Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HELM
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: A newly discovered function of palatine tonsils in immune defence: the expression of defensins.
Tytuł polski: Nowo odkryta funkcja immunologiczna migdałka podniebiennego obrony.
Autorzy: Weise J. B., Meyer J. E., Helmer H., Wittrock H., Maune S.
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.409-413, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Migdałek podniebienny niewątpliwie pełni rolę w systemie obrony immunologicznej. Po kontakcie z antygenem uwalniane są limfocyty B i T jako efekt odpowiedzi immunologicznej. Dodatkowo migdałek podniebienny wydaje się wpływać na funkcje obronne poprzez aktywację systemu immunologicznego. Dlatego zbadaliśmy zdolność migdałka podniebiennego do zróżnicowania obrony immunologicznej typu alpha i beta w przewlekłym procesie zapalnym. Wyizolowano RNA pochodzące z 49 hiperplastycznych lub będących w stanie przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych, w których stwierdzono obecność Actinomyces israeli. Przeprowadzono analizę ekspresji genów HNP-1, HNP-4, HBD-1, HBD-2 za pomocą standaryzowanej reakcji glicerynoaldehyd-3-fosfodehydrogenazą po wykonaniu półilościowej PCR. mRNA HNP-1, HNP-4, HBD-1,, HBD-2 zostało wykryte w próbkach tkankowych, lecz ich ilość różniła się w dwóch typach obrony i w tkankach o różnym pochodzeniu. HBD-1 zostało stwierdzone we wszystkich 49 przypadkach przewlekłego zapalenie i w hiperplastycznych migdałkach podniebiennych. Poziom mRNA HBD-2 był istotnie podniesiony tylko w przewlekłym zapaleniu migdałków. Ekspresja mRNA migdałków podniebiennych w różnych typach obrony immunologicznej alpha i beta sugeruje nową funkcję migdałka w systemie odpowiedzi immunologicznej: udział we wrodzonym, nieadaptowanym systemie immunologicznym. Dlatego migdałek podniebienny ma potencjalnie wpływ na wzrost i kontrolę fizjologicznej flory bakteryjnej poprzez swoją ...

  Streszczenie angielskie: The palatine tonsils have an undoubted role in the immune defence system. After antigen contact an effective adaptive immune response aby B-and T-cell lymphocytes will be released. In addition the palatine tonsils seem to exert influence to the defence by the innate immune system. Therefore, we studied the ability of palatine tonsils to express different alpha and beta defencsins and to find out any distinctions in chronic inflamed tonsils. Total RNA of 49 specimens of hyperplastic tonsils and chronic tonsilitis with pathological provided evidence of Actinomyces israelii was islolated using TRIzol protocol, reverse transcribed and the HNP-1, HNP-4, HBD-1 and HBD-2 gene expression densitometric determined, standardised in relation to glycerinaldehyd-3-phosphatdehydrogenase gene expression, after a semiquantitative polymerase chain reaction was performed. mRNA of HNP-1, HNP-4, HBD-2 was detected in tissue samples, but their amount differed within the two defensin families and tissue of origins. HBD-1 was detected in all 49 tissues of hyperplastic tonsils and chronic tonsilitis. Only in chronic inflamed tonsils the amount of HBD-2 mRNA expression was significant increased. In these specimens also mean relative expression rate of all defensins was observed to be manifestly increased. Palatine tonisls express mRNA for different alpha and beta defensins and this expression suggest a newly supposed function in immune defence: the participation in the innate, non-adaptive ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Philipp Melanchthon (1497-1560) und die akademische Medizin in Wittenberg.
  Tytuł polski: Philipp Melanchthon (1497-1560) i medycyna akademicka w Wittenberdze.
  Autorzy: Helm Jrgen
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.179-196, streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia XVI wieku

  Temat osobowy:
 • Melanchthon
 • Philipp 1497-1560

  Streszczenie polskie: Stosunek Philippa Melanchthona do medycyny akademickiej jego epoki wielokrotnie stanowił w minionych latach przedmiot studiów medyczno-historycznych. Wykład podsumowuje najistotniejsze wyniki tych prac i pokazuje, czy i w jaki sposób propgram odnowy medycyny Melanchthona wywarł wpływ na zajęcia medyczne na Leucorea. Ponadto w oparciu o porównanie Uniwersytetu w Wittenberdze i katolickiego Uniwersytetu w Ingolstadt, poddaje analizie przypuszczenie wyrażane w nowszych pracach, niż w medycynie akademickiej 16-tego stulecia (również wskutek wpływu Melanchthona) różnice uwarunkowane wyznaniem. Prezentacja ta w formie uroczystego wykładu wypełnia ramy przypadającego na rok 2002 jubileuszu 500-lecia utworzenia Uniwersytetu w Wittenberdze.

  stosując format: