Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HASSMANN-POZNAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Wysiękowe zapalenie ucha środkowego : postępowanie terapeutyczne
Autorzy: Hassmann-Poznańska Elżbieta, Skotnicka Bożena
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.144-147, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/10

  Tytuł oryginału: Problemy otolaryngologiczne w schorzeniach genetycznych
  Autorzy: Hassmann-Poznańska Elżbieta, Topolska Małgorzata, Bączek Maria
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.36-39 - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/10

  Tytuł oryginału: Zachyłek nadtrąbkowy w patologii zapaleń ucha
  Autorzy: Hassmann-Poznańska E., Gościk E., Oleński J.
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.96-99, il., bibliogr. 12 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/10

  Tytuł oryginału: Częstość współistnienia odbiorczego uszkodzenia słuchu i wysiękowego zapalenia ucha środkowego.
  Tytuł angielski: Incidence of coexisting sensorineural hearing loss and secretory otitis media.
  Autorzy: Skotnicka Bożena, Topolska Małgorzata, Hassmann-Poznańska Elżbieta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.195-198, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badań audiologicznych u 587 dzieci w wieku od 2 miesięcy do 17 lat hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w okresie od września 1995 r. do grudnia 1998 r. z powodu wysiękowego zapalenia ucha środkowego. U 6 dzieci (1,0 proc.) stwierdzono współistniejący, nie diagnozowany wcześniej, niedosłuch odbiorczy różnego stopnia. U 4 (0,68 proc.) wykryto jednostronną głuchotę. U 3 dzieci skierowanych do diagnostyki audiologicznej w celu oceny niedosłuchu odbiorczego, stwierdzono obecność wysiękowego zapalenia ucha jako przyczyny niedosłuchu lub współistnienia wysiękowego zapalenia ucha z niedosłuchem odbiorczym. Wyniki badań wskazują na konieczność oceny progu słuchu jako części diagnostyki wysiękowego zapalenia ucha u dzieci.

  Streszczenie angielskie: There are currently no standard quidelines for assessing hearing in children who are evaluated for tympanostomy tubes. We describe the results of audiologic testing on 587 children, age 2 months to 17 years admited to Pediatric Otolaryngology Department Białystok for treatament of secretory otitis media. Ten children (1,7 p.c.) were found to have previously unrecognized sensorinueral hearing loss. In four cases total unilateral deafness, in six others moderate to severe sensorinural bilateral hearing loss was diagnosed. Three other children refered to our clinic as sensorineural hearing loss were found to have secretory otitis media as the only or coexisting cause of defaness. Results of our study show the importance of age - appropriate hearing assessment as part of diagnostic procedure for secretory otitis media.


  5/10

  Tytuł oryginału: Ocena słuchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Porównanie badań subiektywnych i obiektywnych.
  Tytuł angielski: Assessment of hearing in children with infantile cerebral palsy. Comparison of psychophysical and electrophysical examination.
  Autorzy: Topolska Małgorzata Maria, Hassmann-Poznańska Elżbieta, Sołowiej Elżbieta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.467-474, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena słuchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.dz.) w zależności od postaci schorzenia. W Klinice Otolaryngologii Dziecięcej przeprowadzono badania laryngologiczne i audiologiczne u 32 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Diagnostyka obejmowała audiometrię impedancyjną (AI), pomiar produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka (DPOAE), badanie potencjałów wyowłanych z pnia mózgu (ABR) oraz w zależności od możliwości współpracy z dziećmi, badanie akumetryczne, stroikowe, audiometrię tonalną i audiometrię mowy. Na podstawie audiometrii tonalnej u 37,5 proc. dzieci stwierdzono niedosłuch, w takim samym odsetku słuch był prawidłowy. U ośmiorga dzieci (25 proc.) nie udało się wykonać audiometrii tonalnej. Najczęściej niedosłuch towarzyszył pozapiramidowej postaci m.p.dz. Nieprawidłowa morfologia zapisu ABR występowała u 23 dzieci (71,9 proc.), w tym u sześciorga (18,7 proc.) była uzasadniona progiem słuchu w badaniu tonalnym. Odchyleniom w konfiguracji zapisu ABR towarzyszył brak odruchu z mięśnia strzemiączkowego. U części pacjentów, zarówno ze słuchem prawidłowym, jak również z niedosłuchem w badaniu audiometrycznym, stwierdzono odchylenia parametrów czasowych w badaniu potencjałów wywołanych z pnia mózgu lub znacznie zniekształconą morfologię zapisu uniemożliwiającą wyznaczenie progu słuchu oraz rejestrowalne otoemisje akustyczne - neuropatia słuchowa. Autorzy wskazują na trudności diagnostyczne w tej grupie dzieci oraz na rozbieżności między badaniami subiektywnymi i obiektywnymi, co wymaga szczególnej ostrożności w interpretacji wyników badań audiologicznych.

  Streszczenie angielskie: Assessment of hearing in children with various types of cerebral palsy was the aim of the study. The audiologic and laryngologic examinations were performed in 32 children with cerebral palsy. Audiologic examinations encompass impedance audiometry, otoacoustic emissions (DPOAE), brainstem evoked audiometry (ABR) and also psychophysical studies dependng on possibility of co-operation with children - tonal and speech audiometry. On the ground of psychophysical studies hypacusis was recognised in 37.5 p.c. of children. In 25 p.c. of cases tonal audiometry could not be done because of mental status of the child. Hypacusis was most common in extrapyramidal type of cerebral palsy. Abnormal morphology of ABR was observed in 71.9 p.c. of cases, in 18.7 p.c. of them it could be explained by the threshold of hearing. There was always lack of stapedial reflex in cases with abnormal morphology of ABR. In some cases auditory neuropathy could be recognised on the basis of audiological examinations. In many cases the discrepancies between psychophysical and objctive methods of investigation were observed. Results of hearing examinations in children with cerebral palsy should be evaluated very carefully on the basis of cross checking principle because of observed inconsistencies in audiometric tests.


  6/10

  Tytuł oryginału: Subpopulacje limfocytów w płynach wysiękowych ucha środkowego.
  Tytuł angielski: Lymphocyte subpopulations in middle ear effusions.
  Autorzy: Skotnicka Bożena, Stasiak-Barmuta Anna, Hassmann-Poznańska Elżbieta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.695-700, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Miejscowa odpowiedź immunologiczna jest jednym z istotnych elementów patogenezy wysiękowego zapalenia ucha. Celem pracy była ocena subpopulacji limfocytów w 55 płynach wysiękwoych ucha środkowego w porównaniu z krwią obwodową u 33 dzieci poddanych myringotomii z założeniem rurek wentylacyjnych. Populacje komórek CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ i NK identyfikowano metodą cytometrii przepływowej z użyciem trójkolorowych przeciwciał monoklonalnych. W płynach wysiękowych dominowały komórki CD3+ (średnio 63,3 proc.). Stwierdzono znamiennie wyższy odsetek limfocytów CD4+, CD8+ oraz wskaźnika CD4+/CD8+ w płynach wysiękowych w porównaniu z krwią obwodową. Porównano odsetkowe wartości komórek w 22 parach wysięków obu uszu pacjentów nie stwierdzając znamiennych różnic. Wyniki wskazują na istnienie miejscowych mechanizmów regulujących rodzaj i ilość limfocytów obecnych w płynach wysiękowych ucha środkowego, a odpowiedź immunologiczna w parach uszu u poszczególnych pacjentów znajduje się w podobnej fazie.


  7/10

  Tytuł oryginału: Flora bakteryjna przerosłych migdałków gardłowych u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha.
  Tytuł angielski: Bacterial flora of hypertrophied tonsilis in children with secretoria otitis media.
  Autorzy: Wysocka Jolanta, Kasprzycka Edwina, Hassmann-Poznańska Elżbieta, Musiatowicz Marcin, Olszańska Dorota
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.486-488, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: We florze bakteryjnej przerosłych migdałków gardłowych przeważają bakterie potencjalnie patogenne: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae. Niekorzystnym zjawiskiem jest rzadsze występowanie flory fizjologicznej Streptococcus viridans i Neisseria sp. u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha.

  Streszczenie angielskie: The potentially pathogenic bacteria: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhialis, Streptococcus pneumoniae are the major bacterial flora of hypertrophied tonsilis. In children suffering from otitis media with inflammatory effusion an unfortune decreased physiological flora of Streptococcus viridans and Neisseria is observed.


  8/10

  Tytuł oryginału: Myringotomia laserowa.
  Tytuł angielski: Laser myringotomy.
  Autorzy: Hassmann-Poznańska Elżbieta, Skotnicka Bożena
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.551-555, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności myringotomii laserowej (LAM) w leczeniu ostrego i wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Zabieg ten wykonano u 65 dzieci (113 uszu) w średnim wieku 6,2 lata, z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego (80 proc.), nawracjącym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego (11 proc.) oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego (9 proc.). Myringotomię przeprowadzano w znieczuleniu ogólnym z użyciem urządzenia OtoLAM (ESC/Sharplan, Israel). W 64 uszach po wykonaniu fenestracji błony bębenkowej założono rurki wentylacyjne. W 51 przypadkach w trakcie tego samego zabiegu wykonano adenotomię i tonsillotomię. Otwory w błonie bębenkowej zachowały drożność przez 7-32 dni. Wszystkie tympanostomie goiły się bez powikłań. LAM jest bezpieczną, łatwą do wykonania techniką mogącą stanowić alternatywę w leczeniu zapalenia ucha.


  9/10

  Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia w zapaleniach ucha środkowego i zatok obocznych nosa.
  Autorzy: Hassmann-Poznańska Elżbieta
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (2) s.13-16, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Antybiotykoterapia jest niezbędna jedynie w kilkunastu procentach zapaleń uszu i zatok, skraca czas choroby i poprawia wyniki leczenia w około połowie przypadków, w pozostałych - nie ma wpływu na przebieg schorzenia. Ze względu na możliwość rozwoju szczepów lekoopornych, każda podejmowana kuracja antybiotykiem powinna mieć na celu pełną eradykację patogenu zarówno z miejsca schorzenia, jak i nosogardła. Zapobiega to nawrotom choroby oraz ogranicza rozprzestrzenianie się lekoopornych drobnoustrojów.


  10/10

  Tytuł oryginału: Laryngologia dziecięca.
  Autorzy: Hassmann-Poznańska Elżbieta
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.51, 53-55, bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: