Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HAC
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Comparative study of cefaclor AF vs cefuroxime axetil in acute exacerbations of chronic bronchitis.
Autorzy: Haczyński Józef, Chyczewska Elżbieta, Grzelewska-Rzymowska Iwona, Małolepszy Józef, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Milanowski Janusz, Oklek Kazimierz, Płusa Tadeusz, Słomiński Marek, Szmygin Katarzyna, Rek Mirosław
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.PI1-PI7, il., tab., bibliogr. 38 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Acute exacerbations of chronic bronchitis (AECB) are the most common complication of chronic bronchitis. The majority of AECB are caused by infection. The choice of appropriate antibacterial therapy for AECB is becoming more difficult and is usually empirically, Cefaclor and cefruoxime are used for ambulatory treatment of AECB. Material/Methods: This multicenter, randomized, single blind study was undertaken in order to compare efficacy and safety of cefaclor AF (500 mg BID) and cefuroxime axetil (250 mg BID) in 10 days treatment of ambulatory patients with SECB. 170 adults were enrolled into the study. Clinical responses were assessed on 17th - 24th day after randomization. Results: Both antibiotics had high over 97 p.c. effectiveness in the treatment of AECB. There was stastically 1.7 times higher rate of patients with cough release after cefaclor treatment compared to cefuroxime (p 0.03). There was a significantly 2.25 higher rate of patients with AECB symptoms release like: increasing dyspnea, sputum volume and sputum purulence or cough in cefaclor group compard to cefuroxime (p 0.0187). Both treatment resulted in significant improvement of pulmonary peak expiratory flow (PEF). There were no differences between the rates of gastrointestinal and other side effects in both groups. Conclusions: 1. Cefaclor and cefruroxime have similar high efficacy and safety in 10 days treatment of patients with AECB. 2. Cefaclor treatment significantly higher 2.25 times reduces the rate of principle symptoms of AECB compared to cefuroxime. 3. Both antibiotics treatment significantly increase PEF, with higher tendency observed in after cefaclor treatment.


  2/5

  Tytuł oryginału: Physical aspects of selected medical diagnosis methods using radiation.
  Autorzy: Wasilewska-Radwańska Marta, Jung Aleksandra, Kopański Zbigniew, Hac Agnieszka
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (4) s.31-40, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Radioisotope technique allows noninvasive medical diagnosis such as diagnostication of Helicobacter pylori (H. pylori) infection by using urea labelled with C-14 and intraoperative control of sentinel node in breath cancer with use of nanocoloid labelled with Tc-99m. The knowledge of radiotracer transport and internal radiation hazard enable to improve medical diagnosis methods. The urea breath test (UBT) results have been used to apply compartmental modelling for determinating severity and localisation of the Helicobacter pylori infection. The water imaging phantom of breast have been elaborated to prepare the application of a hand-held gamma probe Modelo-2 in an intraoperative control of sentinel node in breath cancer (RIGS - RadioImmunoguided Surgery).


  3/5

  Tytuł oryginału: Stężenie izoenzymów LDH w surowicy kobiet rodzących : praca doktorska
  Autorzy: Hac Andrzej, Karmowski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 50 k. : tab., bibliogr. 53 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/5

  Tytuł oryginału: Katepsyna B i białkowe grupy tiolowe w surowicy krwi u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie oraz marskość wątroby.
  Tytuł angielski: Cathepsin B and thiol groups in the blood serum of patients with chronic viral hepatitis or liver cirrhosis.
  Autorzy: Zuwała-Jagiełło Jolanta, Simon Krzysztof, Rotter Katarzyna, Haczyńska Halina, Warwas Maria
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.391-398, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano zależność aktywności katepsyny B (całkowitej i formy alkalostabilnej), E-glukuronidazy i stężenia białkowych grup tiolowych od etiologicznego czynnika zapalenia wątroby oraz oceniono przydatność tych parametrów w diagnostyce różnicowej przewleklego wirusowego zapalenia i marskości wątroby. Badaniami objęto grupę 47 chorych, u których najczęściej rozpoznawano przewlekłe zapalenie wątroby (pzw) typu - HBV i - HCV oraz marskość wątroby. Dla wszystkich badanych enzymów zaobserwowano istotny statystycznie wzrost wartości u chorych w stosunku do zdrowych. Całkowita aktywność katepsyny B oraz á-glukuronidazy była istotnie wyższa w grupie chorych na marskość wątroby. Stężenie grup tiolowych było istotnie obniżone u pacjentów z pzw - HCV (p 0,001) i z masrkością wątroby (p 0,005) w stosunku do grupy kontrolnej. Jedynie aktywność alkalostabilnej formy katepsyny B różniła się między wyodrębnionymi podgrupami i była znamienne wyższa w podgrupie pzw - HBV w porównaniu od pogrupy pzw - HCV.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of usefulness of measurement of cathepsin B (CB), CB alkaline -stable form and á-glucuronidase activities for diagnosing chronic viral hepatitis and liver cirrhosis compared with measurement of serum thiol groups levels. The study was carried out in 47 patients suffering most often from chronic HBV or HCV hepatitis, liver cirrhosis. In the patients a statistically significant increase of all measured enzymes in comparison to control, were observed. The increase of cathepsin B and á-glucuronidase was higher in the group of patients with liver cirrhosis. Significant decrease of thiol groups concentration was found in serum of patients with chronic hepatitis HCV (p 0,001) and liver cirrhosis (p 0,005) in comparison to control. In groups of patients with chronic hepatitis HBV and hepaitits HCV a significant increase of activity CB alkaline-stable form was observed.


  5/5

  Tytuł oryginału: The isoenzymatic index of lactate dehydrogenase in serum during delivery.
  Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof A., Madej Paweł, Hac Andrzej, Karmowski Mikołaj
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.24-25, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The lactate dehydrogenase LD EC 1.1.1.27 is a tetrameric molecule in which two different polypeptides may participate as H and M subunits, creating isoenzymes occuring in serum: LD1 (H4), LD2 (H3M), LD3 (H2M2), LD4 (HM3) and LD5 (M4). The aim of this study was to recommend two pre- and post-delibery LD indexes in serum of patients and to compare the indexes in two groups: primiparae and multiparae. Authors didn't find any data about this kind of presentation of the isoenzymatic indexes of LD in the available papers. The LD actibity was determined in serum from two groups of pregnants (primiparae and multiparae, each group consisted of 10 women), just before delivery and after the 2nd stage of delivery, by use the kintic kit by BioMerieux (France) and biochemical anlysator RA-XT Technicon (USA). After the total LD activity determination as well as the electrophoretic separation of isoenzymes in serum, two indexes were recommended for the estimation of the post-delivery changes: [designe]. The statistical analysis of the results was made by the t-Student test with the significance level p 0.05. The statistical significant increase in both indexes was observed after the 2nd stage of the delivery in comparison to the pre-delivery values - K1 in primiparae (0.04 and 1.25) and in mulriparae (0.45 and 0.98) as well as - K2 in primiparae (0.19 and 0.77) and in multiparae (0.15 and 0.59). Presented isoenzumatic indexes could be incentive to further research connected with the informations about the health status, preparation to the delivery and the time necessary to the recovery.

  stosując format: