Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HALICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ enalaprilu i kaptoprilu na procesy emocjonalne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: The effect of enalapril and captopril on emotional processes in hypertensive patients.
Autorzy: Karwowska-Polecka Wiesława, Halicka Dorota, Jakubów Piotr, Braszko Jan J.
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.591-601, tab., bibliogr. 44 poz., rez., Zsfg, r‚s.
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study was aimed at the estimation of influence of enalapril and captopril on emotional processes in hypertensive patients. Hypertensive subjects evaluated before introducing drug treatment and normotensive persons comprised the control groups. All groups were examined with the psychological methods (BDI, HSC, Raven's Matric test). In BDI, there were no significant differences between the groups in the total score and particular factor as well. In HSC, there were significant differences in the total ratings between untreated hypertensive subjects and the normotensive group ( p 0,05). The deprersion / anxiety profile was the main contributing factor being itself significantly different (p 0,05) in those groups. Enalapril and captopril reversed the negative behavioural changes caused by hypertension only moderately with no statistical significance. There were no alterations in intellectual abilities tested by the Raven's Matric test in any group examined. In conclusion, significant negative emotional effects of high blood pressure arwe only partly reversed by the antihypertensive doses of enalapril and captopril.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ metyloprednizolonu na funkcje emocjonalne u chorych na stwardnienie rozsiane.
  Tytuł angielski: Effect of methylprednisolone on emotional functioning of patients with multiple sclerosis.
  Autorzy: Kułakowska Alina, Drozdowski Wiesław, Halicka Dorota, Kochanowicz Jan, Braszko Jan J.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.200-203, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano wpływ wysokich dawek metyloprednizolonu (MP) podawanych w postaci wlewów dożylnych (MP; 1g/24 h, przez 5 dni) na funkcje emocjonalne chorych na stwardnienie rozsiane (SM) podczas klinicznego rzutu choroby. Zbadano 32 chorych na SM z chorobą przebiegającą w postaci rzutów i remisji. Średni wiek chorych wynosił 39,4 (20-56) lat, średni czas trwania choroby 6,6 (0,8-28) lat, a średnia punktacja w skali EDSS (Expanded disability status scale): 4,1 (2-6,5) pkt. Chorych na SM poddano dwukrotnie badaniu psychologicznemu (bezpośrednio po leczeniu MP i po upływie 6 miesięcy) z zastosowaniem: Skali depresji Hamilttona (SDH) i Kwestionariusza objawów psychologicznych (HSCL) (Hopkins symptom check list). Trzydziestu dwóch chorych z grupy kontrolnej (śr. wieku 37,2 roku) z objawami rwy kulszowej, nie leczonych kortkosteroidami, poddano takiej samej procedurze. Na podstawie wyników osiągniętych w testach oceniających uczenie się (Niewerbalny test uczenia się i Test słuchowo-werbalnego uczenia się Rey'a), wykonanych w chwili hospitalizacji, chorych na SM podzielono na 2 podgrupy: nSM - chorzy z zachowaną zdolnością uczenia się (20 chorych) i uSM - chorzy z upośledzoną zdolnością uczenia się (12 chorych). Bezpośrednio po leczeniu MP chorzy na SM (cała grupa) uzyskali znamiennie wyższą punktację w SDH i dwóch podskalach HSCL: depresja z zahamowaniem i lęk fobiczny. Chorzy z podgrupy nSM nie różnili się istotnie pod względem funkcjonowania emocjonalnego od grupy kontrolnej, natomiast chorzy z podgrupy uSM w porównaniu z chorymi z grupy kontrolnej i nSM wykazywali w badaniu wstępnym znamiennie wyższe nasilenie...


  3/3

  Tytuł oryginału: Zaburzenia neuropsychologiczne po operacjach tętniaków tętnicy łączącej przedniej.
  Tytuł angielski: Neuropsychological deficits after surgical repair of anterior communicating artery aneurysm.
  Autorzy: Jankowicz Eleonora, Halicka Dorota, Drozdowski Wiesław
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.315-327, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu literatury podjęto próbę ustalenia obrazu i dynamiki psychoneurologicznych zaburzeń, towarzyszących pęknięciu i zabiegom operacyjnym na tętniakach tętnicy łączącej przedniej mózgu (ACoA) w aspekcie symptomatologii, patologii anatomicznej, patomechanizmu zmian oraz wskazań rehabilitacyjnych. Niewielka grupa pacjentów, zwłaszcza tych, u których zastosowano podwiązanie tętnicy łączącej przedniej (osaczenie), przejawia zespół tętnicy łączącej przedniej (amnezja, konfabulacje, zaburzenia osobowości). U większości na obraz neuropsychologiczny składają sie zaburzenia pamięci następczej, zespół dysfunkcji wykonawczej, globalne zaburzenia uwagi i konfabulacje oraz zaburzenia emocjonalno-osobowościowe, utrzymujące sie w znaczącej grupie chorych poza okresem ostrym. Występowanie zaburzeń neuropsychologicznych w omawianej grupie pacjentów wiąże się w litewraturze z uszkodzeniami popdstawnego przodomózgowia. Podkreśla się konieczność precyzyjnej analizy zaburzeń, zwłaszcza w okresie wczesnym oraz zasadność prowadzenia rehabilitacji poznawczej, nakierowanej głównie na procesy uwagi i pamięci.

  Streszczenie angielskie: Based on the review of literature we tried to establish the pattern and dynamic of psychoneurological disturbances as a result of rupture and surgical procedures of anterior communicating artery (ACoA) aneurysm in three aspects: pathoanatomy, pathophysiology and rehabilitation. Anterior communicating artery syndrome (amnesia, confabulation, personality changes) was observed in very few patients, especially in those after clipping of an anterior communicating artery (trapping). Mostly neuropsychological pattern consisted of anterograde memory problems, executive dysfunctions, global attention impairments, confabulations and personality changes. Neuropsychological deficits observed in ACoA patients were probably a result of basal forebrain lesions. The analysis of the disturbances is necessary especially in the early stage. Proper cognitive rehabilitation of attention and memory functions is recommended to improve professional and daily living activities.

  stosując format: