Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HANZLIK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Genetyczno-temperamentalne predyspozycje i wzór zachowania A jako czynniki ryzyka chorób układu krążenia : praca doktorska
Autorzy: Mularczyk-Wartacz Elżbieta, Hanzlik Janusz (promot.).; Akademia Medyczna I Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych w Lublinie
Źródło: 2002, [2], 90 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21726

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/12

  Tytuł oryginału: C1166 variant of the angiotensin II receptor type 1 gene and myocardial infarction - risk factor or a chance of survival?
  Tytuł polski: Wariant polimorficzny genu receptora angiotensyny II typu 1 w zawale serca. Czynnik ryzyka czy szansa przeżycia?
  Autorzy: Dzida Grzegorz, Gałęziok Michał, Kraczkowski Tomasz, Sobstyl Jacek, Golon-Siekierska Patrycja, Puźniak Andrzej, Biłan Andrzej, Mosiewicz Jerzy, Hanzlik Janusz
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.138-147, il., tab., bibliogr 33 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Angiotensin II type 1 receptor gene is one of the candidate genes in the pathogenesis of myocardial infarction (MI). Aim. To asses the association of the A1166C polymorphism in the gene locus with MI in the Polish population. Material and methods. Polymorphism was detected using polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism. 166 patients who survived MI before the age of 50 were compared with 166 control subjects matched according to sex and age. Results. Callele frequency among MI survivors was higher than in the control group. Genotypes containing C1166 variant (AC+CC) occurred more frequently in MI patients (OR 3.05; 95 p.c. CI 1.91-4.85; p = 0.0028). In the study populations independent risk factors for MI were the presnece of C1166 variant of the AT1R gene and MI. This may account for increased risk of MI as well as for an increased chance to survive it's acute phase in C1166 variant bearers. However, only prospective studies may reveal the real meaning of this association.


  3/12

  Tytuł oryginału: O najbliższych perspektywach terapii genowej chorób układu krążenia.
  Tytuł angielski: New perspectives of gene therapy in cardiovascular diseases.
  Autorzy: Dzida Grzegorz, Hanzlik Janusz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.470-472, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/12

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena budowy i czynności rozkurczowej prawej komory serca u chorych z nadwagą i nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Echocardiographic assessment of right ventricular structure and diastolic function in patients with systematic hypertension and overweight.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Makaruk Bogusław, Ostrowski Stanisław, Hanzlik Janusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.56-63, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W nadciśnieniu tętniczym współistniejącym z nadwagą/otyłością obserwuje się przyspieszony rozwój niekorzystnych zmian w zakresie lewej komory serca, wynikający ze zwiększonego obciążenia wstępnego i następczego komory. Prawa komora podlega również wpływom podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, jakolwiek w stopniu mniejszym niż komora lewa. Celem pracy byla echokardiograficzna ocena budowy oraz czynności rozkurczowej prawej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym skojarzonym z nadwagą. Grupę badaną stanowiło 31 chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz BMI powyżej 26 kg/mý. Chorzy z grupy badanej nie wykazywali istotnych różnic w zakresie grubości wolnej ściany prawej komory serca oraz jej wymiaru wewnętrznego w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie badanej stwierdzono jedynie skrócenie czasu akceleracji skurczowego przepływu krwi w pniu płucnym, podwyższenie średniego ciśnienia w tętnicy płucnej oraz istotne statystycznie obniżenie stosunku całki fali E/A rozkurczowego przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną. Wyniki badań wskazują, że nadciśnienie tętnicze skojarzone z nadwagą nie wywiera istotnego wpływu na strukturę prawej komory serca. Różnice w zakresie czynności prawej komory serca świadczą o umiarkowanej dysfunkcji prawej komory serca u chorych z nadwagą i nadciśnieniem tętniczym.

  Streszczenie angielskie: The accelerated development of the left ventricular dysfunction due to increased preload and afterload is often observed in patients with systemic hypertension and concurrent overweight/obesity. Right ventricle is also influenced by systemic hypertension. The aim of the study was the echokardiographic assessment of the right ventricular structure and diastolic function in patients with systemic hypertension and overweight. The study group consisted of 31 subjects with untreated, mild to moderate systemic hypertension and overweight defined as a body mass index (BMI) above 26 kg/mý. Right ventricular diastolic diameter and right ventricular wall thickness were similar in study and control groups. In comparison with the controls patients with overweight demonstrated significantly shortened acceleration time of systolic flow in pulmonary artery, increased mean pulmonary artery pressure and decreased early to late filling wave velocity time integrals. These findings indicate that systemic hypertension associated with obesity does not cause additional morphological changes of the right ventricle compared to hypertensives with normal weight. Impaired right ventricular diastolic filling pulmonary artery systolic flow indicate the presence of mild right ventricular dysfunction in subjects with overweight, however, diastolic and systolic parameters are within normal range both in patients with normal weight and overweight.


  5/12

  Tytuł oryginału: Analiza związku polimorfizmu genu śródbłonkowej syntetazy tlenku azotu z zawałem mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Analysis of association of human endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism with myocardial infarction.
  Autorzy: Sobstyl Jacek, Dzida Grzegorz, Puźniak Andrzej, Mosiewicz Jerzy, Hanzlik Janusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.10-13, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie związku polimorfizmu ludzkiego genu śródbłonkowej syntazy tlenku azotu z występowaniem zawału mięśnia sercowego. Badaniem objęto 178 chorych ze świeżym lub przebytym zawałem serca oraz 136 zdrowych. W niniejszej pracy do określenia polimorfizmu badanego genu eNOS zastosowano technikę amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy PCR i polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych Ban II (RFLP). Obserwowano częstsze występowanie allela T i genotypów zawierających allel T w grupie badanej w wieku poniżej 50 lat w stosunku do grupy kontrolnej. Nie obserwowano podobnej zależności dla grupy badanej w wieku powyżej 50 lat. Istnieje możliwość wykorzystania nosicielstwa allela T jako genetycznego markera zagrożenia zawałem serca u ludzi przed ukończeniem 50 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was an assessment of association of human endothelial nitric oxide synthase gene Ban II polymorphism with the myocardial infarction in 178 patients and 136 healthy individuals. These polymorphism were studied using polymerase chain reaction (PCR) and Ban II restriction fragment length polymorphism (RFLP). It was found that TT and GT genotypes and allele T were associated with myocardial infarction patients under 50 years. We did not observed this association for older myocardial infarction patients. Allele T might be used as a genetic marker in the prophylaxis of myocardial infarction among people under 50 years.


  6/12

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genu ludzkiego receptora insuliny (hINSR) u chorych z zawałem serca.
  Tytuł angielski: Insulin-receptor gene polymorphism in myocardial infarction patients.
  Autorzy: Puźniak Andrzej, Dzida Grzegorz, Kraczkowski Tomasz, Gałęziok Michał, Sobstyl Jacek, Hanzlik Janusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.137-139, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniach analizowano związek polimorfizmu Nsil genu ludzkiego receptora insuliny z zawałem serca u 100 chorych i w 140-osobowej grupie kontrolnej. Polimorfizm badano przy użyciu reakcji łańcuchowej amplifikacji (PCR). Stwierdzono związek między allelem N2 i zawałem serca, zwłaszcza u chorych z zawałem serca i prawidłową masą ciała i/lub pozytywnym wywiadem rodzinnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the assessment of the association of human insulin receptor gene Nsil polymorphism with myocardial infarction in 100 patients and 140 healthy individuals. The polymorphism was studied using polymerase chain reaction. An association was found between N2 allele and myocardial infarction, particularly in patients with normal body weight and/or positive family history.


  7/12

  Tytuł oryginału: G-protein á3 subunit gene C825T polymorphism is associated with arterial hypertension in Polish patients with type 2 diabetes mellitus.
  Autorzy: Dzida Grzegorz, Golon-Siekierska Patrycja, Puźniak Andrzej, Sobstyl Jacek, Biłan Andrzej, Mosiewicz Jerzy, Hanzlik Janusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR597-CR602, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Diabetes mellitus type 2 results from a complex of hreditary and environmental factors. Genes encoding elements of the G-protein system are candidate genes in hypertension and obesity. Since insulin uses G-sensitive mechanisms to enhance tissue glucose uptake and vasodilatation, the GNB3 gene may be a candidate gene in type 2 diabetes. The goal of our research was to determine if the C825T polymorphism at the G-protein á3 subunit gene locus is associated wtih type 2 diabetes. Material/Methods: The study population consisted of 172 Polish patients with type 2 diabetes and 172 healthy, age- and sex-matched controls. The C825T polymorphism was detected by PCR and RFLP. Results: A higher frequency of genotypes containing the mutation (CT + TT) was observed among the diabetics than in the controls. The T825 variant occurred more often among hypertensive daibeatics (71 p.c.) than among diabetics with normal blood pressure (42.5 p.c.). The OR for hypertension in diabetic subjects bearing CT + TT genotypes was higher than in patients with the CC genotype. Overweight and obesity were not associated with teh T825 variant in either the experimental subjects or the controls. Conclusions: In this population, the T825 variant of the GNB3 gene was not associated withtype 2 diabetes itself, nor with overweight and obesity, but was associated with diabaetic hypertension. Upon confirmation of our results this variant may be useful as a genetic marker of susceptibility to hypertension and vascular complications in type 2 diabetes.


  8/12

  Tytuł oryginału: Farmakogenetyka nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Pharmacogenetics of arterial hypertension.
  Autorzy: Dzida Grzegorz, Hanzlik Janusz
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A105-A112, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wiadomo, że czynniki genetyczne w istotny sposób warunkują indywidualną reakcję pacjenta na lek. Badania z dziedziny genetyki molekularnej nadciśnienia tętniczego umożliwiły określenie niektórych z genów o prawdopodobnym udziale w warunkowaniu skuteczności odpowiedzi hipotensyjnej na określone grupy leków. Farmakogenetyka bada takie uwarunkowania na poziomie farmakodynamicznym, farmakokinetycznym, pod względem działań niepożądanych oraz interakcji leków, wykorzystując do tego polimorfizmy genów kandydatów. Nowa dziedzina wiedzy - farmakogenomika - bada takie uwarunkowania w obrębie całego genomu. Jest to możliwe dzięki rozwojowi metod umożliwiających określenie setek lub nawet tysięcy polimorfizmów jednocześnie. Na szczególną uwagę zasługuje technologia DNA-mikrochip. Stwarza ona nadzieję na możliwość określania indywidualnego profilu reakcji pacjenta na lek w codziennej praktyce lekarskiej.


  9/12

  Tytuł oryginału: Angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism in Polish patients with myocardial infarction.
  Tytuł polski: Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu enzymu konwertującego w polskiej populacji pacjentów z zawałem serca.
  Autorzy: Sobstyl Jacek, Dzida Grzegorz, Puźniak Andrzej, Mosiewicz Jerzy, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.21-28, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/12

  Tytuł oryginału: The combined effect of systemic hypertension and obesity on biventricular diastolic function.
  Tytuł polski: Złożony wpływ nadciśnienia tętniczego i otyłości na czynność rozkurczową obu komór serca.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Dzida Grzegorz, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.431-436, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/12

  Tytuł oryginału: The influence of nonsteroidal anti-inflammatory drugs abuse and chronic stress on the development of necrotizing fasciitis - case report.
  Tytuł polski: Wpływ nadużywania niesterydowych leków przeciwzapalnych oraz przewlekłego stresu na rozwój martwiczego zapalenia powięzi - opis przypadku.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Kazubek Maria, Przyszlak-Szabała Małgorzata, Krupski Witold, Pęgiel-Sićko Ewelina, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.459-462, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  12/12

  Tytuł oryginału: Prognostic value of the atrial pulsed Doppler recordings of transmitral flow in the assessment of left ventricular diastolic dysfunction.
  Tytuł polski: Wartość prognostyczna oceny czynności rozkurczowej lewej komory serca w oparciu o rejestrację napływu mitralnego z przedsionkowej lokalizacji bramki dopplerowskiej.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Biłan Andrzej, Makaruk Bogusław, Jaszyna Maria, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.23-32, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lokalizacja bramki dopplerowskiej jest jednym z wielu czynników wpływających w istotny sposób na wartości pomiarów rozkurczowego napływu do lewej komory. Średnie prędkości fal napływu mitralnego uzyskiwane z przedsionkowej lokalizacji bramki są niższe w porównaniu z wartościami rejestrowanymi na szczycie płatków zastawki mitralnej (lokalizacja komorowa). Niezależnie od lokalizacji bramki stosunek fal wczesnego (E) do późnego (A) napłwyu mitralnego (E/A) pozostaje stały, stąd E/A stanowi bardzo użyteczny wskaźnik oceny czynności rozkurczowej komory. U częsci chorych stwierdza się jednakże współistnienie odmiennych profili napływu mitralnego, z E/A 1 rejestrowanym w komorze i E/A 1 w obrębie przedsionka, odpowiadającym profilowi upośledzonej relaksacji komory. Cel pracy: Porównanie wyników badania echokardiograficznego lewej komory i lewego przedsionka u chorych z E/A 1, rejestrowanych zarówno z lokalizacji przedsionkowej, jak i komorowej, z chorymi reprezentujacymi odmienne profile napływu mittralnego. Materiał i metodyka: 51 pacjentów z E/A 1 w komorze, wykluczonym pseudonormalnym profilem napływu mitralnego, bez cech niewydolności serca, podzielono na dwie grupy. Grupa A - 26 chorych z E/A 1 w przedsionku i grupa B - 25 pacjentów z E/A 1 w przedsionku. U wszystkich chorych wykonano badanie M-mode lewej komory i lewego przedsionka. Wyniki: Chorzy z grupy A byli istotnie statystycznie starsi (55,5 ń 12,8 vs. 43,5 ń 10,5; p 0,001) oraz cechowali się ...

  Streszczenie angielskie: Volume sample location is the most important factor influencing pulsed Doppler recordings of left ventricular (LV) diastolic filling. Transmitral diastolic flow velocities measured at the tips of mitral valve leaflets are usually higher than those obtained from atriallocation. Nevertheless, independently of volume sample location, differences between early to late velocities ratio (E/A) are nosignificant, so E/A became the most useful index of ventricular diastolic performance. In some patients, however, with E/A 1 measured between the tips of mitral leaflets, the pattern of delayed LV relaxation, with diminished E and predominant A wave (E/A 1), is often obtained from left atrial volume sample location. The aim of our study was to compare LV dimensions and wall thickness between patietns with E/A 1 recorded both at the tips of mitral valve leaflets and in the left atrium and patients with E/A 1 at the tips of mitral valve leaflets and E/A 1 in the left atrium. The study population consisted of 51 patients with E/A 1 recorded between the tips of mitral valve (E/Avent) and excluded pseudonormalized filing pattern. The study population was divided into two groups based on Doppler profile recorded in the left atrium: group A- 26 patients with E/A 1 (E/Aatr) and group B- 25patients with E/Aatr 1. Patients from group A were significantly older (55.6 ń 12.8 vs 43.5 ń 10.5 yrs, p 0.001) and had increased body mass index (28.8 ń 4.4 vs 25 ń 4.1 kg/mý, p ...

  stosując format: