Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HARAT
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Zabiegi endowaskularne w neurochirurgii.
Tytuł angielski: Endovascular procedures in neurosurgery.
Autorzy: Gaca Witold, Szołna Adam, Wałęsa Cezary, Czyszkowski Przemysław, Harat Marek, Nicpoń Krzysztof
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.31-40, tab., bibliogr. 54 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższej pracy została ujęta historia, obecny stan oraz kierunki w których rozwija się neuroradiologia interwencyjna - dziedzina medycyny powstała na pograniczu radiologii i neurochirurgii, zajmująca się wewnątrznaczyniowym zaopatrywaniem patologii układu nerwowego. Jej wciąż trwający dynamiczny rozwój możliwy jest dzięki stałemu postępowi technologii oraz opracowywaniu coraz doskonalszych i bezpieczniejszych narzędzi służących interwencjom wewnątrznaczyniowym. Na świecie, szczególnie w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Francja czy Japonia - techniki wewnątrznaczyniowe wykorzystywane są powszechnie już nie tylko jako alternatywa klasycznej neurochirurgii, lecz w coraz większej ilości zabiegów jako metoda z wyboru. Istnieje również wiele wskazań, gdzie techniki wewnątrznaczyniowe w połączeniu z tradycyjnymi operacjami dają najlepsze efekty i są procedurami najbezpieczniejszymi dla pacjentów. Przypadki, w których wskazania do danego rodzaju procedury zostały już sprecyzowane i potwierdzone wynikami badań naukowych przedstawiliśmy dokładnie, popierając to literaturą. Operacje, których przydatność jest dopiero oceniana, zostały wymienione i opisane z wątpliwościami jakie budzą.

  Streszczenie angielskie: The study describes the history, the current status of the knowledge and the course of development of the interventional neuroradiology of the central nervous system. The interventional neuroradiology is the field of medicine that originated from neurosurgery and radiology, and focused on the endovascular treatment of the pathology of the central nervous system. Continuous, dynamic development of the treatment is based on the development of technology. In the countries as the USA, Japan, or France, the endovascular treatment is the method of choice in many cases. There are many other indications, when combined management by surgical and endovascular treatment is the method of choice. The cases were described very carefully when the indications to endovascular treatment had been established. The techniques that have not been assessed decisively were mentioned and the doubts were presented.


  2/8

  Tytuł oryginału: Ocena wartości testu zgięciowo-przywodzeniowo-rotacyjnego uda (t.z.p.r.u.) w rozpoznawaniu rwy kulszowej. Korelacje wyników badania klinicznego i oceny śródoperacyjnej.
  Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of flexion-adduction-rotation of the thigh manoeuvre in diagnosis of patients suffering from sciatic neuralgia. Correlation of the clinical and intraoperative investigation.
  Autorzy: Nicpoń Krzysztof W., Harat Marek, Landowski Janusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.71-78, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do grupy testów rozciągowych wykonywanych u chorych z rwą kulszową, pierwszy autor dołączył własny test zgięciowo-przywodzeniowo-rotacyjny uda (t.z.p.r.u.). Wcześniej na podstawie badań własnych stwierdził, że dodatni wynik t.z.p.r.u. występował częściej u chorych z rwą kulszową na podłożu zachyłkowej przepukliny krążka międzukręgowego (z.p.k.m.), niż tylno-bocznej przepukliny krążka międzykręgowego (p.k.m.). Cel. Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej t.z.p.r.u. w rozpoznawaniu rwy kulszowej na podstawie korelacji dodatniego wyniku tego testu ze zmianami anatomicznymi w obrazie śródoperacyjnym odcinka lędżwiowo-krzyżowego kanału kręgowego. Materiał i metody. Materiał stanowiło 89 chorych z rwą kulszową zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego w Klinice Neurochirurgii Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy w latach 1998-1999, 53 mężczyzn i 36 kobiet, w wieku od 20 do 73 lat, średnio 41,1. W grupie pierwszej było 76 chorych z rwą kulszową, u których stwierdzono dodatni wynik t.z.p.r.u., w grupie drugiej znajdowało się 13 pacjentów z wynikiem ujemnym. Wszyscy chorzy zostali poddani jednakowemu badaniu klinicznemu łącznie z oceną t.z.p.r.u. Śródoperacyjnie ustalono cechy chirurgiczne opisujące zmiany anatomiczne w obrębie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kanału kręgowego a następnie skorelowano je z wynikiem badania klinicznego. Wyniki. Uwidoczniono związek korelacyjny pomiędzy dodatnim wynikiem t.z.p.r.u., a stwierdzonym środoperacyjnie uszkodzeniem krążka ...

  Streszczenie angielskie: The first author of the present paper proposed that flexion-adduction-rotation of the thigh manoeuvre (f.a.r.t.m.) should be included in repertoire of sciatica streching tests. Earlier, basing on his own studies, he had concluded that positive results of the f.a.r.t.m. occurred more frequently in patients suffering from sciatica with recessal lumbar disc herniation (r.l.d.h.) than in patients with posterior-lateral lumbar disc herniation (p-l.d.h.). Aim. The aim of this study was the evaluation of f.a.r.t.m. in sciatica diagnosis on the ground of correlations between positive result of this test and anatomical changes in lumbo-sacral canal observed during surgical intervention. Material and methods. The study group consisted of 89 patients. 53 man and 36 women between 20 and 73 years of age (mean 41.1) suffering from sciatica and qualified for surgical treatment in the Neurosurgical Clinic of Military Hospital in Bydgoszcz between 1998 and 1999. 76 patients (group I) with sciatica showed positive results of f.a.r.t.m. and 13 patients (group II) showed negative results of the f.a.r.t.m. All patients were examined according to the same procedure including f.a.r.t.m. estimation. The features observed during surgery in the region of the lumbo-sacral canal were correlated with results of the clinical examination. Results. A correlation (p = 0.05) wqs found between positive results of f.a.r.t.m. and the lesion of intervertebral disc L5/S1 determined during operatrion. The ...


  3/8

  Tytuł oryginału: Metody chirurgicznego leczenia spastyczności.
  Tytuł angielski: Surgical methods of spasticity treatment.
  Autorzy: Harat Marek, Rudaś Marcin
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.539-552, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł ten prezentuje aktualne poglądy na sposoby chirurgicznego leczenia spastyczności. Na podstawie dostępnej literatury autorzy starali się przedstawić wskazania do różnych procedur chirurgicznych w zależności od etiologii jak i różnych części ciała czy grup mięśniowych dotkniętych spastycznością.

  Streszczenie angielskie: This article presents the topical views on the surgical treatment of spasticity. On the ground of available literature the authors tried to present the indications for different surgical procedures according to a etiology and different parts of the body and the groups of the muscles afflicted of spasticity.


  4/8

  Tytuł oryginału: Pomiary aktywności 131I zdeponowanego w tarczycy pacjentów w czasie badań diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Measurement of activity of 131I deposited in human thyroid during the medical examination.
  Autorzy: Pliszczyński Tomasz, Ośko Jakub, Filipiak Bogdan, Golnik Natalia, Haratym Zbigniew
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.530-533, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było stworzenie nowego modelu fantomu oraz opracowanie metodyki dla kalibracji spektrometrycznych zestawów pomiarowych przenzaczonych do określania aktywności radiozotopu 131I w tarczycy u ludzi narażonych zawodowo na skażenia oraz pacjentów poddawanych diagnostyce tarczycy z wykorzystaniem 131I. Zaprojektowano i wykonano fantom wodny z symulacją płatów tarczycowych o stałej objętości (pojemniki w kształcie walca o objętości 13 cm**3 każdy) oraz możliwości płynnej regulacji ich położenia zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Wykonano kalibrację zestawu pomiarowego dla różnych efektywnych głębokości położenia tarczycy (w zakresie od 24 do 60 mm) przy zachowaniu standardowej odległości pomiędzy detektorem a powierzchnią szyi pacjenta oraz opracowano metodykę oceny tej głębokości na podstawie parametrów widma energetycznego. W efekcie uzyskano możliwość oceny aktywności radioizotopu 131I zdeponowanego w tarczycy niezależnie od efektywnej głębokości jego położenia. Wykonano pomiary z fantomem mające na celu ocenę błędów pomiarowych wynikających z odstępstw od standardowej geometrii pomiarowej. Poddano badaniu tarczycy 95 pacjentów Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, którym podano doustnie diagnostyczne dawki radioizotopu 131I (od 2 do 4 MB1) z zastosowaniem opracowanej metodyki pomiarowej. U ponad 96 proc. badanych oznaczono w tarczycy aktywność większą średnio o ok. 7 proc. niż przy zastosowaniu metody nieuwzględniającej wpływu efektywnej głębokości położenia tarczycy na wynik pomiaru...


  5/8

  Tytuł oryginału: Hematological alternations after pyrethroids poisoning in mice.
  Autorzy: Haratym-Maj Agnieszka
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.199-206, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was evaluation of the effect of ŕ-cypermethrin, deltamethrin or fenvalerate poisoning on hematological parameters in male and female Swiss mice in suba-acute poisoning. All pyrethroids examined, irrespecataive of the dose and sex of animals, caused an increase in the number of leukocytes in peripheral blood. In ŕ-cypermethrin poisoning no changes in the hematological parameters were obseraved in male mice, wheras in female animals the administration of a lower ŕ-cypermethrine dose resulted in an inhibition, and a higher dose in mobilization of hemopoietic system. In male mice poisoned with deltamethrin or fenvalerate, mobilization of the hemopoietic system was noted. No changes in the hematological parameters were observed in female mice poisoned with a higher deltamethrin dose. In female animals which were administered a lower deltamethrin dose or fenvalerate a decrease was noted in the number of erythrocytes, as well as hemoglobin and hematocrit levels.


  6/8

  Tytuł oryginału: Współczesne operacje neurochirurgiczne w leczeniu zaburzeń sfery psychicznej.
  Tytuł angielski: The present neurosurgical interventions in the treatment of mental disorders.
  Autorzy: Harat Marek, Rudaś Marcin
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1197-1208, bibliogr. 26 poz., sum. - Koment. recenzenta
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł ten prezentuje aktualne poglądy na rodzaje zabiegów chirurgicznych wykonywanych w leczeniu zaburzeń sfery psychicznej. Omówiono w nim również wskazania, zasady kwalifikacji pacjentów do tego typu zabiegów oraz kryteria wykluczające.

  Streszczenie angielskie: The article presents contemporary views on various types of neurosurgical intervention in the treatment of mental disorders. Indications to surgical management in such cases, as well as the principles of patients qualification and exclusion criteria are discussed.


  7/8

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne chorób sfery psychicznej.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of mental disorders.
  Autorzy: Harat Marek, Rudaś Marcin
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.793-804, bibliogr. 32 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Aim: The surgical treatment of mental disorders - the authores present the neuroanatomical base of stereotactic operations on the limbic system in patients with the mental disorders. Method: Four main procedures are discussed: anterior cinguotomy, anterior capsulotomy, subcaudate tractotomy, limbic leucotomy. Results: On the ground of available literature the authores present the results of these operations which are performed with the use of stereotactic equipment guided by MRI and CT. In this article the indications for different surgical procedures are presented and refer mainly to depression, obsessive-compulsive disorder and anxiety. The authores present the principles of qualification and the exclusion criteria of the patients in the countries in which these kinds of operations are performed.


  8/8

  Tytuł oryginału: Cechy kliniczne nerwobólu kulszowego i jego podłoże anatomiczne.
  Tytuł angielski: Clinical features of sciatic pain and its anatomical basis.
  Autorzy: Nicpoń Krzysztof W., Harat Marek, Landowski Janusz
  Źródło: Ból 2002: 3 (2) s.7-12, tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Występowanie konfliktu krążkowo-korzeniowego w odcinku lędźwiowym kanału kręgowego jest podłożem anatomicznym rwy kulszowej. Celem niniejszej pracy było zbadanie zależności pomiędzy klinicznymi wykładnikami bólu u chorych z rwą kulszową a zmianami anatomicznymi w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kanału kręgowego stwierdzanymi w trakcie operacji chirurgicznej. Materiał stanowiło 89 chorych z rwą kulszową zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. U każdego pacjenta, bezpośrednio przed operacją, określano natężenie bólu, pozycję ciała, która nasilała nerwoból kulszowy oraz wynik testów rozciągowych. Śródoperacyjnie oceniano następujące cechy anatomiczne: poziom przepukliny krążka międzykręgowego (p.k.m.), kierunek inwazji p.k.m. i jej nasilenie, identyfikację uszkodzonego korzenia nerwowego, zmiany morfologiczne w obrębie korzenia i jego otoczeniu. Stwierdzono związek pomiędzy ekstremalnym natężeniem bólu a lokalizacją zachyłkową p.k.m. (P = 0,16). Dodatni wynik testu Laseguea wykazał związek z naciągnięciem korzenia pozostającego w kolizji z p.k.m. (P = 0,07). Dodatni wynik testu Fajersztajna-Krzemickiego był związany z napiętym korzeniem nerwowym (P = 0,065) oraz bocznym położeniem korzenia względem p.k.m. (P = 0,044) a ponadto tylno-bocznym kierunkiem inwazji p.k.m. (P = 0,076), która zajmowała więcej niż 2/3 światła kanału kręgowego (P = 0,011). Natężenie bólu w rwie kulszowej leczonej chirurgicznie oraz dodatni wynik i nasilenie testów rozciągowych zależą od specyficznych zmian anatomicznych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kanału kręgowego stwierdzanych śródoperacyjnie.

  Streszczenie angielskie: The disc-root conflict is the anatomical basis of sciatica. The aim of the present study is to investigate the correlation between clinical features of sciatic pain and anatomical changes found in the lumbar canal during surgery. The research material consisted of 89 patients with sciatica classified for surgery. Before the operation each patient was examined for pain severity, the results of the stretching tests, and body position which exacerbated the pain. The following anatomical features were assessed: the level of the lumbar disc herniation (l.d.h.), direction and degree of exposition of l.d.h., nerve root lesion identified during operation and morphological changes in roots and perineurium. A correlation was found between extreme pain severity and recessal l.d.h. (P = 0.16). A positive result of the Lasegue test was associated with stretching of the nerve root which was in conflict with l.d.h. (P = 0.07). A positive results of the Fajersztajn-Krzemicki test indicated correlation with stretching of the nerve root which was in conflict with l.d.h. (P = 0.065) as well as with lateral localization of the root in relation to l.d.h. (P = 0.044) and postero-lateral l.d.h. (P = 0.076) which filled up more than 2/3 of the spinal canal lumen (P = 0.011). The severity of pain in sciatica treated surgically, as well as positive results of stretching tests and the intensity of pain depend on specific anatomical changes found in lumbar spinal canal during operation.

  stosując format: