Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HARŁOZIŃSKA-SZMYRKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ekspresja kaspazy-3/CPP32 w relacji do wczesnych faz apoptozy w komórkach gruczolakoraków jelita grubego.
Tytuł angielski: The expression of caspase-3/CPP32 in relation to early apoptosis in the cells of colon adenocarcinomas.
Autorzy: Ślesak Barbara, Harłozińska-Szmyrka Antonina, Bojarowski Tomasz
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.175-180, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Apoptoza Ateny 25-28.05. 2001
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W strukturalnych zmianach zachodzących w cytoszkielecie komórek podczas apoptozy bierze udział rodzina kaspaz, cysteinowych proteaz. Jednym z głównych składników cytoszkieletowych filamentów pośrednich nowotworów wywodzących się z komórek nabłonkowych jest cytokeratyna 18 (CK 18). We wczesnych fazach apoptozy się z komó ek nabłonkowych jest cytokeratyna 18 (CK 18). We wczesnych fazach apoptozy CK 18 jest rozszczepiana przez kaspazę-3/CPP32 i uwalnia neoepitop, który jest swoiście rozpoznawany przez przeciwciało monoklonalne M30. Cel pracy. Ocena ekspresji kaspazy-3/CPP32 i CK/M30, analiza zależności między obydwoma markerami z uwzględnieniem potenjcalnego znaczenia tych białek w rozwoju gruczolakoraka jelita grubego. Materiał i metody. Ekspresję kaspazy-3/CPP32 i M30 oceniano prospektywnie metodą immunohistochemiczną z użyciem odczynnika EnVision na skrawkach pochodzących od 35 chorych na gruczolakoraka jelita grubego, uwzględniając stopień histopatologicznego zróżnicowania i stadium klinicznego zaawansowania choroby według klasyfikacji Dukesa. Wyniki. Ekspresja kaspazy-3/CPP32 i M30 była heterogenna niezależnie od histopatologicznego zróżnicowania i stadium klinicznego zaawansowania gruczolakoraków jelita grubego. Dodatnią immunoreaktywność z CPP32 i M30 wykazywało odpowiednio 69 i 60 proc. gruczolakoraków jelita grubego. Porównawcza analiza ekspresji obu markerów pozwoliła wyodrębnić wśród gruczolakoraków jelita grubego cztery fenotypy. Często była ...

  Streszczenie angielskie: Background. Structural changes in cytoskeleton during apoptosis are mediated by caspase family of cysteine proteases. One of major components of intermediate cytoskeletal filaments of tumors originated from epithelial cells is a cytokeration 18 (CK18). In early phases of apoptosis CK 18 is cleaved by a caspase-3/CPP32 liberating a neo-epitope which is specifically recognized by the M30 monoclonal antibody. Objectives. The evaluation of expression of caspase-3/CPP32 and CK18/M30, analysis of relations between both markers considering a potential meaning of These proteins in colon adenocarcinomas development. Material and methods. The expression of caspase-3/CPP32 and M30 were examined prospectively by immunohistochemistry using EnVision-labelled polymer reagent in 35 of colon adenocarcinomas taking into account histopathological grade and clinical advancement of the disease according to Dukes stages. Results. The expression of caspase-3/CPP32 and M30 was heterogenous independently of histopathological grade and clincal advancement of colon adenocarcinomas. Positive immunoreactivity with CPP32 and M30 were found in 69 p.c. and 60 p.c. of colon adenocarcinomas, respectively. The comparative analysis of both markers expression allow to stratify colon adenocarcinomas into four phenotypes. Simultaneous expression of caspase-3/CPP32and M30 was frequently detected (46 p.c.) and it was dominated in grade G2 of carcinomas and in patients with Dukes B of disease. 23 p.c. of ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Organizacja i funkcje komórek uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej.
  Tytuł angielski: Organization and function of the immune system cells.
  Autorzy: Harłozińska-Szmyrka Antonina
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1223-1231, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  stosując format: