Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GUTOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Olbrzymi tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Tytuł angielski: Giant aneurysm of the internal carotid artery.
Autorzy: Falkowski Aleksander, Gutowski Piotr, Cnotliwy Miłosław
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.81-82, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstwiono przypadek olbrzymiego tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej u kobiety l. 59, leczony operacyjnie ze skutecznym odtworzeniem krążenia.

  Streszczenie angielskie: Authors presents the case of huge carotid artery aneurysm in 59 years old women treated succesfully with restoration of carotid circulation.


  2/6

  Tytuł oryginału: Izomery kwasów oleinowego i linolowego jako składniki blaszki miażdżycowej.
  Tytuł angielski: Isomers of oleic and linoleic acids as components of the atherosclerotic plaque.
  Autorzy: Stachowska Ewa, Dołęgowska Barbara, Chlubek Dariusz, Bober Joanna, Gutowski Piotr, Cnotliwy Miłosław, Trojnacka Beata
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.87-91, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zbadano zawartosć izomerów trans kwasu oleinowego (C18:1), izomerów trans 9, trans 12 kwasu linolowego (C18:2) oraz sprzęgnietych dienów kwasu linolowego (CLA) w blaszkach miażdżycowych tętnicy szyjnej pozyskanych śródoperacyjnie od pacjentów operowanych z powodu powikłań miażdżycy. Przeprowadzono analizę chromatograficzną 17 blaszek, stwierdzając w większości z nich obecność izomerów trans kwasu oleinowego i izomerów trans 9, trans 12 kwasu linolowego.

  Streszczenie angielskie: Contents of trans isomers of oleic acid (C18:1), trans 9, trans 12 linoleic acid (C18:2) and conjugated diens of linoleic acid in atheromatous plaques were determined by gas chromatography. Seventeen atheromatous plaques were obtained from the caroid artery of patients surgically treated for atherosclerotic complications. Trans isomers of oleic acid and trans 9, trans 12 isomers of linoleic acid were detected in the majority of the samples.


  3/6

  Tytuł oryginału: The impact of surgical access to the femoral artery on incidence of wound complications following vascular procedures, with regard to lymphatic complications.
  Tytuł polski: Wpływ dostępu chirurgicznego do tętnicy udowej na wystąpienie powikłań gojenia ran po zabiegach naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem powikłań chłonnych.
  Autorzy: Cnotliwy Miłosław, Birkenfeld Bożena, Kaczmarek Alina, Gutowski Piotr
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.65-73, il., tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Rany operacyjne w pachwinach są najczęstszym miejscem zakażenia w chiurgii naczyń obwodowych. Uszkodzenie sieci chłonnej pachiwny podczas preparowania tętnicy udowej może być jednym z czynników zwiększających ryzyko zakażenia. Cel pracy. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy uszkodzenie układu chłonnengo pachwiny, przy obecnym ognisku zakażenia obwodowej cześci operowanej kończyny, stanowi ryzyko zakażenia rany operacyjnej oraz czy dostęp boczny do tętnicy udowej zmniejsza liczbę powikłań chłonnych w operacjach naprawczych tętnic. Materiał i metody. Badanie prospektywne i randomizowane. Badania bakteriologiczne wykonano u 25 chorych, materiał do posiewu pobierano z martwiczych tkanek operowanej kończyny i powiększonego pachwinowego węzła chłonnego. Powikłania chłonne oceniono na podstawie analizy gojenia 57 ran w dostępie bocznym do tętnicy udowej i 55 ran w dostępie bezpośrednim. Weryfikacji limfocytoscyntygraficznej poddano odpowiednio 10 i 12 kończyn. Wyniki. Dodatnie i jednakowe hodowle z martwicy oraz węzła chłonnego uzyskano w 6/25 przypadków. Powikłania chłonne w postaci przetoki wystąpiły u 1 chorego przy stosowaniu dostępu bezpośredniego oraz w postaci torbieli u 1 chorego w obu grupach. Torbiele rozpoznano tylko za pomocą limfoscyntygrafii. Wnioski. Przecięcie pachwinowych węzłów chłonnych niesie istotne ryzyko przeniesienia zakażenia z obwodowych ognisk operowanej kończyny do pachwiny. Dostęp boczny do tętnicy udowej w operacjach rekonstrukcji tętnic nie chroni przed powikłaniami chłonnymi w pachwinach.


  4/6

  Tytuł oryginału: Przewlekle pękający tętniak aorty brzusznej jako jedna z przyczyn pozakręgosłupowych bólów krzyża.
  Tytuł angielski: Chronic, contained rupture of aortic aneurysm as one of the reasons for retrospinal back pain.
  Autorzy: Białecki Piotr, Gutowski Piotr, Gusta Andrzej, Bohatyrewicz Andrzej, Larysz Dariusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.535-539, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili problem rzadkich, pozakręgosłupowych przyczyn bólów krzyża. Szczególną uwagę zwrócono na obraz kliniczny, diagnostykę oraz leczenie przewlekłe pękającego tętniaka aorty brzusznej (tab). W pracy wykorzystano badania retrospektywne, oceniające częstość występowania tego schorzenia wśrod 65 chorych operowanych z powodu pękniętego tab. Dodatkowo przedstawiono trudności diagnostyczne u 66-letniego chorego, leczonego z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, u którego ostatecznie podczas zabiegu operacyjnego rozpoznano przewlekle pękającego tętniaka aorty brzusznej. W omówieniu pracy autorzy podkreślają często nietypowe objawy kliniczne, towarzyszące tab, częste współwystępowanie zmian zwyrodnieniowych oraz konieczność odpowiedniej diagnostyki różnicowej u chorych z nietypowymi bólami kręgosłupa.


  5/6

  Tytuł oryginału: Trans unsaturated fatty acids are components of atheromatous plaque.
  Tytuł polski: Izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych są składnikami ludzkiej blaszki miażdżycowej.
  Autorzy: Stachowska Ewa, Dołęgowska Barbara, Chlubek Dariusz, Szumiłowicz Halina, Gutowski Piotr, Turowski Radosław, Samad Rabih
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.99-104, tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przeprowadzono badania chromatograficzne blaszek miażdżycowych pobranych od 21 pacjentów w Klinice Chirurgii Naczyniowej PAM w Szczecinie, których operowano z powikłań zaawansowanej miażdżycy tętnic brzusznych i udowych. Cel pracy. Celem analizy było ustalenie czy izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych (występujące w utwardzonych tłuszczach spożywczych pochodzenia roślinnego) są istotnymi składnikami blaszki miażdżycowej. Materiał i metody. Kwasy tłuszczowe ekstrahowano mieszaniną Folcha, zmydlano metanolem 2-procentowym roztworem KOH i metylowano 14-procentowym BF3 w metanolu, otrzymując estry metylowe kwasów tłuszczowych. Analizę badanego materiału przeprowadzono przy użyciu chromatografu gazowego Perkin-Elmer 8500, stosując program Chromed PI. Oceny zależności pomiędzy otrzymanymi parametrami dokonano na podstawie współczynnika korelacji rang Spearmana, przyjmując za istotne statystycznie wartości 0,05. Wyniki. W badanym materiale stwierdzono obecność różnych izomerów kwasów tłuszczowych, w tym także charakterystycznych dla utwardzanych tłuszczów roślinnych (zwłaszcza margaryn). Kwas elaidynowy (trans 9 C18:1) okazał się dominującym trans izomerem wśród jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Głównym reprezentantem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych był jeden ze sprzężonych dienów kwasu linolowego: cis 9 trans 11 C18:2. Wnioski. Wyniki badań wskazują na zależność pomiędzy występowaniem w diecie izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych ...

  Streszczenie angielskie: Background. Chromatographic studies on fatty acid composition of atheromatous plaques obtained from 21 patients treated surgically in the Department of Vascular Surgery (Pomeranian Academy of Medicine, Szczecin, Poland) for complications of atherosclerosis of abdominal aorta, iliac or femoral arteries, were carried out. Aim of the study. The aim of the study was to assess if the trans unsaturated fatty acids (occurring in hardened fats of plant origin) are substantial components of the atheromatous plaques. Material and methods. Fatty acids were extracted using Folch mixture, saponified in 2 p.c. KOH solution and methylated with 14 p.c. solution of BF3 in methanol, obtaining fatty acid methyl esters. The analysis of obtained material was carried out with a gas chromatograph Perkin-Elmer 8500, applying Chromed PI software. Correlations between obtained parameters were calculated using the Spearman's correlation coefficient, taking p 0,05 as statistically significant. Results. The presence of varied isomers of fatty acids in the analysed material (among them typical for the hardened plant fats) was established. Elaidic acid (trans-9 C18:1) served as a major trans isomer among monounsaturated fatty acids. The main representative of polyunsaturated fatty acids. The main representative of polyunsaturated fatty acids was one of conjugated diens of linoleic acid: cis-9, trans-11 C18:2. Conclusions. The results of the study show the relationship between trans unsaturated ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Wszczepienie protezy prostej jako metoda z wyboru w leczeniu tętniaków aorty brzusznej : ocena chorych operowanych w latach 1986-2000 w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej : praca doktorska
  Autorzy: Turowski Radosław, Gutowski Piotr (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 57 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21228

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: