Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HALCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Analiza przypadków kobiet chorujących na padaczkę rodzących w lubelskich Klinikach Położniczych w latach 1992-1998.
Tytuł angielski: Analysis of epileptic pregnant women delivering between 1992-1998 in obstetric departmens of the University Medical School in Lublin.
Autorzy: Stelmasiak Zbigniew, Semczuk Wiesława, Nowicka-Tarach Beata, Halczuk Iwona, Semczuk-Sikora Anna, Laskowska Marzena
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.259-266, bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża u kobiety chorej na padaczkę stanowi poważny problem medyczny. Celem pracy była analiza stosowanego leczenia p-w padaczkowego u kobiet w ciąży, występujących powikłań oraz analiza stanu noworodków w badanej grupie. Analizą retroskektywną objęto 84 kobiety ciężarne chorujące na padaczkę. Wśród rodzących było 51 pierwiastek i 33 wielorodki, z czego w 23 przypadkach była to druga, a w 10 trzecia i wyższa ciąża. Grupę kontrolną stanowiło 80 wybranych losowo zdrowych kobiet rodzących i hospitalizowanych w tym samym okresie. Średnia wieku badanych kobiet wynosiła 25 lat, zaś średni czas trwania choroby 8,6 lat. U 45 pacjentek występowały napady uogólnione maksymalne, u 39 napady częściowe. U 26 pacjentek stosowano monoterapię, zaś u pozostałych 58 politerapię. Stwierdzono, że podczas ciąży częstotliwość napadów wzrosła u 13 kobiet, zmalała u 19, nie ulegla zmianie u 52 kobiet. Z powikłań podczas ciąży najczęściej obserwowano infekcję dróg moczowych, nadciśnienie indukowane ciążą, gestozę, plamienie. Rozwiązanie w grupie chorych na padaczkę siłami natury nastąpiło w 40 i cięciem cesarskim w 44 przypadkach. Wady rozwojowe stwierdzono u 4 noworodków: u dwóch wady serca i u jednego wadę rozwojową palców; matki tych dzieci przyjmowały Phenydantin. Natomiast w 1 przypadku stwierdzono przepuklinę oponowo-rdzeniową i wqodogłowie, a matka tego dziecka stosowała w leczeniu Convulex. W grupie kontrolnej u noworodków nie stwierdzono wad rozwojowych. Przeprowadzona analiza pozwala zaobserwować, iż w grupie kobiet w ciąży chorujących na padaczkę częściej niż w grupie kontrolnej występują powikłania podczas ciąży...

  Streszczenie angielskie: Pregnancy in woman with epilepsy arouses several serious medical problems and always belongs to the group of high obstetric risks. The aim of the present clinical study was the evaluation of the antiepileptic treatment efficiency during pregnancy, including risk factor, effects on pregnancy and delivery in epileptic patients. The study group consisted of 84 epileptic pregnant women which delivered between 1992-1998 in Obstetric Departments of University Medical School of Lublin. A randomised group 80 healthy pregnant women constitued the control group. The mean age of the analysed patients was 25 years. 51 epileptic patients were pregnant for the first time, 23 patients for the second time and 10 patients for the third time or more. The mean time of the disease was 8.6 years. In our study group: 45 (53.8 p.c.) patients experienced primary generalized tonic-clonic seizures and 39 (46.6 p.c.) patients experienced patial seizures. 26 patients were treated with monotherapy and the rest with polytherapy methods. The estimation of the seizures frequency during pregnancy in 52 (61.9 p.c.) patients did not change, in 13 (15.4 p.c.) patients increased. Among obstetric complications: urinary tract infections, hypertonia (EPH-gestosis) were observed. In 4 newborn congenital defects have been noted. Mothers of three of them were treated with Phendydantin (heart lesion, developmental anomaly of fingers). The fourth mother used Convulex (meningoarchided hernia, hydrocephalus).


  2/3

  Tytuł oryginału: Ogólne zasady leczenia padaczki
  Autorzy: Halczuk Iwona
  Źródło: W: Kalendarz neurologiczny 2003 - Lublin, 2002 s.149-156, 159-164, tab.
  Sygnatura GBL: 612,926

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Padaczka pourazowa.
  Tytuł angielski: Posttraumatic epilepsy.
  Autorzy: Halczuk Iwona
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.765-768, bibligor. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ryzyko rozwoju padaczki u pacjentów w następstwie przebytego urazu głowy, jest trzykrotnie wyższe niż w ogólnej populacji. Pourazowe napady padaczkowe dzielimy na wczesne- występujące w okresie 1-2 tygodni od urazu czaszkowo-mózgowego i późne - pojawiające się po upływie tego czasu. Ryzyko wsytąpienia pourazowych napadów padaczkowych jest ściśle zależne od stopnia ciężkości urazu. Uraz głowy może być przyczyną licznych zmian strukturalnych, fizjologicznych i biochemicznych w mózgowiu, co skutkuje rozwojem zjawiska epileptogenezy, w konsekwencji dając kliniczne napady padaczkowe. Napady pourazowe prezentują cały zakres typów napadów od częściowych prostych i złożonych do uogólnionych (w tym głównie wtórnie uogólnionych). Badanie EEG nie przedstawia większej wartości rokowniczej, co do rozwoju padaczki pourazowej. Jednym z najważniejszych, ciągle aktualnych problemów jest problem stosowania leczenia profilaktycznego w celu zapobieżenia rozwoju padaczki pourazowej.

  Streszczenie angielskie: The risk for epilepsy developing in patietns with head injury is increased at least threefold compared iwht that of the general population. Post-traumatic seizures, caused by the injury, are classified as early - occurring within 1 or 2 weeks after injury, and late- occurring after this period. The risk for post-traumatic seizures is directly related to the severity of injury. Trauma produces many structural, physiologic, and biochemical changes in teh brain which initiate dynamic epileptogenic process resulting in clinical seizures. Sesizures caused by head injury present full spectrum of simple and complex partial seizures as well as secondary and secondarily generalized seizures. EEG is not of value in predicting the development of post-traumatic epilepsy. The issue of using antiepileptic drugs to prevent development of post-traumatic epilepsy has been one of the most controversial in neurology.

  stosując format: