocena komórek Cajala występujących w jelicie grubym u ludzi, w szczególności znalezienie ilościowych i morfologicznych różnic dotyczących komórek Cajala w różnych odcinkach jelita grubgo, ponieważ nie ma dotychczas jednoznacznych kryteriów określających normalną dystrybucję ICC w przewodzie pokarmowym. Badania przeprowadzono wykorzystując wycinki jelita grubego barwione metodą immunohistochemiczną używając przeciwciał anty-c-kit specyficznie barwiących komórki Cajala. W przeprowadzonych przez nas badaniach zaobserwowano komórki ICC zlokalizowane głównie w błonie mięśniowej, w przeważającej ilości w okolicy splotów śródściennych. Nie stwierdzono znaczących różnic pomiędzy dystrybucją ICC w zależności od odcinka jelita grubego. W niewielkiej grupie przypadków uchyłkowatości jeltia grubego zaobserwowano nieco mniejszą liczbę komórek ICC w odniesieniu do grupy kontrolnej. Chociaż uzyskane przez nas wyniki mają charakter wstępny to jednak dowodzą istotnej roli ICC w regulacji aktywności motorycznej przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: Interstitial Cells of Cajal (ICC) are the pacemaker cells of the smooth muscle of the gastrointestinal (GI) tract. They are binding these muscle with the neterous nervous system and play an important role in the regulation of motility of the GI tract. Disturbiud in activity of those cells were observed in many functional diseases of the GI tract. The aim of this study was to evaluate the localization and morphological differences of the ICC between some region of the human colon. In this work we have performed the immunohistochemical method, using the monoclonal and policlonal specific antibodies against c-kit receptor (CD117) in paraffin embedded block. We find the ICC in the wall of colon in the muscle layers, mainly localized in the region of the myenteric plexus. No difference of the ICC between other region of the colon were observed in our specimen. In some cases of patietns with diverticulosis we have observed less of ICC according to the control group. It's only early result, but let us know, that ICC play an important role in the pathogenesis of the motility disturbances of the GI tract.


  29/49

  Tytuł oryginału: The usefulness of low-pressure pneumoperitoneum in laparoscopic surgery.
  Tytuł polski: Przydatność techniki odmy niskociśnieniowej w chirurgii laparoskopowej.
  Autorzy: Barczyński Marcin, Herman Roman Maria
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.43-50, tab., bibliogr. 50 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności techniki odmy niskociśnieniowej (ON) w chirurgii laparoskopowej. Grupę kolejnych 152 chorych z objawową niepowikłaną kamicą pęcherzyka żółciowego zakwalifikowanych do zabiegu cholecystektomii laparoskopowej (LC) przeanalizowano co do możliwości wykonania zabiegu w technice ON. Zastosowano następujące kryteria wyłączenia: BMI 27 oraz laparotomia w wywiadzie. Spośród 152 chorych jedynie 82 (53,9 proc.) chorych spełniających kryteria włączenia do bdania zakwalifikowano do zabiegu w technice ON (73 kobiety i 9 mężczyzn). BMI wynosił średnio 25,23 ń 1,4; średni wiek wynosił 46 ń 7,8 lat. Odmę otrzewnową wytwarzano za pomocą igły Veressa do ciśnienia 12 mmHg, a pierwszy troakar TERNAMIAN-EndoTip zakładano od kontrolą optyki. Po wkłuciu pozostałych troakarów roboczych, ciśnienie odmy otrzewnowej obniżano do 7 mmHg. W czasie zabiegu operacyjengo monitorowano chorych kapnograficnzie. Spośród 82 chorych włączonych do badania LC w technice ON wykonano z powodzeniem u 73 chorych (89 proc.). U 8 (9,75 proc.) chorych (wszyscy byli płci męskiej, a 3 miało ponad 55 lat) ciśnienie odmy otrzewnowej zwiększono do 15 mmHg z uwagi na długość pęcherzyka żółciowego przekraczającą 12 cm i niewystarczającą ekspozycję okolicy trójkąta Calota. u 1 chorego (1.22 proc.) wykonano konwersję do laparotomii z powodu trudności w identyfikacji struktur anatomicznych w obrębie trójkąta Calota. LC może być wykonana w technice ON u większości pacjentów z BMI 27, ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the usefulness of low-pressure pneumopertoneum (LP) in laparoscopic surgery. A consecutive group of 152 patietns qualified for laparoscopic cholecystectomy (LC) was assessed as to the possibility of performing the procedure with LP 7 mmHg. The following exclusion criteria were used: Body Mas Index (BMI) 27 and laparotomy in medical history. The subsequent stage of the trial included 82 (53.9 p.c.) patietns (73 females, 9 males) meeting the inclusion criteria. The mean BMI was 25.23 ń 1.4; mean age was 46 ń 7.8 years. All the patietns suffered from symptomatic uncomplicated gallstones confirmed in ultrasound. The pneumoperitoenum was created in a blind way with a Veress needle up to pressure of 12 mmHg and the first 10mm TERNAMIAN-EndoTip trocar was introduced under direct visual control. After the placement of other trocars, the working pressure was reduced from 12mmHg to 7mmHg. The pCO2 concentration was monitored intraoperatively by a capnometer. Among 82 patients included into the study the LPLC was successfully performed in 73 (89 p.c.) patietns. In 8 (9.75 p.c.) patietns the working pressure had to be increased to 15 mmHg due to the gallbladder exceeding 12cm in length and difficulties in its proper mobilization required to visualize the neck of the gallbladder. All these patietns were male and 3 of them were 55 years of age or more. In 1 (1.22 p.c.) patient conversion was necessary because of difficulties in identification ...


  30/49

  Tytuł oryginału: Influence of different pressures of pneumoperitoneum on the autonomic system function during laparoscopy.
  Tytuł polski: Wpływ ciśnienia odmy otrzewnowej na czynność autonomicznego układu nerwowego w trakcie laparoskopii.
  Autorzy: Barczyński Marcin, Herman Roman Maria
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.51-58, tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wpływ ciśnienia odmy otrzewnowej na aktywność autonomicznego układu nerwowego (AUN) nie była dotychczas szczegółowo analizowana. Do prospektywnego badania włączono 20 chorych zakwalifikowanych do cholecystektomiii laparoskopowej. Zrandomizowano ich do dwóch 10-osobowych grup: odmy niskociśnieniowej (LP = 7 mmHg) i odmy standardowej (SP = 12 mmHg). Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego uzyskiwano fentanylem i thiopenthalem, które podtrzymywano isofluranem. Wentylację kontrolowano mechanicznie (18 oddechów na minutę, końcowowydechowa prężność CO2 30-35 mmHg, ciągłe monitorowanie kapnograficzne). Ciśnienie odmy otrzewnowej utrzymywano za pomocą automatycznego insuflatora Co2. Pacjenci byli utrzymywani w pozycji leżącej w czasie całego badania. Czynność AUN oceniano za pomocą analizy zmienności rytmu serca (HRV), wykonując śródoperacyjnie 3 pomiary po 5 minut: przed wprowadzeniem do znieczulenia, po wprowadzeniu i po wytworzeniu odmy otrzewnowej. W ocenie HRV wykorzystano analizę widmową niskich (LF = 0,05 - 0,15 Hz) i wysokich (HF = 0,15 - 0,45 Hz) komponent częstotliwości za pomocą szybkiej transformacji Fourierowskiej. Przeprowadzono anlizę statystyczną uzyskanych wyników. Składowa LF uległa obniżeniu po wprowadzeniu do znieczulenia a zwiększyła się po wytworzeniu odmy w obu grupach (p 0,01). LP w mniejszym stopniu aktywowała AUN niż SP (LF: 68,12 ń 6,56 nu vs. 78,26 ń 5,43 nu, p 0,01; HF: 24 ń 3,48 vs. 15.56 ń 2,54 nu, p 0,05). Reasumując, wytworzenie odmy ...

  Streszczenie angielskie: The effects of different pressure values of pneumoperitoneum on the activity of the autonomic nervous system (ANS) have not been investigated in detail. In this prospective study, 20 patietns qualified for laparoscopic cholecystectomy were randomised to either low-pressure (LP = 7 mmHg) or standard-pressure (SP = 12 mmHg) pneumoperitoneum groups, 10 patients each. The anesthesia was induced with fentanyl and thiopental and maintained with isoflurane. Ventilation was mechanically controlled (18 breaths per minute, end-tidal CO2 30-35 mmHg, instant capnometer monitoring). Intraabdominal pressure was maintained automatically by a CO2 insufflator. Patient were kept in a horizontal position. The ANS was evaluated by heart rate variability (HRV) analysis (POSTER ECG 2002 System) measured intraoperatively in three recordings of 5 minutes each: in awake patient, after induction of general anesthesia, and after creation of pneumoperitoneum. Power spectral analysis of HRV was applied, the low-frequency (LF = 0.05 - 0.15 Hz) and high frequency (HF - 0.15 - 0.45 Hz) spectral density of the HRV were analysed using the Fast Forier Transform algorithm. The appropriate statistical analysis of data was performed. LF density decreased at the anesthetized stage and increased at the insufflated stage in both groups (p 0.01). LP resulted in lower sympathetic activation than SP pneumoperitoneum (LF: 68.12 ń 6.56 nu vs. 78.26 ń 5.43 nu, p 0.01; HF: 24 ń 3.48 nu vs. 15.56 ń 2.54 nu, p ...


  31/49

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia przeciwciał przeciw wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu (kzm) po przeprowadzonym uodpornieniu szczepionką FSME IMMUN Inject.
  Tytuł angielski: The evaluation of anti-TBE virus antibodies serum concentration after FSME Inject vacine administration.
  Autorzy: Pancewicz Sławomir A., Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.116-121, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 106 leśników w wieku ń = 41,5 lat u których oznaczano miano przeciwciał IgG przeciw kzm przed i po podaniu przypominającej dawki szczepionki FSME-IMMUN Inject po 3 latach od ostatniego szczepienia. Stwierdzono, że po podaniu dawki przypominającej, miana przeciwciał ulegają istotnemu podwyższeniu do wartości zapobiegających zachorowaniu. Dane sugerują ochronny wpływ szczepień na częstość występowania kzm w grupach zwiększonego ryzyka.


  32/49

  Tytuł oryginału: Bąblowica w północno-wschodniej Polsce - wybrane aspekty epidemiologiczne, diagnostyczne i kliniczne.
  Tytuł angielski: Echinococcosis in north-eastern Poland - the epidemiological, diagnostic and clinical aspects.
  Autorzy: Zajkowska Joanna M., Pancewicz Sławomir, Al-Azazi Khalid, Kondrusik Maciej, Grygorczuk Sambor, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.321-325, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocenie poddano częstość występowania przeciwciał przeciwko Echinococcus granulosus wśród mieszkanców północno-wschodniej Polski oraz wybrane parametry biochemiczne i serologiczne u osób z rozpoznaną bąblowicą. Przebadano 532 osoby, z których wyodrębniono 110 osób seropozytywnych (20,6 p.c.). Grupa I (n = 73) była leczona tylko farmakologicznie, grupa II (n = 34) operacyjnie. Grupę kontrolną stanowiło 15 zdrowych. Wykazana obecność przeciwcial p. E. granuosus wśród mieszkańców województwa podlaskiego wskazuje, że bąblowica w północno-wschodniej Polsce jest chorobą pasożytniczą, wystęopującą stosunkowo często. W przeprowadzonej analizie rozpatrywano głównie bąblowicę wątroby, w zaledwie 2.7 proc. przypadków dotyczyła ona innych narządów. Najczęściej rozpoznawano ją u kobiet w wieku od 41 do 70 lat, mieszkanek miast, w większości mających kontakt z psem. Przebieg bąblowicy najczęściej był bezobjawowy, a rozpoznanie bąblowicy ustalono w oparciu o charakterystyczny obraz badania USG, a następnie obecność swoistych przeciwcial p. E. granulosus w surowicy. W badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono zmian charakterystrycznych dla tej choroby. W terapii bąblowicy należy rozważyć leczenie operacyjne, dające możliwość usunięcia pasożyta oraz potwierdzenia badań przedoperacyjnych. W analizowanym materiale uzyskano je w 64,9 proc. przypoadków. U większości osób operowanych srednio po 3,5 roku badano i stwierdzono w surowicy utrzymanie sie przeciwcial p.E. granulosus świadczących o silnej immunogeności pasoźżyta.


  33/49

  Tytuł oryginału: Tick-borne encephalitis in North-Eastern Poland in 1997 - 2001: a retrospective study.
  Autorzy: Grygorczuk Sambor, Mierzyńska Dorota, Zdrodowska Agnieszka, Zajkowska Joanna, Pancewicz Sławomir, Kondrusik Maciej, Świerzbińska Renata, Pryszmont Justyna, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Scand. J. Infect. Dis. 2002: 34 (12) s.904-909, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 305,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to characterize the epidemiology and clinical features of tick-borne encephalitis in North-Eastern Poland. Clinical and epidemiological data were analysed of patients hospitalized with the diagnosis in the Department of the Infectious Diseases and Neuroinfections of the Medical University in Białystok in 1997-2001. Tick-borne encephalitis was diagnosed in 152 patients: 51 (34 p.c.) presented with meningitis, 89 (59 p.c.) with meningoencephatitis and 12 (8 p.c.) with meningoencephalomyelitis. Headache (84 p.c.) and fevwer (81 p.c.) were the most common symptoms. Meningeal signs were present in 137 patients (90 p.c.). Most common neurological abnormalities were: Oppenheim and Babinski signs (74 patients, 49 p.c.), ataxia (37, 24 p.c.), impaired consciousness (37, 24 p.c.) and pareses (16, 10 p.c.). Of patients examined, 146 (96 p.c.) had raised pleiocytosis, frequently accompanied by high cerebrospinal fluid protein concentration (90 p.c.), raised erythrocyte sedimentation rate (65 p.c.), peripheral blood leucocytosis (26 p.c.) and increased aminotransferase activity (16 p.c.). There was only 1 forest worker among the patients. Tick-borne encephalitis remains common in North-Eastern Poland but, possibly because of effective vaccination, it has virtually disappeared among forest employees. The diagnosis appears difficult in some cases, as meningeal signs may not be present and laboratory findings may not be suggestive of a viral infection.


  34/49

  Tytuł oryginału: Etyka w chirurgii onkologicznej.
  Tytuł angielski: Ethics in surgical oncology.
  Autorzy: Herman Krzysztof
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.333-336, bibliogr. 3 poz., sum. - 8 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Słupsk 23.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Temat etyki w chirurgii onkologicznej nie był jeszcze poruszany ani w polskim piśmiennictwie lekarskim, ani na zjazdach naukowych. W oparciu o niektóre zapisy Kodeksu Etyki Lekarskiej, wzbogacone o własne przemyślenia i przykłady, omówiono obecnie występujące problemy etyczne w tej dziedzinie. Poruszono wiele etycznych aspektów dotyczących leakrza - chirurga onkologa, zarządzającego ośrodkiem onkologicznym oraz pewne etyczne aspekty zawodowe i naukowe. Zwrócono uwagę m.in. na problem jakości świadczonych usług, kształcenia podyplomowego, ekonomii czy stosunków między lekarzami.


  35/49

  Tytuł oryginału: Ocena potencjału oksydoredukcyjnego u chorych z neuroboreliozą.
  Tytuł angielski: Evaluation of oxidoreductive potential of patients with neuroborreliosis.
  Autorzy: Pancewicz Sławomir A., Skrzydlewska Elżbieta, Hermanowska-Szpakowicz Teresa, Stankiewicz Anna, Kondrusik Maciej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.425-433, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 25 chorych z rozpoznaniem neuroboreliozy pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wykazując w płynie mózgowo-rdzeniowym zaburzenia równowagi oksydoredukcyjnej wyrażające się wzrostem aktywności dysmutazy nadtlenkowej (SOD) oraz obniżeniem aktywności peroksydazy glutationowej (GSH-Px), reduktazy glutationowej (GSSG-R), a wzrostem stężęnia grup -SH i aldehydu malonowego (MDA). W surowicy wykazano wzrost aktywności enzymów SOD, GSH-Px i GSSG-R oraz stężenia grup -SH i MDA.


  36/49

  Tytuł oryginału: Borelioza z Lyme u dzieci Podlasia : wybrane aspekty epidemiologiczne, kliniczne i terapeutyczne : praca doktorska
  Autorzy: Józefowicz-Kowalewska Katarzyna, Hermanowska-Szpakowicz Teresa (promot.).; [Akademia Medyczna Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku], Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku
  Źródło: 2002, 150 k. : il., tab., bibliogr. 246 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19904

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  37/49

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia IFN-ç i GM-CSF w surowicy chorych na boreliozę z Lyme.
  Tytuł angielski: IFN-ç and GM-CSF concentrations in serum of patients with Lyme disease.
  Autorzy: Iżycka Aneta, Jabłońska Ewa, Zajkowska Joanna, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.459-461, il., tab, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Borelioza z Lyme jest chorobą wywoływaną przez kleszcze. Tematem naszych badań jest ocena stężenia IFN-ç i GM-CSF u chorych na tę chorobę. Badania wykonano w grupie 60 chorych zarówno przed, jak i po leczeniu. Stwierdzono zwiększone stężenie zarówno GM-CSF, jak i IFN-ç u chorych przed leczeniem, natomiast po leczeniu stężenie to było zbliżone do wartości tych cytokin w grupie kontrolnej. Zwiększenie stężenia IFN-ç i GM-CSF w surowicy chorych na chorobę z Lyme może być spowodowane pobudzeniem aktywności limfocytów T przez krętek Borrelia burgdorferi.

  Streszczenie angielskie: Lyme borreliosis is a disease caused by Borrelia burgdorferi spirochete. The purpose of this study was to IFN-ç and GM-CSF concentrations in patients with Lyme borreliosis before and after treatment. The analyzed group consisted of 60 patients diagnosed with tick Spirochetosis IFN-ç and GM-CSF concentrations before treatment was increased when compared with controls. After treatment it was the same as the value of controls. The increase in IFN-ç and GM-CSF concentration in serum of patients with Lyme disease may be due to T lymphocyte activation caused by Borrelia burgdorferi spirochete.


  38/49

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciwko Ehrlichia chaffeensis wśród chorych pokłutych przez kleszcze.
  Tytuł angielski: Ehrlichia chaffeensis antibodies prevalence among patients bitten by ticks.
  Autorzy: Kondrusik Maciej, Puciło Katarzyna, Świerzbińska Renata, Pancewicz Sławomir, Zajkowska Joanna, Grygorczuk Sambor, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.462-464, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ludzka ehrlichioza jest antropozoonozą przenoszoną przez kleszcze, którą po raz pierwszy opisano w 1987 r, ale dotychczas nie rozpoznawano. Celem pracy była prezentacja 11 chorych, u których wykazano w surowicy przeciwciała przeciwko Ehrlichia chaffeensis klasy IgM. W 2000 r przebadaliśmy 68 surowic pacjentów zgłaszających się do Kliniki z podejrzeniem boreliozy lub kleszczowego zapalenia mózgu. Przeciwciała przeciwko antygenom E. chaffeensis oznaczano metodą immunofluorescencji pośredniej. U 5 (45,4 proc.) chorych ustalono rozpoznanie boreliozy, które było potwierdzone występowaniem w surowicy przeciwciał anty-borrelia w klasie IgM lub IgG. Równocześnie u 3 (27,2 proc.) chorych wykazano przeciwciała przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu. W wypadku jednego chorego stwierdzono w surowicy równocześnie przeciwciała przeciwko trzem badanym czynnikom przenoszonym przez kleszcze. U żadnego z 11 analizowanych chorych nie stwierdzono charakterystycznych dla ehrlichiozy leukopenii, trombocytopenii ani zwiększonej aktywności aminotransferaz.

  Streszczenie angielskie: Human ehrlichiosis is a tick-borne antropozoonosis which was described in 1987 but in Poland up to now has not been diagnosed. The purpose of our work wa to present 11 cases where antobodies against Ehrlichia chaffeensis were detected in serum. In 2000 we examined 68 sera of patients who were referred to our department with suspected Borreliosis or Tick-Borne Encephalitis (TBE). The detection of antibodies against E Chaffeensis was performed by indirect immunofluorescence assay. Five (45,4 p.c) patients of 11 were diagnosed as Lyme borreliosis confirmed by serum presence of antibodies against B. burgdorferi. Three patients (27,5 p.c.) showed serym presence of antibodies against TBE. In one case presence of antibodies against three tick-borne agents was stated. None of our patients presented leucopenia characteristic of ehrlichiosis, trombocytopenia or increased aminotransferase level.


  39/49

  Tytuł oryginału: Plejotropowe działanie fenofibratu mikronizowanego u chorych z hiperlipidemią mieszaną.
  Tytuł angielski: Pleiotropic effects of micronised fenofibrate in patients with combined hyperlipidemia.
  Autorzy: Okopień Bogusław, Cwalina Łukasz, Haberka Maciej, Kowalski Jan, Zieliński Marek, Szwed Zygmunt, Kalina Zbigniew, Herman Zbigniew S.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.465-466, 468-469, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Coraz więcej nowych badań wskazuje na plejotropowe działanie fibratów. Oprócz zmniejszenia stężeń lipidów w osoczu, mogą one wpływać na nieprawidłowości krzepnięcia krwi i stabilizować zmiany miażdżycowe - będące częstym wynikiem pobudzenia komórek zapalnych w ścianie naczyń. Przeciwzapalne działanie fenofibratów obejmuje hamowanie uwalniania wielu cytokin, takich jak czynnik marwticy guza alfa (TNF-ŕ), przez te komórki. Celem pracy była ocena wpływu fenofibratu na osoczowe stężenia inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1) oraz fibrynogenu u chorych z mieszaną dyslipidemią. Ponadto, ocenialiśmy ilość TNF-ŕ, uwalnianego przez monocyty wyizolowane z krwi obwodowej, przed i po leczeniu. Czternaścioro chorych (8 kobiet i 6 mężczyzn) z hiperlipidemią typu IIb leczono mikronizowanych fenofibratem (Lipanthyl 200 m, Fournier) w dziennej dawce 200 mg przez miesiąc. Grupa kontrolna składała się z 12 osób, dobranych pod względem wieku, z prawidłowymi wartościami lipenii, potwierdzonymi badaniami biochemicznymi. Stężenia PAI-1 i TNF-ŕ w osoczu mierzono metodą ELISA. Stężenia fibrynogenu mierzono powszechnie stosowaną metodą Claussa. Przed leczeniem, stężenia badanych czynników hemostatycznych i TNF-ŕ były znamiennie większe w grupie hiperlipidemii typu IIb, w porównaniu z grupą kontrolną. Miesięczne leczenie fenofibratem spowodowało znamienne zmniejszenie stężeń triglicerydów i cholesterolu całkowitego. Po leczeniu, stężenia PAI-1 i fibrynogenu także uległy znamiennemu ...

  Streszczenie angielskie: More and more recent studies demonstrate th pleiotropic effects of fibrates. Except lowering plasma lipid levels they can influence blood coagulation abnormalities and stabilise atherosclerotic lesions - a frequent result of the activation of inflammatory cells within the vascular wall. The anti-inflammatory action of fibrates inclues inhibiting the release of many cytokines, such as Tumor Necrosis Factor e (TNF-ŕ) by these cells. The aim of this study was to evaluate the effect of fenofibrate on the plasma levels of Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) and fibrinogen in patients with combined dyslipidaemia. Moreover, we assessed the amount of TNF-ŕ released by peripheral blóód isolated monocytes before and after therapy. Fourteen patients (8 women and 6 men) with hyperlipidemia IIb were treated with micronised fenofibrate (Lipanthyl 200 m, Fournier) in a daily dose of 200 mg for one month. The control group consisted of 12 individuals matched for age with biochemical confirmation of normolipaemia. Plasma PAI-1 and TNF-ŕ levels were measured by the ELISA method. Fibrinogen levels were measured according to the commonly used Clauss method. Before treatment the haemostatic compounds and TNF-ŕ studied were significantly higher in the group with hyperlipidaemia IIb compared to the control group. One-month therapy with fenofibrate resulted in significant decrease of triglycerides and total cholesterol. After treatment, PAI-1 and fibrinogen levels also decreased ...


  40/49

  Tytuł oryginału: Przebieg kleszczowego zapalenia mózgu (kzm) u chorych hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji AMB w roku 2001.
  Tytuł angielski: The clinical course of tickborne encephalitis in patients hospitalized in neuroinfection ward in Medical University of Białystok.
  Autorzy: Grygorczuk Sambor, Mierzyńska Dorota, Zdrodowska Agnieszka, Zajkowska Joanna, Pancewicz Sławomir, Kondrusik Maciej, Świerzbińska Renata, Pryszmont Justyna, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.595-604, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie epidemiologiczno-klinicznej poddano 48 zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu u hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w 2001 roku. U wielu chorych obraz kliniczny był nietypowy, bez wyrażonych objawów oponowych. W odróżnieniu od poprzednich lat wśród chorych nie było pracowników leśnych, co może świadczyć o skuteczności wprowadzonych szczepień.

  Streszczenie angielskie: Aim: To characterize epidemiological and clinical features of TBE in the Northeastern Poland. Methods: Analysis of clinical and epidemiological data of patients hospitalized with the diagnosis of TBE in the Department of the Infectious Diseases and Neuroifections of the Medical University in Białystok in 2001. Main observations: TBE was diagnosed in 48 patients. From that number 18 (37,5 p.c.) presented symptoms of meningitis, 24 (50,0 p.c.) meningoencephalitis, 5 (10,4 p.c.) meningoencephalomyelitis and 1 (21 p.c.) meningoencephaloradiculitis. Results: Headache (100 p.c.) and fiver (87,5 p.c.) were the most common complaints. Signs of meningitis were observed in 35 patients (72,9 p.c.). Common neurological abnormalities were Oppenheim and Babinski signs (18 patients, 37,5 p.c.), pareses (8; 16,7 p.c.), ataxia (7; 14,58 p.c.) and impaired consciousness (6; 12,5 p.c.). Cytosis in cerebrospinal fluid (csf) was observed in all patients, frequently accompained by high csf protein concentration, raised erythrocyte sedimentation rate (61.5 p.c.), leucocytes (31,25 p.c.) and aminotransferase activity (12,5 p.c.). There were no professional forest workers among the patients.


  41/49

  Tytuł oryginału: Zmiany histologiczne oraz ocena poziomu enzymów lizosomalnych w ścianie jelita cienkiego i grubego w przebiegu doświadczalnej cukrzycy alloxanowej
  Autorzy: Jamroż Adam, Jurczak-Jamroż Wioletta, Hermanowicz-Dryka Teresa
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.385-390, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  42/49

  Tytuł oryginału: Mechanizmy pozalipidowych efektów działania statyn.
  Tytuł angielski: Mechanisms of non-lipid-dependent effects of statins.
  Autorzy: Okopień Bogusław, Krysiak Robert, Herman Zbigniew Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1111-1120, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • myszy


  43/49

  Tytuł oryginału: Intraoperative identification of parathyroid glands with methylene blue in patients operated on for hyperparathyroidism.
  Tytuł polski: Chirurgiczne leczenie nadczynności przytarczyc z ich śródoperacyjną lokalizacją techniką wybarwienia błękitem metylenowym.
  Autorzy: Paszkowski Jacek, Drews Michał, Stawny Bolesław, Banasiewicz Tomasz, Hermann Jacek, Wierzbicki Tomasz, Męczyński Michał
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.279-283, tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Błękit metylenowy (MB) jako barwnik tiazydowy jest związkiem o silnych właściwościach redukcyjnych, dzięki czemu znalazł zastosowanie w leczeniu zatruć substancjami methemoglobinotwórczymi. Zdolność do kumulowania przez tkanki gruczołów doktrwnych wykorzystano do wybarwienia i lokalizacji przytraczyc. W Klinice u 14 chorych zastosowano MB w celu śródoperacyjnej lokalizacji przytarczyć u chorych leczonych z powodu ich nadczynności. Po wprowadzeniu do znieczulenia i intubacji rozpoczynano wlew dożylny 1 proc. BM w roztworze 500 ml 0.9 Nacl w dawce 5 mg/kg m.c. Szybkość podawania dostosowano, tak aby został on przetoczony w ciągu 60 min. W 13 przypadkach wybarwiło się od 1 do 4 przytarczyc, natomiast w jednym przypadku nie stwierdzono zabarwienia przytarczyc. Wybarwienie przytarczyc MB jest techniką łatwą do zastosowania, nie wymagającą dodatkowego sprzętu. Nasze doświadczenia jak doniesienia z liteatury świadczą o tym, że jest to metoda bezpieczna, zarówno u chorych z prawidłową funkcją, jak i pełną niewydolnością nerek. Ani w pierwszym ani w drugim przypadku nie obserwuje się poważniejszych skutków ubocznych wynikających z podawania barwnika.

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to introduce the methylene blue technique (MB) for intraoperative identification of parathyroid glands, as well as to show the accuracy of that method in patients operated on for hyperparathyroidism, on the basis of the author's experience and literature. Patients and methods. The MB technique was used in 14 patients, undergoing operations in 2001. Infusion of 500 ml of 1 p.c. MB solution in normal saline was started just after inducton of general anaesthesia and endotracheal intubation and was continued for about 60 min. The recommended dosage of MB was 5 mg/kg b.m. Results. An identification of the parathyroid glands was possible in 13 patients except one. The number of stained glands ranged from 1 to 4. Conclusions. The methylene blue technique is an easy applicable method of identification of parathyroid glands, the method being safe for patients with normal kidney function, as well as for those with renal failure. So far, no severe side effects of intravenous MB administration have been reported.


  44/49

  Tytuł oryginału: Interleukina-18, interleukina-1 beta i jej rozpuszczalny receptor (sIL-1RII) u pacjentów z wczesną i późną postacią boreliozy z Lyme : praca doktorska
  Autorzy: Pietruczuk Adam, Hermanowska-Szpakowicz Teresa (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku, Samodzielny Szpital Miejski im. PCK I Oddział Internistyczno-Kardiologiczny w Białymstoku
  Źródło: 2002, [4], 125 k. : il., tab., bibliogr. 340 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20555

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  45/49

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Patogeneza uchyłkowatości okrężnicy].
  Autorzy: Herman Roman M.
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (3) s.68-69, bibliogr. 11 poz. - Tł. artyk. z czas. British Journal of Surgery 2002; 89 : 546-554
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/49

  Tytuł oryginału: Photooxidation of papaverine, papaverinol and papaveraldine in their chloroform solutions.
  Autorzy: Piotrowska Karolina, Hermann Tadeusz W., Augustyniak Włodzimierz
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.359-364, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Papaverine hydrochloride, papaverinol, and papaveraldine chloroform solutions were exposed to UV light of 254 nm in atmospheric, aerobic and anaerobic (helium) conditions. The same degradation products appear (TLC) in the above papaverine hydrochloride chloroform solutions. However, the rate of papaverine hydrochloride degradation processes is enhanced as a function of oxygen pressure. Papaverinol and papaveraldine photooxidation products are essentially not different from those observed in the above papaverine chydrochloride solutions. However, the amount of an unknown brown degradation product (X) is the greatest in the papaverinol chloroform solution degraded. That brown compound was previously observed in papaverine either hydrochloride or sulfate injection solutions on their storage even when protected from daylight. The preliminary X product structure development was undertaken (TLC, molecular weight, elemental analysis, UV/VIS, IR and C MAS NMR spectroscopy).


  47/49

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Dynamiczna gracyloplastyka w leczeniu nietrzymania stolca - systematyczny przegląd piśmiennictwa].
  Autorzy: Herman Roman M.
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (2) s.40-44, 141, bibliogr. 15 poz. - Tł. artyk. z czas. British Journal of Surgery 2002; 89 : 138-153
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  48/49

  Tytuł oryginału: Leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej.
  Autorzy: Okopień Bogusław, Łabuzek Krzysztof, Herman Zbigniew S.
  Źródło: Lekarz 2002 (4) s.32, 34, 36-38
  Sygnatura GBL: 313,343

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  49/49

  Tytuł oryginału: Koloproktologia.
  Autorzy: Herman Roman M., Nowakowski Michał, Frey Janusz
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.121-129, bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: