Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HALOTA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Hepatitis B virus serologic markers and anti-hepatitis B vaccination in patietns with diabetes.
Autorzy: Halota Waldemar, Muszyńska Mirosława, Pawłowska Małgorzata
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR516-CR519, tab., bibliogr. 19 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In Poland HBV infections are mainly the result of nosocomial infections or risky behavior. Active prevention plays a crucial role in limiting such infections. Pateitns suffering from insulin-dependent diabetes (type 1) incur high risk of infection with hepatotropic viruses because of frequent hospitalization and blood tests. The aim of our study was to determine the frequency of cocurrence of serological markers of HBV infection among patietns with diabetes type 1, to evaluate the humoral response to HBV vaccine depending on dosage, and to evaluate the influence of past HBV infections on vaccination response. Material/Methods: 299 diabetic patients were vaccinated against hepatitis B with Engerix B in two doses (20 ćg or 40 ćg), on a 0-1-6 month schedule. The humoral response to the vaccination was evaluated in the 5th and 8th months after the first dose of vaccine according to sex, dose and previous detection of anti-HBc in serum. Serologic markers of HBV infection were detected with the immunoenzymatic-fluorescent ELFA method, with bioMerieux tests using the VIDAS system. Results: 98.7 p.c. of patients achieved protective anti-HBs titer after vaccination. Women respodned better than men. There were nod ifferences in mean anti-HBs concentration by vaccine dose. Patietns with previous serum anti-HBc achieved anti-HBs titers (p 0.00001). Concluion: The frequency of anti-HBc among patietns with diabetes confirms the widespread risk of HBV infection in teh Polish population. Diabetics should be vaccinated against hepatits B with standard doses. Diabetics with anti-HBc in serum can be vaccinated with a single dose.


  2/9

  Tytuł oryginału: Stężenia neopteryny i á2-mikroglobuliny w surowicy jako "markery prognostyczne" historii naturalnej AIDS. Serum neopterin and á2-microglobulin concentration as "prognostic markers" of AIDS natural history.
  Autorzy: Halota Waldemar, Jaruga Barbara, Pawłowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.126-128, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena osoczowego stężenia neopteryny i á2-mikroglobulin jako wykładników historii naturalnej zakażenia HIV. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 68 pacjentów; 48 zakażonych HIV, których podzielono na 3 grupy wg klasyfikacji CDC, oraz 20 niezakażonych HIV. Wyniki: Największe osoczowe stężenia neopteryny i á2-mikroblobuliny wykrywano u chorych na AIDS. U bezobjawowo zakażonych HIV nie wykryto antygenu p24, który występował u chorych na AIDS. W surowicy wszystkich pacjentów zakażonych HIV obserwowano ujemną korelację między stężeniem neopteryny i á2-mikroglobuliny a liczbą limfocyrtow CD4. U chorych na AIDS obserwowano dodatnią korelację między występowaniem antygenu p24, stężeniem neopteryny i á2-mikroglobuliny. Wnioski: Postęp zakażenia HIV był związany ze wzrostem stężenia neopteryny i á2-mikroglobuliny w surowicy. Stężenie neopteryny w surowicy wydaje się bardziej czułym wskaźnikiem zakażenia HIV niż stężenie á2-mikroglobuliny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was evaluation of serum neopterin and á2-microglobulin concentrations as "prognostic markers" of AIDS natural history. Material and methods: Investigations was performed in 68 patients (48 hiv-infected and 20 without hiv-infection), who were divided into 3 groups according to HIV CDC classification. Results: The highest serum concentrations of neopterin and á2-microglobulin were detected in patients with AIDS. In a non-symptomatic HIV-infected patients p24 Ag was absent. It was detected in patients with AIDS. Negative correlation between neopterin and á2-microglobulin serum concentration and CD4 count was detected in sera from all patients. Positive correlation was observed between p24 Ag, serum neopterin and O2-microglobulin concentration in patients with AIDS. Conclusions: progression of HIV infection was connected with an increase of serum neopterin and á2-microglobulin serum concentrations. Neopterin serum concentration seems to be a more sensitive marker of HIV infection than á2-microglobulin.


  3/9

  Tytuł oryginału: Stężenie selenu, aktywność peroksydazy glutationowej i transferazy glutationowej w osoczu chorych na przewlekłe schorzenia wątroby.
  Tytuł angielski: Plasma selenium concentration, glutathione peroxidase and glutathione S-transferase activities in patients with chronic liver diseases.
  Autorzy: Czuczejko Jolanta, Halota Waldemar, Zachara Bronisław A., Staubach-Topczewska Ewa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.312-315, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Znany, choć nie do końca zbadany jest udział reaktywnych form tlenu (RFT) w patogenezie chorób wątroby. Enzymami biorącymi udział w ochronie antyoksydacyjnej są m.in. peroksydazy glutationowe (GSH-Px), w których centum aktywnym znajduje się selen (Se), oraz enzym nieselenowy - transferaza glutationowa (GST). Wartość aktywności transferazy glutationowej w osoczu to bardzo dobry parametr służący ocenie uszkodzenia wątroby, przydatniejszy od stosowanej standardowo aminotransferazy alanianowej (AIAT). Celem pracy było oznaczenie stężenia selenu, aktywności peroksydazy glutationowej i transferazy glutationowej w osoczu osób z przewlekłymi chorobami wątroby. W badaniach uczestniczyło 54 chorych oraz 25 osób zdrowych. Chorzy zostali podzieleni na 2 grupy w zależności od etiologii choroby. Stężenie selenu w osoczu chorych z obu badanych grup, niezależnie od aktywności AIAT, było znamiennie mniejsze w porównaniu z wartościami grupy kontrolnej. Aktywność GSH-Px w osoczu była mniejsza w obu grupach u osób z prawidłową aktywnością AIAT, natomiast większa u wszystkich pacjentów ze zwiększoną aktywnością AIAT. Aktywność GST była znamiennie większa tylko u chorych I grupy, niezależnie od aktywności AIAT. Największą przyczyną małego stężenia Se w osoczu osób z przewlekłymi chorobami wątroby mogły być zaburzenia we wchłanianiu pierwiastka i w jego transporcie przez białko osocza. Zmiany w aktywności enzymów glutationozależnych w osoczu mogły wynikać z nasilonej syntezy RFT i dążności organizmu do utrzymania homeostazy. Wzrost aktywności GST w osoczu był prawdopodobnie spowodowany uszkodzeniem hepatocytow i wydzieleniem enzymu poza komórkę.


  4/9

  Tytuł oryginału: VII Warsztaty Hepatologiczne, 15-17.05.2002 r., Ustroń Śląski.
  Opracowanie edytorskie: Halota Waldemar (Red.), Pawłowska Małgorzata (red.).
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.1-61, tab., bibliogr. [przy artyk]., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  5/9

  Tytuł oryginału: Rola HIV w kształtowaniu historii naturalnej wirusowego zapalenia wątroby typu C.
  Autorzy: Halota Waldemar, Pawłowska Małgorzata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.41-45, bibliogr. 40 poz., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie wielolekowej terapii zakażeń HIV (HAART) ujawniło, iż późne następstwa zakażeń HCV w tej grupie pacjentów występują znacznie szybciej, niż u osób seronegatywnych. Nierzadko przekreślają one efekty terapii antyretrowirusowej. Innym problemem jest hepatotoksyczność tej terpii zwłaszcza u zakażonych HCV. W konsekwencji leczenie przewlekłych zapaleń wątroby typu C wydaje się szczególnie uzasadnione, zwałaszcza w przypadkach kiedy poprzedza ono terapię HAART.

  Streszczenie angielskie: Introduction of HAART in the treatment of HIV-infection revealed , that clinical consequences of HIV-infection in the HIV-negative ones. It may be a reason of unsuccessfully antiretroviral therapy. Another problem is hepatotoxity of antiretroviral therapy, especially in HCV-infected patients. In the follow, treatment of chronic hepatitis C sseems to be justified.


  6/9

  Tytuł oryginału: [Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych "Lekarz w obliczu bioterroryzmu"].
  Opracowanie edytorskie: Halota Waldemar (Red.), Pawłowska Małgorzta (red.).
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioterroryzmu s.5-74, il., tab., bibliogr. [przy ref.], sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  7/9

  Tytuł oryginału: [IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10. Biomedica Poland Sp. z o.o."].
  Opracowanie edytorskie: Halota Waldemar (Red.), Pawłowska Małgorzata (red.).
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.3-75, il., tab., bibliogr. [przy ref.], sum. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  8/9

  Tytuł oryginału: Wirusowe zapalenia wątroby typu C - dominujący problem hepatologii.
  Autorzy: Halota Waldemar, Pawłowska Małgorzata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.46-50, il., bibliogr. 20 poz. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/9

  Tytuł oryginału: Ocena pulmonologiczna zakażonych HIV z zastosowaniem badań popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych : praca doktorska
  Autorzy: Kozielewicz Dorota, Halota Waldemar (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 87 k. : il., tab., bibliogr. 159 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20721

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: