Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HĘDZELEK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Powikłanie leczenia implantoprotetycznego - opis przypadku.
Tytuł angielski: Complications of implantoprosthetic treatment - case report.
Autorzy: Hędzelek Wiesław, Sokalski Jerzy, Gajdus Przemysław, Muszalski Bartłomiej
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.85-89, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  2/10

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania tytanu w rehabilitacji protetycznej.
  Tytuł angielski: The possibilities of use of titanium in prosthodontic rehabilitation.
  Autorzy: Hędzelek Wiesław, Sikorska Barbara
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.91-96, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/10

  Tytuł oryginału: XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS : [streszczenia referatów]
  Opracowanie edytorskie: Hędzelek Wiesław (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 128, [2] s., 20 cm. - 20 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Licheń Stary 14-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 735,415

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  4/10

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych metod zbrojenia tworzywa akrylowego stosowanego w leczeniu protetycznym : praca doktorska
  Autorzy: Gajdus Przemysław, Hędzelek Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Stomatologii, Zakład Propedeutyki i Rehabilitacji Stomatologicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 65, XXV k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska


  5/10

  Tytuł oryginału: Ocena potencjałów elektrogalwanicznych wybranych stopów dentystycznych.
  Tytuł angielski: Evaluation of electrogalvanical potential of selected dental alloys.
  Autorzy: Hędzelek Wiesław, Szumiński Krystian, Świdziński Teodor
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.296-299, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Stopy metali, głównie nieszlachetnych, są nadal często wykorzystywane w rehabilitacji układu stomatognatycznego. Efektem obecności w jamie ustnej metali o różnym potencjale elektrochemicznym i śliny jest powstawanie ogniwa galwanicznego, które może być przyczyną powstawania zmian chorobowych określanych jako galwanozy lub elektrometalozy. W celu określenia wielkości potencjałów elektrogalwanicznych in vitro, do badań użyto sztuczną ślinę sporządzoną wg przepisu Fusayamy w modyfikacji Hollanda, którą traktowano odpowiednimi buforami w celu uzyskania różnego pH. Wielkości potencjałów określono względem wzorcowej elektrody kalomelowej. Potencjał galwaniczny stopów dentystycznych w roztworze sztucznej śliny zmieniał się w zależności od jej odczynu chemicznego.

  Streszczenie angielskie: Metal alloys, especially, non-precious, are still used in rehabilitation of stomatognathic system. The presence of metals with different electrogalvanical potentials and saliva in oral cavity causes the formation of galvanical cell, which can be the reason of galvanical and electrometal diseases. To qualify the dimension of electrogalvanical potentials in vitro artificial saliva wqas used in the study, prepared according to the formulation of Fusayama with modifications of Holland. Saliva was properly treated by buffers to get different pH values. The potential dimenson was qualified according to the model calomel electrode. The galvanical potential of dental alloys in artificial saliva solution changed according to its chemical reaction.


  6/10

  Tytuł oryginału: Ocena zmian objętościowych występujących podczas wiązania wybranych rodzajów cementów.
  Tytuł angielski: Estimation of changes of volume, during of setting of select dental cements.
  Autorzy: Hędzelek Wiesław, Muszalski Bartłomiej, Joniak Stefan
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.286-290, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy określono i przedstawiono zachodzące zjawisko zmiany objętości cementu podczas jego wiązania. Do badań in vitro użyto pięciu cementów z różnych grup (Harvard fosf, Harvard CC, Ketac-cem, GC Fuji, Protec cem.). Stwierdzono, że wszystkie badane materiały charakteryzowały się występowaniem zmian skurczu. Jednak uzyskane wartości tej cechy były zbliżone do siebie i wynosiły od 1,9 do 3,3 proc. Zaobserwowano natomiast znaczące różnice czasu osiągania maksymalnego skurczu, który wahał się od 15 do 150 min. Po upływie tego czasu w materiałach nie obserwowano żadnych zachodzących zmian.


  7/10

  Tytuł oryginału: Ocena wytrzymałości mechanicznej płyt podniebiennych - lanych chromowo-kobaltowych i akrylowych zbrojonych siatką stalową.
  Tytuł angielski: The evaluation of mechanical properties of Cr-Co metal palatal plates and mesh strengtheners acrylic plates.
  Autorzy: Gajdus Przemysław, Hędzelek Wiesław, Joniak Stefan
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.362-367, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Najpoważniejszą wadą tworzywa akrylowego szeroko stosowanego w wykonastwie ruchomych uzupełnień protetycznych jest jego ograniczona wytrzymałość mechaniczna. Wykorzystanie zbrojenia protez w postaci stalowych siatek czy drutu zdaniem wielu praktyków pozostaje kontrowersyjne. W pracy przedstawiono wyniki prób wytrzymałości na zginanie akrylowych płyt podniebiennych zbrojonych siatką stalową oraz płyt lanych chromowo-kobaltowych względem akrylowych bez zbrojenia. W wyniku przeprowadzonych badań wskazano, iż zastosowane elementy metalowe statystycznie istotnie zwiększają wytrzymałość akrylu na zginanie.

  Streszczenie angielskie: Acrylic resin is a basicmaterial used in producing rempovable dentures, but they have small mechanical resistance. In opinion of many researchers reinforcement acrilic dentures with stainless steel mesh or wire strengtheners are controversial. This study presented results of mechanical resiostance of Cr-Co metal palatal plates and mesh strengtheners acrylic plates in comparison with control acrylic palatal plates without reinforcement. The authors have shown statistically significant increase mechanical properties of acrylic resin in metal plates and mesh strengtheners.


  8/10

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Licheń 2002 r.
  Autorzy: Urbanek-Brychczyńska Magdalena, Hędzelek Wiesław
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.368-369 - Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Licheń 14-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  9/10

  Tytuł oryginału: Ocena powierzchni tytanu medycznego po opracowaniu metodą mechaniczną i chemiczną.
  Tytuł angielski: Estimation of medical titanium surface after mechanical and chemical treatment.
  Autorzy: Hędzelek Wiesław, Sikorska Barbara, Domka Ludwik, Wieczorek Wojciech
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (4) s.3-6, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Osteointegracja to złożony proces biologiczny, na który wpływają rozmaite czynniki. Jednym z nich jest zwiększenie powierzchni implantu tytanowego. Można je osiągnąć poprzez stosowanie różnych metod, wśród których wyróżnia się metody mechaniczne i chemiczne. Dzięki nim otrzymuje się rozwinięcie powierzchni metalu, niezależnie od kształtu wszczepu, którego gwinty czy perforacje rówież zwiększają obszar wzajemnego kontaktu z kością. Celem badań była ocena powierzchni tytanu za pomocą analizy mikroskopowej i profilometrycznej po opracowaniu metodą mechaniczną i chemiczną. Analizie poddano tytan medyczny (grade IV). Obróbkę mechaniczną badanych próbek tytanu przeprowadzono dwoma metodami: piaskowania i polerowania. Obróbka chemiczna próbek polegała na ich wytrawieniu. Powierzchnie próbek oceniano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (scanning electron microscope, SEM) oraz profilometru. Stwierdzono, że metody mechaniczne i chemiczne prowadzą do zwiększenia chropowatości powierzchni. Otrzymane wyniki przedstawiono w niniejszej pracy.

  Streszczenie angielskie: Osseointegration is a complex biological process regulated by various features. One of them is enlarging the titanium implant area. This can be achieved by difefrent mehods, among others mechanical and chemical ones. They give us the possibility of enhancing the metal surface, independent of implant shape, also enlarging implant/bone interface by variation of threads and perforations. The goal often study was to estimate the titanium surface after mechanical and chemical treatment using microscopic and profilometric analysis. Medical titanium (grade IV) was the subject of the analysis. Mechanical treatment of subjected titanium pieces was carried out with the use of two methods: sand-blasting and polishing. Chemical treatment concsisted of acid-etching. Implant surface was estimated with the use of a scanning lectron microscope (SEM) and prolifometer. The conclusion was that mechanical and chemical methods caused the enhancement of the surface roughness. Those results are pointed at in the paper.


  10/10

  Tytuł oryginału: Wpływ warunków montażu oraz tolerancji dopasowania komponentów implantologicznych na trwałość konstrukcji protetycznej.
  Tytuł angielski: The influence of placement conditions and fixation tolerance of implant's parts on the prosthetic restoration strength.
  Autorzy: Hędzelek Wiesław, Zagalak Rafał, Biskupski Piotr, Mróz Bogusław
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.15-19, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Konstrukcje implantoprotetyczne składają się z wielu elementów, których trwałe połączenie jest jednym z podstawowych czynników sukcesu przeprowadzonej rehabilitacji protetycznej. Celem niniejszych badań było określenie podatności konstrukcji implant - antyrotacyjny filar protetyczny na poluzowanie się pod wpływem zmiennego naprężenia mechanicznego. Do badań wykorzystano analizator mechaniczny firmy Netzsch DMA 242, oraz mikroskop polaryzacyjny Carl-Zaiss Jenapol sprzężony z kamerą CCD. Przedmiotem analiz była ocena wpływu tolerancji dopasowania połączenia implant - filar oraz momentu obrotowego zastosowanego przy montażu filaru, na występowanie mikroruchomości i luzowanie komponentów. Badania w wyraźny sposób obrazują wpływ wybranych przez autorów czynników na długotrwałą integralność konstrukcji implantoprotetycznej.

  Streszczenie angielskie: Commonly used prosthetic restorations, retained on dental implants, consist of a huge quantity of individual parts. Solid and permanent connection of these parts is a basic condition of successful prosthetic treatment. The purpose of this study was to evaluate mechanical properties of fixed construction of implant body and two-part abutment, after an application of a cyclic loading. Authors in those studies used the dynamical mechanical analyser (DMA 242, Netzsch) and polarisation microscope (Jenapol, Carl-Zaiss) equipped with a CCD camera. The first part of the study consisted of an evaluation of a corelation between the implant and the abutment interface fit and micromovement of these parts. The second part focused on relation between torque application to abutment screw and loosening of components. The result of this investigation proved that previously mentioned conditions play very important role in long-term stability of an implant restoration.

  stosując format: