Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HADAS
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Perforacja kątnicy w przebiegu salmonellozy - opis przypadku.
Tytuł angielski: Blind gut perforation in the course of salmonellosis - case report.
Autorzy: Zaniewski Maciej, Hadasik Dawid, Majewski Eugeniusz
Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.143-145, bibligor. 5 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,505

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek perforacji kątnicy w przebiegu infekcji wywołanej Salmonella species. Omówiono ryzyko powikłań chirurgicznych u chorych z salmonellozą.

  Streszczenie angielskie: In the paper the case of caecum perforation due to Salmonella species infection was described. The risk of surgical complication in patients with salmonellosis was discussed.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia cignoliną na obraz kliniczny i wartości stężenia kalcytoniny w surowicy u chorych na łuszczycę.
  Tytuł angielski: Influence of dithranol therapy on clinical status and serum calcitonin concentrations in patients with common psoriasis.
  Autorzy: Bendkowski Witold, Hadas Ewa, Świętochowska Elżbieta, Wielkoszyński Tomasz, Ostrowska Zofia, Szapska Bożena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.481-483, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badanie oceniające wpływ leczenia zewnętrznego cignoliną na obraz kliniczny i stężenie kalcytoniny w surowicy chorych na łuszczycę zwykłą. Badanie kliniczne wraz z leczeniem prowadzono u 19 chorych na łuszczycę zwykłą, stosując cignolinę metodą minutową. Stężenie kalcytoniny w surowicy tych chorych oznaczono przed i po zakończeniu 14-dniowego leczenia zewnętrznego. Uzyskane wartości stężeń kalcytoniny przed leczeniem porównano z wartościami otrzymanymi po leczeniu oraz z wynikami grupy kontrolnej. Pomiary stężeń TSH wykonane przed leczeniem w grupie badanej porównano z wynikami w grupie kontrolnej, stwierdzając znacznie niższe wartości w grupie chorych oraz statystycznie znamienną, ujemną korelację między stężeniami TSH a stężeniami kalcytoniny w surowicy. Cignolina stosowana do leczenia zewnętrznego u chorych na łuszczycę zwykłą powoduje znaczne zmniejszenie zwiększonych wyjściowo stężeń kalcytoniny wraz z poprawą stanu klinicznego

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to study the effects of external dithranol therapy of psoriatic patients on the clinical status and serum calcinini concentrations. This was done on 19 patients with common psoriasis using Cignoderm in the short contact therapy. Calcitonin concentration in serum samples was determined before and after a 14-day therapy. Results obtained before were compared with concentrations after dithranol treatment and with results in control group. Serum TSH was also measured in serum samples from both groups at the very beginning time. The determinations showed statistically significant lower serum TSH level in psoriatic patients before therapy vs. control and significant, negative correlation with calcitonin concentration in those patients. After a 14-day dithranol therapy a significant calcitonin concentration decrease as well as clinical effects were observed in the investigated group.


  3/4

  Tytuł oryginału: Patogeneza szkodliwego wpływu promieniowania ultrafioletowego na ludzką skórę.
  Tytuł angielski: The etiopathogenesis of the adverse effect of the ultraviolet radiation on skin.
  Autorzy: Hadas Ewa, Pogorzelska-Dyrbuś Joanna, Pogorzelska-Antkowiak Anna, Franiczek-Pieniążek Dagmara
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.59-72, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Kolorymetryczne oznaczanie wapnia i magnezu w próbkach naskórka pobranych z miejsc zdrowych i chorych u osób cierpiących na łuszczycę.
  Tytuł angielski: Colorimetric determination of calcium and magnesium in the samples of epidermis taken from sound places and affected with disease of people suffer from psoriasis.
  Autorzy: Bąkowski Wojciech, Bentkowski Witold, Hadas Ewa, Damasiewicz-Bodzek Aleksandra
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.121-127, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opracowano procedurę prostego kolometrycznego oznaczania zawartości jonów wapnia i magnezu w naskórku na poziomie stężeń mikrogramowych (0,1 - 5 ćm/cm3). W ramach zaproponowanej metodyki opracowano sposób mineralizacji próbek przez hydrolizę naskórka w kwasie solnym i spalenie pozostałości w temperaturze 550řC w ciągu 2,5 godziny. Wapń oznaczono z zastosowaniem glioksalo-bis (2-hydroksyanilu) a magnez przy pomocy czerni eriochromowej T. Granice oznaczalności wynosiły ok. 0,1 ćg/ 1 cm3 dla wapnia i ok. 0,3 ćg na 1 cm3 dla magnezu. Opracowane metody zastsowano do badania zawartości obu jonów w naskórku osób chorych na łuszczycę. Wykazano, że u większosci przebadanych chorych zawartość obu metali w naskórku pobranym z odniska chorobowego była około trzykrotnie mniejsza niż w naskórku niezmienionym.

  Streszczenie angielskie: A simple, colometric methods of determination of calcium and magnesium in the sample of epidermis were carried out of on the levels of micrograms concentrations (0,1 - 5ćm/cm3). Procedure for the epidermis samples mineralisation including hydrolysis in hydrochloric acid and combustion in the temperature of 550řC during 2,5 hours was elaborated as a part of the method. Glioksalo-bis-(2-hydroksyanil) and Eriochrome Blac T respectively, were applied for the calcium and magnesium determination. Elaborated methods were used for the determination of both metals ions in the epidermis of people suffer from psoriasis. It has been pointed out than in the most examined cases the contents of the both metals in epidermis taken from the place affected with disease were about three fold lower than in the unaffected epidermis of the some person.

  stosując format: