Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HEIMRATH
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wrodzony brak pochwy - implikacje diagnostyczno-terapeutyczne - opis przypadku.
Tytuł angielski: Congenital absence of vagina - its diagnostic - therapeutic implications - a case history.
Autorzy: Gabryś Marian, Woytoń Janusz, Heimrath Jerzy
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.56-60, il., bibliogr. 3 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zagadnienie diagnostyki i terapii rekonstrukcyjnej wad rozwojowych narządu płciowego mogą być nadal źródłem narastających kontrowersji. Wbrew pozorom prawidłowe rozpoznanie zakresu i typu wad rozwojowych, pomimo znakomitego rozwoju technik obrazowania narządów, nasuwa w pewnych przypadkach wątpliwości. Eksalacja technik diagnostycznych wymusza niezamierzone implikacje terapeutyczne. Na kanwie opisu złożonej wady rozwojowej narządu płciowego wewnętrznego 14-letniej dziewczynki, autorzy postulują stworzenie dwóch - trzech ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych tego typu wad dla całego kraju. Swój postulat opierają na hipotezie o możliwości zwiększenia się częstotliwości powstawania tego typu wad wskutek narastającego skażenia środkowiska, jak i postępie świadomości rodziców i społeczeństwa. Warunkuje to wcześniejsze ujawnianie się tego typu wad, co może przesuwać granicę wiekową konieczną do podjęcia działań terapuetycznych.

  Streszczenie angielskie: Issues relating ti diagnosis and reconstructive therapy for developmental anomalies of female genital tract are controversial. The teratogenic influence during the 6th week of intrauterine life, the time for the development of structures such as fallopian tube, uterus and cervix from the Mllerian duct may lead to their defective formation. In a 14 year old girl congenital absence of vagina, cervix developed right half of uterus (rudimentary horn?) and a pelvic kideny was diagnosed by laparoscopy and laparotomy. The attempt to connect uterus with the artificial vagina during the laparotomy was unfortunately not successful, the main reason being prolonged distance between the apex of artificial passage and the rudimentary uterus. In our opinion ultrasound is a superior diagnsotic tool for diagnosis of developmental anomalies in comparison to the palpatory methods. The corrective and reconstructive surgery for the developmental anomalies of the female genital tract should be the domain of a specialized center. Increased awareness of the parents and the public, increase in environmental pollution has led to mre frequent and earlier diagnosis of these malformations, which in turn has led to the shift in age for therapeutic interventions.


  2/6

  Tytuł oryginału: Wpływ petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków oceniany według punktacji Apgar oraz wybrane wskaźniki porodu siłami natury.
  Tytuł angielski: Influence of epidural and pethydine anaesthesia on neonatal status by Apgar score and choosen parameters of spontaneous labour.
  Autorzy: Heimrath Jerzy, Milnerowicz-Nabzdyk Ewa, Florjański Jerzy, Pająk Jarosław, Tomiałowicz Marek, Góra Joanna, Laskowska Marta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.187-192, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • toksykologia
 • anestezjologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Z uwagi na rosnącą liczbę wskazań do znieczulenia podczas porodu siłami natury dużo uwagi poświęca się opracowaniu najbardziej optymalnej metody analgezji porodu. Cel pracy. Ocena wpływu petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków, utratę krwi oraz czas trwania porodu fizjologicznego. Materiał i metody. 589 kobiet ciężarnych (301 pierwiastek i 288 wieloródek po 38 tygodniu ciąży), rodzących w latach 1998-1999 w Klinice Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu, podzielono na trzy grupy: I - 235 rodzące bez znieczulenia - grupa kontrolna (nie odczuwały silnych dolegliwości bólowych lub brak akceptacji proponowanych metod analgezji), II - 229 kobiet, u których w czasie porodu podano petydynę, III - 125 pacjentek znieczulanych w czasie porodu epiduralnie. Petydynę (Dolargan - Polfa) podawano w dawce jednorazowej 1mg/kg m.c. domięśniowo. Znieczulenie epiduralne prowadzono z użyciem 0,0625 - 0,125 proc. markainy 6-8 ml i sulfentanylu 10 ćg w pierwszym okresie porodu oraz 0,25 proc. markainy 1-12 ml lub 1 p.c. ksylokainy 10-12 ml w drugim okresie porodu. Pod uwagę brano czas trwania porodu, śródporodową utratę krwi oraz punktację Apgar noworodków uzyskaną w pierwszej minucie życia. Do opracowania statystycznego danych wykorzystano test t-Studenta oraz test LSD. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono u rodzących, którym podawano petydynę (II grupa), istotne statystycznie skrócenie czasu porodu u pierwiastek i wieloródek, prawie ...

  Streszczenie angielskie: Background. Because of an increasing number of indications to anaesthetize during spontaneous labour the main aim is to find the most favourable way of labour analgesia. Objectives. The comparison of influence of pethidine and epidural anaesthesia on chosen parameters of spontaneous labour. Material and methods. 589 gravidas - 301 primiparas and 288 multiparas after finished 38th week of pregnancy, who stayed at the Department of Reproduction and Obsttetrics of Wroclaw Medical Univeristy. All gravidas were divided into three groups: bearing without an anaesthesia (as a control group), bearing with the pethidine anaesthesia, bearing with the epidural anaesthesia. Pethidine was given in dose of 1 mg/kg body mass, i.m. The epidural anaesthesis included 6-8 mL of 0.0625 - 0.125 p.c. marcaine and 10 ćg sufentanyl during the first stage of labour and 10-12 mL of 0.25 p.c. marcaine or 10-12 mL of 1 p.c. xylocaine during the second stage of labour. We considered the first, the second and the third stage of labour, a loss of blood during the labour, Apgar score obtained by neonatus in the first minute after delivery. Statistically described by t-Student test and LSD test. Results. Results based on the analysis: statistically significant shortening time of labour in the group of primiparas and multiparas where pethidine was used, reducing of Apgar score in both groups and no influence of pethidine on loss of blood during delivery in the primiparas' group and more intensive ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze Rudolfie Peterze (1900-1966).
  Tytuł angielski: In memory of Professor Rudolf Peter (1900-1966).
  Autorzy: Heimrath Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.9-10, il., bibliogr. 2 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Peter
 • Rudolf 1900-1966

  Streszczenie polskie: Nawiązując do swego pobytu w Pradze w 1962 r. autor przypomina okoliczności, w jakich poznał profesora Rudolfa Petera (1900 - 1966), twórcę ginekologii dziecięcej w ówczesnej Czechosłowacji, a także poza jej granicami. Peter, wychodząc od zainteresowania jakie z konieczności przejawiali pediatrzy niektórymi schorzeniami narządu płciowego dziewczynek, wyodrębnił to w pewną specjalność w ramach ginekologii i położnictwa. Wstępem do tego było dobre poznanie fizjopatologii dziewczynek i wyciągnięcie praktycznych wniosków. Był twórcą pierwszego ambulatorium dla dziewcząt w Pradze w 1940 r., które było przykładem dla wielu później powstałych. W 1962 r. był prof. Peter dyrektorem III Kliniki Chorób Kobiecych i Oddziału Ginekologii Dziecięcej ówczesnego Wydziału Pediatrycznego Uniwersytetu Karola. Bardzo otwarty na dydaktykę, wiele publikował, czego ukoronowaniem był podręcznik "Ginekologia wieku dziecięcego" napisany wspólnie z prof. Karelem Veselym, jego uczniem. Podręcznik ten ukazał się także w Polsce.

  Streszczenie angielskie: According to his visit to Praque the Author mentions the circumstances of recognition with Professor Rudolf Peter (1900 - 1966), the creator of infant gyneacology in Czechoslovakia and also abroad. Peter starting from the pediatric point of view on some uro-genital diseases of girls, separates it as a branch of gynecology and obstetrics. It was possiable in consideration of good knowledge of maturition's phisiopathology and its practical conslusions. Rudolf Peter was the creator of the first ambulance for girls established in Prague in 1940. In 1962 Professor Peter was simultaneously the Head of the III-rd Gynecological Clinic and the Department of Childrens Gynecology Faculty of Pediatrics, Charles University in Prague. Good teacher, published much, his principal work was the book titled in polish "Ginekologia wieku dziecięcego" edited with his apprentice Professor Karel Vesely. This manual was also printed in Poland.


  4/6

  Tytuł oryginału: Endothelin-1 (ET-1) as a mediator of pregnanycy induced hypertension (PIH).
  Autorzy: Heimrath Jerzy, Krawczenko Agnieszka, Duś Danuta
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.512-516, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Występowanie nadciśnienia indukowanego ciążą (PIH - pregnancy induced hypertension) jest związane z uszkodzeniem i następującą aktywacją komórek śródbłonka naczyniowego łożyska. Aktywowane komórki śródbłonkowe produkują cały szereg mediatorów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje endotelina-1 (ET-1) - jeden z głównych czynników wywołujących skurcz naczyń. Celem naszych badań było określenie poziomu ET-1 w surowicy 18 pacjentek z PIH w porównaniu z grupą 16 zdrowych ciężarnych. Poziom ET-1 mierzono testem ELISA. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę poziomu ET-1 pomiędzy badanymi grupami, który wynosił, odpowiednio, 33,00 ń 12,07 vs. 25,00 ń 5,69 pg/mL (p = 0,005). Z obserwacji powyższej wynika, że podwyższony poziom endoteliny u kobiet ciężarnych mógłby być wczesnym markeremm nadciśnienia indukowanego ciążą.

  Streszczenie angielskie: Pregnancy induced hypertension (PIH) is accompanied by injury and further activation of placental endothelial cells. Activated endothelial cells produce several mediators, among them endothelin-1 (ET-1) - one of the most potent vasoconstrictors. The aim of the study was to examine the ET-1 level in serum of 18 women with PIH and compare it to the group of 16 normotensive pregnant women. ET-1 level, as evaluated by ELISA test, was significantly higher in PIH than in normotensive pregnancy, 33.00 ń 12.07 vs. 25.00 ń 5.69 pg/mL (p = 0.005), respectively. It might be concluded, that ET-1 level is a prognostic parameter, indicating the possibility of PIH development.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych markerów nadciśnienia indukowanego ciążą : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Heimrath Jerzy; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 90 s. : il., tab., bibliogr. 207 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,602

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/6

  Tytuł oryginału: Johannes Pfannesntiel (1862-1909) ijego nadłonowe poprzeczne cięcie powięziowe
  Autorzy: Heimrath Tadeusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.42-45, il., bibliogr. 12 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Temat osobowy:
 • Pfannenstiel
 • Johannes 1862-1909

  stosując format: