Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HARTWICH
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Koszty leczenia chorych chirurgicznych.
Tytuł angielski: The cost of the treatment of surgical patients.
Autorzy: Hartwich Artur, Nowak Marcin
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.703-707, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę kosztów Oddziału Chirurgii Ogólnej (OChO) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w latach 1997 - 2001. Autorzy oparli się na danych Działu Planowania i Analiz Szpitala oraz na danych własnych oddziału. Analizowano średni koszt osobodnia, całkowity średni koszt hospitalizacji oraz strukturę tych kosztów (koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, koszty zarządu i koszty procedur medycznych). W wyniku dokonanych analiz stwierdzono, że średni koszt osobodnia nie uległ znaczącym zmianom w analizowanym okresie (329 zł w 1997 r.; 348 zł w 2001), natomiast całkowity koszt hospitalizacji uległ znaczącej redukcji z 4548 zł w roku 1997 do 3354 zł w roku 2001.

  Streszczenie angielskie: The paper presents cost-benefit analysis of the treatment at the Department of General Surgery of the L. Rydygier's Regional Specialized Hospital in the period from 1997 to 2001. The analysis is based on the data from the Department of Planning and Analyses of the hospital and on the data preserved at the ward. Average person-per-day cost, total cost of hospitalization and cost structure (direct, indirect, managerial costs and costs of medical procedures) were investigated. The analyses showed that the person-per-day cost did not change significantly during the study period (329 PLN vs. 348 PLN), but total cost of hospitalization was sifnificantly reduced from 4548 PLN in 1997 to 3354 PLN in 2001.


  2/9

  Tytuł oryginału: Fenotyp A i B LDL w niedokrwiennym udarze mózgu.
  Tytuł angielski: LDL phenotpe A and B in ischemic stroke.
  Autorzy: Iskra Tomasz, Turaj Wojciech, Hartwich Jadwiga, Słowik Agnieszka, Pankiewicz Joanna, Dembińska-Kieć Aldona, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.7-10, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kontrowersje związane z udziałem zaburzeń lipidowych w patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu wynikają z oceniania jedynie podstawowych frakcji lipidów i z braku dokładnego różnicowania przyczyny zawału mózgu. Fenotyp B LDL promuje postęp miażdżycy i jest uznawany za czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca, ale jego występowanie w udarach mózgu o określonej etiologii jest nieznane. Stąd celem pracy była ocena częstości występowania fenotypu A i B w udarze niedokrwiennym spowodowanym chorobą dużych lub małych naczyń. Ponadto oceniono związek fenotypów A i B LDL z podstawowymi frakcjami lipoprotein w tej grupie chorych. W badaniu wzięło udział 59 chorych po przebytym zawale mózgu, w tym 24 osoby z chorobą dużych naczyń i 35 z chorobą małych naczyń. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób. We krwi pacjentów badano stężenia cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i triglicerydów, a także określono fenotyp LDL za pomocą ultrawirowania w gradiencie gęstości bromku potasu. Fenotyp B frakcji LDL stwierdzono u 2/3 (67 proc., p 0,05) chorych z chorobą dużych naczyń, a zatem istotnie częściej w porównaniu z grupą osób z chorych małych naczyń i z grupą kontrolną. Fenotyp B LDL stwierdzono również znacznie częściej w grupie chorych z chorobą małych naczyń (40 proc.) i wśród wszystkich chorych z udarem (51 proc.) w porównaniu z grupą kontrolną (17 proc.; p 0,05; test chikwadrat). U osób z fenotype B LDL w grupie chorych po udarze, w grupie kontrolnej jak i u wszystkich pacjentów z ...

  Streszczenie angielskie: The role of the lipid abnormalities as a risk factor for stroke remains controversial; very likely because only the standard lipid fractions are measured and because different causes of stroke are not considered. LDL phenotype B promotes atherogenesis and is recognized as a risk factor for ischemic heart disease, but its prevalence in ischemic stroke of distinct causes is unknown. Therefore we designed the study to investigate the prevalence of LDL phenotype B in stroke survivors with large vessel disease (LVD) or small vessel diseases (SVD) and to establish the relationship between LDL phenotypes and basic lipid fractions in this group of patients. 59 patients (24 patients with LVD and 35 patients with SVD) being at least 3 months after ischemic stroke were included into the study. 30 sex - and age-matched subject served as controls. The concentrations of total cholesterol, HDL- and LDL-cholesterol, as well as triglycerides were measured and the LDL phenotype was determined using the potassium bromide density gradient ultracentrifugation. The LDL phenotype B was more frequent in patients with LVD (67 p.c., p 0.05) compared to patients with SVD and with controls. LDL phenotype B was also more frequent in patients with SVD (40 p.c.) and in all stroke survivors combined (51 p.c.), when compared with control group (17 p.c., p 0.05; chi-square test). Among stroke survivors, controls and studied subjects as a whole, those with LDL phenotype B revealed the lower ...


  3/9

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń wybranych wskaźników układu krzepnięcia u chorych na raka żołądka i jelita grubego.
  Tytuł angielski: Usefulness of estimating selected coagulation parameters in patients with stomach or large bowel cancer.
  Autorzy: Kopański Zbigniew, Hartwich Artur, Wojewoda Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Szawłowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.799-812, tab., bibliogr. 40 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zmian wybranych wskaźników koagulologicznych u chorych na raka żołądka i jelita grubego oraz określenie przydatności tych wskaźników w diagnostyce o ocenie zaawansowania nowotworów. Materiał i metodyka. Analizą objęto 103 chorych w wieku 38-76 lat leczonych z powodu raka żołądka i raka jelita grubego. U wszystkich chorych, jak również w grupie kontrolnej (złożonej z osób chorych na choroby nienowotworowe), dokonano oznaczeń wybranych wskaźników koagulologicznych: stężenia fibrynogenu i D-dimeru, aktywności antytrombiny III, wskaźnika kaolinowo-kefalinowego, protrombinowego, czasu trombinowego oraz liczby płytek krwi. Wyniki. Przewlekłe wykrzepianie wewnątrznaczyniowe rozsiane stwierdzono u 73,8 chorych na raka żołądka i raka jelita grubego. U chorych tych tylko stężenie D-dimerów, aktywność antytrombiny III i liczba płytek krwi wykazywały średnie wartości znamiennie statystycznie różne od grupy kontrolnej. Wniosek. Oznaczanie stężenia D-dimerów okazało się być 2,2 - 4,8 przydatniejsze w rozpoznaniu i szacowaniu zaawansowania klinicznego raka żołądka i raka jelita grubego od pozostałych dwóch badań koagulologicznych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to estimate changes of selected coagulation parameters in patients with stomach (SC) and large bowel (LBC) cancer, as well as determine the usefulness of these indicators in diagnosing and evaluating neoplasm progression. Material and methods. The study group comprised 103 patients, aged between 338 and 76 years, treated due to stomach and large bowel cancer. In all patients, as well as the control group (subjects without neoplassstic diseases) we determined selected coagulation parameters: fibrinogen and D-dimer concentrations, antithrombin II activity, kaolino-kephalin index, prothrombin and thrombin time, as well as number of platelets. Results. Chronic DIC was confirmed in 73.8 pp.c. of patients with SC and LBC. In these patients only the D-dimer concentration, antithrombin III activity and platelets amount demonstrated average values, statistically significantly different from control subjects. Conclusion. D-dimer concentrations being 2.2-4.8 times as useful in the diagnosis and evaluation of the clinical progression of SC or LBC, as the other two above mentioned parameters.


  4/9

  Tytuł oryginału: Progastrin and cyclooxygenase-2 in colorectal cancer.
  Autorzy: Konturek Peter C., Bielański Władysław, Konturek Stanisław J., Hartwich Artur, Pierzchalski Piotr, Gonciarz Maciej, Marlicz Krzysztof, Starzyńska Teresa, Zuchowicz Monika, Darasz Zbigniew, G”tze Jens P., Rehfeld Jens F., Hahn Eckhart G.
  Źródło: Dig. Dis. Sci. 2002: 47 (9) s.1984-1991, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 310,037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Colorectal cancers (CRCs) are one of the most common forms of cancer in Poland and one of the leading causes of dearh. The tumors have been attributed to genetic, dietary, and other environmemtal factors, but recently factors such as gastrin have also been implicated in the carcinogenesis. The relationship between plasma amidated and nonamidated gastrin in CRCs is controversial. This study was designed to determine the plasma levels of progastrin and amidated gastrin in 50 CRC patients before and 3-6 months after removal of the tumor, to determine the tumor concentrations of these gastrin peptides and the level of expression for gastrin mRNA and gastrin/CCKb receptor mRNA, to examine the expression of cyclooxygenase COX-1 and COX-2 in mRNA in CRC tissue, and to compare the prevalence of Hp and its cytotoxic protein, CagA, and cytokines (TNFŕ, IL-1á, and IL-8) in CRCs, before and after removal of tumor. It was found that thwe CRC, its resection margin, and the plasma contained severalfold higher levels of progastrin than of amidated gastrins and that the removal of the CRC tumor resulted in a marked reduction in plasma progastrin level without a significant alteration in plasma levels of amidated gastrins. Both gastrin and CCKb-R mRNA were detected in the cancer tissue and resection margin by RT-PCR, and similary, COX-1 and COX-2 mRNA were expressed in these tissues of moast CRCs. The seroprevalence of Hp, especially that expressing CagA, and levels of IL-1á, but not other cytokines, were significantly higher in CRC patients than in 100 age-...


  5/9

  Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki magnezowej u chorych w ciężkim stanie klinicznym.
  Tytuł angielski: The disturbances of the magnesium management in the patients in grave clinical state.
  Autorzy: Kopański Zbigniew, Piekoszewski Wojciech, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Hartwich Artur, Szuszko Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.265-266, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 46 chorych (27 mężczyzn i 19 kobiet) w wieku 41 - 76 lat, którzy z powodu ciężkiego stanu klinicznego wymagali intensywnej opieki medycznej. U wszystkich nich, jak również w grupie chorych leczonych z powoduu identycznych schorzeń jak grupa zasadnicza, z tym że nie wymagających intensywnej opieki medycznej (GK) oraz w grupie referencyjnej (GR) - dawcy krwi, dokonano oznaczeń stężenia magnezu w surowicy metodą płomieniowej atomowej spektometrii absorpcyjnej. Stwierdzono, że u chorych w ciężkim stanie klinicznym średnie stężenie tego pierwiastka w surowicy jest znamiennie statystycznie niższe niż w pozostałych grupach (GK i GR). Średnie stężenie magnezu różni się również istotnie statystycznie pomiędzy GK i GR. Określono również wartość decyzyjną stężenia magnezu w surowicy wynoszącą 5,78 ćg/ml, która stanowić może zapowiedź głębokich zaburzeń metabolicznych, prowadzących do ciężkiego stanu klinicznego.

  Streszczenie angielskie: The analysis included 46 patients (27 men and 19 women), aged 41 to 76 years, who required intensive medical care because of a grave clinical state. In all of them, as in a group of patients treated because of illnesses identical to those of the basic group but not requiring intensive medical care (CG), as well as in a reference group (RG) - blood donors, the determinations were conducted of the magnesium concentration in the serum with the flame atomic absorptive spectrometry method. It was confirmed that in the patients in grave clinical state the average concentration in the serum of that element was statistically significantly lower that in the other gorups (CG and RG). The average magnesium concentration also differs statistically really between the CG and RG. A critical value was also determined of the magnesium concentration in the serum raising 5.78 ćp/ml, which may be the prognosis of the metabolic disturbances leading to a grave clinical state.


  6/9

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne pacjentów przewlekle hemodializowanych.
  Tytuł angielski: Surgical treatment among patients with long-term haemodialysis.
  Autorzy: Hartwich Artur, Łabza Henryk, Zając Tomasz
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.182-185, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza pacjentów przewlekle hemodializowanych w przebiegu terminalnej niewydolności nerek, wymagających leczenia chirurgicznego. Materiał: pacjenci leczeni w tut. Oddziale Chirurgii Ogólnej od 1997 do 2000 roku., łącznie 23 chorych. Analizowano pacjentów poddawanych hemodializie, którzy jednocześnie wymagali zabiegów chirurgicznych innych niż wytworzenie lub odtworzenie dostępu do dializ. Pacjentów podzielono na operowanych planowo i doraźnie w ramach ostrego dyżuru chirurgicznego. 19-tu chorych obciążonych było dodatkowymi schorzeniami. Spośród pacjentów operowanych planowo najczęstsza przyczyna zabiegu była wtórna nadczynność przytarczyc, nowotwory jelita grubego, kamica żółciowa. Pacjentów przygotowywowano do zabiegu zgodnie ze standardami chirurgicznymi. W grupie pacjentów operowanych doraźnie najczęstszą przyczyną zabiegu było krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pacjenci w tej grupie byli operowani ze wskazań życiowych. Średni czas hospitalizacji wynosił 14 dni, przy czym był dłuższy dla operowanych doraźnie. Powikłania wystąpiły u 26 proc. leczonych doraźnie i u 4 proc. operowanych planowo. Najczęstsze powikłania to krwawienie z przewodu pokarmowego. Śmiertelność pooperacyjna wahała się od 9 proc. przy zabiegach planowych do 25 proc. przy zabiegach doraźnych. Wnioski. U dializowanych pacjentów operowanych planowo wyniki leczenia nie różnią się istotnie od spotykanych w ogólnej liczbie pacjentów leczonych chirurgicznie. Wśród ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study is the analysis of patients with long-term haemodialysis in the course of a chronic renal failure, requiring surgical treatment. The material includes 27 patients undergoing treatment in the Surgery Department of the Rydygier Hospital during the years 1997-2000. Patients undergoing haemodialysis who simultanously required surgical treatment other than creation on recreation of access to haemodialysis were analyzed. Patients were divided into two groups: operated on according to the schedule and as emergency cases. 19 patients were burdened with additional illnesess. Among patients operated according to the schedule, the most common reasons were secondary hyperparathyroidism, neoplasms of the colon and cholelithiasis. Patients were prepared for the operation in accordance with surgical standards. In the second group, the most frequent reason for early operation was upper gastrointestinal haemorrhage. These patients were operated on due to lifethreatening disorders. The average hospitalization time was 14 days - and longer for emergency cases. Postoperative complications occurred in 4 p.c. of patients operated on schedule and 26 p.c. operated as emergency cases. The most common postoperative complication was upper gastrointestinal haemorrhage. Postoperative mortality ranged from 9 p.c. of patients operated according to plan to, 25 p.c. patients requiring immediate surgical intervention. Conclusion: Among haemodialysed patients who were ...


  7/9

  Tytuł oryginału: Technika zakładania cewnika permanentnego do żyły szyjnej wewnętrznej
  Autorzy: Hartwich Artur, Tokarski Wojciech, Musiał Agata, Miłkowski Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.337-341, il., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/9

  Tytuł oryginału: Glucosylation of p-tyrosol to salidroside by Rhodiola rosea L. cell cultures.
  Tytuł polski: Glukozylacja p-tyrozolu do salidrozydu w hodowlach komórkowych Rhodiola rosea L.
  Autorzy: Furmanowa M., Hartwich M., Alfermann A. W.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.71-75, tab., bibliogr. 27 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Na drodze biotransformacji (glukozylacji) w hodowlach komórkowych Rhodiola rosea z p-tyrozolu wytwarzano salidrozyd. Substrat był przetwarzany w 57 proc. po 72 godz. inkubacji. Obecność salidrozydu i p-tyrozolu stwierdzano przy użyciu TLC i RP-HPLC w przestrzeniach międzykomórkowych wszystkich komórek R. rosea. Zawartość salidrozydu kształtowała się w granicach 1,21 - 2,31 proc. suchej masy komórek.

  Streszczenie angielskie: Salidroside was produced using Rhodiola rosea cell cultures via biotransformation (glucosylation) of the exogenously added p-tyrosol substrate within and in vitro system. The substrate was transformed up to 57 p.c. after 72 hours of incubation. Among the biotransformation products, salidroside and tyrosol were found in intracellular spaces of all the cell treated using TLC and RP-HPLC methods. Salidroside yields of 1.21 - 2.31 p.c. dry weight were obtained.


  9/9

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia transrektalna (TRUS) - ocena wydolności badania w przedoperacyjnym określeniu stopnia zaawansowania miejscowego raka odbytnicy w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Transrectal ultrasonography - evaluation of efficiency of the examination in preoperative staging of rectal carcinoma on our material.
  Autorzy: Wyczółkowski Marek, Piasecki Zbigniew, Malik Lesław, Łabza Henryk, Hartwich Artur, Plata Stanisław
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.17-21, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest ocena przydatności ultrasonografii transrektalnej w ocenie stopnia zaawansowania miejscowego raków odbytnicy. Materiał i metoda. Wykonano ultrasongorafię transrektalną u 52 chorych, u których na podstawie badania proktologicznego i histopatologicznego rozpoznano raka odbytnicy. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników podjęto próbę oceny trafności diagnostycznej transrektalnej ultrasonografii w określeniu stopnia miejscowego zaawansowania raka odbytnicy, w oparciu o weryfikację śródoperacyjną i badanie histopatologiczne preparatu. U 42 chorych (80 proc.) określono stopień zaawansownaia raka, w oparciu o ocenę preparatu operacyjengo odbytnicy wraz z guzem. U pozostałych 10 chorych (20 proc.), z nieoperacyjnym rakiem odbytnicy za badanie referencyjne przyjęto ocenę operatora i badanie mikroskopowe wycinków pobranych śródoperacyjnie dla ustalenia zasięgu naciekania miejsowego guza. Dla oceny głębokości nacieku nowotworu w ścianie odbytnicy przyjęto podział czterostopniowy zaproponowany przez Hillbedranta. Ogółem badaniem transrektalnym trafnie oceniono głębokość naciekania raka odbytnicy u 44 (85 proc.) chorych, na 52 przebadanych (100 proc.). Wnioski. 1. TRUS jest metodą uwidaczniającą poszczególne warstwy ściany odbytnicy, oraz wykazuje wysoką trafność w ocneie miejscowego zaawansowania raka odbytnicy. 2. Wysoka czułość i swoistosć badanej metody ułatwia wybór techniki operacyjnej. 3. Czułość i swoistość badanej metody jest wysoka niezależnie od stopnia miejscowego zaawansowania nowotworu.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The purpose of this paper, is to evaluate the accuracy of the transrectal ultrasound in staging of rectal carcinoma. Material and methods. The TRUS has been performed on 52 patients which went through the proctological and histopatological examination of the diagnosis and had rectal carcinoma confirmed. On the basis of comparision of this examination with the intraoperative and histopatological evaluation the attempt et diagnostic evaluation accuracy of this examination was performed. On 42 patients (80 p.c.) staging of rectal carcinoma was estimated, on the basis of the evaluation of the excised part of rectum with the tumor. On other 10 patients (20 p.c.) with nonoperative rectal carcinoma the reference examination is carried out, which includes: - the surgeon's opinion - the intraoperative histopatholgoical examination in staging of rectal carcinoma. In order to evaluate staging of rectal carcinoma, four degree classification introduced by Hilbedrant has been admitted. Results. TRUS examination has proved to be successful in staging of rectal carcinoma on 44 (88 p.c.) patients our of 52 (100 p.c.). Conclusions. 1. TRUS is a method with reveals the respective layers of the rectal wall furhtermore. TRUS is noted for its high accuracy in the evaluation of staging of rectal carcinoma. 2. TRUS determines the surgery technique. 3. Sensitivity and specificity is high regardless of staging of rectal carcinoma.

  stosując format: